Kształtowanie ukraińskiej państwowości, integracja europejska i społeczność międzynarodowa odkrywają nowe priorytety i nowe podejścia do realizacji działalności edukacyjnej z młodzieżą studencką. Dlatego w 2012 roku zgodnie z decyzją rady Naukowej Żytomierzskiego narodowego agroekologicznego uniwersytetu stworzony przez dział edukacji pracy, który w 2015 roku dostał nowy status i został przemianowany na wydział społecznego i humanistycznego rozwoju.

Wychowanie studentów w Żytomierzskim narodowym agroekologicznym  uniwersytecie – jest to proces twórczy, zorientowany na wszechstronny rozwój osobowości, biorąc pod uwagę specyfikę uczelni i z wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu usług edukacyjnych najwyższej klasy. Społeczny i humanitarny rozwój dziś wykonuje wartości tworzące funkcje, łącząc wychowawczy i edukacyjny procesy.

Celem procesu edukacyjnego w ŻNAEU jest tworzenie wykształconej, harmonijnej, mającej na nowe osiągnięcia w karierze i życiu osobistości, twórczej, społecznie aktywnej i tolerancję osobowości prawdziwego obywatela Ukrainy.

Głównymi zadaniami działu społecznego i humanistycznego rozwoju jest organizacja i koordynacja edukacyjnego, wychowawczego, społeczno-psychologicznego i informacyjnego procesu w Żytomierzskim narodowym agroekologicznym uniwersytecie, nawiązanie ścisłej relacji między studenckim zespołem i administracji uniwersytetu poprzez aktywną współprace z organami samorządu studenckiego, związeku zawodowego studentów, poprawa wewnątrz-uniwersyteckiego i zewnętrznego informacyjnego zapewnienia działalności, oświetlenie w mediach, na stronie internetowej Uniwersytetu zdarzeń, upowszechnianie i promocja osiągnięć, kształtowanie atrakcyjnego wizerunku na rynku usług edukacyjnych, zapewnienie wysokiego poziomu kulturalno-masowej pracy i tworzenie warunków do rozwijania zdolności twórczych młodych, utalentowanych ludzi, zaspokojenie potrzeb w wolnym czasie, aktywnego wypoczynku, kształtowanie wartości duchowych przez osobistą i zbiorową zaangażowanie studentów w kulturalno-artystycznych, współpraca z zaznaczonymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu do realizacji zadań należących do jego kompetencji, medialne opiekun przygotowania i przeprowadzenia targów, seminariów i inne.

Dział społecznego i humanistycznego rozwoju dokłada wiele wysiłkuw dla poszukiwania i dalszego rozwoju utalentowanej młodzieży, kształtowania świata wewnętrznego osoby, wychowanie w niej ideału piękna, a jeszcze – ogólnoludzkich wartości. Do każdego ucznia pracownicy znajdują odpowiednie podejście, pomagają samorealizować się i afirmować do siebie, uwierzyć w siebie, tworzą osobę poszukiwania, myślenia, inicjatywy, wytwarzania i umiejętności twórczej adaptacji.

 

W tym celu stosuje w pracy różnorodne formy i metody, rozwój artystyczno-estetyczny gusta młodzieży, muzyczno-wokalne umiejętności, aktorstwo, kulturę mowy. Bogata i różnorodna paleta imprez: zwiedzanie świątyń, muzeów, wystaw, organizacja konkursów, intelektualnie-biznesowych gier, wycieczek, questów, okrągłych stołów, wieczory tematyczne, mistrzostw WHC, festiwali itp.

Z powodzeniem w dziale społecznego i humanistycznego rozwoju działają studenckie kluby i zespoły artystyczne: ludowy amatorska orkiestra dęta, zespół bębenów; ludowy amatorski studencki chór; ludowy amatorski zespół teatralny "Melpomeny"; zespół tańca; kółko odmiany śpiewu i kółko sportowo-towarzyskiego tańcu.

Dla kształtowania kultury korporacyjnej i utrzymania pozytywnego wizerunku uniwersytetu odbywa się szereg imprez: Dni otwartych drzwi; uroczyste poświęcenie pierwszaków na uczniów; obchody znaczących dat uczelni, wydziałów, katedr; - angażowanie uczniów do pracy zawodowej z przyszłymi uczestnikami; kuratorski zegarek; tematyczne rozmowy, wykłady itp. Szczególnie należy zwrócić uwagę działania, które stymulują pracowników i studentów do bardziej wydajnej pracy, jakości uczenia się i aktywności społecznej, – konkursy na określenie najlepszych kuratorów grup akademickich i najlepszych studentów, najlepsze studenckie prace i tym podobne. Tradycją stało się zapraszanie uczniów miejskich szkół do udziału w imprezach uniwersyteckich. Ruch młodzieży, współpraca z organizacjami społecznymi stały się znakiem czasu.

 

W dziale społecznego i humanistycznego rozwoju działa społeczno-psychologiczna pracownia rozwoju osobowości, która ma na celu promować i wspierać w uczelni optymalne społeczno-psychologiczne warunki do nauki i rozwoju osobistego. Celem działalności takiego laboratorium w ŻNAEU jest zapewnienie psychologicznego wsparcia procesu dydaktycznego, wspieranie osobistego rozwoju i stania się profesjonalnym studentów, doradztwo wsparcia psychologicznego.
Również w strukturze wydziału funkcjonuje informacji sektora, w który wchodzi rzecznik prasowy uniwersytetu. Celem służby prasowej jest zapewnienie rozpowszechniania informacji o działalności ŻNAEU.

 

Głównymi zadaniami informacyjnego sektora Żytomierzskiego narodowego agroekologicznego uniwersytetu są:

  • informacyjna działalności administracji uniwersytetu;
  • organizacja całościowo szybkiego informowania społeczeństwa o programie nauczania, naukową działalność dydaktyczną, edukacyjną, organizacyjną i inną działalność uniwersytetu i jego relacji ze środkami masowego przekazu;
  • organizacyjno-metodyczne wsparcie działalności jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie współpracy ze środkami masowego przekazu;
  • organizacja i przygotowanie wywiadu, odprawach, komentarzy administracji uniwersytetu dla dziennikarzy;
  • regularne informowanie środków masowego przekazu o działaniach prowadzonych w uniwersytecie;
  • pomoc dziennikarzom w przygotowaniu materiałów na temat działalności uniwersytetu;
  • koordynacja pracy gazety "Nasz dom".

W sektorze informacyjnym działu istnije studia telewizyjna ŻNAEU i laboratorium fotograficzny ŻNAEU.