1. Ekologiczna produkcja

Żytomierzski narodowy agroekologiczny uniwersytet jest jedyną rolniczą uczelnią wyższą na terenie Polesia. Biorąc pod uwagę agroekologiczny status naukowa i innowacyjna działalność uniwersytetu koncentruje się na problematyce ekologicznej, w szczególności w kwestii rozwoju produkcji ekologicznej. W tym kierunku uniwersytetem przeprowadzona znaczna praca:

 1. W strukturze uniwersytetu utworzono Poleski ośrodek produkcji ekologicznej, celem działalności którego jest stymulowanie rozwoju produkcji ekologicznej w regionie oraz pomoc na tej podstawie realizacji zadań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, reprodukcja żyzności gleby i ochrony środowiska, zapewnienia konsumentów na rynku zdrowej, wysokiej jakości produkcii, poprawa wizerunku regionu jako producenta wysokiej jakości produktów ekologicznych i oprogramowanie na tej podstawie bezpieczeństwa żywnościowego państwa.
 2. Na polu badawczym uczelni i na bazie ekologicznych gospodarstw w Żytomierskim obwodzie prowadzone są badania naukowe w zakresie technologii produkcji i przetwórstwa żywności ekologicznej.
 3. Na siedmiu wydziałach uniwersytetu uczy kurs "produkcja Ekologiczna".
 4. Coroku w uniwersytecie odbywa się Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja "Produkcja ekologiczna i bezpieczeństwo żywnościowe". Na konferencji odbywa się zapoznanie się z wynikami badań naukowych, wymiana doświadczeń i poglądów na rozwiązywanie aktualnych problemów rozwoju produkcji ekologicznej na Ukrainie.
 5. Uniwersytem opracowany Kompleksowy program wsparcia rozwoju produkcji ekologicznej Żytomierzu w latach 2016-2020.

 1. Odnawialna energetyka

Rosnące technogenne obciążenie na środowisko naturalne i zaostrzenie związku z tym problemy ochrony środowiska wymaga radykalnej zmiany polityki w tym zakresie oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarki, energetyki i ekologii. Rozwiązanie tego problemu jest możliwe poprzez optymalizację struktury balansu energetycznego państwa i jego regionów, w którym jak największą część powinna wynosić energii pochodzących z odnawialnych źródeł energii i paliw alternatywnych.

W celu aktywizacji działań w odniesieniu do rozwiązania określonego zadania na bazie Żytomierzskiego narodowego agroekologicynego uniwersytetu utworzono Poleski centrum ekologicznych technologii energetycznych (dalej Centrum). Głównymi zadaniami Centrum są:

 • stworzenie warunków niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych, edukacyjnej, technologicznej i produkcyjnej praktyk studentów w zakresie efektywności energetycznej i rozwoju sfery produkcji energii ze źródeł odnawialnych i paliw alternatywnych.
 • realizacja działań mających na celu kształtowanie w społeczeństwie świadomego podejścia do potrzeby zwiększenia efektywności energetycznej, rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii i paliw alternatywnych, w tym na promieniotwórczo skażonych terenach.
 • zapewnienie szkolenia i doradztwo rolnicze producentów, podmiotów innych sfer gospodarczych w zakresie efektywności energetycznej i rozwoju sfery produkcji energii ze źródeł odnawialnych i paliw alternatywnych.
 • organizacja badań naukowych i realizacja projektów innowacyjnych w sprawie efektywności energetycznej i rozwoju sfery produkcji energii ze źródeł odnawialnych i paliw alternatywnych.
 • przeprowadzenie badań potencjału terenu Polesia dotyczące wykorzystania obiektów energetyki odnawialnej.
 • uzasadnienie przyjaznych dla środowiska technologii uprawy roślin energetycznych i wykorzystania produkcji w ich przetwarzania, w szczególności w strefie skażenia radioaktywnego.

Pytanie alternatywnych źródeł energii bezpośrednio związane również z problematyką rozwoju promieniowano zanieczyszczonych obszarów. Przeprowadzone w ciągu ostatnich lat w Żytomierzskim narodowym agroekologicznym uniwersytecie badania potwierdziły możliwość realizacji na zanieczyszczonych terenach projektów dotyczących uprawy i przetwórstwa roślin energetycznych, w szczególności miskanta.

Uniwersytetem został opracowany projekt Strategii odrodzenia promieniotwórczo zanieczyszczonych obszarów w oparciu o wdrażanie innowacyjnych technologii uprawy i przetwórstwa roślin energetycznych (miskant, wierzba energetyczna, rzepak, itp.).

Na terenie promieniowania zanieczyszczonego Narodyckiego powiatu w okresie 2007-2012 l. przy współpracy pozarządowego stowarzyszenia "Czornobyl-Тiubu" (Japonia) został zrealizowany naukowo-produkcyjny projekt "Rzepak do odrodzenia Narodyckiego powiatu". Głównym celem projektu było ożywienie skażonych promieniotwórczo na terenie Narodyckiego powiatu poprzez uprawy roślin na cele techniczne. Przy tym badano efektywność uprawy rzepaku jako sposobu fitorechabilitacii promieniotwórczo zanieczyszczonych gleb i surowców do otrzymywania biopaliw (biodiesel, biogaz).

W ciągu ostatnich lat przez naukowców z uniwersytetu przeprowadzono również szereg badań ekonomicznych w problematyce efektywności energetycznej i wykorzystania alternatywnych źródeł energii. W szczególności przebadano teoretyko-metodologiczne i naukowo-praktyczne podstawy wykorzystania biomasy do energii obszarów wiejskich. Uzasadniono podejście w odniesieniu do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego obszarów wiejskich poprzez tworzenie lokalnych systemów energetycznych opartych na wykorzystanie energii z biomasy i innych alternatywnych ekonomicznych źródeł energii.

Również przebadano teoretyczne i metodologiczne aspekty kształtowania efektywności działalności produkcyjnej przedsiębiorstw rolnych na podstawie konwersji ekologicznej surowcy. Uzasadniona jest możliwość uzyskania gospodarstw rolnych dodatkowego dochodu od konwersji organicznej surowcy w źródło energii.

Obecnie w uniwersytecie istnieje laboratorium energetyki odnawialnej, na bazie której badane są możliwości wykorzystania wszystkich możliwych źródeł energii odnawialnej do zasilania ośrodka obiektów produkcyjnych i sfery społecznej.


 1. Oczyszczanie wody

W celu zapewnienia realizacji postanowień państwowego docelowego programu "Woda pitna Ukrainy" na lata 2011-2020, program "Woda pitna Żytomierzskiego obwodu" na lata 2006-2020, doskonalenie regionalnej polityki w zakresie kształtowania bezpieczeństwa ekologicznego Żytomierzskiego regionu poprzez zapewnienie wody pitnej w niezbędnych ilościach i zgodnie z obowiązującymi przepisami w uniwersytecie są prowadzone odpowiednie badania naukowe na tematy:

 1. Biologiczny monitoring wód powierzchniowych źródeł wody pitnej i rybogospodarczego przeznaczenia.
 2. Biologiczne oczyszczanie ścieków różnego pochodzenia.
 3. Analiza stanu zanieczyszczenia 137Сs zasobów wodnych w warunkach Polesia Ukrainy.
 4. Biologiczne wskaźniki i monitoring zanieczyszczeń ekosystemów wodnych Żytomierza.

 1. Rozwój wiejskiej przedsiębiorczości

W latach reform na Ukrainie określono podstawy do rozwoju małej przedsiębiorczości. Wraz z tym, gospodarcze funkcjonowanie małych firm nie można uznać za zakończoną, ani organizacyjnie, ani funkcjonalnie. W pierwszej kolejności dotyczy to rolnictwa wektora przedsiębiorczości.

W celu stymulowania rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości uniwersytetem prowadzona jest taka działalność:

 1. Wydana seria podręczników "Przedsiębiorczość na wsi", "Rozwój małych firm na poziomie lokalnym", "Co to jest rolny obsługujący spółdzielnia".
 2. Odbyła się seria warsztatów w obszarach Żytomierzskiego powiatu z pytań rozwoju małych firm na wsi, których uczestnikami stali się bezrobotni, którzy chcą zajmować się biznesem. Na warsztatach zwraca uwagę na kwestie porządku organizacji działalności gospodarczej, cech działania uproszczonego systemu opodatkowania, rachunkowości i sprawozdawczości dla podmiotów gospodarczych. Ujawnione pytania kolejności sporządzania planów biznesowych dla organizacji działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości rolnej na zasadach spółdzielczych i indywidualnych poza rolnictwem rodzajów przedsiębiorczości.
 3. Coroku odbywa się konferencja naukowo-praktyczna "Spółdzielcze czytania", na której omawiane są aktualne problemy rozwoju kooperacji rolniczej.
 4. W celu aktywizacji na terenie Żytomierza polityki regionalnej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na bazie uniwersytetu utworzono Poleski szkoleniowo-praktyczny centrum rozwoju obszarów wiejskich.

Centrum jest edukacyjno-praktyczną i informacyjno-doradczą bazą uczelni, która zapewnia połączenie nauki z praktycznymi działaniami na rzecz promowania rozwoju obszarów wiejskich.

Głównymi zadaniami Centrum jest tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia naukowo-praktycznej działalności w celu wspierania rozwoju obszarów wiejskich na podstawie szerokiego wdrażania osiągnięć współczesnej nauki, techniki, doskonałości; zapewnienie szkoleń i doradztwa pracowników organów samorządu terytorialnego, producentów rolnych, podmiotów innych sfer gospodarczych na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju gospodarczego sektora wspólnoty terytorialnej; uzasadnienie kierunków modernizacji i rozwoju poza rolnictwem działań na obszarach wiejskich w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów bazy; zapewnienie dostępu do produktów wytworzonych w prywatnych gospodarstwach chłopskich, do infrastruktury rynku rolnego poprzez wspieranie rozwoju kooperacji.

Również Centrum zajmuje się zagadnieniami tworzenia korzystnych warunków dla realizacji prywatnej inicjatywy i przedsiębiorczości jako podstawowego mechanizmu podnoszenia poziomu życia mieszkańców społeczności; rozwoju edukacji, kultury i odnowy biologicznej, warunków bytowych i wiejskiej infrastruktur; rozwój kierunków zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ekologicznego życia mieszkańców wspólnoty terytorialnej, w szczególności w postaci zachowania i poprawy żyzności gleby, zapewnić dostarczanie ludności wody pitnej wysokiej jakości, utworzenie sprawnego systemu utylizacji odpadów stałych i innych zanieczyszczeń.

 1. W 2015 roku na uniwersytecie otwarta nowa specjalność "Przedsiębiorczość, handel i wymianna działalność", w której odbywać się będzie szkolenie specjalistów dla sfery przedsiębiorczości i handlu.

 1. Odrodzenia promieniotwórczo zanieczyszczonych obszarów

Osobnym kierunkiem badań naukowych uniwersytetu jest problematyka odrodzenia promieniotwórczo zanieczyszczonych obszarów. W tym kierunku w uniwersytecie prowadzone są następujące badania:

 1. Nauka wzorców zmiany promieniowania sytuacji w odległym okresie po awarii na CZAES.
 2. Promieniowanio-higieniczna ocena agroekosystem i ich rola w kształtowaniu dawek napromieniowania ludności w odległym okresie po awarii w na CZAES.
 3. Promieniowany monitoring środowiska, długoterminowe prognozowanie i ocena ryzyka od migracji radionuklidów naturalnych i przyrodniczo - sztucznych ekosystemach strefy skażenia radioaktywnego po powrocie jej gospodarczego wykorzystania.

W okresie 2007-2012 l. na terenie strefy bezwarunkowego (obowiązkowego) przeniesienie w Narodyckim powiatie na obszarach o gęstości zanieczyszczeń rolnych ponad 555 kBk/ (15 Ki/km 2 ) został zrealizowany naukowo-produkcyjny projekt "Rzepak do odrodzenia Narodyckiego powiatu". Głównym celem projektu było ożywienie skażonych promieniotwórczo terenów Narodyckiego powiatu poprzez uprawy roślin na cele techniczne. Przy tym przebadano efektywność uprawy rzepaku jako sposobu fitorehabilitacii promieniotwórczo zanieczyszczonych gleb i surowców do otrzymywania biopaliw (biodiesel, biogaz).

Uniwersytetem również opracowana Strategia odrodzenia promieniotwórczo zanieczyszczonych obszarów w oparciu o wdrażanie innowacyjnych technologii uprawy i przetwórstwa roślin energetycznych (miskant, wierzba energetyczna, rzepak, itp.).

W sprawach związanych z problematyką zanieczyszczenia promieniowania, uczelnia aktywnie współpracuje z DokkyoMedicalUniversity(Japonia).