Технологічний факультет здійснює підготовку фахівців на денній та заочній формі навчання за сучасними освітніми програмами, використовуючи інноваційні методи навчання. Здобувачі освіти мають можливість отримати: сучасні теоретичні знання з виробництва і переробки продукції тваринництва, практичну підготовку на сучасних підприємствах галузі, проходячи навчальну та виробничу практики, стажуватися за кордоном та  навчатися за дуальною формою, гідну гуманітарну підготовку та прекрасні можливості для особистісного росту. Крім того, факультет здійснює просвітницьку діяльність, проводячи екскурсії на мультифермі, навчальній пасіці та навчальній лабораторії кінології, а також здійснюючи підготовку бджолярів та кінологів на курсах. 

Факультет готує фахівців за освітньо-професійними програмами «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», а також за освітньо-науковою програмлю «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти доктор філософії за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 

На факультеті навчається близько 600 студентів.

У складі факультету функціонує п’ять кафедр:

  • кафедра технологій виробництва продукції тваринництва;
  • кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва;
  • кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології;
  • кафедра годівлі тварин і технології кормів;
  • кафедра фізичного виховання.

Кафедра технологій виробництва продукції тваринництва створена в 1930 році. Завідувач кафедри: к. с.-г. н., доцент І. В. Ковальчук. 

Значний внесок у створення і становлення кафедри зробили доктори сільськогосподарських наук, професори В. С. Соловйов та Г. П. Мельохін, доценти М. П. Іванов, І. Г. Гуменюк, М. А. Комісаренко, Є. І. Задерій, І. М. Панасюк, В. М. Кушнір, М. Н. Зінченко, К. Ф. Петрова, О. Ф. Садик, Блідченко С. Ю., Гранківський І. П.

Основні дисципліни кафедри, що викладаються для здобувачів вищої освіти ОС бакалавр та магістр: технологія виробництва молока і яловичини; технологія промислового молочного скотарства; технологія спеціалізованого м`ясного скотарства; технологія виробництва продукції свинарства; технологія промислового свинарства; технологія виробництва продукції птахівництва; технологія виробництва продукції аквакультури;  технологія виробництва продукції бджільництва; конярство; технологія виробництва продукції кролівництва та звірівництва; технологія виробництва продукції вівчарства;  методика наукових досліджень та патентування; сучасні методи досліджень у тваринництві; моделювання технологічних процесів у тваринництві; технологія виробництва продукції козівництва; промислове тваринництво і здоров’я тварин; основи фахової діяльності та правознавства; прикладна зоологія; біологія собак; біологія медоносної бджоли; біохімія тварин та ін.

 Структурним підрозділом кафедри є навчальна лабораторія тваринництва Поліського національного університету (https://polissiauniver.edu.ua/навчальна-ферма)  з навчальною пасікою (https://polissiauniver.edu.ua/2021/03/22/навчальна-пасіка). Лабораторія здійснює різноманітні форми культурного обслуговування населення, зокрема, оглядові екскурсії при збереженні сприятливих умов утримання тварин. Крім того, відкрито набір слухачів на курси бджолярів (https://polissiauniver.edu.ua/2021/03/22/навчальна-пасіка).

Філії кафедри: НВА «Племконецентр» – с. Голубинне, Свалявський р-н., Закарпатська обл.; АФ «Бджоловод ЛТД» – с. Гуйва, Житомирськоий район, Житомирська обл., ПОСП «Перемога» − с. Слобода Романівська, Новоград-Волинський р-н, Житомирська обл., ЖОБФ «Берегиня Полісся» − м. Житомир, ТОВ «Камінське» − смт Любар, Любарський р-н, Житомирська обл., ТОВ «Агро-Еко Технології ім. Шевченка» – с. Нова Гребля, Бородянський район, Київська обл.

Напрямки наукових досліджень: Опрацювання технологій виробництва продукції тваринництва в умовах Полісся та Лісостепу України (№ держреєстрації 0116U004202). Керівник – доцент Ковальчук І. В.; виконавці – доценти Ковальчук І. В., Андрійчук В. Ф., П'ясківський В. М., Вербельчук Т. В., Ткачук В. П., Ткачук В. І., Шуляр А. Л., Слюсар М. В., ст. викл. Ковальчук І. І., Васильєв Р. О., Ковальова С. П., асистенти Шуляр А. Л., Слюсаренко Ю. Л.

Доцент Лісогурська Д. В., ст. викл. Лісогурська О. В. є співвиконавцями науково-дослідних робіт: 1. Технолого-екологічне обґрунтування використання медоносних угідь в умовах техногенного забруднення (№ держреєстрації 0116U004201); 2. Save Bees – Save endangered bees to improve nutrition, health and life quality of human (№ реєстрації 21910411) (Міжнародний науково-освітній проєкт «Збереження бджіл, що знаходяться під загрозою з метою покращення харчування, здоров'я та якості життя людини», який здійснюється за підтримки гранту від фонду Вишеградської четвірки країн Європейського Союзу).

На кафедрі функціонує гурток наукової творчості студентів «Технолог». За 2015–2020 рр. під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри 205 студентів-гуртківців взяли участь у розробці наукових тем, 159 з них – в олімпіадах, конференціях. 14 розробок гуртківців було представлено на конкурси різного рівня. 

За результатами науково-дослідної роботи за 2016–2021 рр. у співавторстві з викладачами студентами опубліковано 251 наукову працю. За 2016-2021 рр. співробітниками кафедри опубліковано 350 наукових праць, 3 монографії, 6 посібників, отримано 23 патенти.

Кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва започаткована в 1930 році як кафедра тваринництва. З 1979 року мала назву кафедра загального тваринництва, а з 1993 року – зооекології. Значний вклад у її створення і функціонування внесли доктор сільськогосподарських наук, професор В. С. Соловйов, доцент М. П. Іванов та доктор біологічних наук, професор Г. П. Мельохін. З 1984 по 1993 рік кафедрою керував кандидат сільськогосподарських наук, доцент Є. І. Задерій. 

В 2006 р, у результаті вдосконалення організаційної структури технологічного факультету, була створена кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва.

З 1993 до 2012 року кафедру очолював доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Савченко Ю. І.  З 2012 до 2019 року – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН – Славов В. П. З 2020 року кафедру очолює кандидат сільськогосподарських наук, доцент Ковальчук Тетяна Іванівна.

У даний час навчально-методичну, науково-дослідну і виховну роботу на кафедрі забезпечують викладачі: професор, доктор сільськогосподарських наук член-кореспондент НААН, заслужений діяч науки і техніки Славов В. П.; доценти, кандидати сільськогосподарських наук Біденко В. М., Ковальчук Т. І., Вербельчук С. П., Дідух М. І., Трохименко В.З.; старший лаборант Попадюк Т. С.

Пріоритетні напрямки наукових досліджень: біоекологічні основи переробки та якості продукції тваринництва для забезпечення безпеки харчових продуктів; моніторинг хімічного складу і поживної цінності кормових культур та еколого-економічна оцінка ефективності їх вирощування в умовах Житомирської області; використання природних фітоценозів північного Полісся Житомирщини в бджільництві; моніторинг якості молока, виробленого в приватних господарствах населення у різних ґрунтово-кліматичних умовах Житомирської області; моніторинг забруднення водних живих ресурсів (ВЖР) 137Cs у водоймищах та розвиток рибництва Житомирської області; ефективність використання комплексонатів мікроелементів з метою зниження переходу цезію-137 і стронцію-90 із ґрунту у рослини та продукцію тваринництва; розробка та удосконалення методів зниження радіонуклідів та солей важких металів у кормах і тваринницькій продукції в зоні Полісся. З метою поглиблення теоретичних знань та застосування їх на практиці функціонує студентський науковий гурток "Технолог - дослідник", до складу якого постійно входить 20 – 30 студентів 2 – 5 курсів. Гуртківці під керівництвом викладачів беруть активну участь у плануванні та проведенні досліджень технологічного та радіоекологічного спрямувань. За результатами досліджень виконуються дипломні роботи. 

Кафедра забезпечує навчання студентів з дисциплін: зооекологія; ветеринарна радіобіологія; органічне виробництво продукції тваринництва; технологія м’яса та м’ясних продуктів; технологія молока та молочних продуктів; технологія переробки продукції тваринництва; основи прикладної радіобіології у тваринництві; стандартизація продукції тваринництва; біотехнологічні основи переробки тваринницької сировини; технологічне обладнання цехів з переробки продукції тваринництва; технологія продуктів забою; безпека та якість продукції тваринництва; еколого-технологічні вимоги до підприємств з виробництва та переробки продукції тваринництва.

Кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології була створена на зооінженерному факультеті Житомирського сільськогосподарського інституту в 1993 році. Значний внесок у створення і розвиток кафедри зробили професори В. С. Коновалов і М. С. Пелехатий, доценти В. М. Білошицький, В. М. Новоставський, О. Х. Дуб, І. Ф. Соловей.

З 2001 по 2019 рік кафедру очолював відомий в Україні та за її межами вчений-селекціонер у галузі молочного скотарства, доктор с.-г. наук, професор Микола Сергійович Пелехатий. Його наукова школа – 18 кандидатів і 1 доктор наук, які працюють у вищих навчальних закладах та на виробництві. З 2020 року кафедру очолює доктор с.-г. наук, доцент Людмила Михайлівна Піддубна.

Основними напрямками наукової роботи співробітників кафедри є: оцінка бугаїв-плідників молочних порід зарубіжної селекції за спермопродуктивністю, запліднювальною здатністю сперми та якістю потомства в умовах Полісся України; дослідження господарськи корисних ознак корів симентальської породи за органічного та конвенційного виробництва молока в умовах Полісся України.

Співробітниками кафедри отримано 8 авторських свідоцтв, опубліковано понад 900 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 32 монографії, 6 навчальних посібників, понад 600 наукових статей, 170 методичних рекомендацій.

Науково-педагогічні працівники кафедри: Кучер Д. М. та Кочук-Ященко О. А. з 2021 р. входять до складу редакційної колегії наукового журналу "Наукові горизонти", що входить до Переліку наукових фахових видань України категорії "Б".

Кафедра забезпечує навчання для студентів технологічного факультету та факультету ветеринарної медицини, основні з яких: розведення тварин; генетика з біометрією; генетика у ветеринарній медицині; популяційно-генетичні прийоми розведення тварин; технологія відтворення тварин; біотехнологія; інформаційно-обчислювальні системи у тваринництві; еволюційні основи селекції; селекційно-племінна робота у тваринництві; етологія тварин; селекція тварин.

Філії кафедри: ПАФ «Єрчики» Попільнянського району Житомирської області; ДП ДГ «Нова Перемога» Любарського району Житомирської області; ТОВ «Івниця» Андрушівського району Житомирської області; ТОВ «Українська генетична компанія», м. Житомир.

Кафедра годівлі тварин і технології кормів спрямовує свої зусилля на формування знань у студентів та аспірантів, з розробки та удосконалення регіональних систем заготівлі та використання кормів у тваринництві; особливості живлення та кормової поведінки жуйних тварин у природних радіаційних біоценозах; використання медоносної бази Полісся у бджільництві.

Кафедра створена у 1982 році. Завідувач кафедри  доктор с.-г. наук, доцент  В. В. Борщенко (з 2018 року).

Значний внесок у створення і розвиток кафедри зробили професор В. П. Славов (завідувач кафедри з 1982 до 2001 років), професор В. А. Бурлака (завідувач кафедри з 2001 року до 2018 року), доценти Є. І. Задерій, М. М. Побірський, Н. Г. Шульга, В. В. Мойсеєнко, С. А. Пилипейко, М. М. Кривий, В. В. Борщенко, Н. К. Панюк, О. М. Побірська, М. І. Закалюжна, Н. В. Павлюк, В. М. Степаненко та ін.

Кафедра забезпечує навчання студентів на технологічному факультеті та факультеті ветеринарної медицини з дисциплін: годівля тварин і технологія кормів; годівля високопродуктивних тварин; біологія продуктивності сільськогосподарських тварин; технологія кормів та кормових добавок; методологія наукових досліджень; дресирування собак; утримання та годівля собак; кінологія; кормова база бджільництва.

Структурним підрозділом кафедри годівлі тварин і технології кормів є навчальна лабораторія кінології (https://polissiauniver.edu.ua/навчальна-лабораторія-кінології-каф). Головне завдання лабораторії – забезпечити інтеграцію навчальної, методичної,  науково-дослідної та виробничо-технологічної діяльності різних кафедр у сфері кінології. Навчальна лабораторія спеціалізується на науково-дослідній, організаційній, селекційно-племінній та виробничо-технологічній роботі з домашніми тваринами. Крім того, відкрито набір слухачів на курси кінологів (https://polissiauniver.edu.ua/навчальна-лабораторія-кінології-каф).

Кафедра фізичного виховання стратегічними цілями фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у Поліському національному університеті є збереження фізичного, морального та психологічного здоров’я студентської молоді та співробітників, формування у них потреби у фізичному вдосконаленні, розвитку інтересу до самостійних занять фізичною культурою і спортом та забезпечення високої працездатності майбутніх фахівців у продовж всього життя. 

Одним із найважливіших завдань фізичного виховання студентів у навчальному процесі університету є зміцнення здоров’я, підвищення рівня загальної і спеціальної та професійно-прикладної фізичної підготовленості студентської молоді, сприяння оволодінню навичками та вміннями самостійно використовувати засоби фізичної культури і спорту в повсякденному житті для підтримки високої фізичної та розумової працездатності і відновлення організму. Кафедрою фізичного виховання університету впроваджуються нові фізкультурно-оздоровчі технології, ведеться аналіз фізичної підготовленості студентів та проводиться підготовка студентів до майбутньої військової служби у лавах Збройних сил України. У позанавчальний час здійснюється навчально-тренувальний процес висококваліфікованих спортсменів та команд університету, які захищають честь університету на обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях.  

Кафедра була і залишається провідною в галузі наукових досліджень серед закладів вищої освіти України. За роки існування кафедри видано понад 650 наукових і методичних праць, серед яких 9 монографій та 16 навчальних посібників, які використовуються у навчальному процесі фізичного виховання у вузах України, Росії та Білорусії. Захищено 1 докторську та 2 кандидатські дисертації. Співробітники кафедри брали участь у роботі понад 200 всеукраїнських і міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів. Матеріали наукових досліджень кафедри надруковані у 22 країнах світу: Австралії, Білорусії, Болгарії, Великобританії, Японії, Румунії, Чехії, Канаді, Франції, Латвії, США, Ірані, Ізраїлі, Польщі, Чорногорії, Молдові, Киргизстані, Грузії, Росії та інших. 

Спортивна та фізкультурно-оздоровча робота кафедри здійснюється викладачами кафедри фізичного виховання, які щорічно організовують і проводять різноманітні спортивно-масові та оздоровчі заходи. Розробляються і вдосконалюються  плани спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів, таких як Спартакіада Поліського національного університету, Спартакіада студентів І курсів, Спартакіада «Здоров’я» серед співробітників університету. Студенти університету беруть активну участь у спортивних заходах, які проводяться у м. Житомирі, Житомирській області, успішно виступають у  всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Серед студентів та випускників університету є переможці чемпіонатів світу, Європи з різних видів спорту, учасники Олімпійських ігор у Пекіні (2008 р.) та Лондоні (2012 р.).

14 студентів університету стали майстрами спорту міжнародного класу СРСР та України, 68 стали майстрами спорту. В університеті працює 12 спортивних секцій, де підвищують свою спортивну майстерність понад 300 студентів.

Історична довідка

Технологічний факультет вперше було відкрито у 1950 р. як зоотехнічний. У 1952 р. його було закрито та вдруге відкрито у 1976 р. На технологічний факультет був перейменований у 2004 році. Першим деканом факультету з 1976 до 1979 р. був доцент В. С. Омельченко. Він очолював його також з 1985 по 1994 р. Керівництво факультетом у різні періоди здійснювали професор І. П. Мельохін (1979–1982 рр.), доцент Є. Ї. Задерій (1982–1985 рр.), заслужений працівник сільського господарства України, доцент В. Ф. Андрійчук (1994−2012 рр., 2017−2021 рр.), доцент М. М. Кривий (2012–2017 рр.). З липня 2021 р. факультет очолює кандидат сільськогосподарських наук, доцент Д. М. Кучер.

Науково-педагогічний склад

Освітній процес на факультеті забезпечує досвідчений науково-педагогічний колектив, у складі якого 6 докторів наук та 28 кандидатів наук. На спеціальних кафедрах працює 97% науково-педагогічних працівників із вченими ступенями і званнями. До читання лекцій залучаються провідні вчені з інших вітчизняних та зарубіжних навчальних і наукових закладів, висококваліфіковані працівники галузі.

Значний вклад у розбудову факультету та підготовку фахівців внесли професори В. П. Славов, М. С. Пелехатий, В. А. Басаргін, Ю. І.  Савченко, доценти В. Ф. Андрійчук, І. Г. Гуменюк, М. М. Кривий, І. В. Ковальчук, В. В. Борщенко, М. М. Побірський, А. М. Дідківський, В. М. П’ясківський, Д. В. Лісогурська, С. П. Вербельчук, Т. В. Вербельчук, Л. М. Піддубна, Д. М. Кучер, А. Л. Шуляр, О. А. Кочук-Ященко та  старші викладачі В. А. Барановська, Н. В. Павлюк.

Науково-педагогічні працівники постійно вдосконалюють свою професійну майстерність, приймаючи участь у конференціях, форумах, семінарах, вебінарах. Протягом останніх п’яти років пройшли міжнародне стажування: В. В. Борщенко, М. М. Кривий, Д. В. Лісогурська, Альона Л. Шуляр, Л. М. Піддубна, Д. М. Кучер, О. А. Кочук-Ященко, В. В. Кобернюк, О. В. Лісогурська, Аліна Л. Шуляр, М. В. Слюсар, В. І. Ткачук, В. З. Трохименко, О. О. Діхтяр.

Навчально-методична робота

За 2020-2021 навчальний рік викладачами факультету видано 15 навчально-методичних розробок, 5 навчальних посібників, розроблено 4 нових курси.

Науково-дослідна робота

Наукова робота на факультеті спрямована на розв’язання актуальних проблем технологій виробництва і переробки продукції тваринництва, зокрема, регіональних у рамках Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 р.

З метою координації науково-інноваційної діяльності на базі технологічного факультету та факультету ветеринарної медицини функціонує Науково-інноваційний інститут тваринництва та ветеринарії.

На факультеті сформувалась наукова школа «Виробництво і переробка продукції тваринництва» (https://polissiauniver.edu.ua/наукові-школи), яка нараховує 5 докторів та 26 кандидатів наук та понад 30 здобувачів освіти.

Науковці факультету співпрацюють із закордонними колегами (https://polissiauniver.edu.ua/міжнародна-співпраця) з реалізації спільних проєктів з екологічної та аграрної проблематики, зокрема, з Японським товариством сприяння науці (Японія) та Медичним університетом Доккьо (Японія), з Institut Pertanian Bogor (Індонезія) та National Universiti (UNAS) (Індонезія) і приймають активну участь у міжнародних проектах – «Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства», «SaveBees – Save endangered bees to improve nutrition, health and life quality of human», «Зміцнення позицій НГО у регіонах як учасників реформування системи забезпечення безпеки харчової продукції, спрямованого на подолання корупції» та реалізаціях грантів, зокрема, від House of Europe «Платформа професійної освіти для жінок-пасічниць» та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Підтримка аграрного і сільського розвитку».

Науково-педагогічні працівники факультету підвищують свою кваліфікацію у провідних установах України та за кордоном – Словацькому університеті сільського господарства у Нітрі (Словаччина) та Сільськогосподарському університеті ім. Гуго Колонтая у Кракові (Польща) (https://polissiauniver.edu.ua/стажування-науково-педагогічних-пра).

Факультет є активним організатором, партнером та учасником конференцій, форумів, семінарів, вебінарів, круглих столів тощо. Так, традиційно кожного року проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів», Наукова-практична конференція в рамках І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей, Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів та докторантів технологічного факультету та факультету ветеринарної медицини «Молоді вчені у вирішенні проблем тваринництва та ветеринарії» і науково-практичні семінари з проблем технологій виробництва та переробки продукції тваринництва, зокрема, «Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва», «Інноваційні технології щодо впровадження систем управління безпечністю і якістю харчових продуктів», «Екологічні виклики сучасного тваринництва» та ін.

За результатами конференцій публікуються збірники наукових праць. Науково-педагогічні працівники факультету мають можливість безкоштовно  публікувати результати досліджень в науковому журналі університету – «Наукові горизонти» (http://www.journal.znau.edu.ua/horizons), який включено до переліку фахових видань України категорії Б, індексується міжнародною базою даних Index Copernicus та виходить щомісяця. Науково-педагогічні працівники факультету (Д. В. Лісогурська, Д. М. Кучер, О. А. Кочук-Ященко)  у 2021 р. увійшли до складу редакційної колегії журналу «Наукові горизонти»  (Науковий напрям «Аграрні науки та продовольство»).

Науковці факультету активно публікують результати досліджень і в інших наукових виданнях України та за кордоном, зокрема, у виданнях, які індексується такими міжнародними базами, як Scopus та Web of Science. Щороку науково-педагогічні працівники факультету отримують не менше 5-ти патентів, видають 3–5 монографій, підручників і посібників, понад 30 статей та 60 публікацій апробаційного характеру.

Науково-дослідну роботу співробітники та здобувачі освіти факультету здійснюють на засадах академічної доброчесності (https://polissiauniver.edu.ua/академічна-доброчесність).

На факультеті функціонує Наукове студентське товариство та Рада молодих вчених, які є структурними одиницями відповідних підрозділів університету, (https://polissiauniver.edu.ua/інфраструктура-забезпечення-науково https://polissiauniver.edu.ua/наукове-товариство-студентів-аспіра) та чотири наукові гуртки при кожній спеціальній кафедрі.

Студентська наукова робота

Здобувачі вищої освіти факультету активно беруть участь у місцевих та державних конкурсах, олімпіадах, конференціях, семінарах, круглих столах тощо. Зокрема, у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, Всеукраїнському молодіжному конкурсі творчих робіт з бджільництва ім. В.П. Поліщука, Всеукраїнській олімпіаді серед вищих закладів освіти України III-IV рівнів акредитації з освітньої спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», Стипендіальній програмі «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука, Стипендіальній програмі для студентів 3–6 курсів аграрних ЗВО «Нове зернятко», Всеукраїнському конкурсі «Краща аграрна практика», Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з годівлі тварин та технології кормів на приз академіка І. І. Ібатулліна, Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів», Науково-практичній конференції «Наукові читання. Сучасні підходи забезпечення здоров’я тварин та якості кормів і харчових продуктів», Науково-практичній конференції в рамках І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей, Науково-практичній конференції «Молоді вчені у вирішенні проблем тваринництва та ветеринарії» та ін.

За результатами науково-дослідної роботи щорічно здобувачі вищої освіти факультету публікують понад 100 наукових праць.

Організаційно-виховна робота факультету зорієнтована на створення умов для вільного розвитку особистості, творчості, самовиховання та самовдосконалення, вияву індивідуальних здібностей та талантів, самореалізації у сфері спортивно-оздоровчої та професійної діяльності.

На факультеті здобувачі вищої освіти мають прекрасні можливості для особистісного росту. До їх послуг – клуби за інтересами, художні гуртки з вокалу і хореографії, спортивні секції тощо. Здобувачі освіти активні організатори та учасники різноманітних творчих та спортивних заходів університету (День знань, Посвята в студенти, Дебют першокурсника, КВК, Дні Європи в Україні, День студента, спартакіади університету та ін.) та факультету (День факультету, День працівника освіти, День працівника сільського господарства, День закоханих, 8 Березня, День сміху, День матері та ін.). Такій активній позиції здобувачів вищої освіти на факультеті та їх самореалізації є студентське самоврядування і первинна профспілкова організація.