Історія кафедри

Кафедра створена у 1981 році під назвою кафедра обчислювальної техніки і економіко-математичних методів, перейменована у 1991 р. у кафедру економіко-математичних методів і статистики, у 1993 р. – моделювання економічних процесів і статистики, 2000 р. – моделювання економічних процесів і комп’ютерної техніки, у 2006 р. – інформатики і комп’ютерної техніки, 11 листопада 2008 р. – у кафедру комп’ютерних технологій і моделювання систем. Кафедру очолювали доценти В.П. Малютіна (1981–1992р., 1996–1999р.), А.Т. Мармоза (1992–1996р.), В.А. Мостепанюк (1999–2006 р.), з вересня 2006 року кафедру очолює доцент Ю.Б. Бродський.

 

zag photo ktims 2019

Колектив кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем

Колектив кафедри спрямовує свої зусилля на фундаментальну підготовку студентів, магістрантів, аспірантів, слухачів Інституту післядипломної освіти, формування у них знань з моделювання еколого-економічних процесів і систем, прикладної інформатики й системології, уміння та навичок використання сучасних комп’ютерних інформаційних технологій для розв’язування різноманітних задач за фахом, досягнення виробничих цілей з мінімальними затратами ресурсів і часу, оволодіння науковими методами дослідження, які відповідають вимогам сьогодення.

Кафедра забезпечує навчання студентів за всіма спеціальностями з дисциплін:
 • інформатика;
 • інформатика і системологія;
 • інформатика і програмування;
 • економічна інформатика;
 • основи інформатики і обчислювальної техніки;
 • обчислювальна техніка та програмування;
 • інформатика і комп’ютерна техніка;
 • комп’ютери і комп’ютерні технології;
 • інформаційні технології;
 • математичне програмування;
 • економетрія;
 • комп’ютерні мережі і телекомунікації;
 • комп’ютерні системи обробки економічної інформації;
 • Інтернет-технології в підприємницькій діяльності;
 • електронна комерція;
 • економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі;
 • економіко-математичні методи та моделі: економетрика;
 • математичне моделювання підприємницької діяльності;
 • математичне моделювання в рослинництві;
 • моделювання технологічних процесів і систем;
 • моделювання і прогнозування стану довкілля;
 • економіко-математичні моделі в управлінні та фінансах;
 • бізнес-моделі підприємств;
 • моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті;
 • моделювання систем;
 • системний аналіз в економіці;
 • моделювання внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства;
 • інженерна та комп’ютерна графіка;
 • комп’ютерна графіка.

Постійно розробляються в електронному та видаються у друкованому вигляді навчальні матеріали для методичного забезпечення дисциплін кафедри: навчальні посібники ( лише за 2014 рік видано 4: Ю. Б. Бродський, К. В. Молодецька. Інформатика та системологія. – 244 с.; Ю. Б. Бродський, К. В. Молодецька. Інформатика і програмування . – 272 с.; Ю. Б. Бродський, К. В. Молодецька, О. М. Николюк. Системний аналіз в економіці. – 174 с.; Бродський Ю. Б., Молодецька К. В., Пількевич І. А. Обчислювальна техніка та програмування. Частина І: Інформатика та обчислювальна техніка. – 204 с.), конспекти лекцій, рекомендації для виконання лабораторних завдань та самостійної роботи студентів тощо.

Зміцнюється і оновлюється матеріальна база кафедри. Сьогодні в навчальному процесі використовується п’ять сучасних комп’ютерних класи, лекційна аудиторія, яка обладнана мультимедійними засобами, та ІТ-лабораторія. Комп’ютери в аудиторіях кафедри з’єднані локальною мережею. Всі студенти, магістранти, що навчаються на кафедрі, отримують вільний доступ до інформаційних ресурсів кафедри та мережі Internet з будь-якого комп’ютера в навчальних класах та ІТ-лабораторії не тільки на планових заняттях, а й позаурочний час у процесі самостійної роботи.

На Web-сайті (www.ktims.znau.edu.ua) розміщена інформація про її склад, основні напрямки діяльності, перелік дисциплін, навчально-методичне забезпечення та електронна бібліотека.

На кафедрі розроблена і впроваджена автоматизована інформаційна підсистема «АРМ–викладача» (Лапін А.В.). У найближчій перспективі кафедра планує застосовувати дистанційні форми і засоби навчання на базі платформи Moodle.

Кафедра є своєрідним консультативним центром з питань комп’ютерних інформаційних технологій (Лапін А.В.) та моделювання еколого-економічних процесів і систем (Бродський Ю.Б., Молодецька К.В., Николюк О.М., Тимонін Ю.О., Ганношин В.П.), а також бере безпосередню активну участь у програмі комп’ютеризації навчального процесу в університеті. Щорічно забезпечує організацію та проведення незалежного тестування студентів всіх спеціальностей університету в комп’ютерних класах кафедри.

На кафедрі проводяться наукові дослідження за напрямом: моніторинг і моделювання складних природних та економічних систем, працює постійно діючий науковий семінар викладачів університету «Моделювання еколого-економічних процесів і систем».

Продовжується робота (Ганношин В.П., Бродський Ю.Б.) над проектом «Розробка способів раннього прогнозу землетрусу з метою попередження екологічної катастрофи» (проект – фіналіст Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний прорив 2009»; отримано 9 патентів на винаходи та корисні моделі). Планується видання монографії (Бродський Ю.Б.).

Тимонін Ю.О. співпрацював в міжнародних проектах: «Разработка и создание панели финансово-экономического мониторинга субъектов малого предпринимательства по отраслевому и территориальному принципу. Формирование критериев экономической устойчивости малых предприятий, требующих государственной поддержки».(Державний контракт від 30.09. 2004 р. № 33-369-п/1-04 з міжнародним центром соціально-економічних досліджень «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург. 2005 р.

Активно проводяться дослідження проблеми моделювання економічних систем у контексті їх конкурентоспроможності (Николюк О.М., Бродський Ю.Б., Тимонін Ю.О.). Зокрема, здійснюється розробка економіко-математичної моделі процесу формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, яка враховуватиме вплив як вхідних факторів, так і основних чинників зовнішнього середовища економічних суб’єктів. Практичне застосування моделей такого роду дасть можливість створити обґрунтовану систему заходів управління діяльністю виробників сільськогосподарської продукції й досягти потенційно можливого рівня конкурентоздатності та ефективності діяльності. Планується видання монографії (Николюк О.М.) у 2016 році.

Також на кафедрі здійснюється робота у сфері моделювання процесів розвитку суб’єктів господарювання (Николюк О.М, Бродський Ю.Б., Молодецька К.В., Тимонін Ю.О.). Динамічні моделі розвитку являють собою систему еволюційних диференціальних рівнянь, які враховують основні принципи синергетичної економіки. Метою розробки таких еволюційних моделей є визначення початкових значень основних показників діяльності підприємства, за яких у майбутньому результативні показники досягнуть бажаного (запланованого, потенційно можливого, оптимального) рівня.

В межах дисертаційного дослідження «Моделювання ризику в антикризовому менеджменті» (Копчинська В.В.) розглядаються основні підходи до оцінки ризику при антикризовому управлінні, структура інформаційних систем антикризового управління в умовах конфліктності та невизначеності, формування інноваційних інфраструктур в антикризовому управлінні, моделювання ризику, особливості моделі антикризового управління з урахуванням ризику, оптимізація управління ризиками малого підприємства.

Крім того, на кафедрі проводяться наукові дослідження з метою підготовки дисертацій за темами: «Інформаційне забезпечення розвитку вертикальних інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки» (Лапін А.В.), «Оптимізація виробничої структури фермерських господарств» (Грінчук І.О.).

Таким чином, кафедра комп’ютерних технологій і моделювання систем наразі виступає новатором у використанні сучасних комп’ютерних інформаційних технологій, програмних і технічних засобів забезпечення навчального процесу, фундаментальних та прикладних наукових досліджень, а в перспективі планує нарощування якісного наукового потенціалу, підвищення методичної майстерності викладачів, стрімкого зростання всіх напрямків діяльності кафедри на основі новітніх інформаційних технологій.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Комп'ютерні науки:

Освітня програма 2017

Освітня програма 2018

Освітня програма 2019

Освітня програма 2020

Навчальний план 2017

Навчальний план 2018

Навчальний план 2019

Навчальний план 2020