Посада

Старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Дані про вищу освіту

У 2010 році закінчила Житомирський національний агроекологічний університет за спеціальністю “Облік і аудит”.

Тема дисертації та рік захисту

В 2019 році захистила дисертацію на тему «Бухгалтерський облік розрахунків з покупцями та замовниками: організація та методика» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 14.052.01 у Житомирському державному технологічному університеті за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)  і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів

Облік, аналіз, аудит та оподаткування операцій між контрагентами.

Види і результати професійної діяльності відповідно до п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності:

пп.2. 

 1. Цегельник Н.І. Управлінський облік в системі розрахунків з покупцями підприємства. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжн. збірник наук. праць. 2017. № 3 (38). С. 133-138.
 2. Норд Г.Л., Цегельник Н.І. Розвиток бухгалтерського обліку розрахунків із покупцями та замовниками: особливості ведення господарської діяльності в інтернет-середовищі. Ефективна економіка. 2018. №9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/
 3. Норд Г.Л., Цегельник Н.І. Облікове відображення розрахунків із покупцями та замовниками в умовах дропшиппінгу. Ефективна економіка. 2018. №7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/
 4. Цегельник Н. І., Гайдучок Т. С. Формування облікової інформації з подальшим відображенням у формах звітності підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7879

пп.3.

 1. Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю.Ю., Цегельник Н.І. Управлінський облік: Підручник. Житомир: ПП «Рута», 2015. 632 с. 
 2. Цегельник Н. І. Окремі аспекти управлінського обліку розрахунків з покупцями // Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку та економічного аналізу діяльності підприємств в Україні : монографія / за заг. ред. Л. І. Антошкіної. Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. С. 139-145 . 
 3. Мороз Ю. Ю., ЕйсмонтВ. С., Цал-Цалко Ю. С., Гайдучок Т. С., Цегельник Н. І. Бухгалтерський облік і аудит в управлінні лісогосподарським підприємством: Підручник. Житомир: ПП “Рута”, 2019. 396 с. 
 4. Мороз Ю.Ю., Цаль-Цалко Ю.С., Цегельник Н.І. Дуальна освіта як інноваційний інструмент підготовки фахівців з обліку і оподаткування у закладах вищої освіти // Облік, оподаткування, звітність та аудит: сучасні аспекти та перспективи розвитку: монографія / за заг. ред. Ю.С. Цаль-Цалко. Житомир : ПП «Рута», 2020. С. 101-125
 5. Мороз Ю.Ю., Цаль-Цалко Ю.С., Цегельник Н.І. Прибуток як об’єкт бухгалтерського обліку для оцінювання результатів господарювання та оподаткування бізнесу в Україні // Облік, оподаткування, звітність та аудит: сучасні аспекти та перспективи розвитку: монографія / за заг. ред. Ю.С. Цаль-Цалко. Житомир : ПП «Рута», 2020. С. 126-145
 6. Мороз Ю.Ю., Цаль-Цалко Ю.С., Цегельник Н.І. Система бухгалтерського обліку та звітності в управлінні доданою вартістю підприємства // Облік, оподаткування, звітність та аудит: сучасні аспекти та перспективи розвитку: монографія / за заг. ред. Ю.С. Цаль-Цалко. Житомир : ПП «Рута», 2020. С. 146-167
 7. Мороз Ю. Ю., Цал-Цалко Ю. С., Гайдучок Т. С., Цегельник Н. І. Митна діяльність в Україні: організація та облікове забезпечення. Вип. 1. Організація митної діяльності в Україні, її роль в розвитку бізнесу та облікове забезпечення: посібник.  Житомир : Рута, 2020.  136 с.

пп.8. 

Відповідальний виконавець наукових тем Житомирського національного агроекологічного університету за темами: «Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства» (номер державної реєстрації 0114U002192);  «Стратегія реформування підприємництва, бухгалтерського обліку і оподаткування в лісовому господарстві для забезпечення довгострокових інтересів України на основі поєднання принципів державного регулювання і механізмів ринкових відносин з огляду на цілі децентралізації влади»  (номер державної реєстрації 0118U100585); «Інструменти обліково-статистичного та бюджетного забезпечення оцінювання і контролювання розвитку інтелектуальної економіки в системі формування економічного потенціалу фінансово самодостатніх Smart Village в умовах функціонування об’єднаних територіальних громад» (номер державної реєстрації 0118U100557); та Бердянського університету менеджменту і бізнесу за темою: «Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку та економічного аналізу діяльності підприємств України» (номер державної реєстрації 0110U002376).  

пп.11.

Офіційний опонент по дисертації Трало І.М. Бухгалтерський облік та аналіз дисконтованої довгострокової дебіторської заборгованості: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності). – Державний університет «Житомирська політехніка» (Д 14.052.01), Житомир, 2020.

пп.13.

 1. Цегельник Н.І., Золотницька Ю.В. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий та митний контроль» для підготовки студентів денної та заочної форми навчання за освітнім ступенем «магістр». Електронне видання. ЖНАЕУ. 2019. С. 31.
 2. Цегельник Н.І., Золотницька Ю.В. Розгорнутий план лекцій з дисципліни «Податковий та митний контроль» для підготовки студентів денної та заочної форми навчання за освітнім ступенем «магістр». Електронне видання. ЖНАЕУ. 2019. С. 27.  
 3. Цаль-Цалко Ю.С., Цегельник Н.І. Методичні рекомендації  для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Управлінський облік» для підготовки студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 071 – «Облік і оподаткування». Електронне видання. ЖНАЕУ. 2019. С. 47.  
 4. Цегельник Н.І. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні технології в системі Ліга:Закон» для підготовки студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 071 – «Облік і оподаткування». Електронне видання. ЖНАЕУ. 2019. С. 28. 
 5. Мороз Ю.Ю., Цаль-Цалко Ю.С., Цегельник Н.І. Адміністрування податків: конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня «Магістр» спеціальності 071 – «Облік і оподаткування». Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту. Електронні текстові данні. Житомир : ЖНАЕУ, 2020. 159 с.
 6. Силабус навчальної дисципліни «Облік і аудит у митній справі» для студентів, які навчаються на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування галузь знань 07 ‒ Управління та адміністрування – Освітня програма «Облік і оподаткування». Житомир: ЖНАЕУ, 2020. С. 27.

пп.14. 

 1. Підготовка переможців І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» - Н.В. Торовіна, Д.Ю. Борисенко (2020 р.).
 2. Співкерівник наукового гуртка "Оптимізація облікового забезпечення податкових розрахунків суб’єктів господарювання".

пп.15.

 1. Цегельник Н.І. Облік розрахунків з покупцями: вітчизняний і зарубіжний досвід. The scientific method. 2017. № 8 (8), vol. 1. P. 67-74.
 2. Цегельник Н. І. Бухгалтерський облік розрахунків в обслуговуючих сільськогосподарських кооперативах. Кооперативні читання: 2019 рік : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Житомир, 7 червня 2019 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2019. С. 151-155.
 3. Цегельник Н.І. Теоретичні аспекти управлінського аналізу розрахунків з покупцями підприємства. Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Житомир, 15 травня 2019 року. Житомир: ЖНАЕУ, 2019. С. 152-157.
 4. Цегельник Н.І., Гайдучок Т.С. Розвиток податкової системи України: проблеми та напрями їх вирішення. Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої 20-річчю з дня заснування кафедри обліку та аудиту ХНТУСГ. Харків, 2019. С. 100-102.
 5. Гайдучок Т.С., Цегельник Н.І. Сучасне програмне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах управління бізнесом. Нові інформаційні технології управління бізнесом: матеріали III Всеукраїнсько науково-практичної конференції. К.: Кафедра, 2020. С. 55-60.
 6. Гайдучок Т. С., Цегельник Н. І. Використання BigData як інноваційної інформаційної технології в системі ведення бухгалтерського обліку. Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в умовах переходу до Індустрії 4.0 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 березня 2020 року. Рівне : НУВГП, 2020. С. 27-28.
 7. Цаль-Цалко Ю.С., Мороз Ю.Ю., Цегельник Н.І. Обліково-аналітичне забезпечення оцінювання економічної ефективності  органічного виробництва. Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир:  Вид.-во ПНУ, 2020. С. 87-95.
 8. Мороз Ю.Ю., Цаль-Цалко Ю.С., Цегельник Н.І. Сутність та формування об’єктів бухгалтерського обліку в органічному виробництві. Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир:  Вид.-во ПНУ, 2020. С. 21-27
 9. Гайдучок Т. С., Цегельник Н. І. Податки як інструмент реалізації державних пріоритетів. Економіка, фінанси, облік та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 5 бер. 2020 р. Полтава : ЦФЕНД, 2020. Ч. 3. С. 48-50
 10. Цегельник Н.І. Характеристика та особливості режиму митного складу. Економіка, облік, податки в суспільстві. № 1 (7). 2020. С. 33-34
 11. Мороз Ю.Ю., Цаль-Цалко Ю.С., Цегельник Н.І. Нормативний облік в системі контролінгу. Економіка, облік, податки в суспільстві. №1(7). 2020. С. 23-24.
 12. Ivanchenkova L., Skliar L., Stasiukova K., Babich I., Tsegelnik N., Tomchuk Y.Improving the organization of accounting and control of payroll in budgetary institutions. International Journal of Management (IJM) Volume 11, Issue 6, June 2020, pp. 718-727, URL: http://www.iaeme.com/ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=6

пп.16. 

Член правління Громадської організації «Житомирське товариство науковців польського походження».

Член правління Громадської організації «Житомирська спілка фахівців з бухгалтерського обліку і оподаткування».