Савченко Василь Миколайович
кандидат технічних наук, доцент
Коротка біографія

У 2001 році закінчив Житомирську Державну агроекологічну академію України за спеціальністю «Механізація сільського господарства» і здобув кваліфікацію «Інженер-механік».

«Підвищення довговічності та ефективності молоткових робочих органів для подрібнення зерна» 2008 р., Кіровоградський національний технічний університет, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва».

З 1 вересня 2015 року працює на посаді завідувача кафедри машиновикористання та сервісу технологічних систем.

Сфера наукових інтересів

Підвищення надійності машин та засобів сільськогосподарського виробництва

Загальна кількість публікацій
 • Автор – співавтор навчальних посібників або конспект лекцій, методичних рекомендацій (для асистентів):

  1. Курсове проєктування з інженерного менеджменту. Навчальний посібник. /С.М. Герук, О.М. Сукманюк, М.Л. Заєць, В.М Савченко., та інші; Житомир : ЖНАЕУ, 2011. –180.
  1. Методичні рекомендації щодо проведення лабораторних робіт з дисципліни «Діагностування електрообладнання» для студентів ОКР «Бакалавр» – напряму 6.100103 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва».
  2. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Технічний сервіс АПК» (описовий курс) для студентів ОКР «Бакалавр» – напряму 6.100103 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва».
  3. Методичні рекомендації щодо проведення лабораторних робіт з дисципліни «Технічний сервіс АПК» (теоретичний курс) для студентів ОКР «Бакалавр» – напряму 7.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва».
  4. Конспект лекцій з дисципліни «Технічне обслуговування машин та обладнання»для студентів ОКР «Спеціаліст» – напряму 7.10010203 «Механізація сільського господарства».
  5. Методичні вказівки з курсового проєктування «Ремонт машин та обладнання агропромислового виробництва» ОКР «Бакалавр» – напряму 6.100103 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва».

  Основні публікації (до 20):

  1. Савченко В. М. Використання штучного досвітлення для рослин захищеного грунту / В. М. Савченко, С. В. Міненко, В. В. Крот // Вісн. Харківського нац. техн. ун-ту сільського госп-ва ім. П. Василенка. – 2016. – Вип. 170. – С. 181–187.
  2. Савченко В. М. Методика зносу плунжерів насосів високого тиску/ В. М. Савченко, С. В. Міненко, В. В. Крот // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів– 2016. – Вип. 5. – С. 162–166.
  3. Савченко В.М. Аналіз залежності інтенсивності продуктивного фотосинтезу від режимів мікроклімату в індустріальних теплицях / С. В. Міненко, В. М. Савченко, В. В. Крот // Вісник ЖНАЕУ. – 2016. – № 1 (53), т. 1. – С. 270–276.
  4. Савченко В.М. Класифікація способів зняття перегріву рослин в індустріальних теплицях / С. В. Міненко, В. М. Савченко, В. В. Крот // Вісник ЖНАЕУ. – 2016. – № 1 (53), т. 1. – С. 276–282.
  5. Савченко В. М. Вплив культиваційних споруд та технологічних систем на параметри мікроклімату при вирощуванні продукції захищеного ґрунту / В. М. Савченко, В. В. Крот // Крамаровські читання : зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-техн. конф. (17–18 лютого 2015 р.) / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2015. – С. 121–122.
  6. Бойко А. І. Математична формалізація опису станів і переходів пасивного резервування технічних систем / А. І. Бойко, О. В. Бондаренко, В. М. Савченко // Вісн. Харківського нац. техн. ун-ту сільського госп-ва ім. П. Василенка. – 2013. – Вип. 133 : Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві. – С. 216–219.
  7. Савченко В.Н. Исследование динамики изменений показателей надежности пассивно резервированной системы при исправном основном и дублирующем элементах / А.І Бойко, О.В.Бондаренко, В.М. Савченко //Motrol. Commission of motorization and energetic in Agriculture-2013. Vol. 15, No.3, 306–312.
  8. Бойко А.І. Визначення функції готовності активно резервованої технічної системи / А.І Бойко, О.В.Бондаренко, В.М. Савченко // Механізація та електрифікація сільського господарства. Випуск 98.Т2.- Глеваха, 2013 – с. 348–354 .
  9. Бойко А.І. Графоаналітичний аналіз станів і переходів в можливі стани активно резервованої технічної системи / А.І Бойко, О.В.Бондаренко, В.М. Савченко // Механізація та електрифікація сільського господарства. Випуск 98.Т2.- Глеваха, 2013 – с. 396–402 .
  10. Бойко А.І. Вирішення основної матриці математичної моделі надійності функціонування активно резервованої системи/ А.І Бойко, О.В.Бондаренко, В.М. Савченко //Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип. 43, ч. ІІ. – Кіровоград: КНТУ, 2013.– с. 49–54.
  11. Savchenko. Determination of possibility of failures of technical systems with a constantly included reserve//Pressing issues and priorities in development of scientific and technological complex: research articles, B&M Publishing, San Francisco, California, USA.2013. pp 27–32.
  12. V. Savchenko. Solving main matrix of mathematical model of reliability of functioning actively reserved technical systems // International Conference “ Technical sciences: modern issues and development prospects”. Conference Proceedings. Scope Academic House, December 10, 2013, Sheffield, UK. pp. 132–
  13. Савченко В. Н. Показатели надежности пассивно-резервированных технических систем / В. Н. Савченко // Отраслевые аспекты технических наук. – 2013. – № 4 (28). – С. 18–23.
  14. А.И. Бойко. Варьирование изменений показателей надежности пассивно резервируемой системы при поврежденном основном и исправном дублирующем элементах/ / А.І Бойко, О.В.Бондаренко, В.М. Савченко //Motrol. Commission of motorization and energetic in Agriculture-2013. Vol. 15, No.2, 35–39 .
  15. Савченко, В Вплив шторних екранів на внутрішню температуру в теплицях/ В.М Савченко, С.В.Міненко// Збірник наукових праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Випуск 16 (30).Т2.- УкрНДІПВТ, 2012 – с. 270–275.
  16. Пат. 77014 Україна, МПК B 02 C 13/28. Молоток дробарки. №20040403054; заявл. 26.04.2004; опубл. 16.10.2006., Бюл. №
  17. Пат. 58312 Україна, МПК B 65 G 33/00. Гвинтовий транспортер. 01010970; заявл. 13.09.2010; опубл. 11.04.2011., Бюл. №
  18. Савченко М. Вплив технічного стану систем живлення рослин СО2 на виробничий персонал тепличних комплексів. /Савченко В.М./ Збірник тез доповідей II Міжнародної  науково-практичної конференції «Біоенергетичні системи в агропромисловому виробництві» ЖНАЕУ 16-17.11.2017 року– 2019. – Вип. 198. – С. 59–61.
  19. Савченко В.М. Аналіз впливу технічного стану систем підживлення рослин двоокисом вуглецю на виробничий персонал теплиць. / В. М. Савченко, А. І. Бойко// Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2019. – Вип. 198. – С. 422–421.
  20. Савченко В.М. Аналіз технічного стану складових систем зрошування рослин в умовах захищеного ґрунту. /Савченко В.М., Міненко С.В., Махов О.А.// Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2019. – Вип. 198. – С. 429–436.
  21. Савченко В.М. Вплив технічного стану систем підживлення рослин двоокисом вуглецю на виробничі процеси./ А.І. Бойко, В.М. Савченко// Збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 112-ї річниці від дня народження доктора

  технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента

  УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906–1987) 21–22 лют. 2019 р., м. Київ / МОН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний науковий центр «ІМЕСГ» НААН. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2019. – С. 311–313.

  1. Савченко В.М. Технологія зведення силосів із ЛМК./ Л.С.Чебанов, О.Ю. Чертков, В.М. Савченко// Шляхи підвищення будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – Вип.39 у двох частинах. Частина 2. Технічний. – К.: КНУБА, 2019. – С.173–181.
  2. Савченко В.М. Дослідження впливу спектрів оптичного випромінювання та освітленості на виробничий персонал. / Савченко В.М./ Збірник тез доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь.» (28–29 Березня 2019 року)/ Житомирський агротехнічний коледж. – Ж., 2019. – С. 240–241.
  3. Савченко В.М. Споруди захищеного ґрунту для екопоселень. / Л.С.Чебанов, М. Мельниченко, В.М. Савченко// Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції "Ефективні технології і конструкції в будівництві та архітектура села. Розробка інноваційних моделей екопоселень Прикарпаття та Карпат "(15-17 Травня 2019 року) / ЛНАУ. – Л., 2019. – С. 57–59.
  4. Савченко В.М. Researching the impact of optical radiation and illumination for production personnel. / В.М. Савченко Л.Г. Савченко// Екологічні науки : науково-практичний журнал / Головний редактор О.І. Бондар. – К. : ДЕА, 2019. – № 1(25). Т. 1. – С.