ЛОГО Кафедра біоресурсів аквакультури

Специфіка діяльності кафедри: підготовка фахівців, здатних вирішувати питання у різних напрямках іхтіології, аквакультури, ефективної участі в роботі регіональних, державних та національних програм з управління і раціонального використання біоресурсів океанів, морів, континентальних акваторій природного та штучного походження; проведення ерозійного та земельно-кадастрового районування території області з виділенням районів розповсюдження основних негативних процесів за видами і ступенями їх впливу на стан земель; узагальнення інформації служб спостережень і локальних центрів про стан використання і охорони земель, представлення її Держкомзему та прийняття ефективних управлінських рішень щодо запобігання негативним процесам та усунення їх наслідків.

Завдання кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук:

 • відновлення видового різноманіття та відтворення аборигенної іхтіофауни антропогенно порушених річкових та озерних систем;
 • розробка і впровадження систем загальної профілактики вірусних захворювань коропових риб;
 • оцінка екологічного стану, господарської та кормової цінності фітобіоти водних екосистем;
 • біотехнологія розведення живих кормів для потреб рибництва;

шляхи раціонального ведення ставового рибництва в умовах Поліської зони, та вирощування якісного рибопосадкового матеріалу;

 • впровадження досліджень наук про Землю для вирішення практичних проблем;
 • обробка та аналіз інформації в області наук про Землю;
 • дослідження геосфер за допомогою кількісних методів аналізу.

Історія кафедри

Кафедра була створена 1 листопада 2017 року і є випусковою кафедрою для спеціальностей 207 «Водні біоресурси та аквакультура» та 103 «Науки про Землю» освітнього ступеня «Бакалавр». Кафедру очолює доцент    М. М. Світельський.

В складі кафедри є навчально-наукові лабораторії: аквакультури; зоології та гідробіології; природничих наук, розведення риб; акваріумного рибництва та аквадизайну.

Спеціальність «Водні біоресурси та аквакультура» - це поєднання екологічних знань природних і штучних водних біоценозів із сучасними технологіями культивування традиційних та нових об'єктів декоративної і промислової аквакультури, спрямованих на підготовку фахівців до відділів рибоохорони, рибокомбінатів, рибоводних ферм у складі агропідприємств, фахівців із декоративного акваріумного рибництва.

За спеціальністю «Науки про Землю» готують фахівців з наук про Землю, які спеціалізуються на наступному: планування та проведення досліджень при вивченні складу та характеристик геосфер;  розробка (визначення) переліку показників для діагностики стану земельних і водних ресурсів; проведення ерозійного та земельно-кадастрового районування територій з виділенням районів розповсюдження основних негативних процесів за видами і ступенями їх впливу на стан земель; визначення територій, які потребують ведення оперативного (кризового) моніторингу земель; проведення картографування стану природних ресурсів за показниками моніторингу та оцінки впливу природних й антропогенних чинників на суміжні геосфери; проведення метеорологічних, актинометричних, теплобалансових, радіолокаційних, аерологічних,  радіометричних та деяких інших гідрометеорологічних спостережень у залежності від профілю та програми робіт.

кафедра заг фото

 Колектив кафедри біоресурсів, аквакультури

 та природничих наук, 2018 рік

Освітні компоненти ОП_НЗ_2020

ОП_НЗ_2020_редакція 2021

Навчальний план_ОП_НЗ_2020_редакція_2021

ОПП "Науки про Землю"

Навчальний_план_НЗ_2020

Орієнтовний перелік тем кваліфікаційних робіт з ОП Науки про Землю

Експлікації_Вибіркові компоненти_ОП_2020

Відгуки стейколдерів_ОП_2020

Бази практик з ОП Науки про Землю

Каталог вибіркових дисциплін

Силабуси

Силабус_Історія та культура України_2020

Силабус_Інформаційні технології_2020

Силабус_Інформаційні технології_2020

Силабус_Інформаційні технології_2020

Силабус_Філософія_2020

Силабус_Філософія_2020

Силабус_Українська мова за професійним спрямуванням_2020

Силабус_Топографія_2020

Силабус_Технології відкритої розробки корисних копалин_2020

Силабус_Ресурси корисних копалин України_2020

Силабус_Загальне землезнавство_2020

Силабус_Ділова іноземна мова_2020

Силабус_ДЗЗ та фотограмметрія_2020

Силабус_ГІС в природничій географії_2020

Силабус_Гідрологія та океанологія_2020

Силабус_Геоінформатика_2020

Силабус_Геофізика_2020

Силабус_Геологія та геоморфологія_2020

Силабус_Геологічні ризики та небезпека_2020

Силабус_Вища математика_2020

Силабус_Біогеографія_2020

Силабус_Безпека життєдіяльності та охорона праці_2020

Силабус_Рельєф та геологічна будова України_2020

Силабус_Правознавство_2020

Силабус_Пошук та розвідка корисних копалин_2020

Силабус_Оцінка впливу на довкілля об'єктів надрокористування_2020

Силабус_Мінерально-сировинна база світу_2020

Силабус_Методи геофізичних досліджень_2020

Силабус_Метеорологія та кліматологія_2020

Силабус_Ландшафтознавство_2020

 

Робочі програми основних компонентів

 Результати опитувань

Опитування щодо якост освітньої програми

Опитування майбутніх випускників щодо їх кар`єрного шляху та траєкторії працевлаштування

Опитування ЗВО щодо академічної доброчесності

Опитування задоволеністю ЗВО критеріями оцінювання

Опитування задоволеності ЗВО підтримкою у вирішенні проблем навчання

Опитування з обʼєктивності та неупередженності оцінювання здобувачів вищої освіти

Опитування викладачів щодо академічної доброчесності

Опитування роботодавців

 

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ЯКІСТЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Методичні рекомендації

Виступи

На телебаченні

По радіо

Договори про співпрацю

Каталог вибіркових дисциплін

Міжнародне стажування Климчик О.М.

Науково-педагогічний склад кафедри

На кафедрі працюють: завідувач кафедри, кандидат сільськогосподарських наук, доцент       М. М. Світельський; доктор біологічних наук, старший науковий співробітник В. Д. Соломатіна; кандидати сільськогосподарських наук, доценти: О. В. Іщук, С.І. Матковська, М. І. Федючка, І. В. Шульга; кандидат біологічних наук, доцент Т. В. Пінкіна; кандидат технічних наук, доцент В. А. Стріха; кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач Б. В. Матвійчук; старший викладач О. А. Половка.

Якісну підготовку фахівців забезпечують: доктор економічних наук, професор Є.М. Данкевич; доктор геологічних наук, професор: О.Ю. Митропольський; доктори педагогічних наук Заблоцька О. С. та Бордюг Н. С.

До складу кафедри входять: три навчальні та дві наукові лабораторії, навчальний клас фахової підготовки, які забезпечують проведення лабораторно-практичних занять із дисциплін кафедри.

 • Освітній ступінь «Бакалавр», освітня кваліфікація бакалавр із спеціальності 103 «Науки про Землю». 
 • Освітній ступінь «Бакалавр», освітня кваліфікація бакалавр із спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура».
 • Освітній ступінь «Магістр», освітня кваліфікація магістр із спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура».

Спеціальність 103 «Науки про Землю»

Отримання спеціальності дає можливість працевлаштування:

 • Експерт з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки
 • Землевпорядкування та земельний кадастр
 • Експерт з міського та районного планування
 • Фахівець економіки, туризму, центрів зайнятості та соціального захисту
 • Експертна оцінка земель
 • Географія грунтів і управління земельними ресурсами
 • Картографування стану земельних ресурсів
 • Проведення ерозійного та земельно-кадастрового районування територій
 • Розробка переліку показників для діагностики стану земельних ресурсів
 • Працевлаштування в науково-дослідних установах, у вищих навчальних закладах, в структурних підрозділах Держгеокадастру, Державного управління екології та природних ресурсів.

Фахівець зі спеціальності знатиме:

 • методи дослідження природних та антропогенних об’єктів і процесів;
 • накази, розпорядження, інструкції, інші керівні матеріали в галузі наук про Землю;
 • основи земельного й трудового законодавства;
 •      теоретичні основи наук про Землю як комплексну природну систему;
 • посадові інструкції і розпорядження;
 • комп’ютерну техніку, інформаційні технології;
 • методику і техніку планування та проведення досліджень при вивченні Землі та її геосфер;
 • кількісні методи при дослідженні геосфер і навколишнього природного середовища;
 • всебічний аналіз складу і будови геосфер;
 • моделювання та методи збереження навколишнього природного середовища при вивченні Землі та її геосфер;
 • моніторинг природних процесів;
 • дослідження природних матеріалів у польових і лабораторних умовах;
 • організацію і проведення лабораторних та польових досліджень у галузі наук про Землю;
 • ідентифікацію та класифікацію відомих та реєстрацію нових об’єктів у геосферах, їх властивостей та притаманних їм процесів;
 • основи законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 • правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;

умітиме:

 • збирати, обробляти та аналізувати інформацію в галузі наук про Землю; 
 • використовувати усно і письмово професійну українську мову; 
 • використовувати інформаційні технології, картографічні та геоінформаційні моделі в галузі наук про Землю;
 • проводити польові та лабораторні дослідження.;
 • визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як планетарної системи та її геосфер; 
 • застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, біології, екології, математики, інформаційних технологій тощо при вивченні природних процесів формування і розвитку геосфер; 
 • обґрунтовувати вибір і використовувати польові та лабораторні методи для аналізу природних та антропогенних систем і об’єктів. 

Під час навчання студенти здобувають знання, які дозволяють:

 • виконувати дослідження геосфер за допомогою кількісних методів аналізу;
 • аналізувати склад і будову геосфер (у відповідності до спеціалізації) на різних просторово-часових масштабах; 
 • впорядковувати і узагальнювати матеріали польових та лабораторних досліджень; 
 • знати і застосовувати теорії, парадигми, концепції та принципи в науках про Землю відповідно до спеціалізації; 
 • доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу, робити презентації та повідомлення; 
 • брати участь у розробці проєктів і практичних рекомендацій у галузі наук про Землю;
 • уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних;
 • знати правові основи взаємовідносин між споживачами інформації в галузі наук про Землю;
 • оцінювати вплив природних та антропогенних чинників на суміжні геосфери Землі та формулювати основні принципи раціонального природокористування.

Спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура»

Отримання спеціальності дає можливість працевлаштування:

 •  Науково-дослідні установи,  вищі навчальні заклади,  структурні підрозділи Державного управління екології та природних ресурсів, Держрибагенства, Інспекції рибоохорони, Державної екологічної інспекції
 • Експерт із акваріумного рибництва та аквадизайну
 • Фахівець з проєктування та розробки бізнес-планів з вирощування та переробки об’єктів аквакультури (креветки, устриці, форель, ікра чорна, червона та ін.)
 • Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства 
 • Науковий співробітник, керівник науково-дослідних установ
 • Організація міжнародного співробітництва у сфері рибництва та рибальства
 • Експерт ветеринарно-санітарної експертизи для різних систематичних та екологічних груп гідробіонтів, що є об’єктами аквакультури 

Фахівець-бакалавр зі спеціальності знатиме:

 • класифікацію, морфологію, анатомію і біологію риб;
 • професійно визначати риб;
 • всю різноманітність риб та інших гідробіонтів, способи життя та поширення іхтіофауни;
 • значення біорізноманіття гідробіонтів для збереження стійкості гідросфери;
 • біохімічну й фізіологічну організацію об’єктів аквакультури;
 • знати й використовувати в роботі сучасні досягнення генетики об’єктів аквакультури;
 • знати, як правильно годувати рибу, виготовлювати й зберігати корми, культивувати живі корми;
 • знати хвороби риб та впроваджувати запобіжні заходи з їх профілактики і лікування;
 • знати рибогосподарську гідротехніку та інженерну геодезію настільки, щоб грамотно використовувати гідротехнічні споруди та обчисляти площу рибницьких господарств, що проєктуються;
 • знати різні технології переробки риби і вміти їх впроваджувати на підприємствах.

умітиме:

 • професійно визначати риб;
 • прогнозувати динаміку чисельності та біомаси риб, їхню продуктивність, складати прогнози на вилов;
 • вміти вирощувати рибу в ставах, контролюючи якість води, продуктивність кормової бази та рибопродуктивність;
 • вміти застосовувати різне технологічне обладнання та знаряддя промислового лову;
 • вміти здійснювати аналіз діяльності рибогосподарського підприємства;
 • володіти прийомами та інструментами акваріумістики, вміти розводити й вирощувати риб та інші об’єкти аквакультури в акваріумах і в акватераріумах.

На рівні кваліфікації «Магістр» фахівець зможе:

 • управляти поведінкою і трудовою діяльністю рибницьких колективів і особистостями в їхньому складі, при цьому, виявляти лідерські якості і професійну компетентність;
 • організовувати підприємницьку і фінансову діяльність з вилову водних живих ресурсів у рибницьких господарствах різних форм власності;
 • проводити підрахунки економічних збитків, ризиків, втрат і економічної
 • ефективності використання водних біоресурсів;
 • застосовувати базові знання з економіки для вартісного і законодавчого забезпечення вилову живих водних ресурсів;
 • управляти продуктивністю і виловом водних біологічних ресурсів;
 • складати прогнози продуктивності і обсягів допустимого улову (ОДУ) водних
 • біоресурсів;
 • здійснювати дослідження обсягів допустимого улову, використання і прогнозування продуктивності водних живих ресурсів природних водойм;
 • організувати дослідження з вивчення динаміки та функціонування водних

живих ресурсів природних водойм;

 • організувати роботу рибогосподарських підприємств в умовах зниження травматизму, пожежної та електробезпеки під час вирощування і вилову риби.

Навчальна та методична робота.

Науково-педагогічний колектив кафедри забезпечує підготовку фахівців ОС «Бакалавр» і ОС «Магістр» за освітньо-професійними програмами «Водні біоресурси та аквакультуа» і фахівців ОС «Бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Науки про Землю».

Поліський національний університет проводить навчання студентів

за освітньо-професійною програмою «Науки про Землю».

1

ЗА ДАНОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ГОТУЮТЬ ФАХІВЦІВ

З НАУК ПРО ЗЕМЛЮ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ НА НАСТУПНОМУ:

 • розміщенні продуктивних сил та регіональної економіки;
 • розробці (визначенні) переліку показників 

для діагностики стану земельних ресурсів;

 • управлінні природокористуванням;
 • проведенні земельно-кадастрового районування території області;
 • визначенні територій, які потребують ведення оперативного

(кризового) моніторингу земель;

 • проведенні картографування стану земельних ресурсів

за показниками моніторингу;

 • геосистемному моніторингу навколишнього середовища;
 • проведенні метеорологічних, та гідрометеорологічних

спостережень у залежності від профілю та програми робіт.

Після закінчення навчання фахівець-бакалавр отримує кваліфікацію бакалавр з наук про Землю з можливістю працевлаштування профільним фахівцем у структурних підрозділах місцевих органів влади з питань використання природних ресурсів (землевпорядкування та земельного кадастру), економіки, туризму, статистики, працевлаштування, зайнятості та соціального захисту; фахівцем в організаціях природоохоронного, економічного, туристичного, адміністративно-управлінського та екологічного профілів (центри зайнятості, музеї,  метеорологічні та картографічні підприємства). 

Під час викладання лекційного матеріалу та проведення лабораторно-практичних занять використовуються наукові досягнення вітчизняних та зарубіжних вчених, застосовуються сучасні технічні засоби навчання.

Значна увага приділяється методичному забезпеченню навчального процесу. Розроблені навчальні програми з усіх дисциплін, що входять до складу фахової підготовки та навчально-методичні комплекси, які містять ґрунтовну інформацію стосовно змісту лекцій, лабораторно-практичних (семінарських) занять, самостійної роботи студентів, курсового проєктування, рекомендованої літератури тощо.

На кафедрі Біоресурсів, аквакультури та природничих наук викладачами створено науково-методичну базу, представлену навчальними посібниками, підручниками та методичними рекомендаціями для проведення занять.  Навчальні посібники і підручники які підготовлені викладачами кафедри, рекомендовані для використання в навчальному процесі та інших вищих навчальних закладах України, що сприяє інтеграційним навчальним процесам в освіті України.

2

Наукова робота

Науковці кафедри співпрацюють із науковими установами: Інститутом сільського господарства Полісся НААН (м. Житомир), Житомирська філія Державна установа Держгрунтоохорона, Державна установа «Методично-технологічний центр з аквакультури», Поліський природний заповідник, Поліський філіал Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліораціїім. Г.М. Висоцького.

На кафедрі Біоресурсів, аквакультури та природничих наук відповідно до наукової тематики проводяться дослідження за напрямками відтворення та раціонального використання біологічних ресурсів, розробки та впровадження сучасних технологій збереження ландшафтів, технології розведення та вирощування об’єктів аквакультури.

 

 На кафедрі розробляються наукові тематики: Матковська С.І. є керівником НДР за ініціативною тематикою «Розробити сучасну систему озеленення урбокомплексів Правобережного Полісся» (номер державної реєстрації – 0117U006397)», Світельський М.М. є керівником спільної НДР кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук за ініціативною тематикою «Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття». Тема має номер держреєстрації 0118U004998. В рамках наукових тематик проводиться наукове консультування провідних господарств Житомирщини: ДП «Романівський ЛГ АПК»,  ДП «Олевське ЛГ», ДП «Новоград-Волинський ЛГ АПК», Аквафарм м. Васильків Київська область, ТОВ Українська креветка м. Узин Київська область.

7

Фахівці кафедри надають науковий супровід ТОВ Атошник м. Житомир із питань розведення та умов утримання австралійського червонопалого рака та проводять консультування приватних підприємств з ландшафтного благоустрою територій.


     Вакладачами кафедри разом зі студентами спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура проводяться виїздні заняття, які дозволяють студентам оволодіти сучасними методами моніторингу водних біоресурсів, вивчення стану антропогенних ландшафтів та розробки комплексу сучасних технологій збереження та перетворення в стійкі культурні ландшафти.

 

Викладачі кафедри беруть участь у семінарах, круглих столах, конкурсах та екологічних акціях не лише в межах Житомира, але й усієї України.

16  17

Науково-педагогічними співробітниками кафедри проводяться дослідження з відтворення порушених ландшафтів на філіях кафедри та наукових установах і аграрних підприємствах різних форм власності за темами:

 «Розробити сучасну систему озеленення урбокомплексів Правобережного Полісся» (номер державної реєстрації – 0117U006397)»;  

 «Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття». Тема має номер держреєстрації 0118U004998;

 «Розробити шляхи інтенсифікації вирощування садивного матеріалу сосни звичайної у ДП «Романівський лісгосп АПК» 2019 рік. Госпдоговірна науково-дослідна робота;

“Розробка асортименту декоративних рослин для озеленення присадибної ділянки у місті Житомир” 2020 рік. Госпдоговірна науково-дослідна робота.

Конференція «Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття»

18

За результатами наукової роботи беремо участь у студентських, всеукраїнських та міжнародних конференціях і проводимо Всеукраїнські конференції «Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття», «Екологія. Наука. Практика».

 19

На основі отриманих результатів науковці кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук отримали відзнаки та нагороди:

 Диплом «Еколог року – 2017» р. – О.В. Іщук. 

 Диплом «Еколог року – 2018»  М.М. – Світельський.

Почесна грамота Президії Національної академії наук України –  В.Д. Соломатіна ( 2002 р.).

 

 

 

Основні навчально-методичні праці:

 1. Географічні об’єкти України та залучення студентської молоді до їх вивчення : колективна монографія. Умань, «Візаві», 2018. – 261 с. (автори Браславська О.В., Половка С.Г., Ситник О. І., Козинська І.П., Максютов А. О.).
 2. Біогеографія. Навчальний посібник / [О.В. Іщук, М.М. Світельський, М.І. Федючка, С.І. Матковська, Т.В. Пінкіна, В.Д. Соломатіна] За загальною редакцією О.В. Іщук. – Херсон: вид-во ОЛДІ ПЛЮС, 2019. – 225 с.
 3. Ботаніка з основами екології : навчальний посібник / [М.М. Світельський, О.В. Іщук, М.І. Федючка, С.І. Матковська, Т.В. Пінкіна, А.А. Романюк] За загальною редакцією М. М. Світельського. – Херсон: вид-во ОЛДІ ПЛЮС, 2019. – 540 с.іогеографія. Навчальний посібник. 
 4. Дорохов В.І., Заблоцька О.С., Вовк М.В. Неорганічна і органічна хімія: навчальний посібник. Житомир: Видавництво ЖНАЕУ, 2016. 326 с.
 5. Раціональне використання та відновлення водних ресурсів: [колективна монографія] / за заг. редакцією Фещенка В.П. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. С. 250.
 6. Бордюг Н.С., Ращенко А.В., Алпатова О.М. Моніторинг довкілля: навчально-методичний посібник / Н.С. Бордюг, А.В. Ращенко, О.М. Алпатова. – Київ, 2019. 168 с.
 7. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт із навчального курсу: «Геологія з основами геохімії» студентів природничо-географічних факультетів педагогічних університетів України освітньо-кваліфікаційного рівня 014.07 Середня освіта. «Географія» (експериментальний варіант виправлений і доповнений). Автор-укладач доктор геологічних наук, професор Половка С. Г. – Умань УДПУ імені Павла Тичини. – 2017. – 72 с.
 8. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт із навчального курсу: «Картографія з основами топографії» для студентів природничо-географічних факультетів педагогічних університетів України освітньо-кваліфікаційного рівня 014.07 Середня освіта. Географія. Автор-укладач доктор геологічних наук, професор Половка С. Г., Умань УДПУ імені Павла Тичини – 2017. – 48 с.
 9. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт із навчального курсу «Картографія з основами топографії» для студентів природничо-географічного та історичного факультетів напрямів підготовки 6.040104 «Географія» (заочного відділення) і 010114 «Історія» (спеціалізація географія) педагогічних університетів. Автор-укладач доктор геологічних наук, професор Половка С. Г., Умань УДПУ імені Павла Тичини – 2017. – 32 с.
 10. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт із навчального курсу «Геологія з основами геохімії» для студентів природничо-географічного та історичного факультетів напрямів підготовки 6.040104 «Географія» (заочного відділення) і 010114 «Історія» (спеціалізація географія) педагогічних університетів. Автор-укладач доктор геологічних наук, професор Половка С. Г., Умань УДПУ імені Павла Тичини – 2017. – 32 с.
 11. Методичні вказівки для виконання практичних робіт із навчального курсу «Історична географія» студентів природничо-географічних факультетів педагогічних університетів України освітньо-кваліфікаційного рівня 014.07 Середня освіта. «Географія» (експериментальний варіант виправлений і доповнений). Автор-укладач доктор геологічних наук, професор Половка С. Г., Умань УДПУ імені Павла Тичини – 2017. – 40 с.
 12. Методичні вказівки для проведення семінарсько-практичних занять із навчального курсу: «Історія географії» за ступенем «магістр» спеціальності 014.07 Середня освіта. «Географія» (стаціонарного та заочного відділення). Автори-укладачі доктор геол. наук, проф. Половка С. Г. та викл. Половка О. А., Умань УДПУ імені Павла Тичини. – 2017. – 56 с.
 13. Методичні вказівки до виконання практично-семінарських занять із навчального курсу «Геоекологія» для студентів природничо-географічних факультетів педагогічних університетів України освітньо-кваліфікаційного рівня 014.07 Середня освіта. Географія (експериментальний варіант виправлений і доповнений). Автори-укладачі доктор геологічних наук, професор Половка С. Г. та викладач Половка О. А., Умань УДПУ імені Павла Тичини – 2017. – 40 с.
 14. Методичні вказівки для виконання практичних робіт із навчального курсу «Гідрологія та океанологія» для студентів галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 103 «Науки про Землю» освітній ступінь перший (бакалаврський), (експериментальний варіант) // С.Г. Половка, В. Д. Соломатіна, М. М. Світельський, О. В. Іщук, Т. В. Пінкіна, С. І. Матковська, М. І. Федючка, О. А. Половка // Житомир ЖНАЕУ, 2019. – 62 с.
 15. Методичні вказівки для виконання практичних робіт із навчального курсу «Геодезія, топографія з основами картографії» для студентів галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 103 «Науки про Землю» освітній ступінь перший (бакалаврський) (експериментальний варіант частина 1) // С.Г. Половка, В. Д. Соломатіна, М. М. Світельський, О. В. Іщук, Т. В. Пінкіна, С. І. Матковська, М. І. Федючка, О. А. Половка // Житомир ЖНАЕУ, 2019. – 48 с.
 16. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Іхтіопатологія» для підготовки фахівців з галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього ступеня «Бакалавр» / М.М. Світельський, О.В. Іщук, С.І. Матковська, М.І. Федючка, Т.В. Пінкіна //Житомир: ЖНАЕУ, 2018. – 20 с. – 1,25 ум.др.ар., з них власних 0,25 ум.др.ар.
 17. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Іхтіопатологія» для підготовки фахівців з галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього ступеня «Бакалавр» / М.М. Світельський, О.В. Іщук, С.І. Матковська, М.І. Федючка, Т.В. Пінкіна // Житомир: ЖНАЕУ, 2018. – 11 с. – 0,7 ум.др.ар., з них власних 0,14 ум.др.ар.
 18. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи фітодизайну» / С.І. Матковська, М. М. Світельський, О. В. Іщук, М. І. Федючка,  Т. В. Пінкіна// – Житомир: вид-во ЖНАЕУ, 2018. – 38с.– 2,1 ум.др.ар., з них власних 0,35ум.др.ар.
 19. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Екологічні аспекти енергетики»/ С.І. Матковська// – Житомир: вид-во ЖНАЕУ, 2017. – 29с.– 1,8 ум.др.ар.
 20. Методичні вказівки до проведення виробничої практики для підготовки фахівців освітнього ступеню «Бакалавр» галузі знань 18 «Виробництво та технології» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища»/ С.І. Матковська, І.М. Ковалевська, З.В. Корж // Житомир: вид-во ЖНАЕУ, 2017. – 30с.– 0,8 ум.др.ар.
 21. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Спеціальна іхтіологія» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура»/ М.М. Світельський, О.В. Іщук, В.Д. Соломатіна, Т.В. Пінкіна, С.І. Матковська, М.І. Федючка. –  Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – 37 с.
 22. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Акліматизація гідробіонтів» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура»/ М.М. Світельський, О.В. Іщук, В.Д. Соломатіна, Т.В. Пінкіна, С.І. Матковська, М.І. Федючка. – Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – 28 с. 
 23. Методичні рекомендації для виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Спеціальна іхтіологія» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура»/ М.М. Світельський, О.В. Іщук, В.Д. Соломатіна, Т.В. Пінкіна, С.І. Матковська, М.І. Федючка. –  Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – 41 с.
 24. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Іхтіопатологія» для підготовки фахівців з галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього ступеня «Бакалавр» / М. М. Світельський, О. В. Іщук, М. І. Федючка, Т. В. Пінкіна // Житомир: ЖНАЕУ, 2018. – 20 с.
 25. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Іхтіопатологія» для підготовки фахівців з галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього ступеня «Бакалавр» / М. М. Світельський, О. В. Іщук, М. І. Федючка, Т. В. Пінкіна // Житомир: ЖНАЕУ, 2018. – 11 с.
 26. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Грибівництво» для студентів спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього ступеня магістр / Світельський М. М., Іщук О.В. // Житомир: ЖНАЕУ, 2020. – 37 с.
 27. Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Грибівництво» студентами денної і заочної форми навчання спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього ступеня магістр / Світельський М. М., Іщук О.В. // Житомир: ЖНАЕУ, 2020. – 43 с.
 28.   Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Мікологія» для студентів спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього ступеня бакалавр / Світельський М. М., Матковська С.І., // Житомир: ЖНАЕУ, 2020. – 36 с.
 29.   Методичні рекомендації до виконання лабораторних і практичних занять з навчальної дисципліни «Мікологія» для студентів спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього ступеня бакалавр / Світельський М. М., Матковська С.І., // Житомир: ЖНАЕУ, 2020. – 40 с.
 30. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Грибівництво» за спеціальністю спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього ступеня магістр / Світельський М. М., Іщук О.В. // Житомир: ЖНАЕУ, 2020. – 44 с. 
 31. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Екологічно орієнтоване квітникарство» для підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» / Матковська С.І., Іщук О.В., Світельський М.М., Половка О.А, Половка О.А., Пінкіна Т.В., Соломатіна В.Д., Федючка М.І. // Житомир: ЖНАЕУ, 2020. – 43 с.
 32. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Екологічно орієнтоване квітникарство» для підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» / Матковська С.І., Іщук О.В., Світельський М.М., Половка О.А, Половка О.А., Пінкіна Т.В., Соломатіна В.Д., Федючка М.І. // Житомир: ЖНАЕУ, 2020. – 43 с.
 33. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Інтродукція та адаптація декоративних рослин» за спеціальністю спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня бакалавр / Матковська С.І., Іщук О.В., Світельський М.М., Половка О.А, Половка О.А., Пінкіна Т.В., Соломатіна В.Д., Федючка М.І. // Житомир: ЖНАЕУ, 2020. – 76 с.
 34. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи марикультури» / Іщук О.В., Світельський М.М., Пінкіна Т.В., Федючка М.І., Матковська С.І., // Житомир: ЖНАЕУ, 2020. – 40 с
 35. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи марикультури» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» ОС бакалавр / Іщук О.В., Світельський М.М., Пінкіна Т.В., Федючка М.І., Матковська С.І., // Житомир: ЖНАЕУ, 2020. – 60 с.

Колективом кафедри у співавторстві підготовлено і видано 12 навчальних посібників. 

На кафедрі функціонує  2 студентських наукових гуртка «Ландшафтознавство та географія», «Акваріумістика та аквадизайн» участь в яких щорічно бере понад 50 студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 207 «Водні біоресурси та аквакультура» та 103 «Науки про Землю».

 

Робота гуртків включає проведення систематичних засідань, виїзних занять, екскурсій, які проводяться згідно з планом роботи наукового студентського гуртка, до участі у проведенні занять долучаються гості – провідні фахівці наукових установ та стейкхолдери, за результатами досліджень студентів проводяться круглі столи, конкурси та трейнінги, готуються матеріали до І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт; обговорюються актуальні і перспективні напрямки досліджень, що мають першочергове значення для формування висококваліфікованих фахівців зі спеціальностей 207 «Водні біоресурси та аквакультура» та 103 «Науки про Землю».

 

Студенти активно беруть участь у наукових дослідженнях, отримані результати досліджень студенти представляють на Всеукраїнських, Міжнародних, вузівських, студентських науково-практичних конференціях, здобувачі вищої освіти зі спеціальностей 207 «Водні біоресурси та аквакультура» та 103 «Науки про Землю» беруть участь у ІІ турі конкурсі «Водні біоресурси та аквакультура» (м. Дніпро).

Організаційна робота

Науково-педагогічні працівники проводять профорієнтаційну роботу безпоседньо із випускниками 11-х класів загальноосвітніх шкіл І–ІІІ ступенів та навчальних закладів І–ІІ ступенів акредитації Житомирської, Київської, Рівненської, Вінницької, Хмельницької та Волинської областей. 

  25

Викладачі кафедри є керівниками студентських за спеціальністю академічних груп спеціальностей 207 «Водні біоресурси та

Викладачі кафедри приділяють увагу патріотичному вихованню студентів, гуманному та бережливому ставленню до навколишнього середовища, прищеплюють працелюбність. Велике значення надається гармонійному розвитку особистості: студенти долучаються до культурно-масових та спортивних заходів. 

 

Культурно-масова робота та спортивні досягнення викладачів та студентів кафедри були відмічені світовими перемогами, дипломами першого-третього ступенів, спортивними кубками та призами.

На кафедрі планується і в подальшому проведення спортивних та культурно-масових заходів, круглих столів, тренінгів, екскурсій, виїзних занять, конференцій, гостьових лекцій стейкхолдерів, засідань гуртків, що забезпечить гармонійне формування та вдосконалення професійних компетентностей майбутніх фахівців спеціальностей  207 «Водні біоресурси та аквакультура» та 103 «Науки про Землю».