Факультет готує фахівців:

  • за галуззю знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальністю 205 «Лісове господарство» за освітніми ступенями бакалавр, магістр;
  •  за галуззю знань 10 «Природничі науки» спеціальностями 101 «Екологія» за освітніми ступенями бакалавр, магістр та 103 «Науки про Землю» за освітнім ступенем бакалавр; 
  • за галуззю знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» за освітніми ступенями бакалавр та магістр;
  • за галуззю знань 18 «Виробництво і технології» спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» за освітніми ступенями бакалавр, магістр.

Освітня концепція факультету

Факультет забезпечує підготовку фахівців з поглибленим знанням функціонування лісових екосистем, технологій лісовирощування, лісозахисту та лісозаготівель, отримання недеревної продукції лісу, їх особливостей в умовах радіоактивного забруднення, отримання знань, необхідних для створення умов сталого розвитку суспільства, гарантування безпечних умов існування, вирішення екологічних проблем та завдань; забезпечує залучення здібної молоді до наукових робіт у розв’язанні екологічних проблем, формування вмінь та навичок для вирішення соціально-професійних функцій.

На факультеті навчається понад 1000 студентів, ведеться підготовка аспірантів (докторів філософії) і докторантів, регулярно проходять наукові семінари та науково-практичні конференції.

 Історична довідка

Офіційне відкриття факультету лісового господарства відбулося 2001 року, хоча перша група екологів лісу була набрана у 1998 р. на агрономічний факультет тодішньої Державної агроекологічної академії України.

Очолив факультет досвідчений науковець, доктор біологічних наук, професор, академік Академії оригінальних ідей, відмінник вищої освіти України, відомий громадський діяч Литвак Петро Венедиктович. З 2002 до 2020 року деканом факультету лісового господарства був кандидат сільськогосподарських наук, доцент Турко Василь Миколайович. Нині факультет лісового господарства та екології очолює кандидат сільськогосподарських наук, доцент Вишневський Анатолій Васильович.

У зв'язку з реорганізацією факультету лісового господарства відбулось створення факультету лісового господарства та екології, шляхом об’єднання з факультетом екології та права відповідно до наказу № 157 від 19.08.2020 року. 

У свою чергу факультет екології і права був заснований у серпні 1997 року. Підготовку спеціалістів за напрямом «Екологія» зі спеціальностей «Радіоекологія» та «Агроекологія» в університеті розпочато ще у 1995 році. Першим деканом факультету був кандидат філософських наук, доцент В.О. Патарідзе, а з вересня 1999 року по грудень 2003 року факультет очолював кандидат сільськогосподарських наук, доцент  Борисюк Б.В., з 2004 по 2012 рік деканом факультету був кандидат сільськогосподарських наук, доцент Малярчук П.М., з 2012 року деканом факультету знову обрано кандидата сільськогосподарських наук, доцента Борисюка Б.В. У грудні 2016 року на посаду декана факультету екології і права було обрано доктора економічних наук, професора Данкевича Євгена Михайловича.

Керівництво університету, ректорат і особисто ректор – професор, Скидан Олег Васильович – постійно і різнобічно допомагає факультету у питаннях підготовки наукових кадрів, оснащенні кафедр і лабораторій необхідним обладнанням для теоретичної й практичної підготовки фахівців.

Випускники факультету мають можливість отримати відповідне місце роботи. Здебільшого, це працевлаштування у різних підрозділах Державного агентства лісових ресурсів України, Державної екологічної інспекції Поліського округу, Управлінні екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації, а також у господарствах і підприємствах різної форми власності.

Науково-педагогічний склад

Навчально-виховний процес на факультеті забезпечує науково-педагогічний колектив у складі якого 10 докторів наук, професорів, 29 доцентів; 81 % викладачів мають науковий ступінь доктора та кандидата наук. Щорічно залучаються до читання лекцій висококваліфіковані фахівці інших університетів та провідних спеціалістів галузі лісового господарства. Значний вклад у розвиток факультету внесли Малиновський А.С.,            Турко В.М., Литвак П.В., Гузій А.І., Ткачук В.І., Романчук Л.Д., Васенков Г.І., Тичина Л.К., Поліщук О.Є., Загурський Й.В. Сучасний імідж факультету визначають дослідження та праці провідних НПП університету: професорів Романчук Л.Д., Житової О.П., Котюк Л.А.,  Федонюк Т.П., Данкевича Є.М., доцентів Вишневського А.В., Іщук О.В., Никитюка Ю.А., Світельського М.М., Сірука Ю.В., Кратюка О.Л., Іванюк Т.М., Ращенко А.В., Швець М.В., Маркова Ф.Ф. Андреєвої О.Ю., Пазича В.М., Лесь А.В., Борисюка Б.В., Валерко Р.А., Климчик О.М.,  Матковської С.І., Климчук О.О., Власюк В.П., Мороз В.В., Зимароєвої А.А., Кульмана С.М., Горобець О.В.,           Герасимчук Л.А. та ін.

 

У складі факультету функціонує шість кафедр:

  • Лісівництва, лісових культур та таксації лісу;
  • Біології та захисту лісу;
  • Експлуатації лісових ресурсів та деревообробних технологій;
  • Загальної екології;
  • Біоресурсів, аквакультури та природничих наук;
  • Екологічної безпеки та економіки природокористування.

Структура факультету

Навчально-методична робота

На факультеті лісового господарства та екології за період з 2015 по 2020 роки кафедрами факультету видано понад 200 навчально-методичних розробок, 5 підручників, 19 навчальних посібників, розроблено 46 нових курсів.

 

Науково-дослідна робота

Кафедри факультету працюють над 18 державними зареєстрованими тематиками наукових досліджень. Викладачами факультету за період з 2015 по 2020 видано 17 монографій, отримано 27 патентів, опубліковано понад 250 наукових публікацій у фахових виданнях України та 60 у виданнях віднесених до міжнародних науко-метричних баз з індексами цитування у Scopus та Web of Science.

 

Студентська наукова робота

Студенти факультету неодноразово були переможцями Всеукраїнських предметних олімпіад, учасниками міжнародних, міжвузівських та регіональних наукових конференцій.

Студенти спеціальностей: 

205 Лісове господарство: Зінкевич Роман Анатолійович отримав диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт зі спеціальності «Лісове господарство» (2018 р.), ІІІ ступеня із науковою роботою на тему: «Експрес-метод визначення санітарного стану за допомогою додатку «RELASCOPE+» на Startup Thursday Zhytomyr» (2020 р.).  

101 Екологія: Рєзцов Михайло Олегович посів 2-ге місце у ІІ етапі з дисципліни «Агроекологія», що проходила 9-11 квітня 2019 року на базі Львівського національного аграрного університету. Науково-дослідна робота студента Регети Ігоря Володимировича здобула перемогу і посіла І місце за програмою «Нове зернятко-2019». Студентка спеціальності 101 «Екологія» Рогаль Наталія Євгеніївна отримала диплом ІІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнсьного конкурсу студентських наукових робіт з спеціалізації «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища», що проходив 19-20 березня 2020 у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. 

Під керівництвом НПП факультету лісового господарства та екології діють наукові студентські гуртки, діяльність яких спрямована на розвиток наукових і практичних здібностей та вміння проводити наукові дослідження в галузях лісового господарства та екології. Набуті навички і вміння студенти ефективно демонструють на різного рівня наукових і освітніх заходах, олімпіадах, змаганнях з лісового багатоборства, в інтелектуально-спортивних заходах професійного спрямування, таких як «Forest Quest» та ін.

Гуртки наукової активності студентів

з/п

Назва гуртка

Прізвище, ініціали керівника 

Термін роботи

1

«Forest True»

Сірук Ю. В.

Протягом року

2

Екологія, захист лісу та безпека життєдіяльності


Житова О.П.


Протягом року

3

Флористика та фітодизайн

Матковська С.І.

Протягом року

4

Юний гідробіолог

Пінкіна Т.В.

Протягом року

5

Екологічна безпека та економіка природокористування


Горобець О. В.


Протягом року

6


Школа агентів кліматичних змін

Ращенко А.В.

Лесь А. В.


Протягом року

Зокрема за період 2011-2020 рр. студенти факультету є одними з лідерів за кількістю здобутих призових місць у Всеукраїнських наукових конкурсах і олімпіадах за спеціальністю «Лісове господарство».

Викладачі та студенти факультету постійно проводять профорієнтаційну роботу по всіх школах і гімназіях міста Житомира та Житомирської області, а також виїжджають у школи, технікуми і коледжі Житомирської, Рівненської, Волинської, Хмельницької та Вінницької областей. На факультеті діють осередки товариства лісівників України та товариства мисливців і рибалок України.

 Відеопрезентація матеріально-технічної бази :https://www.facebook.com/groups/1080500355741966/permalink/1165220330603301/