Посада

Доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Дані про вищу освіту

В 2004 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Житомирський агроекологічний університет» ОКР «Магістр» за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Тема дисертації та рік захисту

В 2010 році захистила дисертацію на тему «Формування конкурентоспроможності продукції типових сільськогосподарських підприємств» на засіданні спеціалізованої вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів

Формування конкурентоспроможності продукції сільськогосподарських підприємств.

Інноваційні пріоритети розвитку аграрних підприємств в умовах трансформаційних зрушень.

Загальна кількість публікацій

Автор більше 20 публікацій, з яких: 1 монографія, 12 публікацій у фахових наукових виданнях, 9 – у міжнародних виданнях.

Основні наукові та методичні праці:
 • Методичні рекомендації до виконання і захисту комплексної курсової роби для студентів спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій ” денної та заочної форм навчання, Житомир, 2010. - Житомир: ЖНАЕУ, 2010. – 83с.
 • Павловська Л.Д. Формування конкурентоспроможності продукції типових сільськогосподарських підприємств: Монографія /Л.Д. Павловська, С.О.Маковська. – Житомир: Вид-во «Полісся», 2012. – 204 с.
 • Маковська С.О. Формування конкурентоспроможності аграрного виробництва / С.О. Маковська // Наук. вісн. НАУ. Київ.– 2007.– Вип. 110, Ч. 2.– С. 269-273.
 • Маковська С.О. Якість як чинник забезпечення конкурентоспроможності продукції сільськогосподарських підприємств. / С.О. Маковська // Збірник наукових праць № 15. Наук.-вироб. видання. ПДАТУ. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 15, – С. 368-371.
 • Маковська С.О. Аналіз можливостей виробництва конкурентоспроможної продукції у сільськогосподарських підприємствах Житомирської області / С.О. Маковська // Наук. вісн. НАУ. Київ.– 2008. – Вип. 119, Ч. 1.– С. 144-150.
 • Маковська С.О. Інтеграція організаційних структур – шлях до підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських виробників. / С.О. Маковська // Збірник наукових праць. Наук.-вироб. видання. ПДАТУ. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Вип. 16, – С. 113-116.
 • Маковська С.О. Відповідність якості сільськогосподарської продукції вимогам Європейського Союзу / С.О. Маковська // Вісник ЖНАЕУ: наук.-теорет. зб. – 2009. – № 2. – С. 211-215.
 • Лавриненко С.О. Концептуальні основи формування конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції в умовах трансформації / С.О. Лавриненко// Вісник Одеського національного університету. – 2017. – Том 22, вип. 1.- С. 217-224.
 • Лавриненко С.О. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції в контексті ринкових умов господарювання / С.О. Лавриненко// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія економічні науки – 2017. – Вип. 22. – С. 314-322.
 • Innovative development of the economy: global trends and national features. – Collective monograph. – Lithuania: Publishing House «Baltija Publishing», 2018. С. 476–492.
 • Теоретичні аспекти конкурентоспроможності персоналу // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. − № 22. – С.562–565. − Режим доступу до журналу: http:// http://global-national.in.ua/issue-22
 • Засади конкурентної політики в аграрній галузі України // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія економічні науки – 2018. − № 29. Режим доступу до журналу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_29/economic_29_2
 • Лавриненко С.О. Концептуальні основи формування конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції в умовах трансформації / С.О. Лавриненко// Вісник Одеського національного університету. – 2017. – Том 22, вип. 1. – С. 217–224.
 • Лавриненко С.О. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції в контексті ринкових умов господарювання / С.О. Лавриненко// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія економічні науки – 2017. – Вип. 22. – С. 314–322.
 • Економічна оцінка інноваційної діяльності аграрних підприємств: методичні підходи. Бізнес-навігатор. – 2019. – Вип. 3. GoogleScholar, (INDEX COPERNICUS).
 • Лавриненко С.О. Стратегічне управління інноваційними процесами: особливості та необхідність. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. – 2019. – Вип. 37. С. 56–68.