Посада

Старший викладач кафедри іноземних мов

Дані про вищу освіту

У 1996 р. закінчила Київський лінгвістичний університет за спеціальністю «Німецька мова»

Сфера наукових інтересів

Вивчення методики викладання іноземних мов в немовних вузах.

Загальна кількість публікацій
 • Мороз М. В. Німецька мова за професійним спрямуванням: навчальний посібник для студентів факультету лісового господарства / М.В. Мороз. – Житомир: ЖНАЕУ, 2017. – 112 с.
 • Мороз М.В. Латинська мова: навч. посіб. / М.В.Мороз. – Житомир, 2008. – 287 с.
 • Мороз М. В. Світ людини і природи у творчості Олексія Опанасюка / З.А. Білошицька, М.В. Мороз, О.В. Свисюк // Наука. Молодь. Екологія – 2017: збірник матеріалів ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 25 трав. 2017 р. – Житомир, 2017. – С. 144–147.

 • Мороз М. В. Провадження іншомовного компоненту до змісту фахових дисциплін економічного профілю / Мороз М.В., Ващенко С.В. – Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє». – Київ, 2017.

 • Мороз М. В. Вивчення теми "Іменник" на заняттях з української та латинської мови для студентів спеціальності "Захист рослин" / З.А. Білошицька, М.В. Мороз // Інноваційні наукові дослідження: теорія, методологія, практика. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 лютого 2018 р.), Київ / Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України. – Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018 – С. 3–6.

 • Мороз М. В. Використання автентичних відеоматеріалів на професійну тематику на заняттях з іноземної мови для студентів спеціальності «Туризм» / М.В. Мороз, С.В. Ващенко // Вісник ЖДУ: Педагогічні науки. – Випуск № 1 (92), – Житомир: ЖДУ, 2018. –  С. 64–69.
 • Мороз М. В. Топоніми в романі "Маруся" Василя Шкляра / З.А. Білошицька, М.В. Мороз // Збірник матеріалів XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Наука. Молодь. Екологія – 2018. – Житомир, ЖНАЕУ, 2018. – С. 172–176.

 • Мороз М.В. Латинська мова та основи ветеринарної термінології: метод. розроб. для студентів факультету ветеринарної медицини / М.В.Мороз, Шибінська Т.А. – Житомир, 2009. – 46 с. (2,79 др. арк.)
 • Мороз М.В. Навчальний посібник з німецької мови для студентів аграрних спеціальностей (друге видання доповнене) / у співавторстві Шибінська Т.А., Пропастін Є.М., Маліновський Е.Ф. – 2010. – 21,6 друк. арк.
 • Мороз М.В. Навчальний посібник з латинської мови для студентів факультету ветеринарної медицини. (у співавторстві Шибінська Т.А.), 15д.а. липень 2011
 • Шибінська Т.А., Мороз М.В., Lingua Latina veterinaria: навч. посібник / - Житомир: ЖНАЕУ, 2012. – 192с. (друк.арк.11,16)
 • Мороз М.В.Тематичний словник з німецької мови (від літери А до К) для студентів лісового господарства / М.В.Мороз – Житомир, 2015. – 28 с.
 • Мороз М. В. Збірник фахових текстів з тематичним словником з німецької мови для студентів факультету лісового господарства (І-ша частина навчального посібника) / М. В. Мороз. – Житомир, 2016. – 3 друк. арк.
 • Мороз М. В. Стимулювання розвитку екотуризму в Житомирській області шляхом реалізації міжпредметних зв’язків у підготовці студентів екологічного факультету / М. В. Мороз, С. В. Ващенко, М. М. Сайко. // Матеріали доповідей ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Наука. Молодь. Екологія-2016. Реалії та перспективи. – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – С. 232-236.
 • Мороз М. В. Роль вивчення української і німецької мов у формуванні особистісних та професійних якостей майбутнього фахівця / М. В. Мороз, З. А. Білошицька – Сучасна наука: теорія і практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України. – Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2016. – 191 с. – С. 52–56.
 • Мороз М. В. Шляхи організації самостійної роботи студентів напряму підготовки «Екологія» в процесі вивчення іноземної мови / М. В. Мороз, С. В. Ващенко, М. М. Сайко. – Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. – Випуск № 4 (86) – Житомир: ЖДУ, 2016. – С. 35-39.
 • Мороз М. В. Роль прислів’їв та приказок у вивченні української та латинської мов / М. В. Мороз, З. А. Білошицька / Інноваційні наукові дослідження: теорія, методологія, практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України. – Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017. – 168 с. – С. 54- 57.
 • Мороз М. В. Застосування іншомовних подкастів для розвитку іншомовної професійної комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей / М. В. Мороз, М. М. Сайко, О. В. Свисюк. – Вісник ЖДУ, Педагогічні науки. – Випуск № 1 (87) – Житомир: ЖДУ, 2017 – С. 147 –152.
 • Мороз М. В. Особливості використання римованого матеріалу в розвитку граматичних навичок студентів немовних ВНЗ. / М. В. Мороз, Т. М. Рибак // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія «Педагогіка і психологія». 2019. Вип. № 58. с. 26–31

 • Мороз М. В. Технологія «перевернутого» класу в курсі іноземної мови професійного вжитку (на прикладі майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності. / М. В. Мороз, С. В. Ващенко // Педагогічні науки Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. 2019. Вип. № 73. с. 54–60.

 • Мороз М. В. Німецька мова за професійним спрямуванням: навч. посібник / Г. О. Хант, М. В. Мороз. Житомир: ЖНАЕУ, 2019. 160 с.

 • Мороз М. В. Значення латинської мови в кар’єрі майбутнього аграрія.

  Модернізація та наукові досліджено: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24–25 січня 2020 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2020. с. 56–60.

 • Мороз М. В. Використання веб-квестів у навчанні іноземної мови студентів немовних спеціальностей. / М. В. Мороз, Т. М. Рибак, Кирдан Т. В. // Науковий журнал «Інноваційна педагогіка» Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. Том 2. Вип. № 20. с. 115–118.

 • Мороз М. В. Гнучкий підхід до розробки навчально-методичних матеріалів для курсу іноземної мови професійного вжитку. / М. В. Мороз, С. В. Ващенко // «Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 2020. Вип. № 1(3), ч. 2. с. 29–35.