Посада

Старший викладач кафедри іноземних мов

Дані про вищу освіту

У 1982 році закінчила факультет іноземних мов Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Франка з відзнакою.

Сфера наукових інтересів

Вдосконалення прийомів та методів, що сприяють кращому засвоєнню лексичного та граматичного матеріалу

Загальна кількість публікацій
 • Н. Лихошвед. Вміння вчитись: сутність, зміст і структура у навчанні іноземної мови студентів немовних закладів вищої освіти / Н. Лихошвед, Т. Лесь // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. № 3. Бердянськ : БДПУ, 2018. С. 213–222.
 • Лихошвед Н. В. Technology of Dairy and Meat Produce Processing / Технологія переробки молочної та м'ясної продукції: навчально-методичний посібник / Н.С. Бурмакіна, Н.В. Лихошвед. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2017. – 76 с.
 • Лихошвед Н. В. Розробка туристичних інформаційних матеріалів на заняттях з іноземної мови із студентами спеціальності "Туризм" / С.В. Кубрак, Н.В. Лихошвед // Вісник Житомирського державного університету. Серія: Педагогічні науки – Випуск 3 (89). – Житомир, 2017. – С. 105–109.

 • Лихошвед Н. В. Pозвиток самоосвітньої компетенції майбутніх геодезистів на базі відеоматеріалів іноземною мовою / С.В. Кубрак, Н.В. Лихошвед // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій : матеріали Всеукр. наук. конф., 24–25 листоп. 2017 р. – Дніпро : СПД «Охотнік», 2017. – Ч. І. – С. 121–123.

 • Лихошвед Н. В. Розвиток навичок складання грантових заявок іноземною мовою як складова змісту підготовки студентів магістратури спеціальності «Екологія» / Н.В. Лихошвед, О.В. Свисюк // Вісник Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. Серія: Пед. науки. – 2017. – Вип. 4 (90). – С. 87–92.

 • Лихошвед Н. В. Засади підвищення мотивації до професійної діяльності майбутніх юристів за допомогою курсу іноземної мови / О.В. Свисюк, Н.В. Лихошвед // Вісник Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. Сер. Пед. науки. – 2018. – Вип. 2 (93). – С. 118–124.
 • Лихошвед Н.В. Лабораторні роботи для формування навичок аудіювання у студентів різних спеціальностей: метод. розроб. / Н.В.Лихошвед. – Житомир, 2006. – 15 с.
 • Лихошвед Н.В. Law. Reader: метод. розроб. для студентів спеціальності «Правознавство» / Н.В.Лихошвед. – Житомир, 2007. – 70 с.
 • Лихошвед Н.В. Crop Production and Ecology: метод. розроб. для студентів агрономічних та екологічних спеціальностей / Н.В.Лихошвед, С.В. Ващенко, Маліновський Е.Ф.. – Житомир, – 2009. – 97 с.
 • Лихошвед Н.В. Методична розробка для студентів спеціальності «Лісове господарство»( у співавторстві Несік Л.І.) (3 др. а.), 2010р.
 • Лихошвед Н.В. Методична розробка «Лісове господарство» для студентів спец. «Екологія лісового господарства» «Лісове та садово-паркове господарство», ( у співавторстві Несік Л.І.) 5 др. арк., 2011.
 • Лихошвед Н.В. Методична розробка для студентів спеціальності «Облік і аудит» «Англійська для бухгалтерів» (у співавторстві Курносова Р.В., Курносова Н.О.) - Житомир, ЖНАЕУ, 2012 – 147с. (д.а.8,60)
 • Лихошвед Н.В. Навчальний посібник «ENGISH FOR MANAGERS» з дисципліни «Англійська мова професійого спрямування» для студентів денної форми навчання зі спеціальностей «Адміністративний менеджмент», «Менеджмент організацій», «Менеджмент ЗЕД» / Н.С. Бурмакіна, Р.В. Курносова, Н.В. Лихошвед. – Житомир: ЖНАЕУ, 2015. – 107 с.
 • Лихошвед Н.В. Економіко-гуманітарна складова сталого розвитку сільських територій. / Н.В. Лихошвед // Матеріали наукової конференції: Стабільність національної економіки (3-4 червня 2016, м.Дніпро) – Дніпро, 2016.
 • Лихошвед Н.В. Інтеграція завдань екзамену GMAT у курс іноземної мови у немовному ВНЗ / Н.В. Лихошвед // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Основні напрямки розвитку педагогічної науки, Харків (21-22 жовтня 2016) – Херсон: Гельветика, 2016. – С. 157-160.
 • Лихошвед Н.В. Підготовка майбутніх менеджерів до іншомовного спілкування електронною поштою / Н.В. Лихошвед // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Хмельницький (18-19 листопада 2016) – Хмельницький, 2016. – С. 111-113
 • Лихошвед Н.В. Комунікативна розминка на заняттях з іноземної мови для студентів спеціальності «Менеджмент»» / Н.В. Лихошвед // Матеріали конференції: Педагогіка. Традиції та інновації, Запоріжжя, 17-18 лютого 2017 року – Запоріжжя, 2017. – С. 60-63.
 • Лихошвед Н.В. Особливості використання медіа бібліотеки як засобу навчання іноземної мови студентів немовних ВНЗ / С.В. Ващенко, Н.В. Лихошвед, М.М. Сайко. – Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. – Випуск №2 (84) – Житомир: ЖДУ, 2016. – ст. 15-19.
 • Лихошвед Н.В. Розвиток іншомовної професійної компетентності майбутніх маркетологів за допомогою соціальних мереж / Н.В. Лихошвед – Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки.. – Випуск №5 (87) – Житомир: ЖДУ, 2017. – с.106-112.
 • Н. Лихошвед. Вміння вчитись: сутність, зміст і структура у навчанні іноземної мови студентів немовних закладів вищої освіти / Н. Лихошвед, Т. Лесь // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. №3. Бердянськ : БДПУ, 2018. С. 213–222.
 • Bordiug N., Rashchenko A., Les T. Workshop as a method of training future experts in echogenic and environmental safety. Науковий журнал «Science Rise : Pedagogical Education». 2020. №3(36). С. 38–41.
 • ЛесьТ. Розробка навчальної програми з іноземної мови для студентів спеціальності «Менеджмент» за принципом «backward planning» // Нові технології навчання : збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Київ, 2020.С. 216–223.
 • Les A. V., Rashchenko A. V., Les T. V. Ecological Education of High Schools Students. Modern education systems in the USA, the EU and the Post-Soviet countries : conference proceedings (February 12–13, 2020). Seattle : KindleDP. 2020. pp 222–225.