Посада

Професор кафедри туризму

Науковий ступінь

Доктор економічних наук

Дані про вищу освіту

Працює в Поліському національному університеті з 1967 р.

Педагогічний стаж – 53 роки

Професійний стаж – 53 роки

Scopus Author ID: -, h-index  

ORCID ID: orcid:0000-0003-1275-9666

Google Scholar: Google Академія, h-index = 7

 

Базова освіта:

Диплом про закінчення Всесоюзного сільськогосподарського інституту заочної освіти, за спеціальністю  «Економіка і організація сільського господарства» від  1965р. С № 240187.

 

Навчальні курси: лікувально-оздоровчий туризм, курортологія, релігійний туризм та паломництво, стандартизація, сертифікація та ліцензування, безпека в туризмі та страхування, діловий туризм.

Активності та досягнення:

 • Член Українського економічного конгресу м. Київ.
 • Член громадської спілки «Асоціація індустрії гостинності України» м. Київ з 2018 р.

Нагороди та відзнаки:

 • Нагрудний знак "Ветеран праці" (1987 р.)
 • Подяка за підготовку студента-призера Міжнародної науково-освітньої олімпіади з туризму (2020).

 

Підвищення кваліфікації

 • Підвищення кваліфікації за програмою «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (Національний університет біоресурсів і природокористування України).  (28 по 09 жовтня 2020 р.) (90 год.), свідоцтво СС00493706/012415-20 від 9.10.2020 р.
Тема дисертації та рік захисту

Кандидатська дисертація: «Кількісна і якісна оцінка процесу інтенсифікації в сільському господарстві» (спеціальність: 03.00.07 – мікробіологія; науковий керівник – доктор біологічних наук Пасічник Л.А.) (Київ, 1971)

Докторська дисертація: «Ресурсоємність і ресурсовіддача в агровиробництві: теорія, методологія, практика» (спеціальністю 8.00.03 – економіка та управління національним господарством.; науковий консультант – д.е.н., проф. Є.І.Ходаківський) (Київ, 2011)

Сфера наукових інтересів

 статистика, стандартизація, сертифікація, методологія комплексної оцінки екологічного стану природних, лікувально-оздоровчих, соціальних та економічних ресурсів.

Загальна кількість публікацій

Автор понад 250 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 7 монографій, 10 підручники і 41 навчальний посібник.

Основні наукові та методичні праці:

Підручники:

 • Екологічне нормування: підручник / В. В. Тарасова, Є. М. Данкевич, І. М. Ковалевська, В. Є. Данкевич / Заг. ред. В. В. Тарасової. - Житомир, ЖНАЕУ, 2017. - 346 с.
 • Стандартизація, сертифікація та ліцензування в туристичній діяльності : підручник / В. В. Тарасова, І. К. Нестерчук, І. М. Ковалевська, І. В. Мартинчук. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 372 с.
 • Основи організації наукових досліджень в туризмознавстві : підручник / Тарасова В.В., Ковалевська І.М. та ін. Житомир : вид-во ЖНАЕУ, 2018. 454 с.
 • Економічний аналіз туристичних підприємств : підручник / В. В. Тарасова, О. В. Скидан, І. К. Нестерчук, І. М. Ковалевська. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 371 с.
 • Курортологія : підручник / В. В. Тарасова, О. В. Скидан, І. К. Нестерчук, І. М. Ковалевська. Житомир : О. О. Євенок, 2019. 252 с.

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;

 • Тарасова В.В., Ковалевська І.М. Методологія системного підходу до оцінки безпеки довкілля // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. Наукове фах. вид. - 2018. - № 22. - Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-22-2018/30-vipusk-22-kviten-2018-r/3981.
 • Ковалевська І.М., Тарасова В.В. Методичні підходи до оцінки і нормування антропогенних ризиків екологічної безпеки довкілля / Інфраструктура ринку : електрон. Науково-практ. журн. - 2018. - № 16. - Режим доступу:

http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/16_2018_ukr/27.pdf. 

 • Тарасова В.В., Ковалевська І.М. Економічний аналіз руху грошових коштів туристичних підприємств // Економіка та суспільство. Мукачево. Вип. 20. 2019. С. 745-752.
 • Тарасова В.В., Ковалевська І.М. Сертифікація пляжного рекреаційного господарства за програмою «Blue Flag» // Інфраструктура ринку. Одеса. Вип. 39.2020. С. 277-283.
 • Тарасова В.В., Ковалевська І. М. Унікальні природні комплекси екотуризму України // Інтелект XXI : наук. журн. / Нац. ун-т харч. технол., Ін-т проблем конкуренції. Київ, 2020. Ч. 2. С. 212-217.
 • Тарасова В.В., Ковалевська І. М. Сучасний стан екологічного туризму Житомирщини // Бізнес-Навігатор : наук.-вироб. журн. / Міжнар. ун-ту бізнеса і права. Херсон, 2020. Вип. 2 (58). С. 64-69.

 Основні науково-методичні публікації:

 • Рейтингова оцінка екологічного стану довкілля України / В. В. Тарасова, І. М. Ковалевська // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку : зб. текстів доповідей за матеріалами ХVI Всеукраїнської наук.-практ. конф., 26 трав. 2016 р. – Хмельницький : Хмельницький ун-т управління і права, 2016. – С. 98–102.
 • Комплексне оцінювання екологічної безпеки / В. В. Тарасова, І. М. Ковалевська // Наукові читання–2016. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2016. – С. 15-18.
 • Системний підхід до комплексної оцінки якості природних вод / І. М. Ковалевська, В. В. Тарасова // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Водні екосистеми та збереження їх біорізноманіття» – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – С. 80-85. (0,11).
 • Методи відображення туристичної інформації / В. В. Тарасова, І. М. Ковалевська // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції « Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети» – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – С. 82-89. (0,11).
 • Методи оцінки сезонності в туризмі / В. В. Тарасова, І. М. Ковалевська // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції « Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети» – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – С. 89-97. (0,15).
 • Аналіз та прогнозування розвитку турпотоків в Україні / В. В. Тарасова, І. М. Ковалевська // Сучасний рух науки: тези доп. IV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 грудня 2018 р. – Дніпро, 2018.
 • Розвиток сільської кооперації на сільських територіях Житомирщини / В. В. Тарасова, І.К.Нестерчук, І. М. Ковалевська // збірник тез IV міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Сучасний рух науки», 6-7 грудня 2018 року (м. Дніпро), 2018. С.24-27.
 • Аналіз напрямків туристопотоків Житомирщини. Тарасова В.В., Малиновський А. С. Дідковська Т. О. Наукові підсумки 2018 року: ХХV Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція (17 грудня 2018 р.). Ч.3. Вінниця, 2018. С. 34-39.
 • Стан розвитку та прогнозування туристопотоків Житомирщини. Тарасова В. В., Дідковська Т. О. Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (23 травня 2018р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2019.
 • Тарасова В.В., Камінська М. Графічний аналіз туристичних потоків України. Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (23 травня 2018р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2019.
 • Тарасова В.В., Ковалевська І. М. Рекреаційно-оздоровчі взаємодії людини з деревами // Наукові читання–2019. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2019. – С. 159-162.
 • Тарасова В.В. Органічне виробництво, дикороси та здоров’я нації. Органічне виробництво і продовольча безпека: зб. текстів доповідей за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. С. 297-301
 • Тарасова В.В., Ковалевська І. М. Екологізація в туризмі за сертифікаційною програмою «BLUE FLAG // The 6th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” (February 19-21, 2020) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. Р. 658-665.
 • Тарасова В.В., Ковалевська І. М. Аналіз природних комплексів екотуризму України // Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнар. науково-практ. конф. (Полтава, 16 квітня 2020 р.): Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 2. 67 с. С. 35-38.
 • Тарасова В.В., Ковалевська І. М. Об'єкти екологічного туризму Житомирщини // "Екологія. Наука. Практика-2020 " Матеріали ХVІ Всеукр. наук.-практ. конф. (21 трав. 2020 р.) Житомир: ЖНАЕУ, 2020. С. 134-138.
 • Тарасова В.В., Ковалевська І. М. Аналіз стану екологічного туризму Житомирщини // Наукові читання–2020. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2020. – С. 62-64.

Участь у виконанні науково-дослідних робіт:

 • Конструктивно-географічні та організаційно-економічні засади розвитку інноваційних видів туризму на території Правобережного Полісся (Державний реєстраційний номер 0117U007357).
 • Організаційно-економічні засади розвитку екологічного туризму (Державний реєстраційний номер 0119U103399).
 • Гастрономічний туризм: теоретично-методологічний конструкт та перспективи імплементації гастрономічних досліджень у сфері туризму рекреації (Державний реєстраційний номер 0119U103398).

Контакти:

Тел.: +380630298908

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Робоче місце: каб. 1, корпус 1