Посада

Доцент кафедри економіки і підприємництва

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

 

Вчене звання

Доцент кафедри економіки і підприємництва

Дані про вищу освіту

В 2005 р. закінчила Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» ОКР «Спеціаліст». У 2006 р. закінчила Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет» за спеціальністю «Менеджмент організацій» ОКР «Магістр». У 2008-2011 рр. аспірант з відривом від виробництва в Житомирському національному агроекологічному університеті.

Тема дисертації та рік захисту

В 2012 р. захистила дисертацію на тему «Формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств» на засіданні спеціалізованої вченої ради Житомирського агроекологічного університету за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів
 • Біоекономічні пріоритети розвитку аграрних підприємств.
 • Формування економічної безпеки в умовах глобалізаційних викликів.
Загальна кількість публікацій

(Має 97 публікацій, з них 69 наукових та 28 навчально-методичного характеру, у тому числі видано 5 монографій у співавторстві та 24 наукові праці, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, у т. ч. 5 публікацій входить до наукометричних баз Scopus та Web of Science).

 

Основні наукові та методичні праці:

 • Tkachuk V. I., Zinovchuk V. V., Tarasovych L. V., Yaremova M. I. A Significance of Digital Marketing for Promoting Bio-economy in Ukrainian Economy. International Journal of  Advanced Science and Technology. Vol. 29, No. 6s. 2020 1043–1049. URL:  http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/9171. 
 • Яремова М.І. Біоекономічний розвиток суспільства: ретроспектива та реалії сучасності. Стратегія інклюзивного сільського розвитку на базі громад: проекти, реалії та європейські перспективи для України : монографія / за ред. д.е.н., проф. Т.О. Зінчук. Київ. Видавництво «Цент учбової літератури», 2019. С. 334–343.
 • Tkachuk Vasyl, Yaremova Maryna, Tarasovych Liudmyla, Kozlovskyi Volodymyr and Piliavoz Tetiana. Economic Strategy of the Development of Renewable Energy in Rural Areas of Ukraine. Montenegrin Journal of Economics. 2019, Vol. 15, No. 3. P. 71–82
 • Yaremova M. I.  Circular Bioeconomy as an Innovative Foundation for Sustainable Development of Rural Areas. Сталий розвиток сільських територій : монографія / за ред. проф. Т. Зінчук, проф. Ю. Раманаускаса. Клайпеда : вид-во Клайпедського університету. Київ : «Центр учбової літератури». 2019. С. 281–290
 • Tarasovych L. V., Yaremova M. I., Slobodyanyk A. M. The Development of the Rural Economy: Convergence to European Modernity. Науковий вісник Полісся. 2018. № 2 (14). С. 117–123. Tarasovych L. V., Yaremova M. I., Slobodyanyk A. M. The Development of the Rural Economy: Convergence to European Modernity. Науковий вісник Полісся. 2018. Т. 1, 2 (14). С. 117–123.
 • Ткачук В. І., Яремова М. І., Кравчук Н. І. Біоекономіка: теоретико-прикладний концепт. Вісник Житомир. нац. агроекол. ун-ту. 2017. № 1, т. 2. С. 3–9.
 • Tkachuk V., Yaremova M., Tarasovych L. Рroviding the food security of Ukraine. Сучасні питання економіки і права: зб. наук. пр. 2017. Сер.: екон. науки. Вип. 1–2 (5, 6). С. 173–178.
 • Kravchuk N., Tarasovych L., Yaremova M. Development of the socially-oriented economy in Ukraine: prerequisites and strategic forecasting. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Vol. № 3. No. 2. P. 66–72.
 • Яремова М. І. Оптимізація рівня економічної безпеки підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2016. №2(176). С. 475–480.
 • Yaremova M., Tarasovych L. The economic safety of Ukrainian farms. History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization : proceedings of the XVII International Academic Congress (Japan, 25-27 January 2016). Volume II. Tokyo University Press, 2016. P. 233–237.
 • Яремова М. І. Удосконалення інформаційного забезпечення  економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал. 2013. №4 (21). С. 98–102. 
 • Ткачук В. І., Прокопчук О. А., Яремова М. І. Економічна безпека та стійкість сільськогосподарських підприємств : монографія. Житомир : Вид-во «Волинь», 2013. 276 с.
 • Тарасович Л. В., Яремова М. І. Обслуговуюча кооперація як напрям зміцнення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. Вісник Житомир. нац. агроекол. ун-ту. 2012. № 1(30). С. 63–72.
 • Ткачук В. І., Яремова М. І. Формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. Інноваційна економіка. 2012. № 12(38). С. 280–283.