Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес; організовують керівництво науково-дослідною роботою аспірантів та здобувачів, курсовими і дипломними проектами студентів; систематично підвищують теоретичний рівень і практичний досвід; беруть участь у профорієнтаційній роботі серед молоді, наукових та методичних семінарах і конференціях, налагоджують творчі зв'язки з кафедрами інших вузів. На кафедрі розроблені методичні рекомендації з усіх дисциплін, що викладаються.

Науково-дослідна робота колективу кафедри під науковим керівництвом професора В. П. Якобчук направлена на дослідження актуальних проблем публічного управління та адміністрування на загальнодержавному, локальному та місцевому рівнях, сталого розвитку суспільства, фінансово-економічних проблем державного управління, на аналіз економіки державного сектору, управління ресурсним потенціалом національної економіки, питання розвитку електронного врядування, забезпечення національної безпеки, реалізацію антикорупційної політики, розвиток інтелектуального капіталу територіальних громад.

Науково-педагогічний склад кафедри нараховує 16 співробітників: д.е.н., професор Є. І. Ходаківський, д.е.н., професор І. Л. Литвинчук; д.держ.упр., професор Н. В. Дацій,  д.держ.упр., доцент  Вилгін Є.А., к.е.н, професор, В. П. Якобчук, к.держ.упр., професор Войтенко А. Б., к.держ.упр., доцент Дяченко А.В., к.держ.упр., доцент Дубовик А.В., к.е.н., доцент Л. І. Симоненко, к.е.н., доцент  В. А. Довженко, к.е.н., доцент О. В. Захаріна, к.е.н., доцент Ю. В. Золотницька, к.е.н., доцент С. В. Тищенко, к.е.н., доцент І. В. Кравець, к.е.н., доцент О. В. Іванюк, асистент, старший лаборант Н. С. Пугачова.

Загальне2020

Колектив кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління

Історія кафедри

Кафедра економічної теорія створена 23 серпня 2001 року. Рішенням Вченої ради ЖНАЕУ від 24 червня 2014 р. перейменована на кафедру економічної теорії та інтелектуальної власності. У зв’язку з відкриттям спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» рішенням Вченої ради ЖНАЕУ від 14 вересня 2017 р. перейменована на кафедру економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління. Завідувачем кафедри з часу її створення є кандидат економічних наук, професор В. П. Якобчук.

Дисципліни

Основні навчальні курси кафедри:

 • антикорупційна політика в сфері публічного управління;
 • відкрите врядування;
 • вступ до фаху. Механізм функціонування публічної сфери;
 • державна інноваційна політика;
 • державна політика в сфері безпеки;
 • державна регіональна політика;
 • державне адміністрування та захист інтелектуальної власності;
 • державне регулювання економіки те економічна політика;
 • державне управління соціальним та гуманітарним розвитком;
 • державний фінансовий контроль;
 • державно-приватне партнерство;
 • екологічна політика регіону;
 • економіка державного сектора;
 • економіка та право інтелектуальної власності;
 • економічна теорія, макро- та мікроекономіка;
 • електронне врядування;
 • ефективність державного та муніципального управління;
 • запобігання корупції в органах державної влади;
 • інноваційні технології публічного управління інтелектуальною власністю;
 • інструменти та практики формування локальної ідентичності
 • інтелектуальна власність;
 • макроекономіка;
 • методологія і організація наукових досліджень;
 • міжнародна і національна економіка;
 • мікроекономіка;
 • місцеве самоврядування в Україні та світі;
 • муніципальне управління;
 • надання адміністративних і соціальних послуг та електронне самоврядування;
 • патентно-ліцензійний менеджмент;
 • правові основи діяльності органів місцевого самоврядування;
 • публічна політика економічного розвитку;
 • публічна служба;
 • публічне управління в сфері національної безпеки;
 • публічне управління в сфері регіональної економіки;
 • публічне управління громадським здоров’ям;
 • публічне управління економічним розвитком;
 • публічне управління локальним розвитком;
 • публічне управління регіонами та територіями;
 • публічне адміністрування;
 • публічні закупівлі в організації інноваційного процесу;
 • публічні комунікації;
 • публічно-приватне партнерство;
 • регіональна політика та проєктування розвитку територіальних громад;
 • соціальна інфраструктура населених пунктів;
 • соціально-економічне планування і прогнозування;
 • сучасні теорії публічного управління;
 • управління державними програмами і проєктами;
 • управління інтелектуальним капіталом територіальних громад;
 • управління конфліктами в системі державної влади.
 • управління продовольчою безпекою;
 • управління ресурсним потенціалом національної економіки;
 • управління реформами місцевого самоврядування;
 • управління розвитком територіальних громад;
 • управління якістю;
 • фінансово-економічні основи державного управління.

Опис ОПП "Публічне управління та адміністрування" (*pdf)

Каталог вибіркових дисциплін 2020 (*pdf)

Каталог дисциплін вільного вибору студента 2019 (*pdf)

Матеріально- технічна база забезпечення освітньо- професійної програми підготовки магістрів з публічного управління та адміністрування

Силабуси навчальних дисциплін ОПП «Публічне управління та адміністрування»

ОП ПУА бакалавр 2017

ОП ПУА бакалавр 2018

ОП ПУА бакалавр 2019

ОП ПУА бакалавр 2020

Каталог вибіркових дисциплін бакалавр ПУА

Силабуси ОПП ПУА бакалавр 2020

Звіт по анкетуванню_2020_Бакалавр

Анкета для роботодавців: https://forms.gle/aDcWHJN4RmDo8Srx5

Анкета для випускників: https://forms.gle/bcHgTnBLTwhjmYJw7

Анкета для здобувачів вищої освіти (за підсумками 2020 року) : https://forms.gle/cRAZD2bWTRWfd2kL8

Анкета для викладацького складу щодо якості освітньої програми: https://forms.gle/1WQR39JzckSKGGn86

Доброчесність: https://forms.gle/3bAoZa9H1Y7fNJUQ6

Якість викладання дисциплін: https://forms.gle/R6qndmxiLfwcKyeP6