Місією факультету права, публічного управління та національної безпеки є генерування нових знань, інноваційних ідей у підготовці професіоналів, що вміють комплексно поєднувати дослідницьку, проєктну та професійну діяльність, забезпечуючи позитивні зміни у правовій, економічній, управлінській та соціальній сферах держави.

Факультет готує фахівців:

 • за галуззю знань 08 “Право” спеціальністю 081 “Право” за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) освітніми рівнями;
 • за галуззю знань 28 “Публічне управління та адміністрування” спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) освітніми рівнями.

На факультеті навчається близько 670 студентів.

У складі факультету функціонує чотири кафедри:

 • правознавства;
 • економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління;
 • психології;
 • суспільних наук.

Кафедра правознавства забезпечує викладання правничих дисциплін, формування правомірної поведінки студентів, розробки основних напрямів правової освіти.

З 2018 року на кафедрі правознавства функціонує Юридична клініка Поліського національного університету. Клініка забезпечує: надання безоплатної (первинної) правової допомоги з питань захисту прав і свобод людини з усіх галузей права (окрім кримінального та кримінально-процесуального) відповідно до чинного законодавства України; проведення правоосвітніх, правороз'яснювальних та інших навчально-практичних заходів; проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів та інших заходів з актуальних правових питань як бази для практичного  навчання, проведення навчальної та виробничої практик здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право». 

Юридична клініка є партнером Житомирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Зокрема, підписано договір про співпрацю та меморандум щодо спільної реалізації проєкту «Впровадження дуальної освіти у закладах вищої освіти».

Кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління забезпечує підготовку кваліфікованих кадрів для системи публічного управління та адміністрування, спроможних аналізувати, формувати та реалізовувати публічну політику, ефективно виконувати управлінські функції та сприяти інноваційним процесам у суспільстві.

З метою пошуку стратегічних підходів у розвитку територіальних громад на кафедрі економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління у червні 2017 р.  було створено  Центр розвитку громад.  Завданням Центру є наукове обґрунтування механізмів забезпечення зайнятості, розвитку підприємництва, формування засад економічної, соціальної, екологічної безпеки й створення основ збалансованого стійкого розвитку.

Одним із етапів роботи Центру стало підписання 24 квітня 2018 року Меморандуму про співпрацю та партнерство між Житомирським національним агроекологічним університетом, Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки» НААН, Глибочицькою сільською об’єднаною територіальною громадою, Житомирським регіональним відділенням Асоціації сільських та селищних рад, Несолонською територіальною громадою, Громадською організацією «ГРАНІДУБ», Всеукраїнською громадською організацією «Народний рух захисту Землі», Громадською організацією «Науково-дослідний інститут удосконалення систем управління» та ін. щодо створення моделі самодостатньої, постійно еволюціонуючої територіальної громади, у тому числі через реалізацію інклюзивного підходу в практиці публічного управління.

Кафедра психології забезпечує викладання психологічних дисциплін, реалізацію психоедукаційних та консультаційних заходів, впровадження сучасної психологічної освіти.

На базі кафедри психології створено Психологічний хаб «Safe Space», в межах якого функціонує науково-дослідна лабораторія «Психологія безпеки», наукова школа професора Л.П. Журавльової «Психологія розвитку особистості» та психологічний центр «InVivo». 

Метою діяльності Психологічного хабу «Safe Space» є сприяння та підтримка психологічної безпеки особистості, популяризація психології серед здобувачів вищої освіти, розвитку їх самостійної здатності дбати про власне психічне здоров’я, створювати довкола себе психологічно безпечне середовище  як необхідної умови для ефективної самореалізації та використання особистісного потенціалу. Науково-дослідна лабораторія «Психологія безпеки» здійснює актуальні наукові дослідження,  зокрема психодіагностичні, з метою вивчення нагальних проблем учасників освітнього процесу та психологічних аспектів найбільш важливих сфер життєдіяльності людей.

Психологічний хаб «Safe Space» забезпечує надання безоплатних психологічних консультацій для працівників та студентів Поліського національного університету, проведення заходів неформальної освіти, психологічних тренінгів, індивідуального та сімейного консультування, здійснення психодіагностики, психокорекції, психологічного супроводу та підтримки.

Кафедра суспільних наук здійснює викладання суспільних дисциплін, формування у студентів наукового світогляду, творчого і критичного мислення, активної громадянської позиції, культури міжнаціональних відносин; забезпечує засвоєння духовних надбань народу, норм і правил загальнолюдської моралі.

На кафедрі суспільних наук функціонує Народознавчий комплекс «Старожитності українського села». У ньому зібрано експонати, які відображають історію українського села, його звичаї та традиції. Метою діяльності народознавчого комплексу є залучення студентів до вивчення та збереження культурної спадщини українського народу, що сприяє національно-патріотичному вихованню, формуванню історичної пам’яті та національної ідентичності. Важливим завданням є розвиток їх творчих інтересів до пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької роботи. 

У народознавчому комплексі «Старожитності українського села» викладачі кафедри систематично проводять цикл заходів на теми: «Моє село в історії України», «Присвята українському козацтву», «Символіка української вишивки», «Герої не вмирають», «Андріївські вечорниці», «Краєзнавчі екскурси» та інші. Традиційно відбуваються зустрічі з видатними людьми, заходи, присвячені знаменним датам історії України.

Освітня концепція факультету

Факультет права, публічного управління та національної безпеки є одним із провідних центрів освіти, науки та професійного становлення в системі вищих навчальних закладів України. Освітня діяльність здійснюється висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками 4-х кафедр факультету на основах струдентоцентрованого підходу.

Пріоритетними завданнями підготовки є:

 • створення умов для розвитку інтелекту, здібностей, талантів майбутнього фахівця;
 • відтворення інтелектуального потенціалу суспільства, формування особистості;
 • формування в кращих традиціях національної та світової культури особистісно й соціально зрілої та фізично розвинутої людини;
 • отримання знань, необхідних для створення умов сталого розвитку суспільства, гарантування безпечних умов існування, вирішення соціально-економічних проблем та завдань, правового захисту населення;
 • залучення здібної молоді до наукової, грантової та міжнародної діяльності.

Історична довідка

Факультет права, публічного управління та національної безпеки, створено у 2020 р. (наказ № 157 від 19 серпня 2020 р.). 

Науково-педагогічний склад

Навчально-виховний процес на факультеті забезпечують 35 науково-педагогічних працівників, серед яких  8 професорів, 21 доцент; близько 92% викладачів мають вчений ступінь доктора чи кандидата наук. Щорічно залучаються до читання лекцій науковці та провідні фахівці європейських та американських університетів.

Навчально-методична робота

За 2020 рік викладачами факультету видано 10 навчально-методичних розробок, 5 навчальних посібників і 1 підручник, розроблено 2 нових курси.

Науково-дослідна робота

За 2020 рік викладачами факультету видано 6 монографій, з них 1 закордонну, опубліковано 24 наукові статті в іноземних наукових періодичних виданнях, віднесених до міжнародних науко-метричних баз з високими індексами цитування Scopus та Web of Science, 49 статей у наукових періодичних виданнях України, віднесених до категорії «Б» та 3 статті у наукових фахових журналах України, віднесених до категорії «В». Результати дослідження викладачів пройшли апробацію на 66 всеукраїнських, міжнародних конференціях, форумах, конгресах, круглих столах, з них 4 іноземні конференції (Литва, Казахстан, Болгарія, Японія), отримано 3 авторські свідоцтва і 3 подано, 2 патенти у співавторстві з іншим факультетом.

Студентська наукова робота

Студенти факультету неодноразово були переможцями Всеукраїнських предметних олімпіад, учасниками міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конференцій, учасниками стипендіальної програми «Завтра. UA» Фонду Віктора Пінчука, брали участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей факультету.

Організаційно-виховна робота факультету зорієнтована на створення умов для вільного розвитку особистості, забезпечення реалізації творчих ідей, самовиховання і самовдосконалення, вияву індивідуальних здібностей, талантів, самореалізації у сфері художньо-естетичної, спортивно-оздоровчої та професійної діяльності.

Адреса, контакти

Україна, 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7, Факультет права, публічного управління та національної безпеки.

Тел. (0412) 47-03-19

 

Facebook: https://www.facebook.com/fppunb.pnu.ua

Instagram: law.pua.nb