Ключевич Михайло Михайлович

Доктор сільськогосподарських наук,

професор

Дата і місце народження

Народився у Любарському районі, Житомирська область

Коротка біографія

У 1993 працював у КСП „Іскра” Любарського району Житомирської області.

У 1999 р. закінчив Державну агроекологічну академію України (м. Житомир), отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Агрономія». Працював у КСП „Іскра” на посаді агрохіміка.

У 2004 році захистив дисертацію на тему: “Агроекологічні основи системи захисту пшениці від септоріозу в умовах Полісся і Північного Лісостепу України” на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного аграрного університету та здобув науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.11 – фітопатологія.

У 2008 р. присвоєно звання доцента кафедри захисту рослин.

Упродовж 2012–2014 рр. працював заступником з навчальної роботи декана агрономічного факультету ЖНАЕУ.

У період 2013–2015 рр. – представник від Житомирського національного агроекологічного університету у науково-методичній комісії зі спеціальності „Захист рослин” у ДУ "Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів "Агроосвіта" Міністерства аграрної політики та продовольства України.

У 2016 році обраний і є наразі членом науково-методичної комісії 11 з аграрних наук та ветеринарії підкомісії 202 „Захист і карантин рослин” сектора вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Із 25.05.2016 року є завідувачем кафедри захисту рослин та директором науково-інноваційного інституту агротехнологій та землеустрою Житомирського національного агроекологічного університету.

У 2018 році захистив дисертацію «Мікози тритикале (Тriticosecale Witt.) i спельти (Triticum spelta L.) та обґрунтування екологічно безпечних систем захисту в Поліссі України» та здобув науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.11 – фітопатологія.

Сільськогосподарський дорадник.

Підвищення кваліфікації:
- 2012 р.: „Специфіка реалізації оптимального поєднання методів та принципів навчання під час вивчення дисципліни Інтегрований захист рослин” (НУБіП України ННІ післядипломної освіти);
- 2015 р.: „Обґрунтування методології підготовки фахівців напряму „Захист рослин” (НУБіП України ННІ післядипломної освіти);
- 2017 р.: „Специфіка реалізації оптимального поєднання методів та принципів навчання під час вивчення навчальної дисципліни Сільськогосподарська фітопатологія” (НУБіП України ННІ післядипломної освіти);
- 2018 р.: „Організація  процесу консультування” (НУБіП України ННІ післядипломної освіти).
-У 2019 р. підвищував кваліфікацію та отримав Сертифікат учасника Міжнародного стажування з принципів обґрунтування концепції формування та функціонування сталих і оздоровчих урбофітоценозів з підвищеною стійкістю до біотичних і абіотичних чинників, яке проходило з 09 вересня по 11 жовтня 2019 р. в Академії Гуспол, Томіндо, Чеська республіка (CerAkHus 026/2019).

За значні наукові досягнення, професіоналізм та особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для аграрного сектора України нагороджений почесними грамотами і подяками: Житомирської обласної державної адміністрації (2001 р. і 2015 р.), Житомирського національного агроекологічного університету (2011 р., 2012 р., 2016 р., «Гордість Житомирського національного агроекологічного університету» 2017 р.), Житомирської міської ради (2018 р.).

Сфера наукових інтересів
 • «Наукові основи обґрунтування систем захисту сорго зернового від шкідливих організмів у Поліссі України» (№ ДР 0118U002372)
 •  «Короткоротоційна сівозміна з елементами органічної технології вирощування сільськогосподарських культур у Поліссі України» (№ ДР 0119U000456)
 • «Грибні хвороби жита озимого (Secale cereal L.) та заходи обмеження їх розвитку в Поліссі України» (№ ДР 0116U008804)

«Наукові основи гармонізації фітоценозів та захисту їх рослин при виробництві органічної продукції на малопродуктивних та еродованих землях Полісся України».

Загальна кількість публікацій

Автор більше 340 наукових праць з проблем захисту здоров’я рослин, агрономії, органічного виробництва, урбофітоценозів тощо, серед яких: навчальні посібники; монографії; 45 патенів на корисну модель; 10 статей у наукових фахових виданнях віднесених до міжнародних науко-метричних баз з високими індексами цитування Scopus та Web of Science; статті у наукових періодичних виданнях віднесених до міжнародних наукометричних баз даних, науково-методичні та практичні рекомендації виробництву тощо.

Основні наукові та методичні праці:
 • Превентивний захист урбофітоценозів від попелиць : монографія / П. Я. Чумак, С. М. Вигера, О. О. Сикало, М. М. Ключевич, Т. О. Чернега, Л. С. Школьна. Київ : ЦП «Компринт», 2018. 324 с.
 • Ключевич М. М. , Гриценко О. Ю. Ураження сортів жита озимого та шкідливість бурої листкової іржі за органічного виробництва в Поліссі України. Вісник Сумського НАУ. Серія «Агрономія і біологія». 2018. Вип. 9(36). С. 14–17.
 • Detection of air-borne mycotoxin levels by immunobiosensor / N. F. Starodub, M. M. Kluchevich, A. Srekacs, S. M. Vigera. World Journal of Engineering Research and Technology. 2018. Vol. 4. Issue 5. P. 01–06.
 • Kluchevich M. M., Chumak P. Ya., Vigera S. M. New and dangerous bactersa disease of oleander Pseudomonas savastanoi pv. Nerii in greenhouses of Ukraine. Modern Phytomorphology. 2018. Vol. 12. P. 131–133. URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.1812104
 • Lesovoy N., Sykalo O., Chumak P., Vigera S., Kliuchevich M. The Mediterranean Butterfly Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870) in the Fomin Botanic Garden. Russian Journal of Biological Invasions. 2019. Vol. 10, № 1, pp. 104–107.
 • КлючевичМ. М. Спосіб захисту посівів спельти озимої від грибних хвороб : пат. 126955 Україна : МПК (2018.01) A01N43/653 (2006.01), A01N63/00, A01P3/00, A01P21/00; № u 2018 01383; заявл. 12.02.2018, опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13.
 • КлючевичМ. М. Спосіб обробки насіння тритикале озимого проти мікозів : пат. 126956 Україна : МПК (2018.01) А01C1/00, A01N25/00, A01N25/02(2006.01), A01P3/00, A01P21/00; № u 2018 01384; заявл. 12.02.2018, опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13.
 • Ефективний спосіб передпосівної обробки насіння спельти озимої : пат. 133441 Україна, МПК (2019.01) А01G 13/00; № u 2018 10241; заявл. 16.10.2018, опубл. 10.04.2019, Бюл. № 7.
 • Biochemical and molecular-genetic markers of adaptability and quality of genotypes in cultural and wild cereal plants. / V. V. Moskalets, А. H. Vovkohon, M. M. Kliuchevych, T. Z. Moskalets, A. O. Sliusarenko, V. V. Liubych, A. T. Martyniuk, O. S. Pushka, I. M. Pushka, V. I. Nevlad. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. Vol. 9 (4). P. 695–703. URL: https://www.researchgate.net/publication/338830020_Biochemical_and_molecular-genetic_markers_of_adaptability_and_quality_of_genotypes_in_cultural_ and_wild_cereal_plants.
 • Protection of winter spelt against fungal diseases under organic production of phyto-products in the Ukrainian polissia / М. М. Kliuchevych, Yu. A. Nykytiuk, S. H. Stoliar, S. V. Retman, S. М. Vygera. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10 (1). P. 267–272. URL:https://www.ujecology.com/articles/protection-of-winter-spelt-against-fungal-diseases-under-organic-production-of-phytoproducts-in-the-ukrainian-polissia.pdf.
 • Most recent detection of invasive species Erysiphe palczewskii (Jacz.) u. Braun et s. Takam. on Robinia pseudoacacia L. in Ukraine / M. M. Klіuchevych, S. H. Stoliar, P. Yа. Chumak, S. V. Retman, O. O Strygun, H. M. Tkalenko, S. M. Vigera. Modern Phytomorphology. 2020. Vol. 14. P. 85–92. URL: https://www.phytomorphology.com/articles/most-recent-detection-of-invasive-species-erysiphe-palczewskii-jacz-u-braun-et-s-takam-on-robinia-pseudoacacia-l-in-ukra.pdf.
 • Biological, Trophological, Ecological and Control Features of Horse-Chestnut Leaf Miner (Camеraria ohridella Deschka & Dimic.) / N. Lesovoy, V. Fedorenko, S. Vigera, P. Chumak, M. Kliuchevych, O. Strygun, S. Stoliar, M. Retman, L. Vagaliuk. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10(3). P. 24–27. URL: https://www.ujecology.com/articles/biological-trophological-ecological-and-control-features-of-horsechestnut-leaf-miner-camraria-ohridella-deschka--dimic.pdf.
 • Species Composition and Noxiousness of Segetal Vegetation in Winter Rye Agrocoenoses in the Central Ukrainian Polissia / M. М. Kliuchevych, S. H. Stoliar, O. Yu. Hrytsenko, S. V. Retman, Н. М. Tkalenko, L. V. Bilotserkivska. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10(2). P. 112–117. URL: https://www.ujecology.com/articles/species-composition-and-noxiousness-of-segetal-vegetation-in-winter-rye-agrocoenoses-in-the-central-ukrainian-polissia.pdf.
 • Carbon Absorption Ability of Pine Forest Plantations in the Ukrainian Polissya / V. V. Моrоz, Y. А. Nykytiuk, P. A. Nykytiuk, M. М. Kliuchevych, O. M. Komorna. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10(2). P. 249–255. URL: https://www.ujecology.com/articles/carbon-absorption-ability-of-pine-forest-plantations-in-the-ukrainian-polissya.pdf
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.