СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК КАФЕДРИ ЗАХИСТУ РОСЛИН "ДОСЛІДНИК"

Положення про студентський гурток Дослiдник

План роботи СНГ за 2018-2019

План роботи СНГ за 2019-2020

План роботи СНГ за 2020-2021

Звiт роботи СНГ 2018-2019

Звiт роботи СНГ 2019-2020

      16 березня 2021 року згідно навчального плану було проведено засідання студентського наукового гуртка «Дослідник», на якому заслухано доповіді наукових робіт студентів спеціальності 202 «Захист і карантин росли» освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр»

ЗАНЯТТЯ НАУКОВОГО ГУРТКА «ДОСЛІДНИК»

досл

2

Ентомологічні обстеження фітосанітарної дільниці

3

Збір колекцій комах студентами СНГ «Дослідник»

4

Ентомологічне косіння

5

6

Вивчення стану перезимівлі озимих культур

25 лютого 2021 р. Відбулося засідання наукового студентського гуртка кафедри захисту рослин Поліського національного університету, на якому проведено науково-практичну конференцію «Сучасні аспекти вирішення проблем у захисті і карантині рослин» здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» і ОС «Магістр».

Активну участь в обговоренні актуальних проблем взяли провідні фахівці у галузі захисту і карантину рослин, роботодавці, випускники спеціальності та здобувачі вищої освіти.

СТУДЕНТСЬКИЙ "МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ ГУРТОК" КАФЕДРИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

Положення про студентський гурток

Загальна інформація

ТОВАРИСТВО МІКРОБІОЛОГІВ УКРАЇНИ ІМ. С. М. ВИНОГРАДСЬКОГО (ТМУ) ПОЛІСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ,

Про товариство


На кафедрі захисту рослин із 2017 року створений осередок Товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського (ТМУ) Поліського національного університету, до складу якого входять: професори, доценти, старші викладачі, асистенти та аспіранти Поліського національного університету. Голова осередку ТМУ Поліського національного університету М. М. Ключевич, секретар – І. В. Іващенко. Усі члени Товариства мають посвідчення ТМУ.

ТМУ – всеукраїнська громадська організація спеціалістів України, які працюють у галузі мікробіології, вірусології та суміжних галузях.

Основна мета діяльності ТМУ – всебічне сприяння розвитку мікробіологічної та вірусологічної науки, особливо тих її галузей, що пов'язані з соціально-економічним розвитком України та захист спільних інтересів членів Товариства.

13.04.2021 року відбулося спільне засідання представників «Мікробіологічного гуртка» кафедри захисту рослин, осередку Товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського (ТМУ) Поліського національного університету і фахівців Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України.

Від Поліського НУ активну участь прийняли викладачі кафедри захисту рослин, студенти ОС «бакалавр», «магістр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин»; від Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України: інженер лабораторії інновацій та трансферу технологій О. В. Василенко та к. б. н., науковий співробітник відділу біохімії мікроорганізмів, секретар ТМУ, голова Ради молодих вчених Інституту Т. В. Булигіна. Через онлайн-екскурсію учасники зустрічі ознайомилися з лабораторіями Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, історією і напрямками спільних досліджень, окреслили шляхи подальшої співпраці згідно укладеного меморандуму про співробітництво.

Історична довідка

Товариство мікробіологів України раніше мало назву Українське мікробіологічне товариство і було засновано згідно з рішенням Президії АН України від 29 березня 1959 року. Товариство було створено на базі Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного АН УРСР як філіал Всесоюзного мікробіологічного товариства.

Організатором та першим головою Товариства був академік АН УРСР В. Г. Дроботько (1959–1965 рр.), згодом його очолювали члени-кореспонденти АН УРСР М. М. Підоплічко (1965–1971 рр.), С. М. Московець (1971 р.), Д. Г. Затула (1971–1980 рр.), академік НАНУ В. В. Смірнов (1980–2002 рр.), чл.-кор. Б. П. Мацелюх (2002–2004 рр.). Нині президентом ТМУ є академік НАНУ В. С. Підгорський.

За ініціативи академіка НАН України В. В. Смірнова Українське мікробіологічне товариство було реорганізовано і 27 грудня 2002 року в Міністерстві юстиції України було зареєстровано Товариство мікробіологів України (ТМУ) як добровільне науково-громадське об'єднання спеціалістів України, які працюють в галузі мікробіології, вірусології та суміжних напрямках науки.

З'їзди ТМУ проводяться через 4–5 років. Вони відбувалися в Києві (1965, 1968, 1971, 1975 рр.), Дніпропетровську (1980 р.), Донецьку (1984 р.), Чернівцях (1989 р.), Одесі (1993, 2004 рр.), Чернігові (2000 р.), Ужгороді (2009 р.), Ялті (2013 р.).

На Х з'їзді ТМУ (15–17 вересня 2004 р., м. Одеса) було одноголосно прийнято рішення про присвоєння Товариству мікробіологів України імені С. М. Виноградського з огляду на виняткову значущість досліджень у галузі мікробіології цього вченого зі світовим іменем та його українське походження.

Нині до складу Товариства мікробіологів України входять 17 відділень, які об'єднують науковців, інженерів, аспірантів, викладачів та медичних працівників: Вінницьке, Дніпропетровське, Донецьке, Житомирське, Івано-Франківське, ІМВ, Київське, Криворізьке, Кримське, Львівське, Одеське, Тернопільське, Закарпатське, Харківське, Черкаське, Чернігівське, Чернівецьке.

Науковий потенціал ТМУ – це представники більше, ніж 70 установ, у тому числі науково-дослідних інститутів НАНУ, НААНУ, кафедр мікробіології, вірусології, біотехнології університетів, медичних, аграрних вузів та інших навчальних закладів.

Сергій Миколайович Виноградський народився 13 вересня 1856 р. у заможній українській родині в м. Києві. З боку батьківської родини він був нащадком сотенного атамана А. Виноградського, а з материнського – славного гетьманського роду Скоропадських. Після закінчення гімназії в Києві Сергій Миколайович учився на фізико-математичному факультеті Київського університету Св. Володимира. А з 1877 по 1881 р. – на природничому факультеті Петербурзького університету, де в 1884 р. одержав диплом магістра.

У 1885–1899 рр. С. М. Виногрдський працює в Швейцарії. Саме в цей період на прикладі сірководню, аміаку, нітритів як джерела енергії він виявив хемолітотрофні бактерії, тобто такі, які можуть рости тільки на мінеральних поживних речовинах, відкрив асимбіотичні азотфіксатори. Із 1899 по 1912 рр. Сергій Миколайович працював в Інституті експериментальної медицини у Санкт-Петербурзі, де займався вивченням небезпечних інфекцій, зокрема чуми, його помічником був Д. К. Заболотний.

Із 1912 р. С. М. Виноградський жив в Україні у власному маєтку на Хмельниччині, де звертається до проблем землеробства і ґрунтознавства. З 1922 р. і до останніх днів свого життя працював в Інституті Пастера в Парижі. У цей період він здійснив низку блискучих досліджень у галузі ґрунтової мікробіології. С. М. Виноградський став засновником першого об'єднання мікробіологів у Росії, яке було створено більше як сто років тому в Петербурзі. 25 травня 2012 року в м. Городку на Хмельниччині було відкрито пам’ятник знаменитому співвітчизнику, вченому світового значення, видатному мікробіологу, Сергію Миколайовичу Виноградському.

Основні завдання ТМУ:

 • надання допомоги членам Товариства в підвищенні їх професійного рівня і сприяння у впровадженні їх наукових розробок, винаходів і раціоналізаторських пропозицій в медицину, промисловість та сільське господарство;
 • надання допомоги вищій та середній школі в плануванні та проведенні дослідної роботи, у викладанні мікробіології та вірусології в навчальних закладах;
 • популяризація та пропаганда новітніх досягнень в галузі теоретичної і прикладної мікробіології, вірусології та суміжних напрямках науки.

Для забезпечення виконання своїх завдань ТМУ:

 • бере участь в організації науково-дослідних робіт з окремих проблем мікробіології і вірусології;
 • сприяє підготовці кадрів;
 • організовує і проводить конференції, дискусії, з'їзди та симпозіуми для обговорення наукових і організаційних питаньу межах завдань Товариства;
 • проводить лекції і бесіди, сприяє організації курсів, експедицій, виставок;
 • випускає інформаційні матеріали та наукові праці членів Товариства;
 • сприяє членам Товариства у виданні їх праць і впровадженню у виробництво їх наукових розробок і винаходів;
 • бере активну участь у створенні підручників, навчально-методичних посібників;
 • проводить пропаганду знань у галузі мікробіології і вірусології, експертизи проектів і програм науково-дослідних робіт, дає заключення, рекомендації і робить висновки з відповідних наукових питань;
 • розробляє і виносить на розгляд президії Національної академії наук України та інших відомств пропозиції з наукових і науково-організаційних питань у галузі мікробіології і вірусології;
 • висуває на присудження державних та іменних премій видатних вчених України, наукові праці з мікробіології і вірусології;
 • висуває кандидатури молодих вчених на одержання іменних стипендій;
 • здійснює зв'язки з науковими товариствами і установами інших країн, вирішує питання про вступ до міжнародних об'єднань мікробіологів;
 • популяризація та пропаганда новітніх досягнень в галузі теоретичної та прикладної мікробіології, вірусології. 

План-графік роботи ТМУ на 2020-2021 н. р.

з/п

Заходи

Дата проведення

Відповідальний

1

Проведення засідання членів ТМУ і затвердження плану роботи на 2020–2021 н. р.

вересень

Ключевич М. М.

2

Популяризація та пропаганда новітніх досягнень в галузі теоретичної та прикладної мікробіології, вірусології 

упродовж року

    Ключевич М. М.

     Іващенко І. В.

3

Надання допомоги студентам та аспірантам в плануванні та проведенні мікробіологічних досліджень

упродовж року

Ключевич М. М.

4

Проведення лекції членами ТМУ Інституту мікробіології та вірусології ім. Заболотного. Тема: «Виробницво біопрепаратів в Україні»

квітень

Іващенко І. В.

5

Залучення студентів до участі у відеозаняттях  online з мікробіологічної практики (Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України) 

квітень–травень

Іващенко І. В.

6

Проведення студентської наукової конференції: «Мікробіологічні препарати в захисті рослин»

травень, 2021

Ключевич М. М., Іващенко І. В.


Представники осередку ТМУ Поліського національного університету:  М. М. Ключевич, д. с.-г. н.; Л. А. Котюк, д. б. н.; І. В. Іващенко, к. б. н.; С. М. Вигера, к. с.-г. н.; С. Г. Столяр, к. с.-г. н.; П. Я. Чумак, к. с.-г. н.; О. М. Невмержицька, к. с.-г. н.; О. А. Саюк, к. с.-г. н.; Ю. Ф. Руденко, к. с.-г. н.; Т. М. Тимощук, к. с.-г. н.; О. В. Гурманчук, к. с.-г. н.; Н. В. Грицюк, к. с.-г.; Н. М. Плотницька, к. с.-г. н.; О. Ю. Гриценко, аспірант, Л. М. Ільчишин, аспірант.