Кафедру захисту рослин створено у 1937 році. До 1941 року і протягом 1944–1946 рр. її очолював доцент А. І. Міліневський. Пізніше дисципліни із захисту рослин викладали фахівці різних кафедр, у тому числі і селекції та насінництва, завідувачем якої був професор А. С. Молостов (1939–1941 рр. і 1944–1965 рр.), доценти: В. В. Собчук (1965–1975 рр.), М. Р. Соловйов (1975–1986 рр.), О. А. Дереча (1987–1991 рр.).

Упродовж 1991–2006 рр. фахівці із захисту рослин викладали цикл дисциплін за напрямком та проводили наукові дослідження у складі кафедри рослинництва.

У 2006 р. в університеті відновлено кафедру захисту рослин як окремий структурний підрозділ та впроваджено освітню діяльність із підготовки фахівців за напрямом 6.090105 «ЗАХИСТ РОСЛИН», а наразі за спеціальністю 202 „ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН”.

Згідно  з наказом № 77К від 03.03.2016 р. про реорганізацію структурних підрозділів ЖНАЕУ до кафедри захисту рослин було приєднано кафедру селекції та біотехнології. Завідувачем кафедри захисту рослин призначено кандидата сільськогосподарських наук, доцента Михайла Михайловича Ключевича.

Науково-педагогічний склад кафедри

На кафедрі працюють: завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук, професор М. М. Ключевич; доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник О. О. Стригун; кандидати сільськогосподарських наук, доценти: Т. М. Тимощук, А. В. Бакалова, С. М. Вигера, П. Я. Чумак; Н. В. Грицюк, О. М. Невмержицька; кандидат біологічних наук, доцент І. В. Іващенко; кандидати сільськогосподарських наук, старші викладачі: Н. М. Плотницька, О. В. Гурманчук, С. Г. Столяр, асистент О. Ю. Гриценко, аспірант Л.М.Ільчишин. Із 2016 року на кафедрі читає курс лекцій із загальної та сільськогосподарської ентомології доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботі, завідувач лабораторії ентомології та стійкості сільськогосподарських культур проти шкідників Інституту захисту рослин НААН України О. О. Стригун. 

Якісну підготовку фахівців із захисту і карантину рослин забезпечують також: доктор біологічних наук, доцент Л. А. Котюк; доктори сільськогосподарських наук, професори: В. Г. Дідора та В. Б. Ковальов.

До складу кафедри входять: сім навчальних та дві наукові лабораторії, навчальний клас комп’ютерних технологій, які забезпечують проведення лабораторно-практичних занять із дисциплін кафедри.

 • освітній ступінь «Бакалавр», освітня кваліфікація бакалавр з захисту і карантину рослин.
 • освітній ступінь «Магістр», освітня кваліфікація магістр із спеціальності «Захист і карантин рослин». 

Отримання спеціальності дає можливість працевлаштування:

 • менеджер-консультант представництв провідних маркетингових фірм, які діють на аграрному ринку країни;
 • кредитний та страховий агент із захисту здоров’я рослин;
 • консультант-експерт з питань охорони здоров’я рослин;
 • митниці (інспектор з карантину рослин);
 • природоохоронні служби, зеленбуди, національні парки, ботанічні сади;
 • мистецтво фітодизайну;
 • державні та приватні структури України та інших країн, що мають відношення до рослин, фітоценозів, виробництва їх продукції, переробки, зберігання та використання в різних галузях;
 • науково-дослідні установи аграрного, біологічного та екологічного спрямування.

Фахівець зі спеціальності 

знатиме:

 • закони й постанови уряду з питань агропромислового комплексу;
 • накази, розпорядження, інструкції, інші керівні матеріали в галузі захисту рослин;
 • основи земельного й трудового законодавства;
 • закони України "Про захист рослин", "Про карантин рослин";
 • посадові інструкції і розпорядження;
 • комп’ютерну техніку, інформаційні технології;
 • методику і техніку планування та проведення досліджень ринку засобів захисту рослин і послуг;
 • методи й регламенти застосування пестицидів, проведення моніторингу шкідливих організмів і навколишнього природного середовища;
 • регулювання кількості шкідливих організмів в агробіоценозах;
 • сертифікацію і паспортизацію продукції;
 • моделювання та методи збереження корисної фауни під час захисту рослин;
 • об’єкти зовнішнього та внутрішнього карантину рослин;
 • економіку, організацію й управління матеріально-технічним забезпеченням у сфері захисту рослин і обслуговування;
 • організацію і проведення лабораторних та польових досліджень у галузі захисту рослин;
 • організацію, нормування, оплату та мотивацію праці;
 • основи законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 • правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

умітиме:

 • розробляти та вдосконалювати перспективні плани розвитку господарства, програми та інтегровані системи захисту рослин, науково-обґрунтовувати застосування пестицидів;
 • розробляти та вдосконалювати системи спостережень за шкідливими організмами та системи заходів із прогнозування і своєчасного інформування про наявність і розвиток шкідників, хвороб та бур'янів;
 • організовувати роботи із визначення фітосанітарного стану посівів, насаджень та зібраного врожаю;
 • вести виявлення, облік пошкоджуваності посівів та прогнозувати витрати врожаю;
 • визначати екологічну та соціально-економічну ефективність систем захисту та засобів захисту рослин;
 • брати проби ґрунту, рослин і шкідливих організмів, проводити виконання відповідних аналітичних досліджень;
 • готувати робочі суміші, препарати, обробляти ними посіви, насадження і зібрану продукцію рослин;
 • впроваджувати системи заходів із охорони навколишнього середовища та охорони праці, визначати потреби господарства у матеріально-технічних засобах, спецодязі, засобах індивідуального захисту під час роботи з пестицидами.

Під час навчання студенти здобувають знання, які дозволяють:

 • формувати та вирішувати завдання, що виникають під час виконання науково-дослідної роботи в галузі захисту рослин від шкідливих організмів;
 • обирати необхідні методи досліджень у галузі захисту і карантину рослин, моделювати та модифікувати існуючі і розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження;
 • розробляти програми, методики досліджень ринку біопрепаратів, пестицидів, захисту рослин, послуг, методів управління врожаєм та якістю продукції;
 • вивчати застосування пестицидів та інших засобів захисту рослин, елементи нових технологій захисту рослин від шкідливих організмів;
 • досліджувати і аналізувати види інформації щодо прогнозу появи та поширення хвороб, шкідників і бур’янів, проводити моніторинг шкідливих організмів, встановлювати їх життєздатність і шкідливість;
 • складати рекомендації стосовно доцільності використання біопрепаратів, пестицидів та інших засобів захисту рослин залежно від фітосанітарного стану посівів сільськогосподарських рослин, охорони навколишнього природного середовища, вирощування, збереження і переробки екологічно безпечної продукції;
 • обґрунтовувати ступінь впливу фізичних, механічних, біофізичних, агротехнічних, господарських та інших заходів на регуляцію чисельності шкідливих організмів;
 • аналізувати результати застосування ентомофагів, мікробів-антагоністів, збереження і підвищення їх ефективності в біологічному захисті рослин.

 

 

флаєр 202 ЗАХИСТ I КАРАНТИН РОСЛИН 1          флаєр 202 ЗАХИСТ I КАРАНТИН РОСЛИН 2

 

Поліський національний університет розпочинає навчання студентів за унікальною і єдиною в Україні освітньою програмою «Захист здоров’я рослин».

 

реклама ЗАХИСТ ЗДОРОВ Я РОСЛИН

 

Одержані під час навчання компетентності дають можливість подальшого працевлаштування за наступними професіями та у таких сферах:

 • менеджер-консультант представництв провідних маркетингових фірм, які діють на аграрному ринку країни;
 • кредитний та страховий агент із захисту здоров’я рослин;
 • консультант-експерт з питань охорони здоров’я рослин;
 • митниці (інспектор з карантину рослин);
 • природоохоронні служби, зеленбуди, національні парки, ботанічні сади;
 • мистецтво фітодизайну;
 • державні та приватні структури України та інших країн, що мають відношення до рослин, фітоценозів, виробництва їх продукції, переробки, зберігання та використання в різних галузях;
 • науково-дослідні установи аграрного, біологічного та екологічного спрямування.

Під час викладання лекційного матеріалу та проведення лабораторно-практичних занять використовуються наукові досягнення вітчизняних та зарубіжних вчених, застосовуються сучасні технічні засоби навчання.

Значна увага приділяється методичному забезпеченню навчального процесу. Розроблені навчальні програми з усіх дисциплін, що входять до складу фахової підготовки та навчально-методичні комплекси, які містять ґрунтовну інформацію стосовно змісту лекцій, лабораторно-практичних (семінарських) занять, самостійної роботи студентів, курсового проектування, рекомендованої літератури тощо.

На кафедрі захисту рослин проводиться активна робота щодо забезпечення студентів власними навчальними розробками. Вагомою допомогою в організації і підтриманні високого навчально-методичного рівня навчання є підготовка викладачами не тільки навчально-методичних комплексів, методичних вказівок, а й  навчальних посібників та підручників, які є рекомендованими для навчання у всіх вузах України.

РИС 4

Завічувач кафедри є представником науково-методичної комісії 11 з аграрних наук та ветеринарії підкомісії 202 „Захист і карантин рослин” сектора вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

image1

Наукова робота.

Науковці кафедри співпрацюють із науковими установами: Інститутом захисту рослин НААНУ (м. Київ), Інститутом сільського господарства Полісся НААН (м. Житомир), «ННЦ Інститут землеробства НААН» (смт. Чабани), Інститутом мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НААН (м. Київ), Інститутом пшениці імені В. М. Ремесла НААН України (с. Центральне, Миронівський район, Київська обл..), Інститутом картоплярства НАНУ (смт Немішаєве Київська обл.), Центральним ботанічним садом ім. М. М. Гришка (м. Київ).

 

Відповідно до науково-технічних програм на кафедрі проводяться дослідження на дослідному полі університету. Тут закладено стаціонарні досліди з вивчення та розробки комплексних систем захисту рослин від шкідливих організмів; закладено 2 сівозміни із вирощування сільськогосподарських культур за органічного виробництва тощо.

image2

 

Комісією із перевірки дослідів та їх відповідність затвердженим науковим тематикам проводиться огляд  та фіксація стану, обговорюються основні причини, наслідки та подальші перспективи.


      Для проведення цілеспрямованої науково-дослідної роботи у Поліському національному університеті фахівцями кафедри захисту рослин створено фітосанітарну ділянку, що дає можливість проводити оцінку стійкості основних сортозразків культур до шкідливих організмів та розробляти ефективні системи їх регулювання.

image4

 

Викладацький колектив кафедри прикладає значних зусиль щодо досконалого оволодіння студентами методів моніторингу шкідливих організмів в агроекосистемах та складання паспорту їхнього фітосанітарного стану, розробки сучасних екологічно орієнтованих системами захисту сільськогосподарських рослин від шкідливих організмів з метою отримання конкурентоспроможної продукції.

 

рис. 7

Викладачі кафедри беруть участь у районних та обласних науково-практичних семінарах, надають практичну допомогу сільськогосподарським підприємствам різних форм власності.

park

Колектив кафедри проводить дослідження з удосконалення елементів інтегрованого захисту сільськогосподарських рослин від шкідливих організмів на дослідному полі ЖНАЕУ, філіях кафедри та наукових установах і сільськогосподарських підприємствах різних форм власності за темами:

 • «Наукові основи обґрунтування систем захисту сорго зернового від шкідливих організмів у Поліссі України» (№ ДР 0118U002372) – керівник: д. с.-г. н., професор Ключевич М. М.;
 •  «Короткоротоційна сівозміна з елементами органічної технології вирощування сільськогосподарських культур у Поліссі України» (№ ДР 0119U000456) – керівник: д. с.-г. н., професор Ключевич М. М.;
 • «Грибні хвороби жита озимого (Secale cereal L.) та заходи обмеження їх розвитку в Поліссі України» (№ ДР 0116U008804) – керівник: д. с.-г. н., професор Ключевич М. М.; 
 • «Агроекологічне обґрунтування сталого виробництва сорго в Поліссі України» (№ ДР 0119U001715) – керівник: к. с.-г. н., ст. викладач Столяр С. Г.; 
 • «Встановити закономірності поширення сегетальної та рудеральної рослинності з метою удосконалення заходів регулювання рівня їх присутності в агро- та фітоценозах Житомирського Полісся» (№ ДР 0116U008857) – керівник: к. с.-г. н., доцент Тимощук Т. М.;
 • «Біологічні основи інтродукції лікарсько-ароматичних рослин родини Айстрових (Asteraceae) в Житомирському Поліссі» (№ ДР 0116U005758) – керівник: к. с.-г. н., доцент Іващенко І. В.;
 • «Управління чисельністю комах-фітофагів ягідних культур та удосконалення системи захисту в Центральному Поліссі України (№ ДР 0116U00885) – керівник: к. с.-г. н., доцент Бакалова А. В.;
 • Нематодні хвороби сільськогосподарських культур та заходи щод обмеження їх розвитку (№ ДР 0115U006001) – керівник: к. с.-г. н., ст. викладач Гурманчук О. В.

Конференція - буклет

За результатами наукової роботи проводимо студентські, Всеукраїнські та Міжнародні конференції.

На основі отриманих результатів науковці кафедри захисту рослин отримали більше 50 патентів на корисну модель.

image3

 

image5


Основні навчально-методичні праці:

 • › Основи екологічно безпечного застосування пестицидів у інтегрованих системах захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів агроценозів: навч. посібн. для студ. агр. вищ. навч. закл. / О. А. Дереча, М. М. Ключевич,, А. В. Бакалова та ін. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 232 с.
 • › Шкідники ягідних культур : навчальний посібник / І. М. Мринський, В. В. Урсал, Т. М. Тимощук та ін.; за ред. І. М. Мринського. Київ : Інтерконтиненталь, 2018. 352 с.
 • › Технологія комплексного захисту овочевих культур від шкідливих організмів у фермерських господарствах та на присадибних ділянках : практ. посібник О. А. Дереча, А. К. Бойчук, Н. В. Грицюк та ін.  Житомир : Рута, 2019. 183 с.
 • › Фізіологічні зміни в живих організмах при застосуванні засобів захисту рослин (токсикологія пестицидів) : практикум / Т. М. Тимощук. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 67 с.
 • › Превентивний захист урбофітоценозів від попелиць : монографія / П. Я. Чумак, С. М. Вигера, О. О. Сикало, М. М. Ключевич, Т. О. Чернега, Л. С. Школьна. Київ : ЦП «Компринт», 2018. 324 с.
 • › Методичні рекомендації для студентів та фахівців науки і практики агрономічного профілю: рекомендації щодо створення сталих урбофітоценозів з підвищеною стійкістю до біотичних  та абіотичних чинників на Житомирщині / П. Я. Чумак , С. М. Вигера, Л. Д. Романчук, М. М. Ключевич. Житомир : ЖНАУ, 2018. 42 с.
 • › Прецизійні фітотехнології в агропромисловому комплексі України : монографія / Л. В. Аніскевич, Д. Г. Войтюк, С. М. Вигера, Н. І. Адамчук, Ф. М. Захарін, С. О. Пономаренко, М. М. Ключевич. Київ : НУБіП, 2019. 798 с.
 • › Методичні рекомендації для студентів та фахівців науки і практики агрономічного профілю: рекомендації щодо створення сталих урбофітоценозів з підвищеною стійкістю до біотичних  та абіотичних чинників на Житомирщині / П. Я. Чумак , С. М. Вигера, Л. Д. Романчук, М. М. Ключевич. Житомир : ЖНАУ, 2018. 42 с.
 • › Тимощук О. А., Невмержицька О. М. Методичні рекомендації для лабораторних робіт з дисципліни «Епіфітотіологія» для студентів спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 30 с.
 • › Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни «Ентомологія» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія» галузь знань 20 «Аграрні науки і продовольство» денної та заочної форми навчання // Житомирський національний агроекологічний університет / уклад. А. В. Бакалова, О. А. Дереча, М. М. Ключевич, Н. В. Грицюк, С. Г. Столяр. ЖНАЕУ. Житомир, 2019. 109 с.
 • › Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Біобезпека у захисті рослин» (з професійної та практичної підготовки фахівців ОС «Магістр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» денної та заочної форм навчання // Житомирський національний агроекологічний університет / уклад. С. Г. Столяр, М. М. Ключевич. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 69 с.
 • › Гурманчук О. В., Плотницька Н. М., Невмержицька О. М. Методичні вказівки щодо виконання лабораторно-практичних робіт із дисципліни «Біологічний захист рослин від бур’янів» для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 42 с.
 • › АImproving the design elements of sprayers to improve technologies in the protection of black currant against pests. / А. Bakalova, V. Tytarenko, V. Radko, Т. Klymenko, О. Trembitska. Eastern-euripean lournal of enterprise technologies. Engineering technological systems. Kharkiv, 2017. № 3/1(87)). Р. 4–10.
 • › Kluchevich M. M., Chumak P. Ya., Vigera S. M. New and dangerous bacterial disease of oleander Pseudomonas savastanoi pv. Nerii in greenhouses of Ukraine. Modern Phytomorphology. 2018. Vol. 12. P. 131–133. 
 • › Bondareva L. M., Сhumak P. Y. Pentamerismus taxi (Haller, 1877) (Acari: Tenuipalpidae) – a new pest of yew in conditions of Kyiv. Russian Journal of Biological Invasions, 2018, Vol. 9, No. 1. P. 9–12.
 • › Ivashchenko I. V. Biomorphological peculiarities of Glebionis coronaria (Asteraceae) introduced in Ukrainian Polissya. Modern Phytomorphology. 2018. Vol. 12. P. 59–71.
 • › Zhovnerchuk O. V., Chumak P. Ya The spider mite Schizotetranychus spireafolia (Acari, Tetranychidae), specific pest of Spiraea in the A. V. Fomin Botanical Garden. Vestnik Zoologii, 2018. Vol. 52(5). P. 389–394.
 • › The Mediterranean Butterfly Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870) in the Fomin Botanic Garden / N. Lesovoy, O. Sykalo, P. Chumak, S. Vigera, M. Kliuchevich. Russian Journal of Biological Invasions. 2019. Vol. 10, № 1, pp. 104–107.
 • › Kluchevich M. M., Chumak P. Yа., Vigera S. M., Stolyar S. G. First detection of Colletotrichum gloesporioides (penz.) Pens. & sacc. оn Liriodendron chinense (hemsl.) Sarg. in Ukraine. Modern Phytomorphology. 2019. Vol. 13. P. 9–12. 
 • Biochemical and molecular-genetic markers of adaptability and quality of genotypes in cultural and wild cereal plants. / V. V. Moskalets, А. H. Vovkohon, M. M. Kliuchevych, T. Z. Moskalets, A. O. Sliusarenko, V. V. Liubych, A. T. Martyniuk, O. S. Pushka, I. M. Pushka, V. I. Nevlad. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. Vol. 9 (4). P. 695–703. URL: https://www.researchgate.net/publication/338830020_Biochemical_and_molecular-genetic_markers_of_adaptability_and_quality_of_genotypes_in_cultural_ and_wild_cereal_plants.

 • Protection of winter spelt against fungal diseases under organic production of phyto-products in the Ukrainian polissia / М. М. Kliuchevych, Yu. A. Nykytiuk, S. H. Stoliar, S. V. Retman, S. М. Vygera. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10 (1). P. 267–272. URL: https://www.ujecology.com/articles/protection-of-winter-spelt-against-fungal-diseases-under-organic-production-of-phytoproducts-in-the-ukrainian-polissia.pdf.

 • Most recent detection of invasive species Erysiphe palczewskii (Jacz.) u. Braun et s. Takam. on Robinia pseudoacacia L. in Ukraine / M. M. Klіuchevych, S. H. Stoliar, P. Yа. Chumak, S. V. Retman, O. O Strygun, H. M. Tkalenko, S. M. Vigera. Modern Phytomorphology. 2020. Vol. 14. P. 85–92. URL: https://www.phytomorphology.com/articles/most-recent-detection-of-invasive-species-erysiphe-palczewskii-jacz-u-braun-et-s-takam-on-robinia-pseudoacacia-l-in-ukra.pdf.

 • Biological, Trophological, Ecological and Control Features of Horse-Chestnut Leaf Miner (Camеraria ohridella Deschka & Dimic.) / N. Lesovoy, V. Fedorenko, S. Vigera, P. Chumak, M. Kliuchevych, O. Strygun, S. Stoliar, M. Retman, L. Vagaliuk. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10(3). P. 24–27. URL: https://www.ujecology.com/articles/biological-trophological-ecological-and-control-features-of-horsechestnut-leaf-miner-camraria-ohridella-deschka--dimic.pdf.

 • Species Composition and Noxiousness of Segetal Vegetation in Winter Rye Agrocoenoses in the Central Ukrainian Polissia / M. М. Kliuchevych, S. H. Stoliar, O. Yu. Hrytsenko, S. V. Retman, Н. М. Tkalenko, L. V. Bilotserkivska. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10(2). P. 112–117. URL: https://www.ujecology.com/articles/species-composition-and-noxiousness-of-segetal-vegetation-in-winter-rye-agrocoenoses-in-the-central-ukrainian-polissia.pdf.

 • Carbon Absorption Ability of Pine Forest Plantations in the Ukrainian Polissya / V. V. Моrоz, Y. А. Nykytiuk, P. A. Nykytiuk, M. М. Kliuchevych, O. M. Komorna. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10(2). P. 249–255. URL: https://www.ujecology.com/articles/carbon-absorption-ability-of-pine-forest-plantations-in-the-ukrainian-polissya.pdf

Колективом кафедри у співавторстві підготовлено і видано 30 навчальних посібників. 

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток, учасниками якого щорічно є понад 250 студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 202 «Захист і карантин рослин» та 201 «Агрономія».

Робота наукового студентського гуртка кафедри включає проведення систематичних засідань, на яких, згідно із затвердженим планом роботи на відповідний навчальний період, розглядаються і засвоюються методики закладки польових та лабораторних дослідів; заслуховуються звіти студентів про проведені наукові дослідження та набуті знання під час проходження виробничих практик; за результатами досліджень студентів проводяться наукові студентські конференції, підготовка і відбір матеріалів доповідей на внутрішньовузівські і міжвузівські наукові конференції та для опублікування у наукових виданнях; обговорюються результати захисту дипломних робіт студентами; визначаються шляхи підвищення якості знань; обговорюються актуальні і перспективні напрямки досліджень, що мають першочергове значення для формування висококваліфікованих фахівців із захисту рослин.

Під керівництвом викладачів кафедри студентами підготовлено понад 700 дипломних робіт.

За матеріалами досліджень студенти представляють доповіді на вузівських та міжвузівських науково-практичних конференціях. Крім того, студенти беруть учать у зльотах відмінників навчання «Лідери АПК ХХІ століття» та інших заходах.

Колектив кафедри щорічно проводить І тур Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» та бере участь у ІІ турі конкурсу зі спеціальності «Агрономія» (Вінницький національний аграрний університет – отримано нагороду за практичну цінність результатів досліджень, 2014 р.; Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва – отримано нагороду ІІІ ступеня, 2015 р. та 2016 р.).

Організаційна робота.

Викладацький колектив кафедри бере активну участь у профорієнтаційній роботі, проводить бесіди із випускниками 11-их класів загальноосвітніх шкіл І–ІІІ ступенів та навчальних закладів І–ІІ ступенів акредитації Житомирської, Рівненської, Хмельницької та Волинської областей.

Викладацький колектив кафедри систематично проводить зі студентами різні заходи виховного характеру. При проведенні всіх форм занять основні зусилля направляються на виховання у майбутніх спеціалістів високих моральних якостей, поваги до своєї спеціальності,  патріотизму до Батьківщини.

Викладачі кафедри є керівниками студентських за спеціальністю академічних груп спеціальності «Захист і карантин рослин». Наставниками розроблено плани проведення виховної роботи в академічних групах.

park 22
5 6

Основні зусилля викладачі кафедри спрямовують на виховання у студентів, гуманного відношення до довкілля. Таке поєднання навчальної, виховної і наукової роботи сприяє вихованню у майбутніх спеціалістів любові до Батьківщини та вірності народу України.

3

4

5

Викладачі кафедри залучають студентів до участі у громадському житті університету: у спортивних змаганнях різних рівнів, художній самодіяльності, поліпшенні благоустрою території університету, міста Житомира і населених пунктів області.