Посада

доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління,

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

 

Дата і місце народження

01 серпня 1978 р. м. Житомир

Дані про вищу освіту

У 2000 році закінчила Інститут підприємництва та сучасних технологій за спеціальністю «Фінанси». 

У 2018 році здобула ступінь магістра з туризму.

 

Тема дисертації та рік захисту

Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК) на тему «Формування і використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств» захистила у 2007 році в Державному агроекологічному університеті і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук

Сфера наукових інтересів

Дослідження процесу формування та використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств, розвиток туризму, інтелектуалізація туристичної діяльності, удосконалення туроперейтингу в Україні.

ORCID ID - 0000-0001-5650-5575

Профіль у Google Scholar - https://scholar.google.com.ua/citations?user=zbAgh8IAAAAJ&hl=uk

Загальна кількість публікацій

Більше 80 публікацій, з них у фахових виданнях більше ..40. Навчальних посібників – 4. 

Основні наукові та методичні праці:

 

 1. Якобчук В. П. Економічна теорія : підручник / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, І. Л. Литвинчук, Л. І. Симоненко, В. А. Довженко, О. В. Захаріна, С. В. Тищенко, О. В. Іванюк, І. В. Кравець, Н. С. Пугачова // Київ: Вид-во Ліра-К, 2020. – 450 с. (21,76 ум. др.арк.)
 2. Тищенко С.В. Сучасний стан розвитку туристичної галузі Житомирщини.  [Текст] / С. В. Тищенко // Науковий вісн. Східноєвропейського нац. університету ім. Лесі Українки. 2020. Вип. 5(409) С. 133 – 140.
 3. Тищенко С.В. Купріянчук А.О. Аналіз управління персоналом в КУ "обласна клінічна лікарня ім. О. Ф.гербачевського" Житомирської області. Менеджмент субʼєктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку: тези виступів VI Міжнар. наук.- практ.конф. – Житомир: Житомирська політехніка, 2019. – с. 135 – 139.
 4. Тищенко С.В., Коурова Н.Ю. Харченко Т.В. Формування інтелектуального потенціалу підприємницьких структур. Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України : Зб. наук. праць за матер. Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (м. Чортків, 14–15 лист. 2019 р.). – Чортків, ТНЕУ, 2019. – с. 281-282.
 5. Тищенко С.В. Калініна І.С., Бігун Є.О. Інноваційний трудовий потенціал підприємства як об’єкт управління Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України : Зб. наук. праць за матер. Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (м. Чортків, 14–15 лист. 2019 р.). – Чортків, ТНЕУ, 2019. – с. 278-279.
 6. Тищенко С.В., Якобчук В. П., Захарина О.В. Механізм функціонування інвестиційних проектів на принципах державно-приватного партнерства. // Наукові горизонти. – 2018. – № 6. – С. 61–71.
 7. Тищенко С.В., Якобчук В. П., Пугачова Н.С. // Інноваційні підходи до публічного управління в контексті інтелектуалізації суспільства / В. П. Якобчук, С. В. Тищенко, Н. С. Пугачова // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 6. – С. 83–87.
 8. Тищенко С.В., Якобчук В. П., Захарина О.В. Управління територіальними громадами в умовах інтелектуалізації економіки / В. П. Якобчук, С. В. Тищенко, О. В. Захаріна // Державне управління: удосконалення та розвиток – 2018. – № 3. С. 51–56 – Режим доступу до журналу: http: www.ekonomy.nayka.com.ua.
 9. Скидан О. В., Якобчук В. П. Дацій Н. В., Ходаківський Є. І., Симоненко Л. І., Сайкевич М. І., Довженко В. А., Войтенко А. Б., Плотнікова М. Ф., Захаріна О. В., Тищенко С.В., Німко О. Б., Литвинчук І. Л., Іванюк О. В., Кравець І. В., Черниш Р. Ф., Семенець Г. В., Якобчук В. А., Бражевський В. М., Пугачова Н. С. Публічне управління та адміністрування : навч. посіб. / [О. В. Скидан, В. П. Якобчук, Н. В. Дацій та ін.] ; за заг. ред. О. В. Скидана. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 705 с.
 10. Отримання акту впровадження результатів наукових досліджень у виробництво (сертифікат SIC.MS.040.ISO9001.105 за стандартом ISO 9001:2015 у міжнородній системі сертифікації).
 11. Тищенко С. В., Ярош С. В., Якобчук В.П. Запровадження системи менеджменту якості на підприємстві // Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку: матеріали II наук.-практ. конф. студентів, аспірантів, молодих вчених, присвяч. пам’яті М. П. Поліщука, 11 трав. 2017 р. – Житомир : Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2017. – С. 22–24.
 12. Тищенко С.В, Якобчук В.П. Трансформація механізму публічно го управління пріоритетами аграрного розвитку в інтелектуальній економіці // Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій: Матеріали III Міжнародного науково-практичного форуму, 27 червня 2017 в 2ч. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – Ч. 1. – С. 82-87.
 13. Тищенко С.В., Наумчук В.В. Основні напрями розвитку аграрної галузі Житомирщини // Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, 26 трав. 2016 р. – Житомир : ЖНАЕУ.
 14. Тищенко С.В., Ярош С.В. Екологічні проблеми лісової галузі Житомирської області. Екологічні проблеми лісової галузі Житомирської області Вісник ЖНАЕУ. - № 1. (55), Т. 3. - 2016. - С. 263-267.
 15. Тищенко С.В., Якобчук В.П., Ярош С.В. Теоретико-методичні засади формування проведення енергетичного аудиту. [Електронний ресурс] / В.П. Якобчук, С.В. Тищенко, С.В. Ярош //  Агросвіт. – 2016. – № 7. С.51-56 – Режим доступу до журналу: http: www.ekonomy.nayka.com.ua.
 16. Якобчук В.П., Ходаківський Є.І., Довженко В.А., Захаріна О.В., Іванюк О.В., Кравець І.В., Литвинчук І.Л., Сайкевич М.І., Симоненко Л.І., Тищенко С.В., ЯклбчукВ.А., Пугачова Н.С. Економічна теорія: навч.посіб. / за заг.ре. В.П. Якобчук. – Єитомир: В.Б. Котвицький, 2015. – 456 с.
 17. Якобчук В. П., Богоявленська Ю.В., Тищенко С.В. Історія економіки та економічної думки [Текст]: Навч. Посіб /  В.П. Якобчук, Ю.В.  Богоявленська, С.В. Тищенко – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 476 с.
 18. Тищенко С.В., Якобчук В.П. Формування концептуальних підходів щодо становлення інтелектуальної економіки // Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, 15 трав. 2015 р. – Житомир : ЖНАЕУ.
 19. Тищенко С.В., Булуй О.Г.  Продовольча безпека як запорука національної безпеки держави // Органічне виробництво і продовольча безпека. – Житомир: Вид-во «Полісся», 2015. – С. 145-147.
 20. Тищенко С.В. Географія та туризм.  [Текст] / С. В. Тищенко // 2019. Випр. 49. С. 24–37.
 21. Тищенко С.В. Формування події як унікального інструменту розвитку туристської галузі.   [Текст] / С. В. Тищенко // Часопис картографії : зб. наук. пр. 2019. Вип. 20. С. 145–156.
 22. Тищенко С.В. Характеристика туристичних послуг сільського зеленого туризму в Житомирській області  [Текст] / С. В. Тищенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. 2019. Вип. 31, № 1-2. Вінниця, 2019. 187 с. Scientific С. 177–187.
 23. Краєзнавство І. К. Нестерчук, Г. Л. Махорін, С. В. Тищенко,Т. М. Чернишова. Навчальний посібник.-Житомир: Вид. ПП «Рута», 2019. 188с.
 24. Тищенко С.В. Основні джерела формування ресурсної бази туристичного продукту // Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2019 р., Мукачево / Ред.кол. : Т.Д. Щербан (гол.ред.) та ін. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2019. – С. 493-495.
 25. Тищенко С.В. Формування події як унікального інструменту розвитку туристської галузі // Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 23 трав. 2019 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – С. 48–49.
 26. Тищенко С.В. Сучасний стан і тенденції розвитку сфери туризму Житомирської області. The 2nd International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” (October 23-25, 2019) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2019.  рp.332-337 р. 
 27. Тищенко С.В. Сучасний стан і тенденції розвитку виставково-ярмарочної діяльності. The 2 nd International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” October 30-31, 2019) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2019. 349-357 p.
 28. Тищенко С.В., Слобоженюк К.В. Використання матеріально-технічної бази ресторанного обслуговування // Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 23 трав. 2019 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – С.54-56.
 29. Тищенко С.В. Подієвий туризм як перспективний вид розвитку сфери туристських послуг житомирської області. Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”: Papers of the 11th International Scientific Conference.            December 20, 2019, Stuttgart, Germany. 441 p. 20-29 р.
 30. Тищенко С.В., Мілошек В.І. Перспективи розвитку санаторно-курортної галузі в Житомирській області // Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 23 трав. 2019 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – С.57-60.
 31. Тищенко С.В. Організації подієвого туризму в україні та закордонних країнах: сучасний етап. The 4th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (December 4-6, 2019) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2019. 1079 p.  С.305-310.