Посада

Професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління

Науковий ступінь

Кандидат наук з державного управління

Дата народження: 22.06.1946 р.

Працює в Поліському національному університеті з 2017 р.

Педагогічний стаж – 25 років

Професійний стаж (державна служба ) – 26 років.

 • 1990–1992, 1994–1997 – голова, Коростенська райрада.
 • 04.1992-10.1994 – Представник Президента України в Коростенському районі.
 • 09.1995-11.1996 –  голова Коростенської райдержадміністрації.
 • 11.1997-04.1998 – заступник голови.
 • 14.04.1998-27.04.2006  – голова Житомирської облради.

Державний службовець 1-го рангу (02.1999).

Scopus Author ID:     

ORCID ID: 0000-0001-8661-2101

Google Scholar: http://surl.li/oyzj, h-index =1

Дані про вищу освіту

Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, спеціальність «Історія і суспільство», 1975 р.

Київська вищу партійну школу при ЦККПУ, спеціальність «Партійне і радянське будівництво», 1988 р.

Київський університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність «Правознавство» , 1997 р. 

Наукові інтереси: Механізм функціонування публічної сфери, кадрове забезпечення публічної служби, ефективність проведення децентралізації в Україні. 

Дисертації

Кандидатська дисертація: «Місцеве самоврядування як фактор регулювання соціально-економічного розвитку постраждалих районів від аварії на ЧАЕС» (25.00.02 – «механізми державного управління») Національна академія державного управління при Президентові, науковий керівник доктор економічних наук, професор  Лебединський Юрій Петрович, ( м. Київ, 2005 р.) (ДК  № 028811)

Докторська дисертація:

Навчальні курси: Публічна служба; Кадрове забезпечення державної служби; Вступ до фаху. Механізм функціонування публічної сфери; Управління розвитком територіальних громад.

Активності та досягнення: 

У 2002 році нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, 2004 р. – орденом «За заслуги» ІІ ступеня.У 2001 р. присвоєно звання «Заслужений юрист України».Нагороджений Почесною Грамотою Верховної ради України, Кабінету Міністрів України.Керівник студентського наукового гуртка «Управління розвитком територіальних громад».З 2018 р. і до сьогодні є асоційованим членом Житомирської регіональної асоціації об’єднаних територіальних громад, консультант з питань інноваційного розвитку територіальних громад.Відповідальний виконавець державного замовлення НАДС з підвищення кваліфікації державних службовців, залучений до лекцій та проведення практичних занять.

Публікації: Має понад 30 публікацій, з них 17 наукових публікацій у провідних фахових виданнях України. 

Навчальні посібники:

 1. Войтенко А. Б., Новик М. К. Конституційне право України навчальний посібник : навч. Посібник. 2010 р.  156 с.
 2. Войтенко А. Б. Управління конфліктною ситуацією. Публічне управління та адміністрування : навч. посіб. / за ред. Скидана О. В. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. С. 584-615.
 3. Войтенко А. Б. Децентралізація та реформування місцевого самоврядування : навч. посіб. Київ : Вид-во Ліра-К, 2020. с. 469.
 4. Войтенко А. Б. Кадрове забезпечення публічної служби. Публічна служба : навч. посіб. / за ред. В. П. Якобчук. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. С. 66-91.

Основні науково-методичні праці:

 1.  Світлишин І.І., Войтенко А. Б. Внутрішньогосподарський контроль підприємства: еколого-економічна ефективність. Органічне виробництво і продовольча безпека.  Житомир: Видавець О. О. Євенок, 2018.  С. 550–553.
 2. Чайкін О. В., Довженко В. А., Войтенко А. Б. Актуальні проблеми зайнятості сільського населення радіоактивно забруднених територій. Чорнобильська катастрофа. Актуальні проблеми, напрямки та шляхи їх вирішення: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції м. Житомир, 26-27 квітня 2018 р. Житомир: ЖНАЕУ, 2018.  С. 65-71
 3. Ніколюк О. М., Войтенко А. Б. Фрактальна модель інтеграції виробників органічної продукції. Органічне виробництво і продовольча безпека.  Житомир: Видавець О. О. Євенок, 2018.  С. 534–538.
 4. Войтенко А. Б. Світовий досвід – ключовий орієнтир на шляху децентралізації та реформування місцевого самоврядування в Україні. Інструменти і практики публічного управління в контексті децентралізації. – Житомир : Вид-во: ЖНАЕУ, 2018.  С 66–71.
 5. Якобчук В. П., Войтенко А. Б., Бернхардт О. А. Пріоритети нагромадження соціального капіталу громад на сільських територіях. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6866
 6. Довженко В. А., Войтенко А. Б. Діяльність органів публічної влади щодо захисту національних інтересів в інтелектуальній сфері. Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій: Матеріали ІV Міжнародного науково-практичного форуму, 25 жовтня 2018.  Житомир: ЖНАЕУ, 2018.  340 с.  С. 102–108. 
 7. Якобчук В. П., Войтенко А. Б. Формування управлінської еліти сільських територій. Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (4 грудня 2018 р).  Житомир: ЖНАЕУ, 2018.  С. 49–52.
 8. Войтенко А. Б., Якобчук В. П., Плотнікова М. Ф. Системно-синергетичні основи соціально-економічного розвитку сільських громад в умовах децентралізації. Інтелект ХХІ. 2019. № 3. С. 22-36
 9. Войтенко А. Б., Якобчук В. П., Плотнікова М. Ф. Децентралізація: шлях від об’єднання до розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11.                 С. 32-39. 
 10. Войтенко А. Б. Престижність і публічність державної служби для молоді. Наукові читання-2019. – 15 травня 2019. – С. 25-27.
 11. Якобчук В. П., Войтенко А. Б.,  Чернявська Н. А., Павлусенко О.В. Досвід управління сферою охорони здоров’я в зарубіжних країнах: уроки для України. Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.)  Житомир: ЖНАЕУ, 2019.  С. 330–336.
 12. Симоненко Л. І., Іванюк О. В., Войтенко А. Б. Подолання макроекономічних дисбалансів як функція публічного адміністрування. Ефективна економіка. 2019. № 6. URL : http://www.economy.nayka.com.ua.
 13. Войтенко А. Б. Проблеми та перешкоди на шляху децентралізації. Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій : Матер. V Міжнар. наук.-практ. форуму, 25 жовтня 2019.  Житомир : ЖНАЕУ, 2019.  С. 43–47.
 14. Войтенко А. Б. Напрями реформування житлово-комунального господарства в Україні.Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації: матеріали : Міжнар. наук.-практ. конф.)  Житомир: ЖНАЕУ, 2019. С. 49–50.
 15. Скидан О.В., Войтенко А. Б., Плотнікова М. Ф., Костюк Л. П. Людиноцентризм формування розвитку територіальних громад в умовах глобалізації. Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення: Збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Херсон, 13-14 червня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. С. 200–202.
 16. Довженко В. А., Войтенко А. Б., Плотнікова М. Ф. Використання європейського досвіду партисипативного управління в стратегічному плануванні розвитку територіальних громад. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 12. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1957
 17. Якобчук В. П., Войтенко А. Б., Пугачова Н. С. Професійна етика державного службовця в контексті ефективності публічного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 2. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1581.
 18. Якобчук В. П., Войтенко А. Б., Пугачова Н. С. Ефективність інституційного забезпечення народного представництва в територіальних громадах. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 3. С. 115-121. 
 19. Войтенко А. Б., Марусич В. П., Гінгуляк К. В., Господарчук О. В. Напрями удосконалення державного управління економічною безпекою регіону. Механізми управління розвитком територій: зб. наукових праць. Житомир: Поліський національний університет, 2020.  С. 389–391
 20. Довженко В. А., Войтенко А. Б., Кравець І. В. Державне управління в Україні: історія розвитку та особливості сучасної системи. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2021. № 1 (13). С. 115-125.
 21. Якобчук В. П., Войтенко А. Б., Мороз Д. П. Ефективне лідерство як кадровий ресурс публічного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 2. С. 82-87.
 22. Войтенко А. Б., Ходаківський Є. І., Булуй О. Г., Плотнікова М. Ф. Психологічні засади управління інформаційною безпекою, інтелектуальним капіталом та інноваційним розвитком громад. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 6. URL : http://www.investplan.com.ua/
 23. Войтенко А. Б., Плотнікова М. Ф., Булуй О. Г. Інформаційні технології у комунікації та взаємодії влади, суспільства і бізнесу у публічному управлінні, місцевому самоврядуванні та розвитку підприємництва. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 2. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1979.

Статті в зарубіжних виданнях 

Монографії:

Якобчук В. П. Войтенко А Б. Сучасна політична еліта в Україні: особливості формування. Розділ в колективній монографії: Трансформація українського суспільства та його еліт у контексті цивілізаційного розвитку Європи: наукова монографія / за ред. І.А. Мельничука. – Житомир, Вид-во «Рута», 2019.  200 с.  С. 166–171.

Участь у виконанні науково-дослідних робіт:

«Публічне управління регіональною безпекою та сталим розвитком територій», 2021-2025 рр. (номер державної реєстрації 0121U100652) від 21.01.2021 р.

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації ‒ Національний університет біоресурсів і природокористування України, Свідоцтво СС 00493706/009678-19, від 24 квітня 2019 р. (150 годин)

Контакти:

 • E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Робоче місце: каб. 317, корпус  4