Посада

доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління,

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Дані про вищу освіту

У 2000 році закінчила Інститут підприємництва та сучасних технологій за спеціальністю «Фінанси»

 

Навчальні дисципліни, що викладає
Економічна теорія, Економічна теорія, макро- та мікроекономіка

Тема дисертації та рік захисту

Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК) на тему «Формування і використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств» захистила у 2007 році в Державному агроекологічному університеті і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук

Сфера наукових інтересів

Дослідження процесу формування та використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств, розвиток туризму, інтелектуалізація туристичної діяльності, удосконалення туроперейтингу в Україні.

ORCID ID - 0000-0001-5650-5575

Профіль у Google Scholar - https://scholar.google.com.ua/citations?user=zbAgh8IAAAAJ&hl=uk

Загальна кількість публікацій

До 20

Основні наукові та методичні праці:
 1. Развитие сельского бизнеса в Украине / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, М. Ф. Плотнікова, С. В. Тищенко // Social and economic rural development : management theory and studies for rural dusiness and infrastructure development. – 2009. – Research papers/17(2). – P. 147–155.
 2. Тищенко С. В. Управління кредитними ризиками сільськогосподарських підприємств / С. В. Тищенко, О. В. Черниш // Наука й економіка. –2010. – Вип. 3(19). – С. 148–151. 
 3. Тищенко С. В. Особливості розвитку діяльності фермерських господарств на Житомирщині / С. В. Тищенко // Соціально-економічний розвиток України : європейський вибір. матеріали у 2-х ч. міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 грудн. 2011 р. – Одеса, Центр економічних досліджень та розвитку, 2011. – Ч. II. – С. 24–26.
 4. Тищенко С. В. Теоретичні засади збалансованості трудових ресурсів з робочими місцями у сільськогосподарських підприємствах / С. В. Тищенко // Матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених. – Умань, 2008. – Ч.2. – С. 245–246.
 5. Тищенко С. В. Прогнозування розвитку трудоресурсного потенціалу АПК України / С. В. Тищенко // Тези XXXV наук.-практ. міжвуз. конф., присвяч. Дню університету, 25–28 травня 2010 р. : у 2-х т. – Житомир : Житомирський держ. технолог. ун-т, 2010. – Т. 2. – С.106–108.
 6. Тищенко С. В. Конкурентоспроможність трудових ресурсів села / В. П. Якобчук, С. В. Тищенко // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи : Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / за ред. Саух І. В. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2009. – С. 64–67.
 7. Тищенко С. В. Моделювання та розробка системи управління кредитними ризиками / С. В. Тищенко, О. В. Черниш, О. М. Шатило // Вісник Сумського нац. агроеколог. ун-ту. – Сер. «Фінанси і кредит». – 2011. – № 9/2 (44) – С. 41–45.
 8. Тищенко С. В. Формування трудових ресурсів фермерських господарств Житомирщини / С. В. Тищенко // Підсумки розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність. – Матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 30 груд. 2011 р. – Дніпропетровськ : Наукова економічна організація «Перспектива», 2011. – С. 52–53.
 9. Тищенко С. В. Статистичний облік діяльності фермерського господарства / С. В. Тищенко // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку : матеріали XII Всеукр. наук.-практ. конф., 19 квітн. 2012 р., Хмельницький університет управління та права. Хмельницький, 2012. – С. 170–173.
 10. Тищенко С. В. Контролінг у системі управління фермерським господарством / С. В. Тищенко // Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Чортків, 26–27 квітня 2012 р. Тернопіль, 2012. – С. 351–353.
 11. Тищенко С. В. Методичні аспекти характеристики рівня зайнятості населення : досвід Житомирщини/ С. В. Тищенко, Л. Л. Жерибор // Агроінком. – 2012. – № 10–12. – С. 70–73.
 12. Тищенко С.В. Методика дослідження енергозбереження об’єктів державної та комунальної сфер [Електронний ресурс] / С.В. Тищенко // Ефективна економіка. – 2014. – № 5. – Режим доступу до журналу : http: www.ekonomy.nayka.com.ua.
 13. Тищенко С. В. Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної та комунальної сфери міста Житомира / С. В. Тищенко // Сталий розвиток економіки – 2014. – № 1 [23]. – С. 73–79.
 14. Тищенко С.В., Якобчук В.А. Формування концептуальних підходів щодо становлення інтелектуальної економіки / Тищенко С.В., Якобчук В.А // Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи: матеріали Всеукр. Наук.-практ. Інтернет-конф. З між нар. Участю.–Житомир : ЖНАЕУ, 2015. С.31.
 15. Якобчук В. П. Теоретико-методичні засади формування проведення енергетичного аудиту. [Електронний ресурс] / В.П. Якобчук, С.В. Тищенко, С.В. Ярош // Агросвіт. – 2016. – № 7. С.51-56 – Режим доступу до журналу: http: www.ekonomy.nayka.com.ua
 16. Якобчук В. П. Інноваційні підходи до публічного управління в контексті інтелектуалізації суспільства / В. П. Якобчук, С. В. Тищенко, Н. С. Пугачова // Інвестиції: практика та досвід. – № 6 березень. – 2018. – С. 83–87.
 17. Якобчук В. П. Управління територіальними громадами в умовах інтелектуалізації економіки / В. П. Якобчук, С. В. Тищенко, О. В. Захаріна // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2018. – № 3. Режим доступу до журналу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=8&w=В.+П.+Якобчук