15 березня 2016 р. пройшла Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та молодих вчених НІІ економіки та агробізнесу «Наукові читання – 2017». Представлена дискусійна платформа для наукових досліджень виявила неабияку активність серед молоді та досвідчених професіоналів і плідне підґрунтя для подальшої творчої роботи.

Теоретико-прикладні результати представлених досліджень носили як світоглядний, так і системно-науковий характер. Базові підходи науковців чергувалися з інноваційним світобаченням щодо перспектив, векторів та інструментів вдосконалення сучасного світу, зокрема у сферах управління суспільством, аналітичних досліджень та вивченні явищ і процесів, посилення екологічної, соціальної та економічної складових як пріоритетних напрямів національного прогресу.

Дослідження І. Ансоффа, Дж. Кейнса, М. Портера, А. Сміта та інших зарубіжних та вітчизняних науковців розкривалися з позиції сучасності. Велика увага авторів та доповідачів була приділена поліваріантності підходів у дослідженнях, інтегрально-інклюзивних напрямах та синтезі знань.  Зокрема, зазначалося, що, за умов ринкової економіки, конкурентоспроможним є той, хто має менші витрати живої та уречевленої праці на одиницю виготовленої продукції (М. І. Сайкевич).

Привертає увагу багатоманіття видів методів дослідження, що були використані авторами. Зокрема, матричні моделі для оцінки неприбуткових організацій, в тому числі в дво-, три- та n-вимірному підході матричного та функціонального аналізу. Рейтингові, експертні та математичні методи дозволили поглибити аналіз, проілюструвати наявні проблеми й визначити механізми досягнення зрівноваженого розвитку.

Передові позиції у виступах окреслені у напрямі органічних технологій, безвідходної життєдіяльності, в тому числі використання відновлюваних джерел енергії, підвищення соціально-екологічної відповідальності та економічної ефективності суб’єктів суспільних відносин, гармонізації відносин людини та Природи за рахунок розвитку біоресурсів, підвищення потенціалу територій та підприємств, що на них розміщені.

Посилення енергетичної, економічної та продовольчої безпеки підприємств та територій  за рахунок залучення місцевих ресурсів, головним чином за рахунок залучення галузей рослинництва і тваринництва. Формування відповідальної, свідомої осмисленої взаємодії з Природою є фактором виховання лідерів, спроможних проводити ефективні реформи. Привертає увагу гештальтний підхід в управлінні актуалізацією економіки як в цілому, так і для маркетингових, суспільних, адміністративних систем та утворень.

Необхідність зниження рівня матеріального споживання та розвиток духовності, збереження екосистем, гармонізація відносин між суб’єктами системи та зовнішнім середовищем є головними завданнями учасників суспільних процесів сучасності. У виступах доповідачів звучало, що чим вищим є рівень самозабезпеченості суб’єктів, тим вищим є рівень економічної безпеки (забезпеченість матеріальними, фінансовими та трудовими ресурсами) країни в цілому. Розвиток локальних економік, ріст відповідальності учасників за своє життя і територію проживання, країну в цілому є механізмом активізації та посилення стійкості суспільних процесів.

Тісні зв’язки між країнами в сучасному світі створили передумови глобалізаційних впливів на національні типи систем, тому самозабезпечення в чистому вигляді на рівні держав практично не зустрічається, проте прагнення країн до протекціонізму дає підстави для формування їх стійкості у довгостроковому періоді. Посилення ролі інновацій, об’єднання зусиль виробників, споживачів та держави, з метою підвищення їх ефективності,  продуктивності в межах країни, доцільне з позиції тісної співпраці й довіри, що дозволяє знижувати витрати і активізує методи власного асоційованого використання матеріальних та нематеріальних ресурсів.

У підсумках конференції зазначалося, що живий діалог учасників є перспективним інструментом подальших досліджень, представлену інформацію прийняти до відома, посилити дослідництво та наукову роботу серед молоді. У виступі директора НІІ економіки та агробізнесу, д. е. н., професора, Є. І. Ходаківського відмічено роль науки у розвитку університету. Збірник матеріалів, за результатами роботи конференції науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та молодих вчених НІІ економіки та агробізнесу «Наукові читання – 2017», затверджено і рекомендовано до видання.

М. Ф. Плотнікова,
секретар науково-інноваційного інституту економіки та агробізнесу

Корисні посилання