Житомирський національний агроекологічний університет з 14 по 28 лютого 2015 року оголошує прийом на заочну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» за спеціальністю:

1. Облік і аудит (спеціаліст, магістр).

2. Фінанси і кредит (спеціаліст).

3. Менеджмент організацій і адміністрування (спеціаліст, магістр).

4. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (спеціаліст, магістр).

5. Механізація сільського господарства (спеціаліст, магістр).

6. Екологія та охорона навколишнього середовища (спеціаліст, магістр).

7. Агрономія (спеціаліст, магістр).

8. Захист рослин (спеціаліст).

9. Лісове господарство (спеціаліст).

10. Технології виробництва і переробки продукції тваринництва (спеціаліст, магістр). 

 

Магістерський рівень вищої освіти відповідає сьомому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Останній прийом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста буде проводиться у 2016 році. Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

Хто може здобути спеціальність за ОКР «спеціаліст», «магістр» у Житомирському національному агроекологічному університеті, як найбільш пріоритетному ВНЗ

1. Особи, що мають диплом ОКР «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» за спорідненою або будь- якою іншою спеціальністю відповідно до переліку, визначеного Постановою КМУ «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо- кваліфікаційним рівнем бакалавра» від 13 грудня 2006 р. № 1719.

2. Спеціалісти, які бажають поліпшити конкурентноздатність на ринку праці, здобути другу вищу освіту.

3. Фахівці, що здійснюють пошук роботи на ринку праці відповідно до наявних вакантних місць і потреб роботодавців.

4. Працівники, яким необхідно підвищити професійний рівень відповідно з Національним класифікатор професій ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 року № 327.

Прийом на основі ступеня бакалавра спорідненої спеціальності на навчання для здобуття ступеня магістра та спеціаліста або спеціаліста на магістра здійснюється за результатами вступних випробувань.

Особи, які бажають здобути ступінь магістра і спеціаліста відповідної спеціальності на основі ступеня бакалавра, спеціаліста або магістра, здобутого за іншою спеціальністю, зараховуються на навчання за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про наявну вищу освіту.

Зважте на те, що знань багато не буває, тому отримавши дипломи за найвищими освітньо- кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр», Ви завжди будете конкурентоспроможними на ринку праці, матимете пріоритетні можливості при влаштуванні на роботу в Україні і країнах ЄС, і у Вас завжди будуть високі та стабільні доходи, а саме головне, Вас завжди будуть поважати люди.

Запрошуємо на навчання і готові надати Вам якісні освітні послуги за обраною Вами спеціальністю !

Ваш пріоритет – знання, які Ви можете одержати в Житомирському національному агроекологічному університеті.

Корисні посилання