26-29 червня в м. Одеса пройшла Міжнародна науково-практична конференція «Стійкий розвиток регіонів в умовах глобалізації»,

одним з організаторів якої виступив

Житомирський національний агроекологічний університет

Діяльність структур та органів управління на всіх рівнях характеризується високим динамізмом зовнішнього та внутрішнього середовища, що пояснюється постійними змінами та потребами активно розвиватися, насамперед, завдяки постійному підвищенню ефективності управління та створенню цілісної управлінської системи. Зважаючи на це, застосування раціональних організаційно-розпорядчих форм управління є досить актуальним формуванням засад стійкого розвитку в умовах децентралізації владних повноважень, які мають місце в країні. Цим та іншим питанням була присвячена Міжнародна науково-практична конференція «Стійкий розвиток регіонів в умовах глобалізації», яка пройшла 26–29 червня 2016 р. в м. Одеса, ініціаторами та реалізаторами якої стали Житомирський національний агроекологічний університет (Житомир, Україна), Ізмаїльський державний гуманітарний університет (Ізмаїл, Україна), Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова (Одеса, Україна), Одеський державний аграрний університет (Одеса, Україна), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (Київ, Україна), Клайпедський університет (Клайпеда, Литва), Литовський інститут аграрної економіки (Вільнюс, Литва), Національний університет «Одеська юридична академія» (Одеса, Україна), Університет ім. Александраса Стульгінскиса (Каунас, Литва), Університет ім. Миколаса Ромериса (Вільнюс, Литва), Інститут системних досліджень в АПК НААН Білорусі (Мінськ, Білорусь), Інститут екологічних та соціальних наук (Краків, Польща), Національний інститут економічних досліджень (Кишинів, Молдова). Протягом заходів науково-практичної конференції обговорювалися питання теоретичних та практичних питань регіонального розвитку в умовах самозабезпеченості, підвищення стійкості до зовнішніх чинників. Основна тематика конференції передбачала такі напрями: світоглядні та правові аспекти суспільного розвитку; біоадекватні методики в освіті та вихованні; соціально-екологічні основи виробництва та життєдіяльності як механізм розвитку територій; національні інтереси країни в системі глобальної економіки; техніко-технологічні аспекти забезпечення стійкого розвитку (органічне землеробство, безвідходні технології виробництва та життєдіяльності, відновлювані джерела енергії); екологічні та родові поселення як модель суспільства майбутнього; інновації, спрямовані на корпоративний стійкий розвиток у виробництві й сервісних організаціях; соціальне підприємництво як форма інноваційної діяльності у регіонах; державна підтримка кооперативів та виробників продукції. В рамках проведеної конференції відбувся круглий стіл «Практика відродження і розвитку депресивних територій», де учасники розкрили національний досвід вирішення питань регіонального розвитку.

В ході конференції представлено сучасні нормативно-правові та господарсько-економічні підходи, що визначають і регулюють діяльність суб’єктів господарської та управлінської діяльності, а також окреслюють наявні й перспективні напрями існування мешканців сільських територій України та світу. Характерною рисою представлених матеріалів є системне охоплення всіх компонентів, що можуть бути застосовані для якісного забезпечення господарювання та життєдіяльності учасників суспільних відносин (структура та зміст їх діяльності, наявність мотиваційних чинників, завдання та умови розвитку, перелік стратегічних завдань становлення тощо). Особливу увагу учасники конференції надали свідомому ставленню до життя, розвитку кооперації та логістики, а також територіальним громадам. За результатами заходу продемонстровано та узагальнено досвід практичного вирішення й впровадження у науково-освітній та світоглядний процеси технології природодоцільного господарювання і життєдіяльності країн Європейського Союзу та України. Понад 100 учасників заходу (науковці та освітяни) з установ Білорусі, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, України, Узбекистану, Російської Федерації представили власне бачення окремих аспектів становлення соціально-екологічних та економічних засад розвитку територій. Предметом обговорення у виступах були інноваційні технології органічного виробництва, безвідходної життєдіяльності, практики впровадження біоадекватних методик в освіті та вихованні, які допомагають вирішувати найскладніші соціально-економічні та екологічні завдання – формування світогляду та створення засад продовольчої й еколого-економічної безпеки в країні, вихованні свідомих громадян держави. Авторські розробки, представлені у Збірнику матеріалів конференції, висвітлюють питання, спрямовані на розкриття неповторних задатків кожної людини, її індивідуального Вищого Потенціалу.

Міжнародна співпраця між представниками наукових та навчальних закладів, громадських організацій, небайдужих громадян країн-учасниць переконують у тому, що впровадження у світоглядний та освітній простір технології ноосферної освіти є шляхом до формування Людини майбутнього як високодуховної особистості, що має високі морально-етичні цінності. Це прямий шлях до стимулювання самопізнання, самовиховання і саморозвитку особистості. Через прямі дії щодо відповідального ставлення до власного життя й навколишнього простору формується перспективний підхід до становлення нації та країни. У виступах учасників прозвучало бажання продовження такої співпраці, зокрема у напрямі вивчення досвіду подолання асиметрій та диспропорцій розвитку депресивних регіонів, а також дослідження явища переселення міських мешканців на сільські території, причини та наслідки процесів, що мають місце у суспільстві. Також запропоновано відкрити в Україні магістерський напрям «Управління розвитком сільських територій», що вже тривалий час розвивається в країнах Європейського Союзу.

Новий час – це якісно нова енергія, до якої спрямована наша планета в нинішній еволюційний період розвитку. Нова парадигма мислення, втілена в систему нової ноосферної освіти, стимулює людину образно творчо мислити. Впроваджуючи природодоцільні підходи в наше життя, ми реально створюємо новий Простір – Час, який і буде структурувати якісно нову тонку енергоматерію свідомості людини. Цінність матеріалів, вміщених у даному Збірнику, полягає у тому, що науковці та практики пропонують свої розробки, які стануть у нагоді всім охочим впроваджувати природовідповідні технології у практику своєї роботи. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Стійкий розвиток регіонів в умовах глобалізації» є унікальним виданням, яке об’єднало теоретико-методологічні та практичні напрацювання науковців, практиків, мешканців родових помість та родових поселень та всіх зацікавлених сторін у напрямі формування природовідповідних здоров’язберігаючих господарювання та життєдіяльності, значення яких важко переоцінити.

Практична складова та цінність доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Стійкий розвиток регіонів в умовах глобалізації» присвячена розв’язанню актуальних проблем регіонального розвитку ц формуванню пропозицій щодо самозабезпеченості, підвищення стійкості місцевих громад до зовнішніх чинників в умовах порівняльного аналізу досвіду країн Європи, зокрема Литовської Республіки та України. Доповідачами наголошено на необхідності:

  • підготовки висококваліфікованих фахівців високодуховної та культурної світоглядної орієнтації, формування у них вміння щодо ефективного застосування технології адміністративного менеджменту (планування, організації, мотивації та контролю), форм системного регулювання, правильної побудови процесу регіонального та територіального управління;
  • посилення співпраці між вузами, народами, країнами, особливу увагу надаючи науково-освітній діяльності;
  • проведення спільного вивчення процесу зворотної міграції населення в Україні з міста в село, факторів, що на неї впливають, на тенденції швидкого зростання цього процесу та чинники стримування.
  • налагодження тісної співпраці агроВНЗ із місцевими органами влади у питаннях багатофункціонального розвитку сільських територій, шляхом вивчення цих процесів й підготовки відповідних пропозицій та рекомендацій місцевим органам влади.

 

М. Ф. Плотнікова,

інформаційне бюро Ради молодих вчених університету

Корисні посилання