Первинна профспілкова організація 

співробітників університету

 

З історії профспілкового руху

 

Прототипом сучасних профспілок були робітничі ради, які виникли у XVIII cт. у Англії. В Україні профспілковий рух поширився у заключній чверті XIX ст., лідером стає Східна Галичина, що була на той час у складі Австро-Угорщини. 

У перші десятиліття ХХ ст. утворюються профспілки вчителів «Взаємна поміч українського вчительства» (1905), пізніше об’єднуються службовці кооперативних установ.

До середини 1907 року на українських землях діяло 230 легальних спілок та близько 60 нелегальних профспілок.

У добу УНР профспілки домоглися від Української Центральної Ради права на представництво в органах влади, дозволу на страйки та участь у формуванні місцевих органів влади та бірж праці.

Нині професійна спілка – це добровільна неприбуткова самоврядна громадська організація, що діє згідно зі своїм статутом та об'єднує громадян, пов'язаних, як правило, спільними інтересами за роллю їх професійної діяльності. 

Кожен працівник має право входити до професійних спілок для захисту своїх інтересів. Саме профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво і захист прав та інтересів своїх членів в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах із роботодавцем, а також іншими об'єднаннями громадян.

 

Основні статутні завдання та діяльність первинної профспілкової організації співробітників університету:

3 метою реалізації своїх статутних та програмних завдань профспілка університету в установленому законодавством порядку:

  1. Бере участь у висуненні кандидатів до виборних органів державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів, взаємодіє з депутатськими комісіями й групами.
  2. Захищає право членів профспілки на працю, бере участь у розробленні та здійсненні державної політики в галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту та житлово-побутового забезпечення. Має право вносити пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади та місцевого самоврядування про прийняття або внесення змін до законів і інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери, брати участь у розгляді органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також роботодавцями, їх об'єднаннями, іншими об'єднаннями громадян своїх пропозицій.
  3. Направляє до органів державної влади та місцевого самоврядування вимоги й пропозиції щодо внесення змін або відміни нормативних актів, які обмежують права та інтереси членів профспілки, прийняття нових.
  4. Веде переговори, укладає колективні договори й угоди, контролює їх виконання роботодавцями та їх об'єднаннями, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.
  5. Здійснює контроль за дотриманням роботодавцями трудового законодавства, надає членам профспілки необхідну безкоштовну юридичну допомогу.
  6. Представляє права та інтереси членів профспілки за їх дорученням при вирішенні індивідуальних трудових спорів. Представляє інтереси працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, встановленому законодавством, направляє своїх представників для участі в роботі примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт). Має право представляти інтереси своїх членів при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, міжнародних судових установ.
  7. Для захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників, всіх членів профспілки відповідно до діючого законодавства організовує та проводить санкціоновані страйки, збори, мітинги, походи та демонстрації.
  8. Бере участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, розмірів заробітної плати та умов оплати праці, пенсій та соціальних виплат працівників університету, стипендій студентів, політики ціноутворення; розробці соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують їх гідне життя та соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, безробіття, а також у старості та в інших випадках, передбачених законодавством.
  9. Організовує культурно-освітню роботу серед членів профспілки. Бере участь у створенні умов для загальнодоступного користування членами профспілки та членами їх сімей надбаннями української національної культури, культур національних меншин, які проживають на території України, світової культури.
  10. Здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю та здоров'ю працівників вимагає від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях та інших структурних підрозділах університету на час, необхідний для усунення загрози життю або здоров'ю працівників. Проводить незалежну експертизу умов праці, об'єктів виробничого призначення, що проєктуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам із питань охорони праці, бере участь у розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та дає свої висновки про них. Для здійснення цих функцій може створювати служби правової допомоги, правову, технічну інспекції праці, комісії, затверджувати положення про них. Уповноважені представники Профспілки мають право вносити адміністрації університету подання, які є обов'язковими для розгляду, та одержувати аргументовані відповіді.

Основними нормативно-правовими актами, які використовує у своїй діяльності профспілкова організація, є Конституція України, Кодекс законів про працю України, Закони України «Про об’єднання громадян», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Професійна спілка співробітників нині нараховує 360 чоловік – це викладачі та співробітники університету.

В основі діяльності первинної профспілкової організації співробітників  університету й профспілкового комітету лежить співпраця з адміністрацією закладу в питаннях соціально-економічного захисту працівників та пошук оптимальних рішень. З цією метою між профспілковою організацією і адміністрацією університету укладено Колективний договір, що охоплює практично всі аспекти життя та трудової діяльності колективу. Серед найважливіших питань, що постійно знаходяться у полі зору професійної організації, є трудові відносини, режим праці та відпочинку, організація безпечних та здорових умов праці, вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів.

Значна увага приділяється проблемам розвитку соціальної сфери університету, забезпеченню якісного культурно-побутового обслуговування викладачів і співробітників університету.

Традиційними стали спільні заходи профспілки та адміністрації університету з відзначення державних та професійних свят, вітання співробітників з ювілейними датами, нагородження кращих працівників, відзначення ветеранів праці та Другої світової війни, учасників АТО та ООС, організація екскурсій за цікавими туристичними маршрутами.

 

Профспілковий комітет 

Профспілковий актив університету складає дванадцять членів профспілкового комітету:

голова профспілки – Сус Юрій Юрійович;

голови профбюро факультетів та склад профспілкового комітету:

факультет ветеринарної медицини – Сокульський Ігор Миколайович,

технологічний факультет – Кучер Дмитро Миколайович,

факультет інженерії та енергетики – Коновалов Олександр Васильович,

агрономічний факультет – Орловський Микола Йосипович,

факультет лісового господарства та екології – Мельничук Вікторія Вікторівна,

факультет економіки та менеджменту – Плечко Антоніна Андріївна,

факультет обліку та фінансів – Шубенко Інна Андріївна,

факультет права, публічного управління та національної безпеки – Матковська Світлана Іванівна,

відділ соціально-економічного розвитку – Ткаченко Галина Федорівна,

Суліменко Лариса Антонівна – член профспілкового комітету,

Бакалова Алла Володимирівна – член профспілкового комітету, в.о. голови Ради ветеранів університету.

 

Список постійних комісій профспілкового комітету:

 

Комісія з організаційних питань: Сус Юрій Юрійович, Суліменко Лариса Антонівна, Бакалова Алла Володимирівна, Коновалов Олександр Васильович.

Комісія з питань соціального захисту, трудового законодавства та охорони праці: Матковська Світлана Іванівна, Кучер Дмитро Миколайович, Сокульський Ігор Миколайович, Плечко Антоніна Андріївна.

Комісія з культурно-масової та спортивної роботи: Орловський Микола Йосипович, Мельничук Вікторія Вікторівна, Ткаченко Галина Федорівна, Шубенко Інна Андріївна.

Юридична адреса первинної професійної спілки співробітників університету:

м. Житомир, бульвар Старий, 7, корпус 4, кімната 110.

Контактний телефон: +380674990374.

Час прийому голови профспілкового комітету:

Понеділок – п’ятниця: з 11: 00 до 15:00.