Strategia rozwoju uniwersytetu w dziedzinie naukowej ma na celu zapewnienie prowadzenia badań i wysokiej wydajności naukowych i badawczych projektów zgodnie z międzynarodowymi kryteriami jakości pracy naukowej. Przy tym główne wysiłki koncentrują się na następujących kierunkach:

 1. Zapewnienie transdyscyplinarnego charakteru badań.
 2. Publikacje w wiodących czasopismach naukowych, w tym w międzynarodowych referatywnych czasopismach.
 3. Zapewnienie ścisłej współpracy z krajowymi i zagranicznymi badaczami-konsultantami.
 4. Wprowadzenie dodatkowych zachęt dla produktywnych w nauce nauczycieli.
 5. Tworzenie organizacyjnych stowarzyszeń Uniwersytetu z instytucjami naukowo-badawczymi i produkcyjnymi strukturami Ukrainy w celu wzmocnienia działalności naukowej, teoretycznego i praktycznego szkolenia studentów, a także dla ułatwienia przygotowania specjalistów EKP "Magister" badawczego kierunku (według typu techno - naukowych parków, kompleksów, klastrów, doskonałych- centrum, centrum kompetencji, biznes-inkubatorów itp.).
 6. Pełny udział Uczelni w opracowywaniu i realizacji państwowych docelowych, branżowych i regionalnych, ekologicznych i społeczno-ekonomicznych projektów i programach; przeprowadzenie opiniodawczo-analitycznej oceny opracowań naukowych dla władz wszystkich szczebli i podmiotów gospodarczych; kształtowanie portfela umownych zamówień na badania.
 7. Tworzenie sieci naukowo-badawczych laboratorium: alternatywnych źródeł energii; mikrorezonansowych technologii; oczyszczanie wody; radiologii i radiobiologii; oceny jakości produktów rolnych.
 8. Utworzenie Centrum własności intelektualnej i transferu technologii, na bazie którego będzie zapewnione:
  • przeprowadzenie systemowej pracy stosownie udziału Uniwersytetu w konkursach, projektach naukowych, grantach: monitoring Internetu- przestrzeń, selekcji projektów, tworzenie elastycznych, kreatywnych zespołów (tzw. "agile"-management) spośród pracowników Uczelni specjalizujących się w odpowiednich dziedzinach, z udziałem specjalistów z katedry języków obcych (w razie potrzeby – zewnętrznych ekspertów);
  • opracowanie i wdrożenie technologii pozyskiwania zamówień na profesjonalne usługi od organów władzy, gospodarstw rolnych, małych i średnich firm;
  • tworzenie wykazu zrealizowanych opracowań naukowych uniwersytetu, gotowych do wdrożenia do produkcji, wykonanie ulotek obiektów prawa własności intelektualnej, do których prawa przysługują Uniwersytetowi i aktywne promowanie tych rozwiązań na rynek.

Infrastruktura naukowo-innowacyjnej działalności uniwersytetu

 1. Dział badań naukowych i rozwoju innowacyjnego;
 2. Naukowo-innowacyjne instytucje:
  • instytut gospodarki i agrobiznesu;
  • instytut agrotechnologii i gospodarki gruntami;
  • instytut hodowli zwierząt i weterynarii;
  • instytut ekologii i lasy;
  • instytut mechanizacji rolniczej produkcji i efektywności energetycznej;
 1. Centrum produkcji ekologicznej;
 2. Centrum energetyki odnawialnej;
 3. Pole badawcze;
 4. Ogród botaniczny;
 5. Edukacyjno-naukowo-produkcyjna klinika medycyny weterynaryjnej;
 6. Biblioteka naukowa.