Шуляр Альона Леонідівна
Посада

Доцент кафедри технологій виробництва продукції тваринництва

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

Відомості про науково-педагогічну діяльність

В університеті працює з 2008 року, на кафедрі – з 2011 року.

Відомості про навчання

У 2008 році закінчила магістратуру Житомирського національного агроекологічного університету за спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

З 2008 по 2011 роки навчалася в аспірантурі Житомирського національного агроекологічного університету за спеціальністю 06.02.01 – «Розведення та селекція тварин».

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Господарсько-біологічні особливості корів українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід в аналогічних умовах» за спеціальністю 06.02.01 – «Розведення та селекція тварин» (Інститут розведення і генетики тварин НААНУ, с. Чубинське, Київська обл.).

Викладає дисципліни

 – технологія виробництва продукції птахівництва;

 – методика наукових досліджень та патентування;

 – сучасні методи досліджень у тваринництві.

Сфера наукових інтересів

Селекційно-технологічні методи удосконалення виробництва продукції тваринництва.

Загальна кількість публікацій

 всього – 157 (статей – 29, матеріалів конференцій – 43, монографії – 2, навчальних посібників – 2, патентів – 4, праць зі студентами – 47, навчально-методичних праць – 30).

Основні наукові та методичні праці:
 1. Пелехатий М. С., Шуляр А. Л. Порівняння новостворених молочних порід за екстер’єром і конституцією. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.З. Ґжицького. 2010. Т. 12, № 3 (45), ч. 3. С. 79–94.
 2. Програма селекційно-племінної і технологічної роботи в стадах великої рогатої худоби приватної агрофірми «Єрчики» Житомирської області до 2020 року / М. С. Пелехатий та ін. Житомир : Полісся, 2011. 76 с.
 3. Селекційно-генетичні прийоми створення високопродуктивного породного масиву та заводських стад молочної худоби : монографія / М. С. Пелехатий та ін. Житомир : Полісся, 2013. 332 с. 
 4. Гузеев Ю. В., Шуляр А. Л., Винничук Д. Т. Гипотеза относительно влияния дикого тура (bos taurus taurus) на формирование современного турообразного скота (bos taurus domesticus). Вісник ЖНАЕУ. 2015. № 2 (52), т. 3. С. 62–79.
 5. Спеціалізоване м’ясне скотарство : навч. посіб. до виконання лабораторних та практичних занять для студентів спеціальності 8.09010201 «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / І. В. Ковальчук та ін. Житомир : Полісся, 2015. 107 с.
 6. Шуляр Альона, Лісогурська Діна. Технологічні аспекти інтенсивного виробництва продукції птахівництва. Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 жовтн. 2016 р. : у 2-х ч. Тернопіль : Крок, 2016. Ч. 1. С. 130–132. 
 7. Андрійчук В. Ф., Шуляр А. Л. Фізико-хімічні показники м’яса та сала свиней. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2017. Вип. 5/2 (32). С. 6–10.
 8. Шуляр А. Л. Органічні птахівничі ферми України. Органічне виробництво і продовольча безпека : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 24–25 трав. 2018 р. Житомир : Видавець О. О. Євенок, 2018. С. 390–393.
 9. Пат. 129686 України. Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Proteus vulgaris / Лісогурська О. В., Лісогурська Д. В., Фурман С. В., Кривий М. М., Шиманська В. В., Лисенко О. М., Діхтяр О. О., Андрійчук В. Ф., Ковальчук І. В., Кураченко Н. М., Дорохов В. І., П'ясківський В. М., Шуляр Альона Л., Шуляр Аліна Л.; заявники і патентовласники Житомирський національний агроекологічний університет – № u 2018 04429 ; заявл. 23.04.2018 ; дата публікації 12.11.2018, Бюл. № 21. 
 10. Пат. 129963 України. Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Escherichia coli / Лісогурська О. В., Лісогурська Д. В., Фурман С. В., Кривий М. М., Шиманська В. В., Лисенко О. М., Діхтяр О. О., Андрійчук В. Ф., Ковальчук І. В., Кураченко Н. М., Дорохов В. І., П'ясківський В. М., Шуляр Альона Л., Шуляр Аліна Л.; заявники і патентовласники Житомирський національний агроекологічний університет – № u 2018 04428 ; заявл. 23.04.2018 ; дата публікації 26.11.2018, Бюл. № 22. 
 11. Шуляр А. Л. Вплив віку першого осіменіння та першого отелення корів на їх молочну продуктивність. Таврійський науковий вісник. 2019. Вип. 109. Ч. 2. С. 155–162.
 12. Ткачук В. П., Шуляр А. Л., Андрійчук В. Ф. Оцінка відтворювальної здатності корів та продуктивних ознак молодняку абердин-ангуської породи. Молодий вчений. 2019. № 11 (75). С. 710–714. 
 13. Шуляр А. Л., Андрійчук В. Ф. Продуктивність курей та гусей сучасних кросів та порід. Біологія тварин. 2019. Т. 21, № 3. С. 169. 
 14. Генетична зумовленість господарськи корисних ознак корів української чорно-рябої молочної породи / А. Л. Шуляр та ін. Розведення і генетика тварин. 2020. Вип. 60. Ч. 2. С. 177–187. 
 15. Лісогурська О. В., Лісогурська Д. В., Фурман С. В., Кривий М. М., Шиманська В. В., Лисенко О. М., Діхтяр О. О., Андрійчук В. Ф., Ковальчук І. В., Кураченко Н. М., Шуляр А. Л., Шуляр А. Л. Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Salmonella typhimurium: пат. 121681 Україна. № а 2018 02933; заявл. 23.03.2018; опубл. 10.07.2020, Бюл. № 13. 6 с.
 16. Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи від живої маси у процесі їх вирощування / Шуляр Альона Л., Шуляр Аліна Л., Ткачук В. П., Андрійчук В. Ф. Таврійський науковий вісник. 2020. Вип. 114. Ч. 2. С. 155–162.