no photo 170
Посада

Доцент  кафедри процесів, машин і обладнання в агроінженерії

Науковий ступінь

Кандидат історичних наук

Дані про вищу освіту

Закінчила з відзнакою у 2002 році Київський індустріальний технікум зі спеціальності: «Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів» та у 2008 р.  з відзнакою Державний вищий навчальний заклад „Державний агроекологічний університет” де здобула кваліфікацію „Магістр за фаховим спрямуванням” зі спеціальності: „Механізація сільського господарства”

Тема дисертації та рік захисту

В 2010 році захистила дисертацію на тему «Еволюція наукових поглядів на відновлення деталей сільськогосподарських машин зварюванням і наплавленням» на засіданні спеціалізованої вченої ради УААН Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки за спеціальністю 07.00.07 – «Історія науки і техніки» і здобула науковий ступінь кандидата історичних наук.

Сфера наукових інтересів

Історія техніки

Механізація тваринництва

 

Основні наукові та методичні праці:

 

До історії розвитку матеріалів для відновлення деталей сільськогосподарських машин зварюванням і наплавленням / С.М. Герук, О.М. Сукманюк// Питання історії науки і техніки. №3.- 2018 р. – С. 34-38.

 1. Особливості розвитку автоматизації зварювання і наплавлення з використанням промислових роботів / С.М.Герук, О.М. Сукманюк//Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарськомувиробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. – Вип. 31.  – Кропивницький:КНТУ, 2018 р. – С. 58–653. 
 2. ВнесокБенардосаМ. М. у розвиток електродугового зварювання /О.М. Сукманюк, Д. А. Дерев’янко // Proceedingsofthe II InternationalScientificandPracticalConferenceScientificResearchPriorities – 2018: theoreticalandpracticalvalue”,NowySączPoland, 26th-29th ofJune 2018. –С. 102–104.
 3. Сукманюк О. М. Технологічнийпроцес ремонту шестереннихнасосів/ О. М. Сукманюк, С. Б. Чичилюк//Науковічитання – 2018: зб. доп. фак. інж. та енерг.  19 березня 2018 –  Житомир, 2018. – 86-90
 4. Рух, деформація та мікротравмування зернівок згідно зрівняння еліпсоїда обертання / Д. А. Дерев'янко, О. М. Сукманюк, С. Б. Чичилюк, О. Д. Дерев'янко//Наукові горизонти, 2019, №5(78), С.16-22.
 5. 6.Сукманюк О.М. Історія розвитку електричних автомобілів /О.М. Сукманюк // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Біоенергетичні системи” 3-5 червня 2019 р. – 
  С. 56-58
 6. 7.DerevjnkoCaryopsides injury and drying modes while seed preparing / D. Derevjnko,E. Sukmaniuk, O.Derevjnko // Proceedings of the XVIII International Academic Congress “History, Problems and Prospects ofDevelopment of Modern Civilization”, Japan, Tokyo, 25-27 January 2017. – Vol. XVIII. – Tokyo University Press”, 2017 – pp. 108 – 113.(Scopus).
 7. ZayetsM. Тheoretical grounding of seeds valve opener settings  for subsoil-spreading sowing method / ZayetsМ., ЕSukmaniuk,   
  R. Grudovyi  // INMATEH - Agricultural Engineering journal. – 2017. – Vol. 52, No.2. – PP. 13–18. (Scopus).
 8. Grain crops injuries and drying modes during seeds preparation / D.Derevjnko, O. Sukmaniuk, O.Derevjnko // INMATEH - Agricultural Engineering journal. – 2017. – Vol. 53, No.2. – PP.89-94. (Scopus).
 9. 10. Сукманюк О. М.Історія створення доїльних апаратів/ С. М. Герук, О. М. Сукманюк // Часопис української історії. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С.102-105.
 10. 11. Сукманюк О. М.Історичні аспекти будівництва тваринницьких приміщень / О. М. Сукманюк, С. М. Герук // Техніка та енергетика АПК. – Київ, 2015. - Вип.212/2. -  С. 329-335.
 11. 12. Сукманюк О. М.Зарождениетеоретических основ технологическогопроцесса сварки и наплавки при восстановлении деталей машин / С. М. Герук, О. М. Сукманюк // Матеріали 14-ї Всеукраїнської наукової конференції “Актуальні питання історії науки і техніки”. – Львів, 8-10 жовтня 2015. – С.102-106.

13 Сукманюк О. М. Творець технології електродугового зварювання та різання під водою / С.М. Герук, О.М. Сукманюк // Матеріали 14-ї Всеукраїнської наукової конференції “Актуальні питання історії науки і техніки”. – Львів, 8-10 жовтня 2015. – С.99-102.

 1. 14. Сукманюк О.М.Костянтин КостянтиновичХрєнов/ С.М. Герук, О.М. Сукманюк // Збірник тез доповідей IХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених “Підвищення надійності машин і обладнання”. – Кіровоград:КНТУ, 2015. – С.47-49.
 2. 15. Сукманюк О. М. Історичні аспекти розвитку ремонтної бази сільського господарства /О. М. Сукманюк, С. М. Герук // Технічні системи і технології тваринництва.ВісникХарківськогонаціональноготехнічногоуніверситетусільськогогосподарстваімені Петра Василенка. – Харків , 2016. – Вип. 170. – С. 124- 133.
 3. 16.The modeling of the seed injury dynamics/Д. А. Дерев’янко, О. М. Сукманюк, С. Б. Чичилюк [та ін.] // MassachusettsReviewofScienceandTechnologies – 2016 – № 1(13) – C. 743 – 749.
 4. 17. Герук С. М.Нариси з історії створення доїльних апаратів / С. М. Герук, О. М. Сукманюк / / Історія освіти, науки і техніки в Україні: матер. ХІ Всеукр. наук. конф. 16.05.2016 р. – Вінниця,  – С.64-66.
 5. 18. Герук С. М.Впровадження системи машин – визначальний чинник розвитку технічної бази сільського господарства/ С. М. Герук, О. М. Сукманюк // Історія освіти, науки і техніки в Україні: матер. ХІ Всеукр. наук. конф. 16.05.2016 р. – Вінниця,  – С.62-64.
 6. 19.Особливості впливу системи машин на розвиток ремонтної бази об’єднань «Сільгосптехніка» /C. М. Герук, О. М. Сукманюк, О. М. Калнагуз// Вісник Сумського національного аграрного університету – 2016 - випуск 3 (28) – С. 3- 10.
 7. 20.Фрагментыисторииразвитияматериалов для восстановления деталей сельскохозяйственных машин сваркой и наплавкой/ С.Н. Герук, Е.Н. Сукманюк. Научно-техническийпрогресс в сельскохозпроизводствематериалымеждунарнауч.-технконф., посвящ. 110-летию со дня рожденияакадемика М. Е. Мацепуро. 17–18 окт. 2018 г. Минск, 2018. –  
  С. 238 – 242.