ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ОПИС ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

«ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН»

Код і назва спеціальності: 202 «Захист і карантин рослин»

Код і назва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство»

Кваліфікація: магістр із захисту і карантину рослин

Тривалість програми: 1 рік 4 місяці

Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: другий (магістерський) рівень, восьмий рівень НРК, другий цикл FQ-EHEA, сьомий рівень ЕQF-LLL.

Структурний підрозділ, що забезпечує реалізацію ОП: кафедра захисту рослин Житомирського національного агроекологічного університету.

Особливі умови вступу: зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Вимоги до попереднього рівня освіти: вступники мають право здобувати ОС «Магістр» за умови наявності освітнього ступеня бакалавр, спеціаліст або магістра за суміжними і несуміжними спеціальностями (напрямом підготовки).

Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається здобувачу, який успішно виконав освітньо-професійну програму та пройшов атестацію. Випускна атестація здійснюється оцінюванням ступеня сформованості компетентностей. Форма атестації – захист кваліфікаційної роботи.

Характеристика освітньо-професійної програми

Мета освітньо-професійної програми: забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі захисту і карантину рослин, здатних до високопрофесійного вирішення виробничих питань рентабельного і екологічно безпечного захисту сільськогосподарських, лікарських, декоративних культур, лісових насаджень тощо від шкідливих організмів.

Цілі навчання: напрацювання високопрофесійного рівня до сучасних освітньо-наукових програм, проведення досліджень у сфері захисту і карантину рослин, а також забезпечення творчої та інноваційної діяльності в освітньому процесі. Напрацювання професійного підходу до науково-виробничих питань рентабельного і екологічно безпечного захисту сільськогосподарських, лікарських, декоративних, культурних, лісових насаджень тощо від шкідливих організмів 

Теоретичний зміст предметної області: володіння методами моніторингу та здатністю визначати і застосовувати різні методи захисту і карантину рослин від шкідливих організмів з урахуванням фітосанітарного стану, екологічної ситуації та економічної доцільності в агроценозах, міських ландшафтах, на землях несільськогосподарського призначення для отримання високоякісної продукції сільськогосподарських культур та інших культивованих рослин із застосуванням новітніх технологій. 

Методи, методики та технології: володіння сучасними методами наукових досліджень у захисті і карантині рослин, які спрямовуються на здобуття нових знань про особливості розвитку, розмноження і поширення шкідливих організмів, їх взаємодії із навколишнім середовищем, а також розроблення на базі зазначених знань наукових розробок для інноваційного розвитку агропромислового комплексу.

Програмні результати навчання

– володіти знаннями з основ філософії, що сприяють розвитку соціалізації особистості, громадської гідності, інноваційної культури та дотримання етичних цінностей;

– розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності, застосовувати сучасні науково-технічні досягнення світової культури та цивілізації; 

– розширювати знання з англійської та інших мов;

– уміти працювати самостійно як лідер, досягати ефективних результатів за обмежений час; 

– володіти знаннями з фундаментальних дисциплін;

– уміти використовувати статистично-математичні методи та інформаційні технології;

– володіти спеціальними знаннями;

– володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття;

– володіти сучасними методологіями наукових досліджень;

– кваліфіковано проектувати та організовувати технологічні процеси для захисту і карантину рослин;

– уміти складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин, використовуючи спеціальні знання;

– уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин;

– уміти працювати в команді;

– володіти знаннями з дотримання безпечних умов праці та охорони навколишнього середовища.

Здатність до працевлаштування: магістри із захисту і карантину рослин можуть займати посади у державних сільськогосподарських підприємствах та інших підприємствах різних форм власності на посадах: головного агронома, головного агронома із захисту рослин, агронома із захисту рослин. агронома відділення (бригади, сільськогосподарської дільниці, ферми, цеху), агронома дослідника, дослідника із захисту рослин, інженера з охорони та захисту лісу, інспектора із захисту рослин, інспектора з карантину рослин, інспектора митної служби, садівника, землероба, рільника, овочівника, хмеляра, тютюнника, рисівника, виноградаря, квітникаря, озеленювача, наукового співробітника (патолога, токсиколога, фармаколога, фізіолога, епідеміолога, ентомолога, зоолога, ентофітопатолога, міколога, вірусолога, бактеріолога, імунолога, мікробіолога, ботаніка, біолога); у головних управліннях держпродспоживслужб, фітосанітарних інспекціях, природоохоронних служб, зеленбудах, національних парках, ботанічних садах, науково-дослідних установах, науково-виробничих лабораторіях, викладачем середніх навчальних закладів, викладачем вищих навчальних закладів, менеджерами з продажу засобів захисту рослин, добрив, садивного і посівного матеріалів тощо.

Доступ до подальшого навчання: здобувши ОС «Магістр» випускники можуть продовжувати навчання в аспірантурі та мають право здобувати ступінь доктора філософії. Доктор філософії – це освітній і, водночас, перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Випускна кафедра: захисту рослин.

Інститут/факультет: агрономічний.

Керівник освітньої програми, контактна особа: доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри захисту рослин Ключевич Михайло Михайлович, e-mail: КЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., т. 097 400 78 03.