сад 1 сад 2

 

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОПИС ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

«САДІВНИЦТВО ТА ВИНОГРАДАРСТВО»

Код і назва спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарство»

Код і назва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство»

Кваліфікація: магістр із садівництва та виноградарства

Тривалість програми: 1 рік 4 місяці

Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: другий (магістерський) рівень, восьмий рівень НРК, другий цикл FQ-EHEA, 7 рівень ЕQF-LLL.

Структурний підрозділ, що забезпечує реалізацію ОП: кафедра рослинництва Житомирського національного агроекологічного університету.

Особливі умови вступу: зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Вимоги до попереднього рівня освіти: вступники мають право здобувати ОС «Магістр» за умови наявності освітнього ступеня бакалавр, спеціаліст або магістра за суміжними і несуміжними спеціальностями (напрямом підготовки).

Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається здобувачу, який успішно виконав освітню програму та пройшов атестацію. Випускна атестація здійснюється шляхом оцінювання ступеня сформованості компетентностей. Форма атестації – захист кваліфікаційної роботи.

Характеристика освітньої програми

Мета освітньої програми: формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері агрономії, спрямованих на вирішення комплексних задач з вирощування та переробки високоякісної продукції плодоовочівництва, виноградарства, а також із закладання та догляду за декоративними насадженнями.

Цілі навчання:  досягнення професійного рівня проведення досліджень у сфері садівництва та виноградарства, а також забезпечення творчої та інноваційної діяльності в освітньому процесі. Напрацювання професійного підходу до науково-виробничих питань ведення рентабельних і екологічно безпечних технологій вирощування продукції плодівництва, овочівництва. Декоративного садівництва та винограду.

Теоретичний зміст предметної області: володіння методами проведення досліджень з плодовими, овочевими, декоративними рослинами та виноградом. Засвоєння сучасних технологій вирощування посадкового матеріалу та продукції в галузях плодоовочівництва, квітникарства, грибівництва, виноградарства у відкритому та закритому ґрунті.

Методи, методики та технології: володіння сучасними методами наукових досліджень у садівництві та виноградарстві, що спрямовуються на здобуття нових знань про особливості росту, розвитку, плодоношення і розмноження плодових, овочевих, квіткових рослин і винограду, їх взаємодії із навколишнім природним середовищем, а також розроблення на базі зазначених знань наукових розробок для інноваційного розвитку аграрного сектору.

Програмні результати навчання: 

- знати та розуміти фундаментальні та прикладні аспекти плодівництва, овочівництва та виноградарства як науки і виробничої галузі;

- уміти використовувати методологію наукових досліджень і дослідної справи у професійній діяльності;

- інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та /або практичних задач і проблем плодівництва, овочівництва, виноградарство, грибівництва;

- знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації економічно-значущих виробничих і дослідницьких проектів;

- використовувати сучасні методи обробки та інтерпретації інформації під час  наукових досліджень та/або інноваційної діяльності;

- уміти самостійно планувати і виконувати дослідницькі та/або інноваційні завдання, формулювати висновки за одержаними результатами;

- демонструвати здатність до організації колективної діяльності, реалізації комплексних наукових і виробничих проектів з врахуванням наявних ресурсів та часових обмежень;

- знати сучасні методи та інструментальні засоби досліджень, зокрема, основ біометрії та математичного моделювання;

- спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільних сферах діяльності;

- доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу;

- знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи до прийняття рішень;

- демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів і методів науково-дослідницької та виробничої діяльності в плодівництві, овочівництві та виноградарстві;

- володіти основами бізнесового проектування і маркетингового оцінювання виконання і впровадження інноваційних розробок;

- вибирати оптимальну стратегію ведення наукових досліджень та господарювання в галузі плодівництва, овочівництва та виноградарства залежно від комплексу умов;

- проведення консультацій з питань інноваційних технологій в плодоовочівництві та виноградарстві.

Здатність до працевлаштування: магістри садівництва та виноградарства можуть займати наступні посади:

- керівник підприємств, установ та організацій агрономічного та аграрного напрямків;

- керівник виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах;

- вища посадова особа державних органів влади;

- агроном-дослідник, дослідник із плодоовочівництва та виноградарства, дослідник із агрохімії та ґрунтознавства, дослідник із захисту рослин, молодший науковий співробітник (агрономія), науковий співробітник (агрономія), науковий співробітник-консультант (агрономія);

- агроном, агроном з насінництва, агроном із захисту рослин, агроном-інспектор, агроном аеродрому, агрохімік, ґрунтознавець;

- викладач університетів та вищих навчальних закладів;

- викладач середніх навчальних закладів;

Доступ до подальшого навчання: здобувши ОС «Магістр» випускники можуть продовжувати навчання та мають право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі. Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Випускна кафедра: рослинництва.

Інститут/факультет: агрономічний.

Керівник освітньої програми, контактна особа: кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри рослинництва Пелехатий Вадим Миколайович, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., т. 0983930802.

 

ФАХОВІ ПРЕДМЕТИ (Баклавр) 

 

 • Агрометеорологія
 • Фітопатологія
 • Ґрунтознавство з основами геології
 • Мікологія
 • Агрохімія
 • Землеробство
 • Механізація у плодоовочівництві та виноградарстві
 • Загальне плодівництво
 • Рослинництво
 • Ентомологія
 • Загальне овочівництво
 • Декоративне садівництво
 • Помологія
 • Технологія зберігання та переробки плодоовочевої продукції
 • Овочівництво закритого ґрунту
 • Спеціальне плодівництво
 • Плодове розсадництво
 • Товарознавство плодів і овочів
 • Виноградарство і ампелографія
 • Малопоширені плодові культури
 • Малопоширені овочеві культури
 • Насінництво овочевих культур

Освітня програма (*pdf)