РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СЕЛІ

 

За роки реформ в Україні закладено підвалини для розвитку малого підприємництва. Відбулися законодавчі зміни статусу, функцій і ролі малих підприємств, формується інституціональна інфраструктура їх розвитку і підтримки, вдосконалюється податкове законодавство та механізми спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого бізнесу. Разом з тим, економічне середовище функціонування малого бізнесу не можна вважати завершеним ні організаційно, ні функціонально. В першу чергу це стосується сільського вектора підприємництва.

Саме на селі внаслідок прорахунків і помилок, допущених у процесі ринкової трансформації аграрного сектора економіки, склалася гостра напруга в сфері зайнятості, рівні життя сільських жителів, спостерігається занепад соціальної інфраструктури. В сільській місцевості не сформована ефективна система взаємодії органів місцевого самоврядування з підприємцями, відсутня розвинута інфраструктура малого бізнесу, немає дієвого механізму його фінансової підтримки, не запрацювала система соціального партнерства. Тому в сучасних умовах нагальною є необхідність реалізації комплексу заходів щодо сприяння розв’язанню проблем зайнятості в сільській місцевості, збереження трудового потенціалу на селі, запобігання трудовій міграції, а також розвитку сучасної інфраструктури для залучення безробітних до підприємницької діяльності.

З метою вирішення цих завдань та у рамках реалізації гранту Президента України для обдарованої молоді на 2013 рік колективом науковців Житомирського національного агроекологічного університету під керівництвом доктора економічних наук, проректора з наукової роботи та інноваційного розвитку Скидана О.В. розроблено та видано довідник «Підприємництво у сільській місцевості» та проведено серію семінарів у районах Житомирської області.

На семінарах висвітлюються питання порядку організації підприємницької діяльності, особливостей дії спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів підприємницької діяльності. Розкриваються питання порядку складання бізнес-планів для започаткування підприємницької діяльності, розвитку сільськогосподарського підприємництва на кооперативних засадах та окремих несільськогосподарських видів підприємництва. Також висвітлюються результати моніторингу підприємницького середовища в сільській місцевості Житомирської області та приклади успішного досвіду організації малого бізнесу на селі.

Крім того, з метою активізації на території Житомирщини регіональної політики щодо сприяння розвитку сільських територій на базі Житомирського національного агроекологічного університету створено Поліський навчально-практичний центр розвитку сільських територій. Діяльність Центру спрямована на підвищення рівня зайнятості та доходів населення сільських громад за рахунок розвитку приватної ініціативи, підприємництва, ринкової інфраструктури; збільшення виробництва конкурентоспроможної продукції, поліпшення рівня екологічної безпеки у сільській місцевості; покращення доступу до соціально-необхідних послуг та якості життя у сільській місцевості, підвищення рівня спроможності жителів сільських громад у вирішенні соціально-економічних проблем села, закладення основ щодо залучення молоді та молодих спеціалістів до сільської місцевості за рахунок покращення якості життя, створення робочих місць, підвищення соціальних гарантій.

Центр є навчально-практичною та інформаційно-консультативною базою університету, яка забезпечує поєднання навчання з практичною діяльністю щодо стимулювання розвитку сільських територій.

Основними завданнями Центру є створення необхідних умов для забезпечення науково-практичної діяльності щодо стимулювання розвитку сільських територій на основі широкого впровадження досягнень сучасної науки, техніки, передового досвіду; забезпечення навчання та консультування працівників органів місцевого самоврядування, аграрних товаровиробників, суб’єктів інших сфер господарювання в сільській місцевості з питань розвитку економічного сектора територіальної громади; обгрунтування напрямів модернізації та розвитку несільськогосподарських видів діяльності в сільській місцевості на основі використання місцевої ресурсної бази; забезпечення доступу продукції, виробленої в особистих селянських господарствах, до інфраструктури аграрного ринку шляхом підтримки розвитку кооперації.

Також Центр займається питаннями створення сприятливих умов для реалізації приватної ініціативи та підприємництва як основного механізму підвищення рівня життя мешканців громади; розвитку освіти, культурних та оздоровчих послуг, побутових умов і сільської інфраструктури; розробкою напрямів підвищення рівня екологічної безпеки життєдіяльності мешканців територіальної громади, зокрема у вигляді збереження та підвищення родючості грунтів, забезпечення постачання населенню якісної питної води, налагодження ефективної системи утилізації твердих побутових відходів та інших забруднюючих речовин.