ПОЛОЖЕННЯ

про Поліський центр органічного виробництва

1. Загальні положення

1.1. Поліський центр органічного виробництва (далі – Центр) є структурним підрозділом Житомирського національного агроекологічного університету (далі – ЖНАЕУ). Діяльність Центру пов’язана з процесом підготовки фахівців з вищою освітою у галузі органічного виробництва для всіх галузей агропромислового комплексу, проведенням науково-дослідних робіт та реалізацією інноваційних проектів з проблематики органічного виробництва, практичної підготовки студентів, виробництвом і реалізацією органічної сільськогосподарської продукції, наданням інформаційно-консультативної підтримки виробникам щодо організації виробництва, сертифікації та реалізації органічної продукції.

1.2. Центр є науково-інноваційною, навчальною та інформаційно-консультативною базою ЖНАЕУ, яка забезпечує поєднання навчання з науково-інноваційною діяльністю.

1.3. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, наказами Мінагрополітики України, Статутом ВНЗ та цим Положенням.

1.4 Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Центру здійснюються відповідно до чинного законодавства..

2. Основні завдання Центру

Основними завданнями Центру є:

2.1. Створення необхідних умов для проведення практичних занять, навчальної, технологічної і виробничої практик студентів з питань органічного виробництва на основі широкого впровадження досягнень сучасної науки, техніки, передового досвіду та апробації нових технологій.

2.2. Забезпечення високого рівня інформованості населення, товаровиробників, органів державної влади та місцевого самоврядування щодо переваг розвитку органічного виробництва з урахуванням специфіки регіону.

2.3. Розробка та запровадження обов’язкового навчального курсу

«Органічне виробництво» для студентів усіх спеціальностей в Житомирському національному агроекологічному університеті та його відокремлених структурних підрозділах.

2.4. Забезпечення навчання та консультування аграрних товаровиробників, зокрема фермерів, щодо організації органічного виробництва та порядку сертифікації органічної продукції.

2.5. Реалізація інноваційних проектів щодо організації органічного виробництва на базі дослідного поля ЖНАЕУ.

2.6. Організація наукових досліджень щодо розробки природних органічних стимуляторів росту рослин, біологічних препаратів та методів боротьби з шкідниками, хворобами рослин і тварин.

2.7. Розробка та маркетинг регіонального бренду органічної продукції.

2.8. Участь у формуванні загальнодержавної та регіональної політики щодо розвитку органічного виробництва, зокрема підготовка та експертиза проектів законодавчих і нормативно-правових актів, що стосуються проблематики розвитку органічного виробництва.

2.9. Сприяння створенню і функціонуванню регіонального сертифікаційного органу органічного виробництва, що пройшов акредитацію в країнах ЄС.

2.10. Забезпечення реалізації функції координатора щодо створення сполучної ланки між виробниками органічної сировини, переробними підприємствами, торговельною сферою та експортерами.

2.11. Створення акредитованої лабораторії, яка дозволить проводити повний спектр аналізів з оцінки родючості ґрунтів, якості продукції та питної води.

2.12. Виробництво органічної насіннєвої продукції рослинництва, розроблення і впровадження ресурсозберігаючих технологій отримання органічної сільськогосподарської продукції, її реалізація підприємствам різних форм власності.

2.13. Здійснення оперативної діяльності щодо матеріально-технічного забезпечення наукових досліджень з проблем органічного виробництва і виробництва органічної сільськогосподарської продукції.

2.14. Дотримання норм і вимог щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

3. Права Центру

Центр має право: 

3.1. Планувати, за узгодженням з керівництвом ЖНАЕУ, свою діяльність, визначати основні напрями розвитку відповідно до галузевих програм, кон’юнктури ринку органічної продукції.

4. Господарська діяльність

4.1. Господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

5. Права та обов’язки працівників

5.1. Працівники Центру зобов’язані:
- забезпечувати
високу ефективність науково-дослідної та навчально-

виробничої діяльності Центру на основі інноваційних технологій у рослинницькій та тваринницькій галузях органічного сільськогосподарського виробництва та промислової переробки сільськогосподарської продукції;

- дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку.

5.2. Працівники Центру мають право на:
- забезпечення необхідними умовами для професійної діяльності, захист

професійної гідності і честі;

- участь у громадському самоврядуванні, обговоренні і вирішенні питань науково-дослідної, виробничої діяльності і соціального розвитку Центру.

6. Управління Центром

6.1. Функціональне управління Центром здійснює ЖНАЕУ.

6.2. Для розгляду основних питань діяльності Центру створюється науково-технічна рада, її склад формується з провідних учених ЖНАЕУ і спеціалістів Центру за пропозицією проректора з наукової роботи та інноваційного розвитку і затверджується ректором ЖНАЕУ.

6.3. Поточне управління Центром здійснюється проректором з наукової роботи та інноваційного розвитку та науково-технічною радою.

6.5. Відповідальність за роботу Центру відповідно до покладених на нього завдань несе проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку. У своїй роботі він дотримується чинного законодавства, виступає за дорученням ректора від імені Центру, представляє його в усіх підприємствах,

установах, організаціях, готує проекти договорів (угод), наказів, розпоряджень, і доручень.

7. Взаємовідносини Центру з іншими підрозділами ЖНАЕУ

7.1. Взаємовідносини Центру з іншими підрозділами ЖНАЕУ регламентуються Статутом та Положеннями відповідних структурних підрозділів ЖНАЕУ.