ПОЛОЖЕННЯ

про Поліський центр еколого-енергетичних технологій

1. Загальні положення

1.1. Поліський центр еколого-енергетичних технологій (далі – Центр) є структурним підрозділом без права юридичної особи Житомирського національного агроекологічного університету (далі – ЖНАЕУ). Діяльність Центру пов’язана з проведенням науково-дослідних робіт та реалізацією інноваційних проектів з проблематики енергоефективності і розвитку сфери виробництваеернгоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

1.2. Центр є науково-інноваційною, навчальною та інформаційно- консультативною базою ЖНАЕУ, яка забезпечує поєднання навчання з науково-інноваційною роботою та продуктивною працею.

1.3. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, наказами Мінагрополітики України, Статутом ВНЗ та цим Положенням.

1.4 Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Центру здійснюються відповідно до чинного законодавства..

2. Основні завдання та функції

Основними завданнями та функціями Центру є:

2.1. Створення необхідних умов для проведення практичних занять, навчальної, технологічної і виробничої практик студентів з питань енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на основі широкого впровадження досягнень сучасної науки, техніки, передового досвіду та апробації нових технологій.

2.2. Здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку та використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, в т.ч. на радіоактивно забруднених територіях.

2.3. Забезпечення навчання та консультування аграрних товаровиробників, суб’єктів інших сфер господарювання з питань енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

2.4. Організація наукових досліджень та реалізація інноваційних проектів з проблематики енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

2.5. Створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на території Полісся.

2.6. Проведення досліджень потенціалу території Полісся щодо розміщення об'єктів відновлюваної енергетики.

2.7. Розробка та реалізація проектів з будівництва установок для виробництва електроенергії та теплової енергії, біодизеля та паливного біоетанолу, синтетичного палива.

2.8. Обгрунтування екологічно безпечних технологій вирощування сільськогосподарських енергетичних культур та розміщення виробництва з їх перероблення, зокрема в зоні радіоактивного забруднення.

2.9. Радіаційний моніторинг довкілля, довгострокове прогнозування і оцінка ризиків від міграції радіонуклідів у природних і природно- техногенних екосистемах зони радіоактивного забруднення при поверненні її до господарського використання.

2.10. Участь у формуванні загальнодержавної та регіональної політики щодо енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива та експертиза проектів законодавчих і нормативно-правових актів, що стосуються вказаної проблематики.

2.11. Здійснення оперативної діяльності щодо матеріально-технічного забезпечення наукових досліджень з проблематики енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

3. Права Центру

Центр має право:

3.1. Планувати, за узгодженням з керівництвом ЖНАЕУ, свою господарсько-фінансову діяльність, визначати основні напрями розвитку відповідно до галузевих та регіональних програм.

3.2. Надавати передбачені законодавством України послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності.

4. Господарська діяльність

4.1. Господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

5. Права та обов’язки працівників

5.1. Працівники Центру зобов’язані:

- забезпечувати високу ефективність науково-дослідної та навчально- виробничої діяльності Центру на основі інноваційних технологій у сфері енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

- дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку.

5.2. Працівники Центру мають право на:

- забезпечення необхідними умовами для професійної діяльності, захист професійної гідності і честі;

- участь у громадському самоврядуванні, обговоренні і вирішенні питань науково-дослідної, виробничої діяльності і соціального розвитку Центру.

5.3. Керівник Центру призначається ректором ЖНАЕУ.

6. Управління Центром

6.1. Функціональне управління Центром здійснює ЖНАЕУ.

6.2. Для розгляду основних питань діяльності Центру створюється науково-технічна рада, її склад формується з провідних учених ЖНАЕУ і спеціалістів Центру за пропозицією проректора з наукової роботи та інноваційного розвитку і затверджується ректором ЖНАЕУ.

6.3. Поточне управління Центром здійснюється проректором з наукової роботи та інноваційного розвитку та науково-технічною радою.

6.4  персональну відповідальність за роботу Центру відповідно до покладених на нього завдань несе проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку. У своїй роботі він дотримується чинного законодавства, виступає за дорученням ректора від імені Центру, представляє його в усіх підприємствах, установах, організаціях, готує проекти договорів (угод), наказів, розпоряджень, і доручень, вносить пропозиції щодо структури і штату, погоджує питання оплати праці і преміювання працівників, а також накладання на них дисциплінарних стягнень.

7. Взаємовідносини Центру з іншими підрозділами ЖНАЕУ

7.1. Взаємовідносини Центру з іншими підрозділами ЖНАЕУ регламентуються Статутом та Положеннями відповідних структурних підрозділів ЖНАЕУ.

Положення про Поліський центр еколого-енергетичних технологій (*.pdf)