Науково-дослідна та інноваційна діяльність університету забезпечується концепцією та відповідною Стратегією розвитку університету, схваленою Вченою Радою університету. Науково-дослідна та інноваційна діяльність університету ведеться у відповідності до пріоритетних напрямів відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та пріоритетних напрямів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року» від 7 вересня 2011 р. № 942. У відповідності до Концепції стратегічного розвитку університету створено сучасну інфраструктуру підтримки наукової та інноваційної діяльності.

В університеті працюють робочі групи вчених для забезпечення реалізації науково-інноваційних проектів. Таким чином, науковці університету з усіх факультетів задіяні у реалізації міждисциплінарних за характером досліджень, які відповідають пріоритетам науково-інноваційної діяльності університету, а саме: Відродження радіоактивно забруднених територій; Розвиток підприємництва; Альтернативна енергетика; Органічне виробництво; Чиста питна вода.

Поліський національний університет активно займається дослідженням питань національної безпеки держави. Науковці університету ведуть систематичні дослідження і розробляють практичні рекомендації та проєкти нормативно-правових актів з питань продовольчої безпеки, соціальної безпеки («Оцінка рівня соціальної безпеки в умовах поширення коронавірусної інфекції»), екологічної та цивільної безпеки (розробка інтегрованої системи охорони лісів, природних та культурних ландшафтів від пожеж), інформаційної безпеки (розробка проєкту стратегії інформаційної безпеки України), енергетичної безпеки (оцінка ресурсів рослинної біомаси для енергетичних потреб держави) при цьому, для вирішення поставлених завдань використовуються сучасні інструменти і технології: космічний моніторинг Землі, геоінформаційні системи і технології, безпілотні літальні апарати, робототехніка.

На базі Університету було створено і атестована на право проведення вимірювань вимірювальну лабораторію. Лабораторія дає змогу проводити дослідження широкого спектру показників.

Важливим елементом експериментальної бази університету є дослідне поле, на базі якого закладено органічну сівозміну, проводяться наукові дослідження з проблематики росту і розвитку сільськогосподарських культур; встановлення поширення, розвитку корисних і шкідливих організмів; визначення урожайності та якості продукції, показників родючості ґрунту в умовах органічного виробництва.

На базі Ботанічного саду університету проводяться дослідження щодо вивчення лісової флори і методів її збагачення за рахунок інтродукції нових лісових порід. Для більш інтенсивного кількісно-якісного урізноманітнення колекції деревних порід сад активно підтримує виробничі стосунки з лісогосподарськими підприємствами області.

В університеті функціонує низка наукових шкіл та навчально-наукових центрів.

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених є частиною системи самоврядування університету. Членами Наукового товариства можуть бути особи віком до 35 років (для докторантів – 40 років), які навчаються або працюють в університеті.

Метою діяльності Наукового товариства є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються та працюють в університеті, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки в вищому навчальному закладі, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву університету в оптимізації наукової та освітньої діяльності. Діяльність наукового товариства здійснюється за принципами:

  • свободи наукової творчості;
  • добровільності членства та виборності керівних органів Наукового товариства;
  • рівноправності членів Наукового товариства, відкритості та колегіальності у роботі;
  • зв’язку навчання та науково-дослідної роботи;
  • накопичення і примноження наукового потенціалу університету та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.

Університет здійснює активну політику впровадження наукових досліджень у навчальний процес і професійне середовище діяльності суб’єктів господарювання шляхом проведення конференцій, симпозіумів, круглих столів, методологічних семінарів, вебінарів.

З періодичністю дванадцять разів на рік видається науково-теоретичний фаховий збірник «Наукові горизонти. Scientific Horizons», що входить до низки міжнародних наукометричних баз даних. Редакційною політикою журналу є публікація з наступним обговоренням оригінальних дослідницьких та оглядових матеріалів авторів з різних країн із широкого кола питань сільськогосподарських, ветеринарних, технічних і економічних наук, а також міждисциплінарних досліджень. Метою наукового журналу «Наукові горизонти. Scientific Horizons» є висвітлення результатів наукових досліджень, різних точок зору з глобальних і поточних наукових проблем, аналіз перспектив на майбутнє.

Опитування аспірантів щодо організації навчально-наукового процесу у Поліському національному університеті - Google Формы.pdf

Опитування аспірантів щодо якості наукової складової у Поліському національному університеті - Google Формы.pdf

Нове опитування аспірантів щодо якості освітньої складової у ПНУ - Google Формы.pdf

Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці» внесено до переліку наукових фахових видань МОН України, як фахове видання з економічних наук в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук на підставі Наказу МОН України від 13 грудня 2016 року № 1604.

Видання входить до «Переліку електронних фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України від 10 травня 2017 року № 693.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820 (Додаток 12). 

З 2017 року журнал „Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development“  (http://mts.asu.lt/mtsrbid) включено до бази даних Clarivate Analytics Web of Science Core Collection.

Видання входить до «Переліку електронних фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України від 9 березня 2016 року № 241Електронне видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2015: 35.93).

Науковий журнал «Baltic Journal of Economic Studies» публікує оригінальні дослідження та теоретико-практичні статті з різних економічних питань.

Наукова стаття, опублікована у «Baltic Journal of Economic Studies», буде зарахована як публікація у наукових періодичних виданнях інших держав, згідно п. 2.1 Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» № 1112 від 17 жовтня 2012 р.

Редакційна колегія електронного фахового видання «Приазовський економічний вісник» здійснює набір статей до випуску № 4(04) 2017 р.

До публікації на веб-сайті видання приймаються статті, в яких узагальнені результати наукових досліджень працівників вищих навчальних закладів України, академічних і галузевих наукових організацій, провідних підприємств та галузей промисловості країни, співробітників міжнародних, державних та регіональних організацій, органів влади, що займаються питаннями розвитку теоретичних і практичних аспектів економіки та інтелектуальної власності.

Видання входить до «Переліку електронних фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України від 10 травня 2017 року № 693.

Термін подачі заявок і тез на ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.» (2-3 листопада  2017 року, КНУ імені Тараса Шевченка) продовжено
до 5 жовтня 2017 року
 
 
1)     http://www.business-inform.net/main/ сайт наукового укр. журналу «Бізнес Інформ»!
 
2) Запрошую Вас опублікувати статтю англійською мовою в нашому науковому журналі "Economics, Management and Sustainability" (https://jems.sciview.net) (Польща, ЄС).
Журнал включено у наукометричні й інформаційні бази: Index Copernicus International Journals Master List (Poland), ProQuestLLC(ULRICHSWEBGlobalSerialsDirectory) (USA), GoogleScholar(USA), BASE – BielefeldAcademicSearchMachine (Germany), EconPapers(USA), IDEAS (USA), RePEcResearchBibScience Index (РІНЦ, RF), Scientific Indexing Services (USA), SOCIONET (RF), ZENODO(Switzerland) й інші.

Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин ОНУ імені І.І. Мечникова нагадує Вам про те, що 6-7 жовтня відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні орієнтири розвитку економіки України».