КОНЦЕПЦІЯ

стратегічного розвитку Житомирського національного агроекологічного університету
на період до 2016 року

І. Загальні положення

В Концепції реформування і розвитку аграрної освіти та науки, затвердженої  розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  від  6   квітня 2011 р. № 279-р. підкреслюється, що сучасний стан економіки країни потребує створення  нової  системи  інноваційного  розвитку  агропромислового  сектора

«аграрна освіта – аграрна наука – аграрне виробництво». Формування такої системи визначає необхідність модернізації усіх напрямів діяльності університету, забезпечення лідерства в галузі підготовки висококваліфікованих фахівців і наукових кадрів для агропромислового сектора України шляхом створення та впровадження у навчальну, наукову, виховну та інші сфери діяльності нових процесів, процедур та технологій, орієнтації управління університетом на нові, нестандартні підходи до вирішення проблем та зовнішніх викликів.

 

ІІ. МЕТА І СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ УНІВЕРСИТЕТУ

Метою Житомирського національного агроекологічного університету (далі Університет) є підготовка висококласних фахівців для агропромислового сектора національної економіки України на засадах імплементації інноваційної моделі освіти, екологізації навчального процесу, інтеграції наукової  та освітньої діяльності, формування активної громадської позиції студентів та професорсько-викладацького складу, входження до світового наукового простору.

Стратегічними цілями Концепції розвитку Університету є:

 • в галузі освіти – досягнення та утримання лідерських позицій у підготовці висококваліфікованих фахівців для агропромислового сектора Північно-Західного регіону (Житомирська, Рівненська, Волинська області);
 • в науковій діяльності – досягнення статусу самоврядного (автономного) дослідницького національного Університету на основі інтеграції науково- дослідних установ Північно-Західного регіону;
 • в галузі інформатизації та комп’ютеризації – впровадження у всі сфери діяльності Університету новітніх інформаційних та телекомунікаційних технологій; модернізація інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури Університету;
 • в міжнародному співробітництві – забезпечення високого міжнародного авторитету Університету на основі розвитку міжнародних зв’язків у сфері наукової діяльності та освіти;
 • у соціальній політиці – реалізація комплексу соціальних цільових програм для студентів та працівників (покращення умов праці та навчання;

 

житлових  умов;    профілактичне  оздоровлення,  організація спортивно- оздоровчих заходів, відпочинку тощо);

 • у формуванні активної громадянської позиції – забезпечення гармонійного розвитку особистості на основі засвоєння загальнолюдських і національних цінностей та розвитку студентського самоврядування.

 

ІІІ. НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ

Забезпечення високої якості освіти

 

Концептуальним напрямом реалізації стратегічної мети Університету у галузі освіти здійснюватиметься шляхом реалізації таких напрямів діяльності:

 • реалізація моделі випереджаючої освіти, заснованої на ідеї становлення всебічно розвинутої особистості та її вміння адаптуватися до швидких змін у нових технологіях та суспільних процесах, що сприятиме забезпеченню професійної мобільності та конкурентоспроможності випускників;
 • побудова навчального процесу на принципах гнучкості, адаптивності, економічної ефективності та інноваційності практичної підготовки з орієнтацією на споживачів освітніх послуг;
 • внесення інноваційних змін у зміст і методологію освіти: участь у формуванні державних стандартів з профільних спеціальностей; реалізація педагогічних інновацій;
 • забезпечення гнучкої технології планування та організації навчального процесу, орієнтованої на індивідуалізацію навчання та мотивацію творчої самостійної роботи студентів;
 • впровадження інноваційних технологій та методів навчання, заснованих на досягненнях науки, інформаційних і дистанційних освітніх технологіях;
 • забезпечення взаємодії із роботодавцями при формуванні планів і програм навчання; активний розвиток і розширення спектру магістерських програм з врахуванням вимог ринку праці;
 • забезпечення безперервної практичної підготовки студентів у період навчальної, виробничої та переддипломної практик на провідних підприємствах, організаціях, установах;
 • впровадження інноваційних підходів до мовної підготовки: досягнення необхідного рівня володіння іноземними мовами; набуття навичок сприйняття складної спеціальної інформації, здатності формувати нові ідеї та пропозиції; забезпечення інтенсивного вивчення мови шляхом стажувань у рамках програм міжнародних академічних обмінів тощо;
 • формування системи бізнес-освіти на основі інтеграції кращого досвіду та впровадження інноваційних підходів: розширення програм додаткової професійної вищої освіти (перепідготовка та підвищення кваліфікації, стажування); забезпечення варіативності форм навчання, високої якості змістовного наповнення навчально-методичних матеріалів;
 • удосконалення змісту та підвищення якості освітніх програм шляхом вивчення та запровадження передових педагогічних і освітніх технологій, авторських курсів, майстер-класів у викладанні дисциплін;
 • підготовка навчально-методичного забезпечення дисциплін у відповідності до вимог кредитно-модульної системи, переведення навчально- методичних комплексів дисциплін в електронний формат;
 • обладнання на факультетах спеціалізованих лабораторій, зокрема прикладної екології, охорони довкілля, моніторингу, геодезії, охорони праці та ін.;
 • розширення напрямів підготовки спеціалістів, насамперед екологічного профілю, шляхом ліцензування нових спеціальностей.

 

Активізація науково-дослідної роботи та інтеграція науки і освіти

Необхідною умовою забезпечення динамічного розвитку Університету є перетворення наукової роботи в пріоритетний напрям діяльності. Наука є органічною частиною освіти, базовим елементом і рушійною силою розвитку Університету. Сучасні умови вимагають перегляду звичної стратегії навчання і використання методів, які дозволяють навчити студентів оволодіти знаннями, самостійно здобувати і оновлювати їх. Навчальний процес має бути підпорядкований розвитку у студентів навичок наукової творчості, системного аналізу проблем.

Концепцією передбачається необхідність досягнення статусу самоврядного (автономного) дослідницького національного Університету, що відповідає провідним університетам за рівнем та якістю наукових досліджень і освітніх програм; підвищення якості та інноваційної складової наукових досліджень, збільшення кількості наукових розробок, стимулювання   припливу творчої  молоді  в  науку та освіту. Вказана  мета  здійснюватиметься шляхом реалізації таких напрямів діяльності:

 • реалізації принципу науковості освітньої діяльності шляхом формування змісту навчальних дисциплін у відповідності з останніми науковими уявленнями та досягненнями у відповідній галузі науки;
 • забезпечення інтеграції науково-дослідної діяльності й навчання, коли навчальний процес ґрунтується на сучасних наукових дослідженнях та використанні інформаційно-комунікаційних технологій навчання;
 • створення та розвиток інфраструктури підтримки інноваційної діяльності (наукових лабораторій, експериментальних проблемних груп, відділів інноваційної діяльності та провайдингу) для забезпечення ефективного партнерства університетської науки і бізнесу;
 • забезпечення розвитку та створення нових наукових шкіл шляхом моніторингу пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних досліджень; коригування напрямів досліджень відповідно до вимог замовників і споживачів; підвищення рівня фундаментальних досліджень і прикладних розробок; посилення дослідницької компоненти в програмах підготовки висококваліфікованих фахівців тощо;
 • активізація діяльності Університету та його структурних підрозділів у розробленні та реалізації державних цільових, галузевих і регіональних соціально-економічних проектів та програм; проведення експертно- аналітичного оцінювання наукових розробок для органів управління всіх рівнів і суб‘єктів господарювання; формування портфеля договірних замовлень на дослідження;
 • подальший розвиток і поглиблення наукового співробітництва шляхом формування наукових колективів із науково-педагогічних працівників Університету, інших вищих навчальних закладів України та зарубіжжя, провідних вітчизняних і зарубіжних учених та фахівців-практиків для проведення нових, міждисциплінарних за характером, досліджень, у тому числі виконання спільних наукових програм і підготовки спільних наукових праць;
 • підвищення наукової активності всіх суб'єктів освітнього процесу та формування нового покоління педагогів-дослідників шляхом покращення якості підготовки та захисту дисертаційних досліджень, зростання ефективності роботи аспірантури, впровадження ефективної системи мотивації підготовки та захисту докторських дисертацій;
 • розроблення цілісної системи пошуку і відбору талановитої студентської молоді; забезпечення роботи Студентського наукового товариства;
 • проведення активної політики трансферу наукових результатів у навчальний процес і професійне середовище шляхом проведення конференцій, симпозіумів, круглих столів, методологічних семінарів, проблемних лекцій тощо;
 • реалізація потенціалу ботанічного саду, дослідного господарства, лабораторій Університету та підвищення їх ролі в освітній та науковій діяльності;
 • нарощування матеріально-технічної бази дослідного господарства, лабораторій Університету для забезпечення проведення наукових досліджень на сучасному рівні.

 

Інформатизація та комп’ютеризація

Інформатизація та комп’ютеризація в  Університеті спрямовуватиметься на впровадження в усі сфери його діяльності новітніх інформаційних технологій і програмного забезпечення, зокрема інформатизація процесу управління для забезпечення ефективності прийняття управлінських рішень; забезпечення навчальної, наукової та інших сфер діяльності Університету сучасними інформаційними технологіями;  формування  єдиного інформаційного освітнього середовища та інтеграція у вітчизняний та світовий інформаційний простір.

Досягнення визначених цілей у сфері інформатизації здійснюватиметься шляхом:

 • формування єдиної інформаційної системи шляхом впровадження провідних інформаційних технологій управління кадрами, знаннями та процесами Університету; створення бібліотечно-бібліографічної інформації в електронному вигляді та забезпечення електронних засобів пошуку та обслуговування запитів на інформаційні ресурси бібліотеки; інтеграції усіх програмно-технічних комплексів у єдину систему для ефективного управління Університетом та раціонального використання інтелектуального потенціалу його працівників; створення єдиної системи електронного документообігу; уведення системи персональних Web-сторінок викладачів і співробітників Університету;
 • інтеграції в науково-освітні телекомунікаційні мережі: забезпечення інформаційної підтримки наукових досліджень, випуску електронних інформаційних видань, участі в Інтернет-семінарах, форумах, конференціях з актуальних наукових та освітніх проблем;
 • інформатизації процесу навчання: впровадження активних методів навчання на базі нових інформаційно-комунікаційних технологій; забезпечення стаціонарним мультимедійним обладнанням лекційних аудиторій з можливістю доступу до мережі Інтернет для використання презентацій, навчальних фільмів та демонстрації і навчання роботі з прикладним програмним забезпеченням та інформаційними системами; використання комп’ютерних технологій для моніторингу та аналізу якості знань, розробки та апробації нових методик тестування; розробки автоматизованих навчальних курсів, їх тиражування, розповсюдження і супроводження; створення медіацентру і відеотеки навчальних курсів з відкритим доступом для самостійного навчання тощо;
 • впровадження новітніх програмно-апаратних комплексів підготовки друкованих та електронних видань у видавництві Університету;
 • розширення можливостей доступу студентів і співробітників до освітніх і наукових інформаційних ресурсів через Інтернет-портал Університету;
 • впровадження нових і модернізація діючих лінгафонних аудиторій для вивчення іноземних мов з урахуванням інноваційних методів навчання;
 • оновлення інформаційної та телекомунікаційної інфраструктури Університету.
 • створення електронних WEB-сайтів кафедр, формування на них електронних каталогів і фондів навчальної та наукової літератури за дисциплінами, що викладаються на кафедрах.

 

Міжнародне співробітництво

З метою підвищення міжнародного авторитету Університету, забезпечення розвитку міжнародних зв’язків у сфері наукової діяльності та освітніх  послуг  здійснюватиметься  зміцнення  та  розвиток  співробітництва з провідними зарубіжними університетами; участь у проведенні спільних міжнародних наукових досліджень; розширення можливостей доступу студентів до міжнародних освітніх програм.

Реалізація визначених цілей реалізовуватиметься за рахунок вирішення таких завдань:

 • вивчення та запровадження міжнародного досвіду щодо підтримки самостійної та індивідуальної роботи студентів;
 • оволодіння кращими світовими та європейськими зразками інноваційної, освітньої та наукової діяльності;
 • формування ефективного механізму наукової співпраці інститутів та підрозділів Університету з міжнародними партнерами, активне залучення співробітників міжнародних дослідницьких центрів та знаних зарубіжних вчених у навчальний процес;
 • входження в систему міжнародного науково-інформаційного і комунікаційного простору для залучення до наукової роботи учених і дослідників з інших країн;
 • розширення міжнародного наукового представництва Університету шляхом інтенсифікації інформаційно-рекламної діяльності;
 • активне залучення студентів і аспірантів до різних форм міжнародної наукової діяльності;
 • активізація публікацій науково-педагогічних працівників у міжнародних наукових виданнях;
 • пошук додаткових форм фінансування наукових досліджень за рахунок грантів, проектів і програм.
 • розширення участі науково-педагогічних працівників Університету в міжнародних проектах академічних обмінів викладачами і вченими, курсах підвищення кваліфікації та стажування для науково-педагогічних працівників;
 • залучення кваліфікованих науково-педагогічних працівників закордонних вищих навчальних закладів та спеціалістів організацій до проведення лекцій, тренінгів, семінарів іноземними мовами;
 • налагодження сталих зв’язків із науково-викладацькими колективами закордонних наукових та навчальних закладів та стимулювання обміну досвідом.

 

Кадрова та соціальна політика

Подальше підвищення якісного рівня науково-педагогічного колективу забезпечуватиметься шляхом формування інтелектуального потенціалу Університету відповідно до критеріїв та вимог надання освітніх послуг у сфері вищої освіти; досягнення лідерських позицій на ринку професійної освіти та статусу провідного регіонального центру підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників аграрного сектора та сільських органів місцевого самоврядування; розробки системи мотивації праці, орієнтованої на формування потреби у працівників в постійному особистісно-професійному самовдосконаленні.

Система кадрового забезпечення спрямовується на вирішення таких завдань: 

 • підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету; організація підготовки та перепідготовки кадрів;
 • підготовка науково-педагогічних працівників в аспірантурі та докторантурі Університету, а також провідних ВНЗ і наукових установ України та зарубіжжя відповідно до вимог формування сучасних компетенцій педагогічних кадрів;
 • удосконалення системи рейтингування науково-педагогічних кадрів;
 • оптимізація системи оплати праці та стимулювання, розробка процедури та критеріїв представлення працівників до відзначення нагородами та почесними званнями.

Ефективна соціальна політика, відповідальні партнерські взаємини між науково-педагогічним складом, іншими працівниками, студентами – вирішальна умова стабільності власних кадрових ресурсів та успішної діяльності Університету. Соціальна політика в Університеті спрямовуватиметься на підтримку персоналу, зміцнення соціально- психологічного клімату в колективі, що сприятиме якісній командній роботі, формуванню почуття впевненості в майбутньому і підвищенню значущості Університету, його соціальних та культурних традицій.

Система соціального забезпечення орієнтується на реалізацію комплексу соціальних цільових програм для працівників і студентів: покращання житлово- побутових умов студентів і викладачів, профілактичне оздоровлення, організацію спортивно-оздоровчих заходів, відпочинку тощо.

 

Формування активної громадянської позиції

 

Стратегічним орієнтиром у формуванні активної громадянської позиції Концепцією визнано забезпечення гармонійного розвитку особистості  на основі засвоєння загальнолюдських і національних цінностей та розвитку студентського самоврядування.

Досягнення поставленої мети буде забезпечуватись шляхом вирішення наступних завдань:

 • підтримка студентського самоврядування, яке забезпечує захист прав та інтересів студентів, їх участь в управлінні вищим навчальним закладом;
 • вдосконалення організаційно-методичного забезпечення виховного процесу, вивчення, узагальнення та впровадження кращих надбань міжнародного і національного досвіду організації виховної роботи;
 • сприяння активному обміну теоретико-методологічними засадами системи національного виховання, новими підходами, формами і методами виховної діяльності шляхом організації й проведення науково-методичних конференцій, симпозіумів, методологічних семінарів, круглих столів тощо;
 • розширення мережі спортивних секцій, клубів та інших творчих об'єднань студентської молоді і викладачів;
 • посилення координації органів студентського самоврядування, забезпечення всебічного висвітлення діяльності студентського самоврядування в друкованих та електронних виданнях Університету;
 • сприяння налагодженню контактів органів студентського самоврядування Університету з українськими та міжнародними студентськими організаціями;
 • стимулювання студентських інноваційних ініціатив та впровадження їх у діяльності Університету;
 • сприяння організації студентським самоврядуванням наукових, культурно-масових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;
 • забезпечення органів студентського самоврядування належними умовам для їх діяльності;
 • розширення участі студентів Університету у проектах всеукраїнських і міжнародних студентських організацій та товариств;
 • сприяння вихованню духовності та культури шляхом залучення студентської молоді до участі у благодійних акціях в соціальних та оздоровчих заходах, розвитку волонтерського руху;
 • створення силами студентів профорієнтаційних груп та інтернет- порталу для абітурієнтів;
 • включення до кадрового резерву Університету студентів, яким властиве інноваційне мислення, відповідальність, лідерські якості;
 • інтеграція окремих виховних стратегій, діяльності студентського самоврядування, студентського профкому, культурно-масової,  спортивно-масової роботи, зв'язків з громадськістю в єдину систему;
 • налагодження зв'язків з випускниками Університету та державними діячами-меценатами, що опікуються духовним та інтелектуальним розвитком нації та створення за їх участю «Опікунської ради ЖНАЕУ»;
 • створення й реалізація системного проекту щодо позиціювання Університету серед громадськості міста, регіону, держави; популяризація та розвиток бренду Університету, зокрема за рахунок створення студентською радою та профкомом студентів Університету агітаційних бригад;
 • створення студентського прес-центру Університету: студентської газети, інтернет-форуму, студентського радіо, проведення круглих столів, конференцій, прес-конференцій, відкритих секцій, спрямованих на висвітлення особливостей життя в Університеті;
 • розробка та реалізація проекту системних оцінювання, мотивації та заохочення кращих досягнень студентів Університету (зарахування слухачами школи резерву кадрів, рекомендація до участі в проекті «Розумний відпочинок» тощо);
 • ведення централізованого обліку соціально-незахищених категорій студентів;
 • сприяння покращанню обслуговування студентів в закладах громадського харчування та забезпечення належних умов харчування;
 • проведення системного аналізу та контролю охорони здоров'я студентів і співробітників Університету; профілактичних заходів і інформаційного забезпечення   щодо    підвищення ефективності праці та навчання;
 • проведення щоквартального волонтерського руху «День донора» в Університеті;
 • активізація роботи діючих творчих колективів Університету, сприяння масовості участі студентів в творчих та концертних заходах на кожному факультеті: щорічне проведення фестивалів-конкурсів серед першокурсників, урочисте святкування Днів факультетів тощо;
 • організація постійно діючих суспільно-корисних екологічних акцій, організованих студентами та співробітниками Університету, з метою підвищення екологічної культури та свідомості громадян.