АСПІРАНТУРА І ДОКТОРАНТУРА

Одним з пріоритетних напрямків наукової діяльності Житомирського національного агроекологічного університету є підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, яка здійснюється через аспірантуру і докторантуру.

Аспірантура

За всю історію ВНЗ аспірантура відкривалася тричі: у 1933, у 1961, та у 1984 роках. У різні роки аспірантуру очолювали Зіновчук В.В., Клименко О.М., Готовчиць А.Г., Прокопенко І.П., а з 2001 року в університеті було введено штатну одиницю завідувача аспірантурою, яку очолила доцент Дема В.М.

На даний час підготовка аспірантів проводиться в шести галузях наук (біологічні, технічні, сільськогосподарські, економічні, ветеринарні, психологічні) з сімнадцяти спеціальностей:

 • 03.00.16 – екологія
 • 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва;
 • 06.01.01 – загальне землеробство;
 • 06.01.03 – агрогрунтознавство і агрофізика;
 • 06.01.05 – селекція і насінництво;
 • 06.01.09 – рослинництво;
 • 06.02.01 – розведення та селекція тварин;
 • 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів;
 • 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва (разовий набір);
 • 06.03.03 – лісознавство і лісівництво;
 • 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
 • 08.00.04 – економіка та управління підприємствами;
 • 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;
 • 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин;
 • 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія;
 • 16.00.07 – ветеринарне акушерство;
 • 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (разовий набір).

Навчання в аспірантурі університету здійснюється з відривом та без відриву від виробництва. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Особи, які рекомендовані для вступу до аспірантури, мають право на вступ безпосередньо після закінчення ВНЗ.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує трьох років, а без відриву від виробництва – чотирьох років.

Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія під головуванням ректора університету та заступника голови комісії – проректора з наукової роботи та інноваційного розвитку. Члени приймальної комісії призначаються ректором університету з числа завідувачів кафедри, провідних вчених університету, а також директорів навчально-інноваційних інститутів ЖНАЕУ.

Приймальна комісія виносить рішення, згідно з яким вступники допускаються до складання вступних іспитів до аспірантури, про що сповіщає вступника в тижневий термін.

Допущеним до вступних іспитів до аспірантури для підготовки та складання іспитів надається відпустка тривалістю 30 календарних днів зі збереженням заробітної плати за місцем основної роботи.

Вступні іспити проводяться конкурсними комісіями у терміни, що призначаються ректором університету. До складу комісії входять кваліфіковані спеціалісти (доктори та кандидати наук), передбачувані наукові керівники зі спеціальностей, за якими здійснюється прийом до аспірантури.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації, затверджених МОН України.

Особи, які повністю або частково склали кандидатські іспити, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури.

На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія виносить відповідне рішення щодо кожного вступника. У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні мають вступники, рекомендовані до вступу до аспірантури, які успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів.

Рішення приймальної комісії про прийом до аспірантури або про відмову в прийомі повідомляється вступнику у п'ятиденний термін, зарахування здійснюється наказом ректора університету після прийняття рішення приймальною комісією. Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора призначається науковий керівник, як правило, доктор наук, або за рішенням вченої ради, як виняток, кандидат наук.

Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, мають право на зарахування за контрактом понад план державного замовлення.

Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, контролює виконання індивідуального плану роботи аспіранта та несе особисту відповідальність за якісне написання аспірантом дисертаційної роботи.

Аспірант працює за індивідуальним планом роботи і не менше ніж два рази на рік звітує про його виконання на засіданні кафедри та науково- технічній раді відповідного науково-інноваційного інституту ЖНАЕУ. За результатами атестації наказом ректора університету аспірант переводиться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантури.

Аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі з відривом від виробництва за державним замовленням, працевлаштовуються згідно з типовою угодою, а аспіранти, які закінчили навчання поза державним замовленням – згідно з контрактом.

Щорічно в аспірантурі ЖНАЕУ навчається 140–150 аспірантів, з яких 90–100 навчаються з відривом від виробництва.

Наукове керівництво аспірантами здійснюють доктори наук, професори Бурлака В.А., Галатюк О.Є., Горальський Л.П., Грабар І.Г., Гузій А.І., Довгій Ю.Ю., Дідора В.Г., Дубовий В.І., Зіновчук В.В., Зіновчук Н.В., Зінчук Т.О., Калиновський Г.М., Куян В.Г., Лось Л.В., Масловська Л.Ц., Микитюк В.М., Мойсієнко В.В., Надточій П.П., Пелехатий М.С., Пількевич І.А., Положенець В.М., Романчук Л.Д., Скидан О.В., Славов В.П., Смаглій О.Ф., Ткачук В.І., Ходаківський Є.І., Цаль-Цалко Ю.С.; професори Дема Д.І., Дереча О.А., Осовська Г.В., Павловська Л.Д., Суліменко Л.А., Якобчук В.П.

За останні десять років докторантами, аспірантами та здобувачами університету було підготовлено і успішно захищено 12 докторських та 221 кандидатських дисертацій.

 

Докторантура

З 2006 року в університеті відкрита докторантура за рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 26.06.2006 р., протокол № 480. На даний час п’ять докторантів проходять підготовку зі спеціальностей:

 • 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
 • 08.00.04 – економіка та управління підприємствами;
 • 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин.

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності.

Докторантура має одну форму навчання – з відривом від виробництва.

Термін підготовки в докторантурі на загальних умовах не перевищує трьох років.

Відповідна кафедра у місячний термін з часу отримання документів заслуховує наукові доповіді вступників до докторантури, розглядає розгорнуті плани роботи над дисертацією і шляхом таємного або відкритого голосування визначає можливість зарахування кожної особи до докторантури. Вчена рада університету в місячний термін розглядає висновки кафедри щодо кожного вступника та його наукового консультанта і приймає рішення про його зарахування до докторантури.

Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора університету.

Щороку докторанти звітують про виконання індивідуального плану роботи на вченій раді університету після попереднього обговорення на кафедрі та науково-технічній раді відповідного науково-інноваційного інституту ЖНАЕУ і членами ради приймається рішення про подальше перебування кожного докторанта в докторантурі. Результати атестації затверджуються і оформляються наказом ректора університету.