Ходківський Євгеній Іванович

Директор інституту, професор кафедри економічної теорії,
інтелектуальної власності та публічного управління

 

Ходаківський Євгеній Іванович – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, академік Української академії економічних наук, почесний професор Житомирського національного агроекологічного університету та Житомирського технологічного університету, член президії Житомирського ВУТ «Просвіта», нагороджений знаком Петра Могили, медаллю Будівничий України, автор низки монографій, серед них «Методологія наукових досліджень в парадигмі синергетики», яка удостоєна І місця в Україні серед кращих наукових праць у номінації «Підручник, посібник» (2009 р.), підручників «Психологія управління» (п’ять видань), «Економіка та менеджмент праці» (праксеологічний аспект – два видання), «Інтелектуальна власність» (три видання), «Провидіння» (два видання), «Синергетична парадигма економіки» (два видання), «Праксеологічні основи менеджменту» та інших праць. Він започаткував цикл праць наукової публіцистики книгою «Кароль Войтила – вчений працезнавець, релігійний діяч, Святий і цивілізаційна перспектива розвитку людськості» (2018 р.), «Імаготерапія (НЛП) професора Мільтона Еріксона і Народного цілителя Горпини Харченко» (2018 р.), «Техніка управлінської безпеки» (2018 р.), «Корпоративна культура управління» (2019 р.), «Домінування парадигм холістичності в сучасній науці» (2019 р.) та інші. Спонсор п’яти видань збірок віршів молодої поезії Житомирщини. Доктор економічних наук Є. І. Ходаківський вивчає синергетичні засади відтворення суспільного потенціалу.

Діяльність

Науково-інноваційного інституту економіки і агробізнесу

Інститут економіки і агробізнесу створено з метою вирішення актуальних економічних та соціальних проблем аграрного сектора економіки України, насамперед у північно-західному регіоні країни, шляхом проведення наукових досліджень, публічного обговорення отриманих результатів та їх впровадження на практиці заради забезпечення громадського блага, зростання добробуту громадян і процвітання України.

Інститут активно працює над організацією науково-дослідної роботи, підготовкою наукових кадрів, забезпеченням наукових комунікацій та апробації досліджень, публікацією їх результатів, координацією наукових досліджень, міжнародному співробітництві у науковій сфері, впровадженню результатів наукових досліджень, забезпечення зв’язку науки з навчальним процесом.

Співробітники інституту, відомі та загальновизнані вчені, зосереджені на досліджені наступних наукових напрямів: формуванням політики продовольчої безпеки та запровадження ГІС на загальнодержавному та регіональному рівнях займається доктор економічних наук О. В. Скидан, професор Т. О. Зінчук досліджує соціально-економічні пріоритети сільського розвитку в умовах глобалізації економіки та євроінтеграційних перспектив України, стратегічні напрями євроінтеграційної перспективи розвитку суспільного сектора економіки; формування доданої вартості у вертикально інтегрованих маркетингових ланцюгах агропродовольчого комплексу є в сфері наукових інтересів професора В. В. Зіновчука; інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій є в сфері наукових інтересів доктора економічних наук І. Л. Литвинчук; аналітична оцінка і розробка стратегії ефективного розвитку аграрних підприємств північно-західного регіону України з урахуванням євроінтеграційної перспективи представлена у результатах наукових досліджень наукового колективу на чолі із професором В. М. Микитюком; облік, аналіз та контроль в умовах сучасних концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства досліджуються професором Ю. Ю. Мороз; обліково-аналітичне забезпечення формування справедливої вартості підприємства як наукова школа сформовані професором Ю. С. Цаль-Цалко; методологія побудови сучасних інформаційних технологій аналізу та відображення стану інформаційної та екологічної безпеки держави досліджуються доцентом Ю. Б. Бродським; дослідження механізмів підвищення капіталізації аграрного сектору економіки розкриваються у працях доктора економічних наук О. М. Ніколюк; стратегічні напрями забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів аграрного підприємництва є об’єктом наукового пошуку професора В. І. Ткачука; теорія і методологія розвитку страхового ринку в аграрній сфері є предметом наукової дискусії у працях доктора економічних наук О. М. Віленчука; фінанси в умовах бюджетної децентралізації є об’єктом наукового пошуку професора Д. І. Деми та доцента Л. В. Недільської; інституційні імперативи інтелектуалізації економіки в євроінтеграційному вимірі та механізми публічного управління розвитком територіальних громад досліджуються професором В. П. Якобчук; інноваційно-інвестиційні імперативи в сучасному агробізнесі досліджує колектив авторів на чолі із доцентом Т. В. Швець, стратегічні напрями розвитку аграрного сектора північно-західного регіону України в умовах інституційних змін та соціально-економічних трансформацій розкриває у своїх дослідженнях доцент І. І. Кравчук та інші.

Діяльність інституту спрямована на забезпечення відтворення наукових кадрів університету, виконує системні наукові дослідження у напрямі розробки та обґрунтування стратегічних напрямів та пріоритетів формування конкурентоспроможного суспільного сектора економіки Північно-Західного регіону України, координує і спрямовує вектори наукового пошуку аспірантів, докторантів та інших здобувачів наукових ступенів. З метою підготовки висококваліфікованих фахівців функціонує спеціалізована вчена рада, яка розпочала свою роботу під головуванням професора М. П. Поліщука у 2003 р., з 2005 р. ці обов’язки виконує професор В. В. Зіновчук, науковим секретарем ради була професор В. П. Якобчук. Наразі вчену раду по захисту кандидатських та докторських дисертацій очолює професор О. В. Скидан, секретарем ради є доцент Л. В. Тарасович. Беззмінним заступником голови Вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій є професор Є. І. Ходаківсьий. На рахунку Інституту економіки і агробізнесу понад 200 захищених кандидатських і 20 докторських дисертацій. Є. І. Ходаківський є модератором попередніх захистів дисертаційних робіт та науково-методичних семінарів молодих вчених. Також інститут, крім координаційної функції та затвердження тематики досліджень здобувачів наукових ступенів, здійснює відбір талановитої молоді серед студентів університету, забезпечує прийом в аспірантуру на конкурсних засадах, здійснює атестацію аспірантів і докторантів, представляє відповідні висновки Вченій раді університету.

З метою виховання молодої заміни інститут регулярно проводить наукові форуми, наукові конференції, в тому числі всеукраїнські й міжнародні, семінари, симпозіуми, круглі столи тощо, а також організовує презентації завершених розробок, програм, монографій, виступає ініціатором зустрічей з провідними фахівцями з питань розвитку та розбудови нашої держави як України, так і зарубіжних країн, зокрема країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, країн Латинської Америки та ін. На засіданнях науково-технічної ради інституту розглядаються і рекомендуються до опублікування наукові монографії та збірники інших наукових праць, звіти.

Завдяки налагодженій співпраці інституту з іншими закладами України та світу вчені-економісти мають можливість координувати свої дослідження з відомими методологічними центрами економічних досліджень, до яких, насамперед, належать Інститут економіки і прогнозування, а також Інститут природокористування та сталого розвитку Національної академії аграрних наук України, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук, Інститутом аграрного розвитку в країнах Центральної та Східної Європи (Німеччина), Клайпедським університетом (Литва). При цьому забезпечується співпраця з іншими навчальними закладами та науково-дослідними установами. Традиційною є співдружність аграрних економістів університету та Інституту сільського господарства Полісся НААН України.

Аби зміцнити існуючий та якісно покращити зв’язок науки з навчальним процесом викладацький колектив інституту регулярно висуває пропозиції щодо використання результатів наукових досліджень у викладанні окремих навчальних дисциплін, здійснює підготовку студентів і магістрантів до участі у наукових конференціях та конкурсах наукових робіт, надає допомогу в організації наукових форумів молодих вчених, забезпечує участь студентів і магістрантів у зборі та обробці емпіричних даних та у впровадженні результатів наукових досліджень під час виробничої практики.

Наукові розробки та досягнення інституту спрямовані перш за все на впровадження їх у життя. Для цього здійснюється оцінка інноваційної значимості наукової продукції, пошук потенційних реципієнтів наукових розробок, оформлення і реєстрація документів, що підтверджують результати впровадження, формується система моніторингу результативності та ефективності впровадження, а останнім часом поставлено також завдання переходу до системи комерційного впровадження – провайдингу. Результати наукових досліджень реалізуються також шляхом опублікування теоретичних узагальнень та їх емпіричних підтверджень для ініціювання дискусії серед наукової громадськості, видання науково-практичних рекомендацій виробництву, участі у законотворчій діяльності, проведення науково-методичних семінарів для товаровиробників, представників агробізнесу, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

Наразі аспірантами і докторантами Інституту виконуються і завершуються наукові дослідження за темами:

на здобуття наукового ступеня доктора наук:

«Кластерна стратегія розвитку аграрного сектора: методика, методологія та моделі» (виконавець – Булуй О. Г., науковий консультант – д. е. н., професор В. І. Ткачук);

«Кооперативний маркетинг в агробізнесі: теорія, методологія, практика» (виконавець – Буднік О. М., науковий консультант – д. е. н., професор В. В. Зіновчук);

«Управлінські рішення в менеджменті підприємств харчової промисловості: теорія, методологія, практика» (виконавець – Овдіюк О. М., науковий консультант – д. е. н., професор О. В. Скидан);

«Багатофункціональний розвиток сільських територій: теорія, методологія, практика» (виконавець – Плотнікова М. Ф., науковий консультант – д. е. н., професор О. В. Скидан);

на здобуття наукового ступеня доктора філософії

«Геоекономічні перспективи розвитку аграрного сектора» (виконавець – Воронич М. М., науковий керівник – д. е. н., професор Т. О. Зінчук);

«Управління фінансово-економічною діяльністю підприємств на сільських територіях» (виконавець – Давидюк С. М., науковий керівник – к. е. н., професор Д. І. Дема);

«Організаційно-економічні засади управління екосистемними послугами в лісовому господарстві» (виконавець – Коморна О. М., науковий керівник – д. е. н., професор Ю. А. Никитюк);

Формування конкурентних переваг органічної продукції» (виконавець – Коценко М. С., науковий керівник – д. е. н., професор В. І. Ткачук);

«Організація бізнес-моделі розвитку територіальних громад у мовах циркулярної економіки» (виконавець – Кузьменко О. П., науковий керівник – д. е. н., професор Ю. Ю. Мороз);

«Розвиток вертикально інтегрованих структур аграрного бізнесу в умовах глобалізації» (виконавець – Левківський Є. В., науковий керівник – д. е. н., професор Т. О. Зінчук);

«Управління фінансовим забезпеченням сільськогосподарських підприємств» (виконавець – Логвиненко С. Л., науковий керівник – д. е. н., доцент Кравчук І. І.);

«Формування системи менеджменту в агробізнесі» (виконавець – Ляшенко Р. В., науковий керівник – д. е. н., професор Ходаківський Є.І.);

«Інституційне регулювання зовнішньоекономічної діяльності аграрного сектора економіки України» (виконавець – Малина С. Л., науковий керівник – д. е. н., професор Т. О. Зінчук);

 «Організаційно-економічні засади розвитку екологічного туризму» (виконавець – Осіпчук А. С., науковий керівник – д. е. н., професор О. В. Скидан);

 «Управління фінансовим потенціалом сільських громад на засадах сталого розвитку та європейської інтеграції» (виконавець – Патинська-Попета М. М., науковий керівник – д. е. н., професор Т. О. Зінчук);

«Формування економічного механізму забезпечення самодостатності лісогосподарських підприємств в умовах децентралізації влади» (виконавець – Пиршин М. І., науковий керівник – д. е. н., професор Ю. С. Цаль-Цалко);

«Формування підприємницького потенціалу розвитку сільських територій» (виконавець – Ракович О. І., науковий керівник – д. е. н., доцент Кравчук І. І.);

«Сталий розвиток територіальних громад на засадах креативної економіки» (виконавець – Семенець Г. В., науковий керівник – к. е. н., професор В.П. Якобчук);

«Екоменеджмент лісогосподарювання на територіях пострадіаційного забруднення» (виконавець – Фітісов А. М., науковий керівник – д. е. н., професор Ходаківський Є.І.);

«Розвиток фермерських господарств органічного сектора в умовах глобалізації» (виконавець – Шегеда О. В., науковий керівник – д. е. н., професор Данкевич Є.М.);

У зв’язку зі зміною назви вузу на Поліський національний університет, активним використанням геоінформаційних технологій у освітній та науковій сферах, перспективна наукова тематика Інституту зорієнтована на вивчення імперативів формування соціально-економічних систем стійкості та безпеки розвитку децентралізованих територіальних громад регіону Полісся України.

Директор НІІ економіки і агробізнесу,

д. е. н., професор                                                         Є. І. Ходаківський

Секретар НІІ економіки і агробізнесу,

к. е. н., доцент                                                              М. Ф. Плотнікова

Наукові читання 2017

Наукові читання 2018

Наукові читання 2019

Положення про НІІ

Збірник від 04.12.2018

Збірник від 23.11.2017

Збірник від 28.11.2019

Положення про інститут