Данкевич Євген Михайлович
Директор інституту, доктор економічних наук, професор,
заслужений працівник сільського господарства України

 

Данкевич Є.М. у 1980 р. закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю “Агрономія”, з 2000 по 2003 рр. навчався в аспірантурі цього ж навчального закладу.

З 1980 р. по 1986 р. працював головним агрономом колгоспу ім. 40-річчя Жовтня с. В. Деревичі Любарського району Житомирської області, агрономом Житомирської філії інституту “Укрземпроект”.

З 1986 р. по 2000 р. працював провідним, головним агрономом, заступником начальника відділу, начальником відділу землеробства управління агропромислового комплексу Житомирської облдержадміністрації.

У 2003 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Державного агроекологічного університету захистив дисертацію на тему “Агроекологічне обґрунтування вирощування ріпака ярого в умовах Полісся України” і отримав науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

З 2000 р. по 2015 р. працював заступником начальника управління – начальником відділу ринків продукції рослинництва та розвитку насінництва сільського господарства і продовольства, заступником директора департаменту агропромислового розвитку – начальником управління організації виробництва і маркетингу продукції рослинництва та інженерно-технічного забезпечення Житомирської облдержадміністрації.

З 2012 по 2014 рр. Данкевич Є.М. був здобувачем наукового ступеня доктора економічних наук Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

 У 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” захистив дисертаційну роботу на тему: “Стратегія розвитку міжгалузевої інтеграції в аграрному секторі економіки” та здобув науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

З 2015 р. Данкевич Є.М. працює на посаді декана факультету екології і права, професора кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування Житомирського національного агроекологічного університету.

Більше 20 років Данкевич Є.М. проводить комплексні наукові дослідження з проблем екологізації сільськогосподарського виробництва, здійснення господарської діяльності на забруднених радіонуклідами територіях, розвитку органічного виробництва. Результати досліджень опубліковані у понад 120 наукових працях, підручниках, навчальних посібниках та методичних рекомендаціях.

Діяльність

Науково-інноваційного інституту екології та лісу

Науково-інноваційний інститут екології та лісу утворений 2010 р. за галузевим принципом шляхом поєднання роботи та співпраці в наукових дослідженнях близько профільних факультетів – екологічного та лісового господарства.

Інститут успішно справляється з виконанням своїх головних завдань, а саме: підготовка, шляхом навчання в аспірантурі університету, наукових та науково-педагогічних працівників за напрямами “Екологія” та “Лісознавство і лісівництво”; проведення науково-дослідних робіт; інформаційно- консультативне забезпечення потреб сільськогосподарських та лісогосподарських підприємств; організація та проведення у тісному зв’язку з навчальним процесом впроваджувальної, дослідницької та наукової діяльності.

Співробітники Інституту активно займаються науково-дослідною діяльністю за напрямами: розробка агроекологічних критеріїв стійкості агроценозів на Поліссі України; закономірність колообігу радіонуклідів в ланцюгах екологічних систем; моніторинг екологічного стану басейнів малих річок Житомирського Полісся; наукове обґрунтування комплексної системи управління твердими побутовими відходами в Житомирській області; вивчення біорізноманіття фітоценозів та розробка заходів по їх раціональному використанню; оцінка забезпечення рекреаційно-туристичними ресурсами екологічного туризму адміністративно-територіальних одиниць Житомирської області; зелені насадження у контексті формування структури тваринного світу; оптимізація ландшафтів Центрального Полісся на засадах сталого природокористування; розробка енергозберігаючих технологій і технічних засобів для лісовідновлення на не розкорчованих зрубах; екологічна оцінка озимих зернових культур на морозо- та зимостійкість в умовах Полісся України; еколого-економічне оцінювання культур, сіножатей і пасовищ для визначення ефективності їх вирощування.

До головних обов’язків співробітників Інституту входить: впровадження в навчальний процес сучасних технологій проведення досліджень, залучення масиву експериментального матеріалу для написання курсових, дипломних робіт та проектів; підготовка монографій, навчальних посібників та підручників екологічного та лісогосподарського спрямування.

Продуктивність науково-виробничої діяльності Інституту забезпечується завдяки тісній співпраці його структурних підрозділів з виробничими об’єднаннями різної форми власності для розробки та провадження наукових напрацювань у виробництво. Безпосередньо цей напрям роботи реалізований через складання довідників з інформацією щодо екологічно безпечних технологій вирощування сільськогосподарських культур, методичних рекомендацій щодо підвищення стійкості природних та культивованих екологічних систем, отриманням патентів на винаходи, актів впровадження у виробництво.

Інститут функціонує у чітких рамках державних стандартів вищої освіти за відповідними напрямами підготовки, спеціальностями і спеціалізаціями. Створює всі необхідні умови для проведення навчально-науково-виробничої діяльності. Результатом роботи є проведення досліджень за державною чи господарськими тематиками науково-практичних конференцій, підготовка наукових доповідей на республіканських олімпіадах тощо.

Відповідати високому званню та заявленому рівню знань Інституту допомагає акцентування на підготовці наукових та науково-педагогічних працівників. Аспіранти і здобувачі постійно проходять атестацію на науково- технічній раді Інституту, яка переважно складається з докторів наук, що працюють на екологічному та лісогосподарському факультетах, провідних фахівців з спеціальності “Екологія” та “Лісознавство і лісівництво”.

Особливу увагу в своїй роботі Інститут приділяє розширенню зв’язків з зарубіжними навчальними і науковими установами задля обміну практичним досвідом, як з викладання дисциплін, так і з ведення наукової роботи.

Положення про інститут