Ключевич Михайло Михайлович

Директор інституту, доктор сільськогосподарських наук,

завідувач кафедри захисту рослин

 

Народився у Любарському районі, Житомирська область.
  У 1993 працював у КСП „Іскра” Любарського району Житомирської області
  У 1999 р. закінчив Державну агроекологічну академію України (м. Житомир), отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Агрономія». Працював у КСП „Іскра” на посаді агрохіміка.
   У 2004 році захистив дисертацію на тему: “Агроекологічні основи системи захисту пшениці від септоріозу в умовах Полісся і Північного Лісостепу України” на засіданні спеціалізованої вченої ради                  Національного аграрного університету та здобув науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.11 – фітопатологія.
  У 2008 р. присвоєно звання доцента кафедри захисту рослин.
  Упродовж 2012–2014 рр. працював заступником з навчальної роботи декана агрономічного факультету ЖНАЕУ.
  У період 2013–2015 рр. – представник від Житомирського національного агроекологічного університету у науково-методичній комісії зі спеціальності „Захист рослин” у ДУ "Науково-методичний центр      інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів "Агроосвіта" Міністерства аграрної політики та продовольства України.
  У 2016 році обраний і є наразі членом науково-методичної комісії 11 з аграрних наук та ветеринарії підкомісії 202 „Захист і карантин рослин” сектора вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.
  Із 25.05.2016 року є завідувачем кафедри захисту рослин та директором науково-інноваційного інституту агротехнологій та землеустрою Житомирського національного агроекологічного університету.
  У 2018 році захистив дисертацію «Мікози тритикале (Тriticosecale Witt.) i спельти (Triticum spelta L.) та обґрунтування екологічно безпечних систем захисту в Поліссі України» та здобув науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.11 – фітопатологія.

Сільськогосподарський дорадник.

За значні наукові досягнення, професіоналізм та особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для аграрного сектора України нагороджений почесними грамотами і подяками: Житомирської обласної державної адміністрації (2001 р. і 2015 р.), Житомирського національного агроекологічного університету (2011 р., 2012 р., 2016 р., «Гордість Житомирського національного агроекологічного університету» 2017 р.), Житомирської міської ради (2018 р.).

Сфера наукових інтересів
«Мікози фітоценозу тритикале та обгрунтування системи захисту від них в Поліссі України»;
«Наукові основи систем захисту сорго зернового від шкідливих організмів в Поліссі України»;
«Грибні хвороби жита озимого (Secale cerealе L.) та заходи обмеження їх розвитку в Поліссі України»;
«Наукові основи гармонізації фітоценозів та захисту їх рослин при виробництві органічної продукції на малопродуктивних та еродованих землях Полісся України».

Автор більше 215 наукових праць з проблем агрономії, захисту рослин, органічного виробництва, серед яких: навчальні посібники, монографія, 18 патентів на винаходи, статті, науково-методичні та практичні рекомендації виробництву тощо.

Діяльність інституту

Інститут агротехнологій та землеустрою забезпечує: координацію спільної науково-навчальної діяльності факультетів, кафедр, лабораторій та інших структурних підрозділів; ефективне використання науково-педагогічних кадрів, науково-навчальної, лабораторної та виробничої бази, соціальної інфраструктури; організацію підвищення кваліфікації викладачів; спільне проведення науково-дослідної роботи з актуальних питань сільськогосподарського виробництва; апробацію та використання результатів наукових досліджень, підготовку наукових кадрів, розробку навчально-методичного забезпечення, виробництва та реалізацію всіх видів продукції рослинництва; організовує проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів тощо.

Головними пріоритетами інноваційної діяльності Інституту є реалізація інтелектуальних інвестицій фахівців у розвиток аграрного сектора України.

Основними структурними підрозділами Інституту є агрономічний факультет та 5 кафедр (ґрунтознавства та землеробства; захисту рослин; рослинництва; технології зберігання та переробки продукції рослинництва; геодезії та землеустрою).

В Інституті агротехнологій та землеустрою функціонує науково-технічна Рада, що є колективним дорадчим органом.

 

Відбулося засідання науково-технічної ради НІІ агротехнологій та землеустрою, на якому згідно порядку денного слухали голову науково-технічної ради, доцента М. М. Ключевича (фото 1, фото 2) щодо затвердження звіту аспіранта І року навчання з відривом від виробництва Котельницької Ганни Миколаївни про виконану роботу за темою «Агроекологічне обґрунтування системи захисту люпину вузьколистого від шкідливих компонентів агроценозу в короткоротаційній сівозміні Полісся України» (науковий керівник: к. с.-г. н., доцент О. А. Саюк) (фото 3) та звіту аспіранта І року навчання з відривом від виробництва Гриценка Олексія Юрійовича про виконану роботу за темою «Грибні хвороби жита озимого (Secale cerealе L.) та заходи обмеження їх розвитку в Поліссі України» (науковий керівник: к. с.-г. н., доцент М. М. Ключевич) (фото 4).

i1

Фото 1. Директор НІІ агротехнологій та землеустрою, завідувач кафедри захисту рослин, к. с.-г. н., доцент Ключевич Михайло Михайлович

 

i2

Фото 2. Науково-технічна рада НІІ агротехнологій та землеустрою.

 

i3

Фото 3. Аспірант І року навчання з відривом від виробництва Котельницька Ганна Миколаївна

 

i4

Фото 4. Аспірант І року навчання з відривом від виробництва Гриценко Олексій Юрійович

 

До складу науково-технічної Ради Інституту входять:

 • Ключевич Михайло Михайлович – голова ради, директор Інституту агротехнологій та землеустрою, завідувач кафедри захисту рослин, д. с.-г. н., доцент;
 • Ковальов Віталій Борисович – заступник голови ради, завідувач кафедри технології зберігання та переробки продукції рослинництва, д. с.-г. н., професор;
 • Плотницька Наталія Михайлівна – секретар ради, старший викладач кафедри захисту рослин, к. с.-г. н.;
 • Саюк Олександр Анатолійович – декан агрономічного факультету, к. с.-г. н., доцент;
 • Мойсієнко Віра Василівна – завідувач кафедри рослинництва, д. с.-г. н., професор;
 • Журавель Сергій Васильович – завідувач кафедри ґрунтознавства та землеробства, к. с.-г. н., доцент;
 • Дребот Оксана Володимирівна – завідувач кафедри геодезії та землеустрою, к. с.-г. н.;
 • Дереча Олексій Артемович – професор кафедри захисту рослин, к. б. н., професор;
 • Дідора Віктор Григорович – професор кафедри рослинництва, д. с.-г. н., професор;
 • Руденко Юрій Федорович – доцент кафедри захисту рослин, к. с.-г. н., доцент;
 • Клименко Тетяна Вікторівна – доцент кафедри ґрунтознавства та землеробства, к. с.-г. н., доцент;
 • Пелехатий Вадим Миколайович – доцент кафедри рослинництва, к. с.-г. н., доцент;
 • Кудрик Анатолій Порфирович – доцент кафедри геодезії та землеустрою, к. с.-г. н., доцент;
 • Цуман Наталія Василівна – доцент кафедри ґрунтознавства та землеробства, к. с.-г. н., доцент;
 • Карась Ірина Федорівна – доцент кафедри геодезії та землеустрою, к. с.-г. н.

На засіданнях науково-технічної ради Інституту розглядаються актуальні інноваційні напрями наукових досліджень та шляхи їх реалізації, заслуховуються звіти про виконання науково-дослідних робіт; обговорюються, детально аналізуються та рекомендуються до опублікування наукові монографії, матеріали конференцій, симпозіумів тощо.

Наукові розробки та досягнення співробітників Інституту спрямовані, перш за все, на впровадження їх у виробництво. Продуктивність науково-виробничої діяльності Інституту забезпечується завдяки тісній співпраці з виробничими об’єднаннями різних форм власності для розробки та впровадження наукових напрацювань. Результати наукових досліджень впроваджуються у виробництво в господарствах різних форм власності, також публікуються теоретичні узагальнення, науково-практичні рекомендації виробництву, проводяться науково-методичні семінари для сільськогосподарських товаровиробників.

Наукову роботу дослідники Інституту проводять на основі комплексних науково-технічних програм (за бюджетною, госпдоговірною та ініціативною тематиками – понад 20 тем):

- «Розробка ефективно-технологічних наукових основ елементів біологізації при вирощуванні сільськогосподарських культур в умовах Полісся України»;

- «Розробки технології вирощування бобових культур з елементами альтернативного землеробства з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов Полісся»;

- «Удосконалення комплексних систем захисту сільськогосподарських культур (пшениці, жита, ячменю, ріпаку, смородини та ін.) від шкідливих організмів».

Для вирішення наукових завдань Інститут використовує ресурси та можливості структурних підрозділів Університету: дослідного поля ЖНАЕУ; ботанічного саду; навчально-наукової лабораторії агрономічного факультету; науково-дослідної лабораторії комп'ютерних технологій; наукової бібліотеки та інших.

Відповідно до науково-технічних програм на агрономічному факультеті проводяться дослідження на дослідному полі університету. Тут розміщені п’ять тривалих стаціонарних досліди з вивчення систем обробітку ґрунту та удобрення у 8-пільній сівозміні, закладені в 1990 році; короткоротаційних сівозмін і альтернативних систем добрив (2003–2010 роки); із 2011 року закладений тривалий дослід із вивчення елементів біологізації землеробства на Поліссі України та тимчасові досліди з технології вирощування зернових культур, льону, картоплі, захисту рослин та сучасної прогресивної технології вирощування сої в умовах Полісся України; закладено сівозміни із вирощування сільськогосподарських культур шляхом органічного виробництва.

Науковці Інституту займаються вивченням основних обробітків ґрунту під культури сівозміни, впливом різних систем удобрення в сівозміні на продуктивність культур; оцінкою впливу основних обробітків та систем удобрення на агрохімічні показники ясно-сірого лісового ґрунту.

Для проведення цілеспрямованої науково-дослідної роботи на території ботанічного саду ЖНАЕУ створено фітосанітарну ділянку, що дає можливість проводити оцінку стійкості основних сортозразків сільськогосподарських культур до шкідливих організмів та розробляти ефективні системи їх регулювання.

У колекційному розсаднику проводиться науково-дослідна робота щодо вивчення агробіологічних особливостей сортів винограду, їх продуктивності, зимостійкості, здатності до відновлення після весняних приморозків, стійкості до хвороб в умовах Житомирщини. Також на території ботсаду організовано вирощування саджанців і підщеп плодових культур, створено колекційний розсадник лікарських рослин.

Пріоритетним напрямом досліджень науковців Іституту є дистанційне зондування ґрунтового покриву з метою визначення показників властивостей ґрунтів, а саме вмісту гумусу, поживних речовин, гранулометричного складу ґрунту та ін. Також виконуються дослідження з метою розробки методології оптимізації структури земельних угідь та посівних площ, раціонального використанню ґрунтових земельних ресурсів; досліджуються просторово-часові закономірності територіальної диференціації регіональних одиниць, зміни природних умов та природних ресурсів протягом історичного часу внаслідок антропогенного навантаження. Результати отриманих досліджень сприяють підвищенню обсягів стоку та секвестрації діоксиду вуглецю у ґрунті та дозволяють мінімізувати наслідки змін клімату.

Науковці Інституту працюють над отриманням екологічно-безпечної продукції, що включає вирощування, зберігання та переробку продукції рослинництва (квашення капусти, помідорів, огірків; мочіння яблук; виготовлення соків, випічка хліба, визначення виходу олії та ін.). На факультеті працюють мініцукровий завод, мініхлібопекарня, олійний прес шнековий, де проводяться аналітичні дослідження з визначення технологічних показників якості цукрових буряків, цикорію, плодоовочевої, ягідної продукції.

Співробітники Інституту в постійному науковому пошуку, провадять наукові дослідження з селекції і розроблення окремих технологічних прийомів вирощування ряду сільськогосподарських культур в умовах Полісся і Лісостепу. У державний реєстр сортів на 2011 рік включено 4 сорти селекції університету, а саме овес – Житомирський, тритикале озиме ДАУ-5 , конюшина повзуча – Муравка, пелюшка – Поліська 10.

На кафедрі ґрунтознавства та землеробства проводиться наукова робота за державною програмою НААН з Інститутом гідротехніки і меліорації (керівник Н. В. Цуман). На кафедрі технології зберігання та переробки продукції рослинництва з метою створення та підтримки діяльності для забезпечення ефективного партнерства університетської науки і бізнесу проведена атестація акредитованої «Вимірювальної лабораторії та «Мінізаводу на столі».

Слід також відмітити, що за досягнуті успіхи в навчальній та науково-дослідній роботі, ефективне впровадження наукових розробок у сільськогосподарське виробництво науково-педагогічним працівникам Інституту було присвоєно звання «Заслужений працівник сільського господарства України» – В.  Г. Дідора, О. Ф. Смаглій, О. А. Дереча. Доктор с.-г. н., професор кафедри виробництва та переробки продукції рослинництва В. Г. Дідора розробив ауксанограф, який забезпечує досконале вивчення росту хмелю, льону як інтегрованого показника продукційного процесу та електричний прилад для визначення площі. Д. с.-г. н. В. Б. Ковальов є співавтором п'яти сортів льону, з яких сорт Синільга визнаний національним стандартом сільського господарства в зонах вирощування льону, включені в директивні постанови, широко використовуються в льоносіючих господарствах.

Науковці інституту підготовили і направили в Міністерство аграрної політики та продовольства України 5 інноваційних проектів. Подано в науково-технічний відділ Житомирської облдержадміністрації заяву на виконання науково-дослідної роботи «Розробка стратегії біологізації землеробства Житомирської області» на суму 180 тис. грн. щорічно.

Науковці Інституту співпрацюють із науковими установами: Інститутом захисту рослин НААНУ (м. Київ), Інститутом сільського господарства Полісся НААН (м. Житомир), «ННЦ Інститут землеробства НААН» (смт. Чабани), Інститутом мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НААН (м. Київ), Інститутом пшениці імені В. М. Ремесла НААН України (с. Центральне, Миронівський район, Київська обл..), Інститутом картоплярства НАНУ (смт. Немішаєве Київська обл..), Центральним ботанічним садом ім. М. М. Гришка (м. Київ) та ін.

При НІІ агротехнологій та землеустрою функціонує Рада молодих вчених агрономічного факультету, що є структурним підрозділом Ради молодих вчених Університету. До складу Ради входять магістри, аспіранти, лаборанти, асистенти, старші викладачі, доценти віком до 35 років, які активно займаються науково-дослідною роботою у галузі аграрних наук. Рада молодих вчених дає змогу слідкувати за динамікою змін молодих науковців та спеціалістів, ефективно поширювати інформацію про симпозіуми, з’їзди, конференції, наукові програми та інші заходи, що проводяться в Університеті та за його межами.