Ключевич Михайло Михайлович

Директор інституту, доктор сільськогосподарських наук, професор

завідувач кафедри захисту рослин

 

Народився у Любарському районі, Житомирська область. У 1993 працював у КСП „Іскра” Любарського району Житомирської області.

У 1999 р. закінчив Державну агроекологічну академію України (м. Житомир), отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Агрономія». Працював у КСП „Іскра” на посаді агрохіміка.

У 2004 році захистив дисертацію на тему: “Агроекологічні основи системи захисту пшениці від септоріозу в умовах Полісся і Північного Лісостепу України” на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного аграрного університету та здобув науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.11 – фітопатологія.

У 2008 р. присвоєно звання доцента кафедри захисту рослин.

Упродовж 2012–2014 рр. працював заступником з навчальної роботи декана агрономічного факультету ЖНАЕУ.

У період 2013–2015 рр. – представник від Житомирського національного агроекологічного університету у науково-методичній комісії зі спеціальності „Захист рослин” у ДУ "Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів "Агроосвіта" Міністерства аграрної політики та продовольства України.

У 2016 році обраний і є наразі членом науково-методичної комісії 11 з аграрних наук та ветеринарії підкомісії 202 „Захист і карантин рослин” сектора вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Із 2016 року є завідувачем кафедри захисту рослин та директором науково-інноваційного інституту агротехнологій та землеустрою Житомирського національного агроекологічного університету.

У 2018 році захистив дисертацію «Мікози тритикале (Тriticosecale Witt.) i спельти (Triticum spelta L.) та обґрунтування екологічно безпечних систем захисту в Поліссі України» та здобув науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.11 – фітопатологія.

Сільськогосподарський дорадник.

Підвищення кваліфікації:

- 2012 р.: „Специфіка реалізації оптимального поєднання методів та принципів навчання під час вивчення дисципліни Інтегрований захист рослин” (НУБіП України ННІ післядипломної освіти);

- 2015 р.: „Обґрунтування методології підготовки фахівців напряму „Захист рослин” (НУБіП України ННІ післядипломної освіти);

- 2017 р.: „Специфіка реалізації оптимального поєднання методів та принципів навчання під час вивчення навчальної дисципліни Сільськогосподарська фітопатологія” (НУБіП України ННІ післядипломної освіти);

- 2018 р.: „Організація  процесу консультування” (НУБіП України ННІ післядипломної освіти).

- 2019 р.:  Мжнародне стажування з принципів обґрунтування концепції формування та функціонування сталих і оздоровчих урбофітоценозів з підвищеною стійкістю до біотичних і абіотичних чинників (Академія Гуспол, Томіндо, Чеська республіка (CerAkHus 026/2019)).

За значні наукові досягнення, професіоналізм та особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для аграрного сектора України нагороджений почесними грамотами і подяками: Житомирської обласної державної адміністрації (2001 р. і 2015 р.), Житомирського національного агроекологічного університету (2011 р., 2012 р., 2016 р., «Гордість Житомирського національного агроекологічного університету» 2017 р.), Житомирської міської ради (2018 р.).

Сфера наукових інтересів

 • «Наукові основи обґрунтування систем захисту сорго зернового від шкідливих організмів у Поліссі України» (№ ДР 0118U002372)
 •  «Короткоротоційна сівозміна з елементами органічної технології вирощування сільськогосподарських культур у Поліссі України» (№ ДР 0119U000456)
 • «Грибні хвороби жита озимого (Secale cereal L.) та заходи обмеження їх розвитку в Поліссі України» (№ ДР 0116U008804)

«Наукові основи гармонізації фітоценозів та захисту їх рослин за виробництва органічної продукції на малопродуктивних та еродованих землях Полісся України».

Загальна кількість публікацій

Автор більше 340 наукових праць з проблем захисту здоров’я рослин, агрономії, органічного виробництва, урбофітоценозів тощо, серед яких: навчальні посібники; монографії; 45 патентів на корисну модель; 10 статей у наукових фахових виданнях віднесених до міжнародних науко-метричних баз з високими індексами цитування Scopus та Web of Science; статті у наукових періодичних виданнях віднесених до міжнародних наукометричних баз даних, науково-методичні та практичні рекомендації виробництву тощо.

 

Діяльність НІІ інституту агротехнологій та землеустрою

Інститут агротехнологій та землеустрою забезпечує координацію спільної науково-навчальної діяльності агрономічного факультету − кафедр, лабораторій та інших структурних підрозділів; ефективне використання науково-педагогічних кадрів, науково-навчальної, лабораторної та виробничої бази, соціальної інфраструктури; організацію підвищення кваліфікації викладачів; спільне проведення науково-дослідної роботи з актуальних питань і сучасних запитів  виробництва; апробацію та використання результатів наукових досліджень, підготовку наукових кадрів, розробку навчально-методичного забезпечення, виробництва та реалізацію всіх видів фітопродукції; організовує проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів тощо.

Головними пріоритетами інноваційної діяльності Інституту є реалізація інтелектуальних інвестицій фахівців у розвиток економіки України.

Основними структурними підрозділами Інституту є агрономічний факультет − 5 кафедр (рослинництва, захисту рослин, ґрунтознавства та землеробства, технології зберігання та переробки продукції рослинництва, геодезії та землеустрою).

В Інституті агротехнологій та землеустрою функціонує науково-технічна Рада, що є колективним дорадчим органом.

 

Склад науково-технічної Ради НІІ агротехнологій та землеустрою:

 • Ключевич Михайло Михайлович– голова ради, директор Інституту агротехнологій та землеустрою, завідувач кафедри захисту рослин, д. с.-г. н., професор;
 • Дідора Віктор Григорович– заступник голови ради, професор кафедри рослинництва,           д. с.-г. н., професор;
 • Столяр Світлана Григорівна– секретар ради, старший викладач кафедри захисту рослин, к. с.-г. н.;
 • Саюк Олександр Анатолійович– декан агрономічного факультету, к. с.-г. н., доцент;
 • Ковальов Віталій Борисович– завідувач кафедри технології зберігання та переробки продукції рослинництва, д. с.-г. н., професор;
 • Мойсієнко Віра Василівна– завідувач кафедри рослинництва, д. с.-г. н., професор;
 • Журавель Сергій Васильович– завідувач кафедри ґрунтознавства та землеробства,               к. с.-г. н., доцент;
 • Гуреля Віталій Вікторович– завідувач кафедри геодезії та землеустрою, к. с.-г. н. доцент;
 • Пелехатий Вадим Миколайович– доцент кафедри рослинництва, к. с.-г. н., доцент;
 • Дребот Оксана Володимирівна– доцент кафедри геодезії та землеустрою, к. с.-г. н. доцент;
 • Вигера Сергій Михайлович– доцент кафедри захисту рослин, к. с.-г. н., доцент;
 • Кудрик Анатолій Порфирійович– доцент кафедри геодезії та землеустрою, к. с.-г. н. доцент;
 • Трембіцька Оксана Іванівна– доцент кафедри ґрунтознавства та землеробства, к. с.-г. н., доцент;
 • Клименко Тетяна Вікторівна– доцент кафедри ґрунтознавства та землеробства, к. с.-г. н., доцент;
 • Овезмирадова Ольга Бяшимівна– відповідальна за атестацію PhD, старший викладач кафедри рослинництва, к. с.-г. н.

 

На засіданнях науково-технічної ради Інституту розглядаються актуальні інноваційні напрями наукових досліджень та шляхи їх реалізації, заслуховуються звіти про виконання науково-дослідних робіт; обговорюються, детально аналізуються та рекомендуються до опублікування наукові монографії, матеріали конференцій, симпозіумів тощо.

institut agro 1

Наукові розробки та досягнення співробітників Інституту спрямовані, перш за все, на впровадження їх у виробництво. Продуктивність науково-виробничої діяльності Інституту забезпечується завдяки тісній співпраці з виробничими об’єднаннями різних форм власності для розробки та впровадження наукових напрацювань. Результати наукових досліджень впроваджуються у виробництво в господарствах різних форм власності, також публікуються теоретичні узагальнення, науково-практичні рекомендації виробництву, проводяться науково-методичні семінари для сільськогосподарських товаровиробників.

Наукову роботу дослідники Інституту проводять на основі комплексних науково-технічних програм за бюджетною, госпдоговірною та ініціативною тематиками:

- Наукові основи обґрунтування систем захисту сорго зернового від шкідливих організмів у Поліссі України (Держ. реєстр. №0118U002372);

- Короткоротаційна сівозміна з елементами органічної технології вирощування сільськогоспо-дарських культур в Поліссі України;

- Грибні хвороби жита озимого (Secale cereal L.) та заходи обмеження їх розвитку в Поліссі України (Держ. реєстр. №0116U008804);

- Встановити закономірності поширення сегетальної та рудеральної рослинності з метою удосконалення заходів регулювання рівня їх присутності в агро- та фітоценозах Житомирського Полісся (Держ. реєстр. №0116U008857);

- Поширення, шкідливість, біологічні особливості та заходи захисту кукурудзи від сажкових хвороб в умовах Житомирської області (Держ. реєстр. №0116U005757);

- Біологічні основи інтродукції лікарсько-ароматичних рослин родини Айстрових (Asteraceae) в Житомирському Поліссі (Держ. реєстр. №0116U005758);

- Управління чисельністю комах-фітофагів ягідних культур та удосконалення системи захисту в Центральному Поліссі України (Держ. реєстр. №0116U008855);

- Антропогенна трансформація фітоценозів Полісся та оцінка інноваційних елементів технології вирощування польових і плодових культур (Держ. реєстр. №0116U008153);

- Розробка та удосконалення технології вирощування посадкового матеріалу плодових культур в зоні Західного Полісся (Держ. реєстр. №0116U008152);

- Розробка ефективних способів приготування компостів для використання в органічному та біодинамічному землеробстві (Держ. реєстр. № 0018U004149);

- Хвороби картоплі, прогнозуванні та заходи щодо обмеження їх розвитку в умовах Полісся України (Держ. реєстр. № 0118U002294);

- Розробити науково-методичні підходи та експериментальний проект землеустрою щодо оптимізації стану і забезпечення раціонального використання деградованих агроландшафтів Овруцько-Словечанського кряжу (ініціативна);

- Оцінка екологічного стану порушених земель Житомирської області (Держ. реєстр. №0115U006002);

- Агроекологічне обґрунтування системи захисту люпину вузьколистого від шкідливих компонентів агроценозу в коротко ротаційній сівозміні Полісся України (Держ. реєстр. №0116U008858);

- Агроекологічне обґрунтування заходів зменшення шкідливості сегетальної рослинності в агроценозах Полісся (Держ. реєстр. №0116U005756);

- Дослідження хімічних аспектів екології (Держ. реєстр. №0115U004196);

- Технологія вирощування сої в умовах Полісся України (ініціативна);

- Агроекологічне обгрунтування сталого виробництва сорго в Поліссі України.

Для вирішення наукових завдань Інститут використовує ресурси та можливості структурних підрозділів Університету: дослідного поля ЖНАЕУ, ботанічного саду, навчально-наукової лабораторії агрономічного факультету, науково-дослідної лабораторії комп'ютерних технологій, наукової бібліотеки та тощо.

Відповідно до науково-технічних програм на агрономічному факультеті проводяться дослідження на дослідному полі університету. Тут розміщено п’ять тривалих стаціонарних досліди з вивчення систем обробітку ґрунту та удобрення у 8-пільній сівозміні, закладені в 1990 році; короткоротаційних сівозмін і альтернативних систем добрив; із 2011 року закладений тривалий дослід із вивчення елементів біологізації землеробства в Поліссі України, а також досліди із удосконалення технологій вирощування різних культур, розробки комплексних систем захисту рослин від шкідливих організмів; закладено 2 сівозміни із вирощування сільськогосподарських культур за органічного виробництва.

2pics polya

Комісією із перевірки дослідів та їх відповідність затвердженим науковим тематикам проводиться огляд  та фіксація стану, обговорюються основні причини, наслідки та подальші перспективи.

4pic in 1

Для проведення цілеспрямованої науково-дослідної роботи у Поліському національному університеті фахівцями кафедри захисту рослин створено фітосанітарну ділянку, що дає можливість проводити оцінку стійкості основних сортозразків культур до шкідливих організмів та розробляти ефективні системи їх регулювання.

2pic in 1

У колекційному розсаднику проводиться науково-дослідна робота щодо вивчення агробіологічних особливостей сортів винограду, яблуні, їх продуктивності, зимостійкості, здатності до відновлення після весняних приморозків, стійкості до шкідливих організмів в умовах Житомирщини. Також на території ботсаду організовано вирощування саджанців і підщеп плодових культур, створено колекційний розсадник лікарських рослин.

2pic in 1 POLE

Пріоритетним напрямом досліджень науковців Іституту є: дистанційне зондування ґрунтового покриву;  визначення показників властивостей ґрунтів, а саме вмісту гумусу, поживних речовин, гранулометричного складу ґрунту; формування і функціонування сталих урбофітоценозів з підвищеною стійкістю до біотичних та абіотичних чинників; розробка методології оптимізації структури земельних угідь та посівних площ, раціонального використанню ґрунтових земельних ресурсів; дослідження просторово-часової закономірності територіальної диференціації регіональних одиниць, зміни природних умов та природних ресурсів протягом історичного часу внаслідок антропогенного навантаження; наукові основи створення нового типу фітосмуг  (лісосмуг) тощо. Результати отриманих досліджень сприяють підвищенню обсягів стоку та секвестрації діоксиду вуглецю у ґрунті та дозволяють мінімізувати наслідки змін клімату.

Фахівці застосовують результати сучасних наукових досліджень, використовуючи новітні технічні засобів отримання аналізу, інформації, географічних інформаційних систем (ГІС) та дистанційного зондування земної поверхні (ДЗЗ).

2pic in 1 PEOPLE

Науковці Інституту працюють над отриманням якісної та безпечної фітопродукції, забезпеченням ефективного зберігання та переробки продукції рослинництва (квашення капусти, помідорів, огірків; мочіння яблук; виготовлення соків, випічка хліба, визначення виходу олії та ін.). На факультеті працюють мініцукровий завод, мініхлібопекарня, олійний прес шнековий, де проводяться аналітичні дослідження з визначення технологічних показників якості буряків цукрових, цикорію, плодоовочевої, ягідної продукції тощо.

025

Співробітники Інституту в постійному науковому пошуку, провадять наукові дослідження з селекції і розроблення окремих технологічних прийомів вирощування ряду культур в умовах Полісся і Лісостепу. У державних реєстрах сортів рослин включено сорти селекції університету: вівса – Житомирський, тритикале озимого ДАУ-5 , конюшини повзучої – Муравка, пелюшки – Поліська 10 тощо.

На кафедрі ґрунтознавства та землеробства проводиться наукова робота за державними програмами НААН з Інститутом гідротехніки і меліорації: "Розробка наукових основ раціональної моделі землекористування для зони Полісся". Також основним напрямком наукових досліджень є вивчення питань екологічно безпечних агротехнологій та адаптивно-динамічних сівозмін для умов Полісся.

На засіданнях науково-технічної ради НІІ агротехнологій та землеустрою заслуховуються і конструктивно обговорюються та завтерджуються звіти про виконану наукову складову викладачами, докторантами, здобувачами вищої освіти ОС «магістр», «доктор філософії».

2pics in 1 KLUCHEVICH

За результатами наукової роботи проводяться студентські, Всеукраїнські та Міжнародні конференції.

2pics in 1 conf

На основі отриманих результатів науковці кафедри захисту рослин отримали більше 50 патентів на корисну модель.

4 diplomas

Представники НІІ інституту є представниками науково-методичної комісії 11 з аграрних наук та ветеринарії підкомісії 202 „Захист і карантин рослин” сектора вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

conf 2

Науковці Інституту постійно співпрацюють із виробничниками: надають фахові консультації, проводять семінари, круглі столи, конференції тощо.

2pics in one pole class

З метою створення та підтримки діяльності для забезпечення ефективного партнерства університетської науки і бізнесу проведена атестація і отримано сертифікат «Вимірювальної лабораторії та «Мінізаводу на столі».

За досягнуті успіхи в навчальній та науково-дослідній роботі, ефективне впровадження наукових розробок у сільськогосподарське виробництво науково-педагогічним працівникам Інституту було присвоєно звання «Заслужений працівник сільського господарства України» – В. Г. Дідорі, В. В. Мойсієнко.

Д. с.-г. н. В. Б. Ковальов є заслуженим діячем науки і техніки України, співавтором п'яти сортів льону, з яких сорт Синільга визнаний національним стандартом сільського господарства в зонах вирощування льону, включені в директивні постанови, широко використовуються в льоносіючих господарствах.

Науковці інституту працюють над 5 інноваційними проектами. Подано в науково-технічний відділ Житомирської облдержадміністрації заяву на виконання науково-дослідних робіт «Розробка стратегії біологізації землеробства Житомирської області»; «Наукові основи гармонізації фітоценозів та захисту їх рослин при виробництві органічної продукції на малопродуктивних та еродованих землях Полісся України».

Науковці Інституту співпрацюють із науковими установами: Інститутом захисту рослин НААНУ (м. Київ), Інститутом сільського господарства Полісся НААН (м. Житомир), «ННЦ Інститут землеробства НААН» (смт. Чабани), Інститутом мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НААН (м. Київ), Інститутом пшениці імені В. М. Ремесла НААН України (с. Центральне, Миронівський район, Київська обл..), Інститутом картоплярства НАНУ (смт. Немішаєве Київська обл..), Центральним ботанічним садом ім. М. М. Гришка (м. Київ) та ін.

При НІІ агротехнологій та землеустрою функціонує Рада молодих вчених агрономічного факультету, що є структурним підрозділом Ради молодих вчених Університету. До складу Ради входять магістри, доктори філософії, лаборанти, асистенти, старші викладачі, доценти віком до 35 років, які активно займаються науково-дослідною роботою. Рада молодих вчених дає змогу слідкувати за динамікою змін молодих науковців та спеціалістів, ефективно поширювати інформацію про симпозіуми, з’їзди, конференції, наукові програми та інші заходи, що проводяться в Університеті та за його межами.

Положення про інститут