Андрійчук Валерій Федорович
Директор, кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
заслужений працівник сільського господарства України

 

Андрійчук В.Ф. 1980 року з відзнакою закінчив Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Зооінженерія». Застосовувати отримані у ВНЗ знання на практиці розпочав на посаді бригадира племінної свиноферми учгоспу «Україна» Житомирського сільськогосподарського інституту.

Попрацювавши на виробництві, 1983 року В.Ф. Андрійчук вступив до аспірантури Української сільськогосподарської академії. Після закінчення навчання у 1986 році розпочинає працювати в Житомирському сільськогосподарському інституті на кафедрах загального тваринництва, екології тваринництва, технології виробництва продукції тваринництва.

Через рік успішно захищає кандидатську дисертацію на тему: «Відгодівельні і м’ясні якості підсвинків при реципрокному схрещуванні» за спеціальністю спеціальна «Зоотехнія, технологія виробництва продуктів тваринництва». У період 1991–1994 рр. Валерій Федорович обіймає посаду заступника декана зооінженерного факультету, а 1994 р. очолює зооінженерний (технологічний) факультет.

Науковець опублікував 56 наукових та методичних праць.

 

Діяльність інституту

За наказом № 184 Міністерства аграрної політики України від 9 липня 2002 року на базі Житомирської обласної школи управління сільським господарством та факультету післядипломного навчання Державного агроекологічного університету було створено новий структурний підрозділ ЖНАЕУ – Інститут післядипломної освіти та дорадництва.

  До структури Інституту входять вісім аудиторій, бібліотека, читальний зал, які відповідно до спеціалізації оснащені навчальними стендами з прогресивних технологій ведення галузей. Іногороднім студентам надається гуртожиток на 150 місць.

Також у ВНЗ функціонує дорадча служба, яка разом з Вченою радою ЖНАЕУ затвердила «Програму науково-консультативної підтримки розвитку сільськогосподарських товаровиробників різних форм власності», що є науковою основою для надання дорадчих послуг товаровиробникам різних форм власності. Програма включає 324 наукові розробки, узагальнення та нововведення 165 докторів, кандидатів наук та інших викладачів і має 7 підрозділів з різних сільськогосподарських галузей.

Протягом тривалого часу в інституті працювали директором професор О.А. Дереча, заступники директора М.С. Чепіков, А.О. Годований; методисти Г.І. Коломієць, О.П. Рудевич, М.М. Чепіков. Продовжують плідно працювати – В.К. Кобилінський, Н.В. Кондратенко, Я.А. Кондрусевич, А.С. Гера, Л.В. Фом’юк. Перед викладачами постає непроста задача, навчати вже сформованих особистостей, з досвідом та ґрунтовними знаннями. Адже контингент слухачів – це керівники та спеціалісти сільськогосподарських підприємств різних форм власності. Заняття проводиться на основі замовлень Головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій та Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Викладачі університету на курсах підвищення кваліфікації в інституті післядипломної освіти та дорадництва ЖНАЕУ

Викладачі університету на курсах підвищення кваліфікації в інституті післядипломної освіти та дорадництва

Навчальний процес відбувається переважно у вигляді лекцій, бесід, «круглих столів», обміну досвідом роботи, виїзних занять та інших активних форм навчання. При цьому активно використовується навчально-технічна база всіх підрозділів університету.

До читання лекцій, окрім професорів та доцентів університету, залучаються провідні вчені науково-дослідних установ регіону, досвідчені керівники підрозділів та провідні спеціалісти Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, успішні керівники та спеціалісти виробництва. Слухачі інституту після завершення курсу підвищення кваліфікації проходять атестацію, а слухачі, які здобувають другу вищу освіту, захищають дипломну роботу та отримують диплом спеціаліста (магістра) з обліку та аудиту або менеджменту організацій.

Студенти Інституту післядипломної освіти та дорадництва під час навчання беруть участь у соціально-психологічному відеотренінгу «Психологія успіху» в об’ємі 30 годин. Завдяки тренінговим заняттям вихованці ВНЗ здобувають комунікативні та менеджерські уміння і навички, набувають впевненості в собі, оволодівають технологіями постановки й досягнення життєвих цілей. Після закінчення навчання слухачі отримують посвідчення про закінчення навчання в групі резерву керівних кадрів. Також слухачі проходять стажування в сільськогосподарських підприємствах області та країни.

У Житомирському національному агроекологічному університеті завжди слідкували за підвищенням кваліфікації своїх працівників. Так, щороку 20 відсотків науково-педагогічного складу університету примножує свої знання шляхом стажування в навчальних закладах, провідних підприємствах, організаціях, наукових установах області та за її межами.

Заняття в Інституті післядипломної освіти та дорадництва ЖНАЕУ

Заняття в Інституті післядипломної освіти та дорадництва

Вагомим досягненням університету є створення в 2001 році школи підготовки резерву управлінських кадрів, які у майбутньому зможуть стати успішними менеджерами на різних підприємствах та установах нашої держави. Слухачами школи стають кращі студенти випускних курсів усіх спеціальностей. Заняття в школі за спеціальною програмою проводять висококваліфіковані науковці, юристи, працівники культури, психологи м.Житомира та області. Задля унаочнення теоретичних занять ректорат ЖНАЕУ неодноразово запрошував для проведення лекційних занять та диспутів з майбутніми керівниками найбільш успішних випускників університету. Досвідом власної життєдіяльності зі слухачами школи ділилися випускники цього навчального закладу: заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Мельник Сергій Іванович, голова облдержадміністрації Рижук Сергій Миколайович, директор післяаварійної Чорнобильської атомної електростанції Михайло Пантелеймонович Уманець та десятки інших крупних державників і менеджерів.

Про темп та наукову потужність Інституту післядипломної освіти та дорадництва свідчить той факт, що лише за останні сім років підвищили фахову підготовку близько семи тисяч спеціалістів аграрних підприємств, 500 чоловік одержали другу вищу освіту, біля 600 слухачів з сільської молоді закінчили підготовчі курси для вступу до вузу, понад 400 чоловік навчалися в групі резерву кадрів. Матеріали інституту з узагальнення передового досвіду демонструвалися на виставках, що проводились Міністерством аграрної політики та продовольства України.

У період 2002–2014 рр. з метою забезпечення якісного навчального процесу співробітниками інституту було підготовлено і видано більше 30 монографій, навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, ряд методичних розробок.

Блискучі результати зобов’язують гідно виконувати покладені на інститут завдання: підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів АПК, сільськогосподарських підприємств різних форм власності (ліцензований обсяг складає 900 чоловік на рік); планування та організація підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу університету та викладачів навчальних сільськогосподарських закладів України І-ІІ рівнів акредитації в кількості 30 чоловік на рік; підготовка сільськогосподарських дорадників та експертів дорадників в кількості 55 чоловік на рік; перепідготовка спеціалістів для надання другої вищої освіти зі спеціальності «Облік і аудит» та «Менеджмент організацій» (по 50 чоловік заочної форм навчання); підготовка резерву керівників аграрних підприємств зі складу кращих студентів V курсів з усіх спеціальностей; проведення на договірних умовах інформаційно-консультаційного забезпечення з питань системного реформування агропромислового комплексу регіону, формування і функціонування аграрного ринку, залучення та організація ефективного використання інноваційно-інвестиційних ресурсів для виробництва конкурентоспроможної продукції.

Сільські та селищні голови регіону - слухачі інституту ЖНАЕУ

Сільські та селищні голови регіону - слухачі інституту