Соціологічні опитування аспірантів Університету

Опитування аспірантів щодо якості наукової складової у Поліському національному університеті:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkG9tSt70IWPrhVg-_xXkliCj-MuU68r7OQgRjflyWozpSPA/viewform

Опитування аспірантів щодо організації навчально-наукового процесу у Поліському національному університеті:
 

НТСАДіМВ проводить низку соціологічних опитувань щодо організації навчально-наукового процесу в Університеті. За 2019-2020 рр. було проведено 3 соціологічних опитування:
1. «Опитування аспірантів щодо якості наукової складової у Поліському національному університеті» (18 запитань, 15 респондентів). 80-90% аспірантів вважають, що в Університеті створені сприятливі умови та матеріально технічна база для проведення наукових досліджень, наукових конкурсів, олімпіад, конференцій тощо.
67% опитаних достатньо проінформовані про можливість участі у розробці і реалізації проєктів, в тому числі і міжнародних.
87 % респондентів вважають, що університет захисту інтелектуальної власності молодих науковців.
74% аспірантів проінформовані про можливість проходження асистенської педагогічної практики.
94 % відповіли, що в Університеті присутня свобода, 80% – інформовані про демократичні методи усунення конфліктних ситуацій.
Всі опитані відповіли, що завжди мають вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів університету.
Серед пропозицій щодо покращення наукового процесу в університеті найбільш поширеними є:
1. Оновлення матеріально-технічної бази університету.
2. Збільшення практичних занять і нових актуальних методик.
3. Додаткова проінформованість щодо запобігання плагіату.

Опитування ЗВО щодо академічної доброчесності 

2. « Опитування щодо організації навчально-наукового процесу в ПНУ» (21 запитання, 17 респондентів).
Всі опитані відповіли, що отримують достатнє ресурсне забезпечення для розміщення результатів наукових досліджень у вітчизняних та зарубіжних наукових мережах і вважають, що в університеті достатній рівень інтернаціоналізації у міжнародний науково-освітній прості.
94 % опитаних проінформовані щодо розміщення на сайті університету термінів, форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання дисциплін, передбачених навчальним планом.
94% відповіли, що в університеті об’єктивно та адекватно оцінюються знання та вміння аспірантів і заохочуються креативність мислення.
78% аспірантів залучаються до розробки освітньо-професійних програм
Серед пропозицій щодо покращення організації навчально-наукового процесу в ПНУ найбільш поширеними є:
1.Залучати до навчально-наукового процесу «виробничників».
2. Збільшити кількість інформативних онлайн вебінарів для покращення організаії навчально-наукового процесу в університеті.

Опитування аспірантів щодо організації навчально-наукового процесу у Поліському національному університеті 

3. «Опитування аспірантів щодо якості освітньої складової ( 22 запитання, 19 респондентів).
90 % респондентів задоволені набором обов’язкових навчальних дисциплін та 94 % – відведеним часом у навчальному плані на опанування дисциплін.
95% набули компетентності для продукування нових ідей та розв’язання комплексних проблем у професійній галузі, 89 % – набули вмінь вести дискусії та публічні виступити.
Серед пропозицій щодо якості освітньої складової найбільш поширеними є:
1. Вільний доступ до лабораторій.
2. Збільшення часу на викладання англійської мови.
3. Збільшення кількості зборів аспірантів для роз’яснення актуальної інформації та змін у законодавстві.

Опитування аспірантів щодо якості освітньої складової у ПНУ