Силабуси дисциплін спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»

Силабус Іноземна мова за проф спрямуванням

Силабус_Цитологiя_гiстологiя_ембрiологiя

Силабус_Фізичне_виховання

Силабус_Фiлософiя

Силабус_Фiзiологiя_тварин

Силабус_Українська_мова_за_професійним_спрямуванням

Силабус_Професiйна_етика_та_благополуччя_тварин

Силабус_Патологiчна_фiзiологiя_тварин

Силабус_Патологiчна_анатомiя_та_судова_ветеринарiя

Силабус_Паразитологiя_та_iнвазiйнi_хвороби

Силабус_Органiзацiя_і_економiка_вет_справи

Силабус_Оперативна_хiрургiя,_топографiчна_анатомiя

Силабус_Неорганічна_та_органічна_хімія

Силабус_Методологiя_наукових_дослiджень_у_ вет_медицині

Силабус_Менеджмент_здоровя_тварин

Силабус_Латинська_мова_термінологія

Силабус_Клінічна_діагностика_хвороб_тварин

Силабус_Клiнiчна_бiохiмiя

Силабус_Загальна_та_спецiальна_хiрургiя

Силабус_Епiзоотологiя_та_iнфекцiйнi_хвороби_тварин

Силабус_Екологiя_у_ветеринарнiй_медицинi

Силабус_Годівля_тварин

Силабус_Генетика_та_основи_розведення

Силабус_Гiгiєна_тварин

Силабус_Вступ_до_фаху

Силабус_Внутрішні_хвороби_тварин

Силабус_Ветеринарно_санiтарна_експертиза

Силабус_Ветеринарна_мiкробiологiя_та_iмунологiя

Силабус_Ветеринарна_вiрусологiя

Силабус_Вет_фармакологiя_i_токсикологiя

Силабус_Біофізика

Силабус_Безпека_життєдiяльностi_та_охорона_працi

Силабус_Бiохiмiя_тварин_з_основами_фіз_та_колоїд_хімії

Силабус_Бiотехнологiя_у_вет_медицині

Силабус_Анатомiя_свiйських_тварин

Силабус_Акушерство,_гiнекологiя_і_бiотехнологiя_вiдтворення

Силабус_Iнформацiйнi_технологiї

Робочі програми навчальних практик

Патологічна_анатомія

Паразитологія_та_інвазійні_ хвороби_тварин

Основи_розведення_тварин

Оперативна_хірургія_топографічна_анатомія

Клінічна_ діагностика_хвороб_тварин.pdf

Загальна_та_спеціальна_хірургія

Епізоотологія_та_інф_хвороби_тварин

Гігієна_тварин

Годівля_тварин

Вступ_ до_фаху

Внутрішні_хвороби_тварин

Ветеринарно_санітарна_експертиза

Ветеринарна_мікробіологія_та_імунологія

Ветеринарна_вірусологія

Вет_фармакологія_і_токсикологія

Анатомія_свійських_тварин

Акушерство_гінекологія_і_біотехнологія_відтворення

Робоча програма виробничої практики

Робоча_програма_Виробнича_практика

Робоча програма переддипломної практики

Робоча_програма_Переддипломна_практика

Навчальний план_Магістр_2020

Експлікації вибіркових дисциплін

 

ОПП «Ветеринарна медицина»

ОПП_Ветеринарна медицина_Магістp 2016

ОПП_Ветеринарна медицина_Магістp 2017

ОПП_Ветеринарна медицина_Магістp 2018

ОПП_Ветеринарна медицина_Магістp 2019

ОПП_Ветеринарна медицина_Магістр_2020

Методичні рекомендації до виконання курсових

Метод_реком_курс_роб_Патологічна_анатомія_та_судова_ветеринарія

Метод_реком_курс_роб_Паразитологія_та_інвазійні_хвороби_тварин

Метод_реком_курс_роб_Загальна_та_спеціальна_хірургія

Метод_реком_курс_роб_Епізоотологія_та_інфекційні_хвороби_тварин

Метод_реком_курс_роб_Внутрішні_ хвороби_тварин

Метод_реком_курс_роб_Акушерство_ гінекологія_і_біотехнологія_відтворення

Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи

Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи