Навчально-наукова клініко-діагностична лабораторія кафедри внутрішніх хвороб тварин та фізіології факультету ветеринарної медицини створена рішенням Вченої ради університету та введена в дію наказом ректора від 24 жовтня 2018 року і забезпечує проведення лабораторних занять із дисциплін відповідно до вимог освітньо-професійних програм.

Основним завданням лабораторії є наступне:

 • забезпечення здобувачів вищої освіти робочими місцями, укомплектованими сучасним обладнанням, методичною та довідковою літературою;
 • проведення на високому навчально-методичному рівні згідно з діючими робочими навчальними програмами та методичними рекомендаціями лабораторних занять для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» та «Бакалавр» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина»;
 • організація самостійної роботи студентів, функціонування студентських наукових гуртків, метою яких є розвиток творчих, дослідницьких здібностей студентів;
 • створення належних умов на сучасному науково-технічному рівні для проведення наукових досліджень та проходження стажування працівників інших закладів освіти;
 • надання послуг з «Дослідження стану здоров’я тварин» населенню.

 

В лабораторії працює 2 співробітники: завідувач лабораторії Буднік Тетяна Сергіївна і лаборант Петрук Ольга Романівна.

Буднік Тетяна Сергіївна

Буднік Тетяна Сергіївна

Завідувач лабораторії

Петрук Ольга

Петрук Ольга Романівна

Лаборант

 

Наразі лабораторія може здійснювати наступні види робіт:

 • морфологічне дослідження крові за 24 показниками:
 • підрахунок кількості еритроцитів,
 • визначення вмісту гемоглобіну,
 • розрахунок середньої концентрації гемоглобіну в еритроцитах,
 • розрахунок вмісту гемоглобіну в еритроциті,
 • розрахунок середньої концентрації корпускулярного гемоглобіну,
 • розрахунок ширини розподілу еритроцитів за об’ємом,
 • визначення швидкості осідання еритроцитів,
 • визначення гематокритної величини,
 • підрахунок кількості тромбоцитів,
 • визначення середнього об’єму тромбоцитів,
 • визначення тромбокриту,
 • підрахунок кількості лейкоцитів,
 • диференційований підрахунок лейкоцитів – Лімфоцити (кл/л), Моноцити (кл/л), Базофіли (кл/л), Еозинофіли(кл/л),
 • лейкоцитарна формула – Лімфоцити (%), Моноцити (%), Базофіли (%), Еозинофіли (%), Нейтрофіли сегментоядерні (%), Нейтрофіли паличкоядерні (%), Нейтрофіли юні (%);
 • біохімічне дослідження крові тварин за 22 показниками, зокрема визначення наступного:
 • загального білка,
 • глюкози,
 • загального білірубіну,
 • альбумінів,
 • білірубіну прямого,
 • білірубіну непрямого,
 • аланінамінотрансферази (АЛТ),
 • аспартатамінотрансферази (АСТ),
 • креатині ну,
 • сечовини,
 • лактатдегідрогенази (ЛДГ),
 • лужної фосфатази,
 • гама-глутамілтрансферази (ГГТ),
 • холестерину,
 • креатинкінази,
 • макроелементів – Са, Р, К, Сl, Fe.
 • дослідження крові на виявлення мікрофілярій, бабезій, гемобартенел;
 • дослідження сечі – мікроскопічне (за 7 показниками), біохімічне (за 3 показниками) та за 11 фізико-хімічними показниками;
 • дослідження крові методом ІФА;
 • дослідження молока та меду.

4в1

Створення умов для самостійної та індивідуальної роботи студентів у лабораторії за активної участі співробітників дозволило поліпшити якість освітнього процесу на факультеті ветеринарної медицини. З метою сприяння оволодіння основними методиками наукових досліджень, поглибленого їх вивчення та підвищення рівня професійної підготовки здобувачів вищої освіти, функціонує студентський науковий гурток «In vitro».

Навчально-наукова клініко-діагностична лабораторія у своїй роботі взаємодіє з іншими структурними підрозділами університету, в тому числі з навчально-науково-виробничою клінікою ветеринарної медицини, для покращення організації роботи клініки на сучасному навчально-науковому рівні та проведення навчальної практики здобувачів вищої освіти.