Veremchuk thumb
Посада

Старший викладач кафедри внутрішніх хвороб тварин та фізіології

Науковий ступінь

Кандидат ветеринарних наук

Дані про вищу освіту

У 2012 році закінчила Житомирський національний агроекологічний університет за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобула кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини. З 2012 по 2015 рр. навчалася в аспірантурі Житомирського національного агроекологічного університету з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 2016 році на засіданні вченої спеціалізованої ради Д 35.826.03 у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин» на тему «Видові особливості мікроскопічної будови спинномозкових вузлів у свійських птахів».

Викладає дисципліни:

 • фізіологія тварин;
 • патологічна фізіологія тварин;
 • етологія та добробут тварин;
 • професійна етика та благополуччя тварин;
 • ветеринарна деонтологія.

ORCID ID: 0000-0002-9285-7110

Researcher ID: S-9106-2017

Сфера наукових інтересів
 • Морфофізіологічні особливості нервової системи свійських птахів; використання тканинної терапії у ветеринарній медицині.

Загальна кількість публікацій

Основні наукові та методичні праці:

 1. Веремчук Я. Ю. Морфологія спинномозкових вузлів свійських птахів. Зб. наук. пр. Харківської держ. зоовет. акад. № 28. Ч. 2 : Вет. науки. С. 349–352.
 2. Веремчук Я. Ю. Морфометрична характеристика шийних спинномозкових вузлів качок та гусей. Вісник ЖНАЕУ. № 2 (46). Т. 5. С. 194–198.
 3. Горальський Л. П., Сокульський І. М., Веремчук Я. Ю. Особливості макро- та мікроморфології спинного мозку та спинномозкових вузлів свійських птахів. Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер. Вет. медицина, якість і безпека продукції тваринництва. –2015. Вип. 217. Ч. 1. С. 40–44.
 4. Особливості морфології та гістохімії грудних спинномозкових вузлів домашньої курки / Л. П. Горальський, І. М. Сокульський, Н. Л. Колеснік, Н. В. Демус, Я. Ю. Веремчук. Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. 2015. № 3 (63). Т. 17. Ч. 2. С. 13–18.
 5. Ревунець А. С., Грищук Г. П., Веремчук Я. Ю. Патологія яєчників у корів-первісток. Біологія тварин. Т. 18, № 3 : Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 верес. 2016 р. – С. 178.
 6. Веремчук Я. Ю. Морфофизиологические особенности и морфометрическая характеристика спинномозговых узлов половозрелых уток. Молодежь и инновации – 2017 : материалы Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых в 2-х ч. Горки : БГСХА, 2017. Ч. 2. С. 78–80.
 7. Веремчук Я. Ю., Пінський О. В. Морфофізіологічні особливості та гістохімічна характеристика спинномозкових вузлів статевозрілої водоплавної птиці. Вісник ЖНАЕУ. № 1 (60), т. 3. С.12–19.
 8. Веремчук Я. Ю. Фізіолого-морфологічні особливості спинномозкових вузлів статевозрілих свійських наземних птахів. Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і докторантів, 18–19 трав. 2017 р. Біла Церква, 2017. – С. 11.
 9. Особливості утримання та відтворення великої рогатої худоби поліської м’ясної породи / А. С. Ревунець, Г. П. Грищук, Я. Ю. Веремчук, Ю. В. Ковальчук, В. В. Карпюк. Вісник СНАУ. Сер. Вет. медицина. 2018. Вип. 1 (42). С. 238–241.
 10. Веремчук Я. Ю. Морфологічні та фізіологічні особливості спинномозкових вузлів статевозрілих водоплавних птахів. Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва : матеріал ІV міжнар. наук.-практ. конф., 30 лист. 2017 р. Ч. 1. Тернопіль : Крок, 2017. С. 194–196.
 11. Ревунець А. С., Грищук Г. П., Веремчук Я. Ю. Вплив кліматичних факторів на відтворювальну здатність великої рогатої худоби в умовах Житомирщини. Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 берез. 2018 р. Київ, 2018. – С. 541–544.
 12. Грищук Г. П., Ревунець А. С., Веремчук Я. Ю. Вплив біологічно активних речовин на показники якості молозива в умовах органічного ведення тваринництва. Органічне виробництво і продовольча безпека : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 трав. 2019 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. С. 195–198.
 13. Ревунець А., Веремчук Я., Кашуба О. Сучасний стан молочного скотарства на Волині. Тваринництво України. № 2. С. 4–11.
 14. Ревунець А. С., Грищук Г. П., Веремчук Я. Ю. Показники відтворювальної здатності корів-первісток в залежності від віку парування телиць української чорно-рябої породи. Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і студентів, 6–7 трав. 2020 р. Дніпро, 2020. С. 29–30.
 15. Ревунець А. С., Грищук Г. П., Веремчук Я. Ю. Тканинна терапія та її значення при акушерсько-гінекологічних хворобах тварин. Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування. № 5. С. 138–142. DOI: https://doi.org/10.31890/vttp.2020.05.25
 16. Ревунець А. С., Грищук Г. П., Веремчук Я. Ю. Тканинні препарати як ефективний засіб корекції статевої циклічності неплідних корів в умовах Лісостепу Житомирщини. Науковий вісник ветеринарної медицини. № 1. С. 6–11. DOI: https://doi.org/10.33245/2310-4902-2020-154-1-6-11
 17. Веремчук Я. Ю. Сучасні підходи до забезпечення благополуччя тварин. Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб тварин : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 15–16 жовт., 2020 р. Полтава, 2020. С. 30–31.

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.