Котлетевич В А
Посада

Доцент кафедри паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни

Науковий ступінь

Кандидат ветеринарних наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

У 1978 році закінчила з  відзнакою  Одеський сільськогосподарський інститут  за спеціальністю «Ветеринарія»  і  отримала  диплом  та направлення на роботу  лаборантом  кафедри  епізоотології та фармакології того ж вишу.

У травні 1980 року вступила до  очної  аспірантури  на кафедру ветсанекспертизи і патанатомії ОДСГІ за спеціальністю  «Ветеринарна санітарія»  під керівництво  доктора ветеринарних наук, професора  Ковбасенка Володимира Мойсійовича.

Після закінчення аспірантури у травні 1984 року  успішно  захистила  дисертацію на тему «Сравнительная ветеринарно-санитарная оценка и качество мяса водоплавающей птицы в завісімості от вида  и возраста» на засіданні спеціалізованої ради Московського інституту м̕ясної  і  молочної  промисловості.

 

Основні  етапи  трудової  діяльності

 

- молодший та старший науковий  співробітник  Молдавського науково-дослідного інституту  (1083–1986);

- молодший та старший науковий співробітник Житомирської науково-дослідної  ветеринарної  станції по боротьбі  з  ящуром  (1986–1990)  та за сумісництвом  старший викладач кафедри вірусології та епізоотології Житомирського сільськогосподарського інституту;

 - старший викладач кафедри вірусології та епізоотології Житомирського сільськогосподарського  інституту  (1990–1992рр.),  в.о. доцента  цієї  ж кафедри (1995–1996), а з 1996 р.  і по сьогоднішній день – доцент кафедри паразитології,  ветеринарно-санітарної експертизи  і зоогігієни.

   Науково-педагогічний стаж  Котелевич В.А – 36 років,  є  одним із викладачів – фундаторів факультету ветеринарної медицини  та засновником   дисципліни  «Ветеринарно-санітарна  експертиза  з  основами  технології  і стандартизації  продуктів тваринництва» і забезпечила  ії навчально-методи-чну базу. Проводить  послідовно  науково-дослідну роботу  на   тему «Вете-ринарно-санітарна  експертиза  харчових  продуктів  в постчорнобильський  період  в  Поліському  регіоні»  та науковий керівник теми:  «Актуальні питання якості та безпечності харчових продуктів в контексті гарантування продовольчої безпеки для населення Поліського регіону» (№ 0119U103603). Під її керівництвом працює студентський  гурток «Якість і безпечність харчо-вих продуктів – провідне завдання лікаря ветеринарної медицини»; студенти  виконують  науково-дослідну роботу за вищезазначеними темами і беруть  участь у міжвузівських, Всеукраїнських і факультетських  науково-практич-них   конференціях, Всеукраїнському конкурсі  студентських наукових робіт та захищають кваліфікаційні роботи.

     Котелевич В.А. входить до складу проєктної групи за спеціальністю 212  «Ветеринарна  гігієна, санітарія і експертиза»  ОС «Магістр» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина», яку було відкрито у 2018 році; розробила  пакет  матеріалів щодо спеціальності 212, курси лекцій  з дисциплін «Ветсанекспер-тиза м´яса і м´ясних продуктів», «Ветсанекспертиза молока і молочних продуктів» , «Товарознавство і стандартизація продукції тваринництва».

Сфера наукових інтересів

-ветеринарно-санітарна експертиза;

-резистентність тварин;

-якість і безпечність  харчових продуктів;

-органічне виробництво і  продовольча  безпека;

-екологічні  аспекти  якості  і  безпечності  харчових  продуктів

на забруднених радіонуклідами територіях  Поліського  регіону

в контексті забезпечення продовольчої безпеки.

Загальна кількість публікацій

Всього 240 наукових  публікацій, з них  60 – у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях  та  160  навчально-методичних праць.

Основні наукові та методичні праці:

 • Kovalenko A. M., Tkachev A. V., Tkacheva O. L., Gutyj B. V., Prystupa O. I., Kukhtyn M. D., Dutka V. R., Veres Ye. M., Dashkovskyy O. O., Senechyn V. V., Riy M. B., Kotelevych V. A. (2020). Analgesic effectiveness of new nanosilver drug Ukrainian Ukrainian Journal of Ecology, Vol. 10 (1), Р. 300–306. doi: 10.15421/2020_47. (Web of Science).
 • Котелевич В. А. М’ясо кролів – важливий резерв органічного виробництва. Вісник ЖНАЕУ. 2016. № 1 (53), т. 1. С. 220–227.
 • Котелевич В. А. Ветеринарно-санітарна експертиза і ветеринарно-санітарна оцінка м’яса кролів різновікових груп, вирощених у приватному секторі смт Ємільчине, Ємільчинського району, Житомирської області. Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. Сер. Ветеринарні науки. № 3 (70), т. 18. С. 153–156.
 • Котелевич В. А. Екологічні аспекти якості та безпеки харчових продуктів у Житомирському регіоні. Вісник ЖНАЕУ. 2017. №2 (63), т. 3. С. 123–127.
 • Котелевич В. А. Ветеринарно-санітарна оцінка якості та безпеки харчових продуктів у Житомирському регіоні. Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. Сер. Ветеринарні науки. Т. 19, № 78. С. 58–67.
 • Котелевич В. А. Якість та безпека м’яса і м´ясних продуктів. Наук.-техн. бюл. ДНДКІ вет. препаратів та кормових добавок і інститут біології тварин. Т. 19, № 2. С. 124–129.
 • Котелевич В. А. Якість і безпека харчових продуктів в постчорнобильський період у Житомирському регіоні. Біологія тварин. 2018. Т. 20, № 4. С. 117–122.
 • Котелевич В. А. Актуальні проблеми якості та безпечності  харчових продуктів  в контексті забезпечення продовольчої безпеки  в Житомирському регіоні. Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. Сер. Ветеринарні науки. 2019. Т. 21, № 93. С.155–159.
 • Вплив мінеральних речовин та «Нутріселу» на якість молока і молочну продуктивність корів / В. А. Котелевич та ін. Наукові горизонти. 2019. Вип. 8/81. С. 48–52.
 • Котелевич В. А. Актуальні проблеми безпечності харчових продуктів для населення, що проживає на радіоактивно забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС територіях, у контексті гарантування продовольчої безпеки. Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. Сер. Ветеринарні науки. 2019. Т. 21, № 95. С. 156–160.
 • Котелевич В. А. Ветеринарно-санітарна оцiнка кролятини як важливого резерву дієтичної продукції. Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. Сер. Ветеринарні науки. Т. 21, № 96.C. 58–64.
 • Котелевич В.А., Ларіна К. С. Ветеринарно-санітарна оцінка ковбасних виробів двох виробників за показниками якості та безпечності Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Ґжицького. Сер. Вет. науки, Т. 22, № 97. C. 112–117.
 • Котелевич В.А. Технології органічного виробництва у галузі кролівництва. Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи : Мат. ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. Житомир, 2016. С. 213–217.
 • Котелевич В.А. Кролівництво – одна із найперспективніших галузей тваринництва у розвитку національного виробництва Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва : Мат. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 жовтня 2016 р. Тернопіль, 2016. Ч. 1. С. 208–209.
 • Котелевич В.А. Роль кролівництва у розвитку малих форм господарювання як фактора соціально-економічної стабільності  сільських територій та самозайнятості населення. Роль аграрних вищих навчальних закладів у розвитку малих форм господарювання як фактора соціально-економічної стабільності сільських територій та самозайнятості населення: мат. Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, НМЦ «Агроосвіта» 2016. С. 16–18.
 • Котелевич В.А. Роль і місце вищої освіти у підготовці фахівців для впровадження системи НАССР на виробництвах. Актуальні питання науки і практики. Впровадження системи HАССР в Україні: Мат. Всеукр. наук.-практ. конф., 24 червня 2020 р., Україна, Київ. С. 50–55. 
 • Котелевич В.А. Кролятина – важливий резерв  у забезпеченні населення органічною продукцією Наукові дослідження для органічного бізнесу. Тваринництво заради ґрунту : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції в рамках IV Міжнародного Конгресу Органічна Україна м. Київ, 4 квітня 2020 р. Київ : Органічна Україна. 2020. С.76–78.
 • Котелевич В. А. Роль і місце вищої освіти у підготовці фахівців з органічого виробництва. Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир:  Вид.-во ПНУ, 2020.  С. 146–
 • Котелевич В. А Якість та безпечність молока – запорука здоровя населення. Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб тварин: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 15–16 жовтня, 2020 р. Полтава, 2020. С.241– (електронне видання).
 • Котелевич В. А., Галайба А.Б. Якість та безпечність продуктів харчування, що споживає населення північниї районів Житомирської області. Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб тварин: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 15–16 жовтня, 2020 р. Полтава, 2020. С.246-248 (електронне видання).
 • Практикум з ветеринарно-санітарної експертизи з основами технології та стандартизації харчових продуктів / О. М. Якубчак, Л. В. Олійник, С. Д. Мельничук, В. В. Власенко, М. В. Козак, А. І. Тютюн,Т. В. Таран, С. В. Мідик, А. І. Кобиш, В.А. Котелевич, М.А. Галабурда. За азг.ред.О.М. Якубчак. Київ:Білпром, 2012. 256с.
 • Котелевич В. А. Монографія «Порівняльний аналіз якості м’яса кролів різновікових груп.» Житомир. 2017. 135с.
 • Внутрішньовузівський навчвльний посібник  «Основи технології, стандартизації та ветсанекспертиза туш і органів свиней» Житомир ,.2017. 140с. Електронна версія.
 • Котелевич В. А. Конспект лекцій з дисципліни «Ветеринарно-санітарна експертиза молока і молочних продуктів» : для студентів ОС «Магістр» за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза». Житомир, 2018. 87 с.
 • 25. Котелевич В. А.Курс лекцій з дисципліни «Товарознавство і стандартизація продукції  тваринництва» за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза» : конспект лекцій. Житомир, 2019. 180 с.
 • 26. Котелевич В. А. Методичні поради до самостійної роботи студентів  з дисципліни «ВСЕ з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва». Житомир, 2020. 76 с.
 • Котелевич В. А. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Товарознавство, стандартизація і сертифікація продукції тваринництва» для  підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного другого (магістерського) рівня зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Житомир, 2020. 166 с.
 • Котелевич В. А. Методичні вказівки до лабораторного заняття на тему  «Товарознавча експертиза рибних товарів» з дисципліни  «Товарознавство, стандартизація і сертифікація продукції тваринництва» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного другого (магістерського) рівня за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина». Житомир, 2020. 35 с.