Фурман Світлана Володимирівна
Посада

Доцент кафедри паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни

Науковий ступінь

Кандидат ветеринарних наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

У 1996 році закінчила Державну агроекологічну академію України за спеціальністю «Ветеринарна медицина». У 1997 році вступила до аспірантури Державної агроекологічної академії України з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 2001 році захистила дисертацію на тему «Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів бджільництва, одержаних в радіоактивно забруднених районах Полісся Житомирщини» на засіданні спеціалізованої вченої ради у Харківському зооветеринарному інституті за спеціальністю 16.00.06 – ветеринарна санітарія та гігієна.

Сфера наукових інтересів
 • безпечність та якість харчових продуктів;
 • органічне виробництво;
 • екологія у ветеринарній медицині;
 • гігієна харчових продуктів.
Загальна кількість публікацій

Всього 194 публікації у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, з них: 42 фахові публікації, 68  тез наукових конференцій, 5  навчальних посібників, 12  патентів на винаходи та корисні моделі, 67навчально-методичних праць.

Основні наукові та методичні праці:

 • Ветеринарно-санитарная оценка продуктов пчеловодства, полученных на территориях с разной плотностью радиоактивного загрязнения / С.В. Фурман, Д.В. Лисогурская, М.Н. Кривой, О.В. Лисогурская, Н.Н. Кураченко. Ученые записки учрежд. образ. «Витебская ордена «Знак Почета» Государственная академия вет. медицины. 2016. т. 52. Вып. 3. С. 108–112.
 • Лігоміна І. П., Фурман С. В., Лісогурська Д. В. Поширення, етіологія та діагностика гіпотериозу у корів Житомирського Полісся. Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. Сер. Ветеринарні науки. 2016. № 3 (70), т. 18. С. 174–177.
 • Особливості накопичення 137Cs у стільниках, воску та мерві / С.В. Фурман та ін. Вісник ЖНАЕУ. № 1 (55), т. 3. С. 456–459.
 • Радіоекологічна оцінка медоносних угідь Житомирського Полісся / Д. Лісогурська, С. Фурман, М. Кривий [та ін.]. Biodiversity after the Chernobyl Accident. Slovak University of Agriculture in Nitra. 2016. ІІ.  С. 131–134.
 • Гіпотиреоїдний синдром у корів як індикатор дефіциту йоду в умовах техногенного навантаження на довкілля / І. П. Лігоміна, С. В. Фурман, Д. В. Лісогурська, В. П. Фасоля. Аграрний вісник Причорномор’я. 2017. Вип. 83. С. 147–150.
 • Типи медозбору на Житомирському Поліссі, яке зазнало радіоактивного забруднення / Д. В. Лісогурська, С. В. Фурман, М. М. Кривий, С. П. Вербельчук, Н. М. Кураченко. Вісник СНАУ. 2017. Вип. 5/2 (32). С. 66–70.
 • Показники якості та безпечності яловичини, одержаної в умовах ТОВ «ЛАН-ТРАНС» / С. В. Фурман, І. П Лігоміна, Д В. Лісогурська, В.М. Стрельченко. Вісник ЖНАЕУ. 2017. №2 (63). С. 184–189.
 • Фурман С. В., Лісогурська Д. В., Лігоміна І. П., Лісогурська О. В. Якість та безпечність молока, виробленого у фермерських господарствах. Органічне виробництво і продовольча безпека : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 вер. 2017 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. С. 142–146.
 • Використання уніфікованого багатофункціонального вулика промислового типу в умовах Житомирського Полісся / О.В. Лісогурська, М. М. Кривий, Д. В. Лісогурська, С. В. Фурман. Вісник СНАУ. 2017. Вип. 7 (33). С. 180–184.
 • Лигомина И.П., Фурман С.В., Лисогурская Д.В. Йодная недостаточность у крупного рогатого скота в условиях техногенного загрязнения окружающей среды. Ученые записки учрежд. образ. «Витебская ордена «Знак Почета» Государственная академия вет. медицины. 2018. т. 54. Вып. 1. С. 126–129.
 • Ріпак озимий у структурі медоносних угідь Житомирщини / О. В. Лісогурська, М. М. Кривий, Д. В. Лісогурська, С. В. Фурман, А. П. Кудрик. Вісник СНАУ.    Вип. 2 (34).  С. 169–173.
 • Способы коррекции неспецифической иммунной защиты у телят в условиях воздействия радиации / В.М. Соколюк, И. П. Лигомина, С.В. Фурман, Д. В. Лисогурская. Ученые записки учрежд. образ. «Витебская ордена «Знак Почета» Гос. акад. вет. медицины. Т. 54. вып. 4. С. 77–80.
 • Смоляренко О. В. Фурман С. В., Лісогурська Д. В. Моніторинг вмісту антибіотиків у молоці «Контроль безпечності харчових продуктів. Україна-ЄС: невирішені питання» в рамках реалізації проекту за підтримки програми Жана Моне «Контроль безпечності харчових продуктів у ЄС» : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,  19–20 кв. 2018 р, Київ: НУБіП, 2018. С. 57–58.
 • Влияние качества питьевой воды на здоровье коров / В.М. Соколюк, И.П. Лигомина, С.В. Фурман, В.В. Лотоцький. Ученые записки учрежд. образ. «Витебская ордена «Знак Почета» Государственная академия вет. медицины. 2018. т. 54. Вып. 4. С. 199–201.
 • Способы коррекции неспецифической иммунной защиты у телят в условиях воздействия радиации / В.М. Соколюк, И. П. Лигомина, С.В. Фурман, Д. В. Лисогурская. Ученые записки учрежд. образ. «Витебская ордена «Знак Почета» Гос. акад. вет. медицины. 2018. Т. 54. вып. 4. С. 77–80.
 • Клініко-лабораторна діагностика та лікування бабезіозу у коней препаратом АЗИДИН-ВЕТТМ виробництва ТОВ «Бровафарма» Лігоміна І.П., Фурман С.В., Лісогурська Д.В. Вісник СНАУ. Сер. Вет. медицина. 2018. Вип. 1 (42). С. 252–256.
 • Вплив способу висушування бджолиного обніжжя на його якість та безпечність / Д. В. Лісогурська, С. В. Фурман, І.В. Ковальчук, Н.М. Кураченко, В.І. Дорохов. Вісник СНАУ. 2018. Вип. 2 (34). С. 167–169.
 • Сучасні експрес-тести визначення безпечності молока / О.В. Столяренко, С.В. Фурман, Д.В. Лісогурська, І.П. Лігоміна.  Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів доп. учасн. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (24–25 трав. 2018 р.). Житомир : О. О. Євенок, 2018. С. 363–368.
 • Distribution and clinical and biochemical status of d-hypovitaminosis in calves of black-and-white breed in winter-stall period /Ligomina I., Fasola V., Sokolyuk V., Furman S., Lisogurskaya D. The Animal Biology. 2019. Vol. 21. №. 2. Р. 116.
 • Санитарно-гигиеническая характеристика воды в районе молочно-товарной фермы и свинофермы /В.М. Соколюк, И.П. Лигомина, С.В. Фурман, Д. В.Лисогурская, В.Б. Духницький. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2019. № 2 (93). С. 191–196.
 • Dark forest bees in Polissya Ukraine / M. Kryvyi, D. Lisohurska, O. Lisohurska, S. Furman : Book of Abstracts of the 4th International Scientific Conference: «Agrobiodiversity for Improve the Nutrition, Health and Quality of Human and Bees Life», 11th–13th Septemberи 2019. Nitra, Slovakia, 2019. C. 45.
 • Клініко-біохімічний статус телят за D-гіповітамінозу / І. П. Лігоміна, В. М. Соколюк, С. В. Фурман, Д. В. Лісогурська, О. В. Лісогурська. Наукові горизонти. 2020. № 01 (86). С. 89–95.
 • Lisohurska O. V., Lisohurska D. V., Sokolyuk V. M., Furman S. V., Kryvyi M. M. & Ligomina I. P (2020). Inventory of managed honey bee population in Zhytomyr region (Ukraine). Ukrainian Journal of Ecology, 10 (1), 133–137. doi: 10.15421/2020_21 (Web of Science).
 • Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Salmonella typhimurium : пат. 120402 Україна. МПК: G01N 33/02 (2006.01), A23L 3/3463 (2006.01). № а201802932 ; заявл. 23.03.2018 ; опубл. 25.11.19, Бюл. № 22.
 • Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Klebsiella pneumoniае : пат. 120725 Україна. МПК: G01N 33/02 (2006.01), C12Q 1/04 (2006.01), A23L 3/3463(2006.01). № а201802936 ; заявл. 23.03.2018 ; опубл. 27.01.20, Бюл. № 2.
 • Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Proteus vulgaris : пат. 120723 Україна. № а201802934 ; заявл. 23.03.2018 ; опубл. 27.01.20, Бюл. № 2.
 • Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Staphylococcus aureus : пат. 120724 Україна. МПК: A23L 3/3463 (2006.01), G01N 33/02 (2006.01), C12Q 1/04(2006.01). № а201802935 ; заявл. 23.03.2018 ; опубл. 27.01.20, Бюл. № 2.
 • Утеплюючий мат для вулика : пат. 140627 Україна. МПК: A01K 47/00. № u201907666 ; заявл. 08.07.2019 ; опубл. 10.03.20, Бюл. № 5.
 • Практикум з екології у ветеринарній медицині : навч. посібник / О.О.Бойко, С.В. Фурман, Д.В.Лісогурська. Житомир : Полісся, 2017. 72 с.
 • Ветеринарно-санітарне забезпечення технології вирощування екзотичних порід свиней : навч. посіб. / В. М. Соколюк, І.П., Лігоміна , С.В. Фурман,  Д. В., Лісогурська, О.В. Дишкант. Житомир : Полісся, 2018. 160 с.
 • Бойко О.О., Фурман С.В., Лісогурська Д.В. Екологія у ветеринарній медицині : робочий зошит з екології у ветеринарній медицині для студентів факультету ветеринарної медицини зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 83с.
 • Фурман С.В. Ветеринарно-санітарна експертиза : Методичні вказівки для  проведення лабораторних занять з дисципліни «Ветеринарно-санітарна експертиза» для студентів спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»  Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 50с.
 • Фурман С.В. Органічне виробництво та якість і безпечність продукції : Завдання для здійснення контролю рівня знань з навчальної дисципліни «Органічне виробництво та якість і безпечність продукції» для студентів ОС бакалавр спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» ЖНАЕУ, 2018.
  Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.