Загальна інформація.

Кафедра є провідним навчально-методичним центром Поліського національного університету з підготовки лікаря ветеринарно-санітарної експертизи широкого профілю та забезпечує викладання студентам низки фахових дисциплін (в т.ч. паразитології, клінічної біохімії, зоогігієни тощо).

Викладачі та співробітники кафедри спрямовують свої зусилля на організацію і проведення навчально-методичної, наукової та виховної роботи серед студентів, залучаючи їх до участі у предметних гуртках, олімпіадах і конференціях. Випускники-дипломники та аспіранти кафедри плідно працюють у вузах, державних і приватних установах ветеринарної медицини, сільськогосподарських підприємствах України та інших країн. Щорічно науково-педагогічний колектив кафедри публікує понад 40 науково-методичних робіт, бере участь у міжнародних наукових симпозіумах і конференціях.

Історія кафедри бере свій початок з кафедри зоогігієни і основ ветеринарії (зооінженерний факультет, 1987 р.). Велика заслуга у становленні кафедри належить першим викладачам доцентам М.О. Оніпко, Г.П. Олійник, С.О. Пилипейку, Ф.І. Кропивницькому, В.А. Котелевич, В.С. Федотову, В.В. Бреславцю, старшим викладачам О.В. Яременку, З.О. Шелест, З.О. Герасимчук, І.В. Шанскову.

З розвитком факультету ветеринарної медицини, збільшенням контингенту студентів, розширенням набору навчальних дисциплін, змінювалася назва кафедри та склад викладачів.

У різні часи керівництво кафедрою здійснювали: доктор ветеринарних наук, професор Л.П.Окунцов – кафедра клінічної діагностики і внутрішніх незаразних захворювань (1989–1990 рр.); кандидат біологічних наук, доцент, директор Республіканського науково-дослідного центру особливо небезпечних захворювань В.В. Бреславець – кафедра вірусології та епізоотології (1990–1993 рр.); доктор ветеринарних наук, професор М.П. Високос – кафедра сільськогосподарської радіоекології (1993–1999 рр.); кандидат ветеринарних наук, відмінник освіти України, доцент Г.П. Олійник – кафедра ветеринарно-санітарної експертизи і гігієни тварин (1999–2006 рр.).

З 6 червня 2006 р., згідно з  наказом №191 "Про зміни в структурі університету", кафедра ветеринарно-санітарної експертизи і гігієни тварин була реорганізована, а на її базі створена кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни.

У 2018 р. на базі кафедри відкрита спеціальність 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» ОС «Магістр», галузі знань 21 «Ветеринарна медицина». Випускники спеціальності мають можливість стати фахівцями-експертами з дослідження якості і безпечності харчових продуктів, державними інспекторами з контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров‘я і благополуччя тварин.

Штатна чисельність працівників кафедри – 10 чоловік: завідувач кафедри доктор ветеринарних наук, професор Ю.Ю. Довгій, доктор ветеринарних наук Соколюк В.М., доценти В.А. Котелевич, І.В. Чала, С.В. Фурман, О.А. Дубова, І.П. Лігоміна, Д.В. Фещенко, О.А. Згозінська, старший лаборант І.В. Головинська. До складу кафедри входять аспіранти денної форми навчання: Рудік О.В., Прус П.М., Гудь А.О., Прихода І.В.

колектив

Колектив кафедри паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни

Основною метою роботи кафедри є підготовка майбутніх фахівців з питань охорони здоров'я тварин, контролю за якістю та одержанням екологічно чистої тваринницької продукції, охорони навколишнього середовища від забруднення відходами тваринництва, організації сучасних методів ветеринарного обслуговування тваринництва, безпечності та якості харчових продуктів.

фото1

 

 

Кафедра забезпечує навчання студентів за спеціальностями 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна  гігієна, санітарія і експертиза»  з дисциплін:
 • «Біохімія тварин з основами фізичної та колоїдної хімії»,
 • «Гігієна тварин»,
 • «Екологія у ветеринарній медицині»,
 • «Клінічна біохімія»,
 • “Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва”,
 • «Товарознавство, стандартизація і сертифікація продукції тваринництва»,
 • «Гігієна, етологія та благополуччя тварин»,
 • «Загальна профілактика інвазійних хвороб тварин»,
 • «Сертифікація продукції тваринництва»,
 • «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин»,
 • «Паразитарні хвороби – профілактика»,
 • «Паразитарні хвороби дрібних тварин»,
 • “Ветеринарна санітарія”,
 • “Органічне виробництво та якість і безпечність продукції”,
 • «Радіобіологічний ветеринарно-санітарний контроль»,
 • «Метаболізм радіонуклідів та методи їх дослідження»,
 • «Лабораторна діагностика інвазійних захворювань»,
 • «Зооантропонози»,
 • «Біохімія продуктів тваринного та рослинного походження».