Zaharin V V thumb
Посада

Доцент кафедри акушерства і хірургії

Науковий ступінь

Кандидат ветеринарних наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

В 2002 році закінчив Державна агроекологічна академія України (м. Житомир) за спеціальністю «Ветеринарна медицина».

В 2003 році закінчив Державний агроекологічний університет (м. Житомир) за спеціальністю – «Ветеринарна медицина».

Тема дисертації та рік захисту

В 2009 році захистив дисертацію на тему «Перебіг родів та післяродового періоду у нетелей» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.13 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України за спеціальністю 16.00.07. – ветеринарне акушерство і отримав науковий ступінь кандидата ветеринарних наук.

Сфера наукових інтересів
 • Біотехнологія відтворення великої рогатої худоби.

Загальна кількість публікацій

Основні наукові та методичні праці:

 1. Shnaider V., Yevtukh L., Kalynovskyi H., Omelianenko М., Zakharin V., Gryshchuk G., Katsaraba O. & Lysak H. (2020). Placental barrier permeability to Ca, P, and Mg in the diagnosis of canine hip dysplasia. Ukrainian Journal of Ecology, 10 (1), 186–191. doi: 10.15421/2020_30. (Web of Science).
 2. Захарін В. В., Калиновський Г. М., Грищук Г. П. Біотехнологічна ефективність застосування тканинного препарату «Фетоплацентат» при затриманні плодових оболонок, гострому і хронічному ендометриті у корів. Вісник ЖНАЕУ. 2016. № 2 (56), т. 1. С. 205–214.
 3. Захарін В. В., Грищук Г. П., Ревунець А. С. Біотехнологічний вплив фетоплацентату, сапоніту і сірки на перебіг отелення та після отельного періоду в корів. Наук.-техн. бюл. ДНДКІ вет. препаратів та кормових добавок і інститут біології тварин. 2017. Вип. 18, № 2. С. 402–406.
 4. Поширеність металоносійства і травматичного ретикуліту серед корів приватного сектору та його взаємозв’язок із виникненням отельної та післяотельної патології / В. В. Захарін, Г. П. Грищук, Л. Г. Євтух, В. З. Трохименко. Наук.-техн. бюл. ДНДКІ вет. препаратів та кормових добавок і інститут біології тварин. 2018. Вип. 19, № 2. С. 244–250.
 5. Захарин В. В., Грищук Г. П., Ревунец А. С. Биотехнологическая оценка морфофункционального статуса неонатальных телят, полученых от коров-первотелок. Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак почета» гос. акад. вет. мед. 2019. Т. 55, вып. 1. С. 127–130.
 6. Історія розвитку тканинної терапії та сучасні перспективи її застосування у ветеринарній медицині / Г. М. Калиновський, Г. П. Грищук, Л. Г. Євтух, В. В. Гончаренко, В. В. Захарін, М. М. Побірський, В. Л. Шнайдер. Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. Сер. Ветеринарні науки. 2020. Т. 22, № 98. С. 28–35. doi: 10.32718/nvlvet9805.
 7. Система управления безопасностью продуктов питания (haccp) в условиях ТОО «Экомясо Полесья» / Трохименко В. З. и др. Современные научные исследования. 2020. Вып. 11, ч. 2. С. 12–18. doi: 10.30889/2523-4692.2020-11-02-016.
 8. Морфофункціональний стан та корекція проникності плацентарного бар’єру у корів / Г. М. Калиновський та ін. : монографія. Житомир : ФОП. О. О. Євенок, 2019. 108 с.
 9. Фізіологія та патологія розмноження великої рогатої худоби : навч. посіб. / Калиновський Г. М. та ін. 3-є вид., перероб. і допов. Житомир : ФОП О. О. Євенок, 2020. 496 с.
 10. Застосування борнеолу як антисептичної речовини при проведенні пертубації : пат. на корисну модель 133824 Україна : МПК (2019.01) А61К 31/125, А61L 9/00. № u201811002 ; заявл. 07.11.2018 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
 11. Застосування камфори як антисептичної речовини при проведенні пертубації : пат. на корисну модель 133825 Україна : МПК (2019.01) А61К 31/125, А61B 17/42, А61К 9/00, А61D 19/00, А61P 31/02. № u201811006 ; заявл. 07.11.2018 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
 12. Коаксіальна голка-троакар Г. М. Калиновського для пункційної біопсії : пат. 118566 Україна : МПК А61 В 10/02 А61 В 17/34 А61 D 1/02. № а201601126 ; заявл. 10.02.2016 ; опубл.11.02.2019, Бюл. № 3.
 13. Пристрій для діагностики прохідності яйцепроводів у корів : пат. на корисну модель 143619 Україна : МПК (2020.01) А61 М 39/16, А61 B 17/42. № u202000123 ; заявл. 08.01.2020 ; опубл. 10.08.2020, Бюл. №15.
 14. Спосіб підвищення ефективності сухої дезінфекції повітря при проведенні пертубації : пат. на корисну модель 142334 Україна : МПК (2020.01) А61 D7/00, А61 B 10/00. № u202000122 ; заявл. 08.01.2020; опубл. 25.05.2020, Бюл. №10.
 15. Захарін В. В., Ковальчук Ю. В., Грищук Г. П., Карпюк В. В. Методичні поради для лабораторних робіт з ветеринарної анестезіології на тему «Анестезіологія коней». Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 54 с.
 16. Калиновський Г. М., Захарін В. В., Чупрун Л. О.,. Євтух Л. Г. Методичні поради для лабораторних робіт з акушерства, гінекології та біотехнології розмноження свиней на тему «Акушерсько-гінекологічна патологія у свинарстві». Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 55 с.
 17. Грищук Г.П., Ревунець А.С., Захарін В.В., Побірський М.М.. Методичні поради для лабораторних робіт з акушерства, гінекології та біотехнології розмноження с.-г. тварин на тему «Патологія вагітності». Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 49 с.
 18. Захарін В. В., Шнайдер В. Л., Євтух Л. Г. Методичні поради для лабораторних робіт з біотехнології у ветеринарній медицині на тему «Культивування клітин і тканин» Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 24 с.
 19. Захарін В. В., Калиновський Г. М., Грищук Г. П. Методичні поради для лабораторних робіт з акушерства, гінекології та біотехнології розмноження свиней на тему «Акушерська патологія опоросного і післяопоросного періоду свиноматок». Житомир : ЖНАЕУ, 2020. 52 с.
 20. Захарін В. В. Біотехнологічна ефективність використання фетоплацентату і мінеральних речовин в акушерстві. Наук. журнал «Біологія тварин». Інституту біології тварин НААН. 2016. Т. 18, № 3. С. 139.
 21. Захарін В. В., Трохименко В. З. Біотехнологічна корекція імунологічних та гормональних показників крові корів-первісток при застосуванні фетоплацентату, сапоніту та сірки. Проблеми заразної та незаразної патології тварин : матер. Міжн. наук.-практ. конф. Житомир : ЖНАЕУ, 2016. С. 170–174.
 22. Калиновський Г. М., Захарін В. В., Омеляненко М. М., Шнайдер В. Л. Коефіцієнт проникності плацентарного бар’єру сук для мінеральних речовин як потенційний біоіндикатор превентивної діагностики дисплазії суглобів цуценят. Репродуктологія тварин – виклики сьогодення : зб. тез Міжнар. наук. –практ. конф. Київ : НУБіП, 2019. С. 30–32.
 23. Захарін В. В, Євтух Л. Г. Застосування тканинної терапії для лікування гіпофункції яєчників у корів. Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. викл. і студ. 6–7 трав. 2020 р. Дніпро : ДДАЕУ, 2020. С. 47–49.
 24. Семенюк Я. С., Захарін В. В. Акушерсько-гінекологічна диспансеризація корів ФГ «Грін Дорф». Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб тварин : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. 15-16 жовт. 2020 р. Полтава : ПДАА, 2020. С. 134–136.