Євтух Людмила Григорівна
Посада

Старший викладач кафедри акушерства і хірургії

Науковий ступінь

Кандидат ветеринарних наук

Дані про вищу освіту

В 2008 році закінчила Державний агроекологічний університет (м. Житомир) за спеціальністю «Ветеринарна медицина».

Тема дисертації та рік захисту

В 2017 році захистила дисертацію на тему «Клініко-експериментальне обґрунтування порушень сперматогенезу в імпортованих в Україну бугаїв-плідників» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.03 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України за спеціальністю 16.00.07. – ветеринарне акушерство і отримала науковий ступінь кандидата ветеринарних наук.

Сфера наукових інтересів
 • Акушерсько-гінекологічна патологія продуктивних тварин.

Загальна кількість публікацій

Основні наукові та методичні праці:

 1. Shnaider V., Yevtukh L., Kalynovskyi H., Omelianenko М., Zakharin V., Gryshchuk G., Katsaraba O. & Lysak H. (2020). Placental barrier permeability to Ca, P, and Mg in the diagnosis of canine hip dysplasia. Ukrainian Journal of Ecology, 10 (1), 186–191. doi: 10.15421/2020_30. (Web of Science).
 2. Kozenko O., Krempa N., Vysotskij A., Shnaider V., Yevtukh L., Gryshchuk G. & Todoriuk V. (2020). Influence of farm conditions on sows’ morphological blood indicators. Ukrainian Journal of Ecology, 10 (3), 216–220. doi: 10.15421/2020_157. (Web of Science).
 3. Калиновський Г. М., Євтух Л. Г. Експериментальне обґрунтування біопсії сім’яників. Зб. наук. пр. ХДЗВА «Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини». 2017. Вип. 34, ч. 2. С. 164–168.
 4. Калиновський Г. М., Євтух Л. Г., Грищук Г. П. Морфологічна структура сім’яників бугаїв-плідників зі зниженою якістю сперми та в неплідних. Наук.-практ. журнал «Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування». 2018. № 1. С. 77–81.
 5. Проникність плацентарного бар´єру для кадмію (cd) та плюмбуму (pb) протягом тільності корів та під час жеребіння кобил / Г. М. Калиновський, Л. Г. Євтух, В. Л. Шнайдер, В. В. Захарін, В. В. Карпюк, М. М. Омеляненко. Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. Сер. Ветеринарні науки. 2019. Т. 21, № 93. С. 74–87. doi: 10.32718/nvlvet9314.
 6. Історія розвитку тканинної терапії та сучасні перспективи її застосування у ветеринарній медицині / Г. М. Калиновський, Г. П. Грищук, Л. Г. Євтух, В. В. Гончаренко, В. В. Захарін, М. М. Побірський, В. Л. Шнайдер. Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. Сер. Ветеринарні науки. 2020. Т. 22, № 98. С. 28–35. doi: 10.32718/nvlvet9805.
 7. Lavryshyn Y., Guty B., Leskiv K., Hariv I., Yevtukh L., Shnaider V. (2020). Influence of cadmium on the cellular part of the immune system of young cattle. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Science, 3 (2). 47–52. doi: 10.32718/ujvas3-2.08.
 8. Фізіологія та патологія розмноження великої рогатої худоби : навч. посіб. / Калиновський Г. М. та ін. 3-є вид., перероб. і допов. Житомир : ФОП О. О. Євенок, 2020. 496 с.
 9. Грищук Г. П., Гончаренко В. В., Євтух Л. Г. Патоморфологічні зміни в статевих органах великої рогатої худоби за симптоматичної форми неплідності : монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 80 с.
 10. Застосування борнеолу як антисептичної речовини при проведенні пертурбації : пат. на корисну модель 133824 Україна : МПК (2019.01) А61К 31/125, А61L 9/00. № u201811002 ; заявл. 07.11.2018 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
 11. Застосування камфори як антисептичної речовини при проведенні пертурбації : пат. на корисну модель 133825 Україна : МПК (2019.01) А61К 31/125, А61B 17/42, А61К 9/00, А61D 19/00, А61P 31/02. № u201811006 ; заявл. 07.11.2018 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
 12. Коаксіальна голка-троакар Г. М. Калиновського для пункційної біопсії : пат. 118566 Україна : МПК А61 В 10/02 А61 В 17/34 А61 D 1/02. № а201601126 ; заявл. 10.02.2016 ; опубл.11.02.2019, Бюл. № 3.
 13. Пристрій для діагностики прохідності яйцепроводів у корів : пат. на корисну модель 143619 Україна : МПК (2020.01) А61 М 39/16, А61 B 17/42. № u202000123 ; заявл. 08.01.2020 ; опубл. 10.08.2020, Бюл. №15.
 14. Спосіб підвищення ефективності сухої дезінфекції повітря при проведенні пертубації : пат. на корисну модель 142334 Україна : МПК (2020.01) А61 D7/00, А61 B 10/00. № u202000122 ; заявл. 08.01.2020; опубл. 25.05.2020, Бюл. №10.
 15. Калиновський Г. М., Грищук Г. П., Євтух Л. Г., Ревунець А. С. Методичні поради до написання академічної історії хвороби з навчальної дисципліни «Акушерство, гінекологія, біотехнологія відтворення тварин. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 33 с.
 16. Захарін В. В, Євтух Л. Г., Шнайдер В. Л. Культивування клітин і штамів : методичні поради до лабораторних занять з біотехнології у ветеринарній медицині. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 24 с.
 17. Євтух Л. Г., Захарін В. В, Калиновський Г. М. Фізіологія і біохімія сперми : методичні поради до лабораторних занять з занять з акушерства, гінекології, біотехнології розмноження сільськогосподарських тварин з основами андрології. Житомир : ЖНАЕУ, 2020. 28 с.
 18. Грищук Г. П., Євтух Л. Г. Фізіологія та патологія родів : методичні поради до лабораторних занять з акушерства, гінекології, біотехнології розмноження сільськогосподарських тварин з основами андрології. Житомир : ЖНАЕУ, 2020. 99 с.
 19. Грищук Г. П., Євтух Л. Г., Ревунець А. С. Патологія післяродового періоду : методичні поради до лабораторних занять з акушерства, гінекології, біотехнології розмноження сільськогосподарських тварин з основами андрології. Житомир : ЖНАЕУ, 2020. 57 с.
 20. Калиновський Г. М., Євтух Л. Г., Захарін В. В., Шнайдер В. Л. Корекція гормонального статусу та перебігу отелення корів в господарствах, що функціонують на території, забрудненій радіонуклідами. Чорнобильська катастрофа. Актуальні проблеми, напрямки та шляхи її вирішення : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. С 122–125.
 21. Євтух Л. Г. Гістологічні зміни у сім’яниках бугаїв-плідників за неплідності. Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. Тернопіль : Крок, 2017. Ч. 1. С. 201–202.
 22. Захарін В. В, Євтух Л. Г. Застосування тканинної терапії для лікування гіпофункції яєчників у корів. Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. викл. і студ. 6–7 трав. 2020 р. Дніпро : ДДАЕУ, 2020. С. 47–49.
 23. Грищук Г. П., Ревунець А. С., Ковальчук Ю. В., Євтух Л. Г., Веремчук Я. Ю. Вплив згодовування гумату натрію і цеоліту сухостійним коровам на перебіг отелення відновлення репродуктивної функції. Органічне виробництво і продовольча безпека : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 трав. 2020 р. Житомир : ПНУ, 2020. С. 295–299.
 24. Євтух Л. Г. Морфологічні зміни яєчників за гіпофункції у корів. Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб тварин : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. інтерн.-конф., 15–16 жовт. 2020 р. Полтава : ПДАА, 2020. С. 45–47.