Revunets A S thumb
Посада

Доцент кафедри акушерства і хірургії, 

Науковий ступінь

Кандидат ветеринарних наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

В 1992 році закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Ветеринарна медицина».

Тема дисертації та рік захисту

В 2003 році захистив дисертацію на тему «Вплив адсорбентів на перебіг тільності, отелення і післяотельного періоду у корів в зоні радіаційного забруднення» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.13 при Національному аграрному університеті 16.00.07. – ветеринарне акушерство і отримав науковий ступінь кандидата ветеринарних наук.

Сфера наукових інтересів
 • Діагности, профілактика та лікування неплідності у великої рогатої худоби.

Загальна кількість публікацій

Основні наукові та методичні праці:

 1. Ревунець А. С. Гінекологічна диспансеризація корів-первісток різних порід. Біологія тварин. 2016. Т. 18, № 3. С. 78–83.
 2. 2. Ревунец А. С., Грищук Г. П. Сонографическая диагностика патологии яичников у коров-первотелок. Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины. 2017. Т. 53, вып. 4. С. 39–42.
 3. 3. Ревунець А., Веремчук Я., Кашуба О. Сучасний стан молочного скотарства на Волині. Тваринництво України. № 2. С. 4–11.
 4. Ревунець А. С., Грищук Г. П., Веремчук Я. Ю. Тканинна терапія та її значення при акушерсько-гінекологічних хворобах тварин. Наук.-практ. журнал «Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування». 2020. № 5. С. 138–142. doi: 10.31890/vttp.2020.05.25.
 5. Ревунець А. С., Грищук Г. П., Веремчук Я. Ю. Тканинні препарати як ефективний засіб корекції статевої циклічності неплідних корів в умовах Лісостепу Житомирщини. Науковий вісник ветеринарної медицини. 2020. Вип. 1 (154). С. 6–11. doi: 10.33245/2310-4902-2020-154-1-6-11.
 6. Хірургія з анатомією коня : навч. посіб. / Калиновський Г. М. та ін. 2-ге вид., випр. і доповн. Житомир : Полісся, 2016. 210 с.
 7. Грищук Г. П., Ревунець А. С. Ветеринарна мамологія та профілактика неплідності : навч. посіб. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 140 с.
 8. Грищук Г. П., Ревунець А. С., Гончаренко В. В. Біологічно активні речовини як засіб профілактики акушерсько–гінекологічної патології : монографія. Житомир : ФОП О. О. Євенок, 2019. 128 с.
 9. Фізіологія та патологія розмноження великої рогатої худоби : навч. посіб. / Калиновський Г. М. та ін. 3-є вид., перероб. і допов. Житомир : ФОП О. О. Євенок, 2020. 496 с.
 10. Застосування борнеолу як антисептичної речовини при проведенні пертубації : пат. на корисну модель 133824 Україна : МПК (2019.01) А61К 31/125, А61L 9/00. № u201811002 ; заявл. 07.11.2018 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
 11. Застосування камфори як антисептичної речовини при проведенні пертубації : пат. на корисну модель 133825 Україна : МПК (2019.01) А61К 31/125, А61B 17/42, А61К 9/00, А61D 19/00, А61P 31/02. № u201811006 ; заявл. 07.11.2018 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
 12. Коаксіальна голка-троакар Г. М. Калиновського для пункційної біопсії : пат. 118566 Україна : МПК А61 В 10/02 А61 В 17/34 А61 D 1/02. № а201601126 ; заявл. 10.02.2016 ; опубл.11.02.2019, Бюл. № 3.
 13. Пристрій для діагностики прохідності яйцепроводів у корів : пат. на корисну модель 143619 Україна : МПК (2020.01) А61 М 39/16, А61 B 17/42. № u202000123 ; заявл. 08.01.2020 ; опубл. 10.08.2020, Бюл. №15.
 14. Спосіб підвищення ефективності сухої дезінфекції повітря при проведенні пертубації : пат. на корисну модель 142334 Україна : МПК (2020.01) А61 D7/00, А61 B 10/00. № u202000122 ; заявл. 08.01.2020; опубл. 25.05.2020, Бюл. №10.
 15. Методичні поради для лабораторних робіт з акушерства, гінекології та біотехнології розмноження с.-г. тварин з основами андрології на тему «Будова штучних вагін та одержання сперми за їх використання» / Грищук Г. П., Ревунець А. С., Захарін В. В., Євтух Л. Г. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 54 с.
 16. Грищук Г. П., Ревунець А. С., Захарін В. В. Методичні поради для лабораторних робіт з акушерства, гінекології та біотехнології розмноження с.-г. тварин на тему «Статевий цикл». Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 56 с.
 17. Калиновський Г. М., Грищук Г. П., Євтух Л. Г., Ревунець А. С. Методичні поради до написання академічної історії хвороби з навчальної дисципліни «Акушерство, гінекологія, біотехнологія відтворення тварин. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 33 с.
 18. Грищук Г. П., Ревунець А. С. Методичні поради для лабораторних робіт з акушерства, гінекології та біотехнології розмноження с.-г. тварин на тему «Технологія штучного осіменіння самок с.-г. тварин». Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 39 с.
 19. Грищук Г. П., Євтух Л. Г., Ревунець А. С. Патологія післяродового періоду : методичні поради до лабораторних занять з акушерства, гінекології, біотехнології розмноження сільськогосподарських тварин з основами андрології. Житомир : ЖНАЕУ, 2020. 57 с.
 20. Вовк Ю., Грищук Г., Ревунець А. Причини неплідності корів в господарствах Житомирської області та її профілактика. Вітчизняна наука на зламі епох : проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 18 трав. 2018 р. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 43. С. 327–328.
 21. Ревунець А. С., Грищук Г. П., Веремчук Я. Ю. Вплив кліматичних факторів на відтворювальну здатність великої рогатої худоби в умовах Житомирщини. Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 берез. 2018 р. Київ : НМЦ «Агроосвіта», 2018. С. 541–544.
 22. Грищук Г. П., Ревунець А. С., Веремчук Я. Ю. Вплив біологічно активних речовин на показники якості молозива в умовах органічного ведення тваринництва. Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. доп. учасників VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 трав. 2019 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. С. 195–198.
 23. Кашуба О. О., Ревунець А. С. Основні причини неплідності корів і заходи профілактики. Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб тварин : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет – конф., присвяч. 25-річчю заснування кафедри терапії ім. професора П. І. Локеса ПДАА, 27–28 лист. 2019 р. Полтава, 2019. С. 49–51.
 24. Ревунець А. С., Грищук Г. П., Веремчук Я. Ю. Показники відтворювальної здатності корів-первісток в залежності від віку парування телиць української чорно-рябої породи. Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів і студентів, 6–7 трав. 2020 р. Дніпро, 2020. С. 29–30.